2
Maria Jisas yöx pön höŋa
(Mat 1:18-25)
Makwam wop aku, gapman nöbö dib Sisa* Rom ada kiŋ ñɨŋ Sisa me rɨmɨdmä. Ogastas nuŋ lo nɨgön yadöŋa, “Nöbö mö nɨ nugwidɨx mɨdɨl akuyöbö, ñɨŋ magalɨg ib ñɨŋa pɨŋ,” me röŋa. Höd meme ila nɨgön nöbö mö iba pim wop aku, gapman nöbö dib Kwairinias Siria Propins Wop aku Rom ada ñɨŋ mögörɨb Isrel nugwidɨx mɨdmɨdmä. Mögörɨb Isrel Siria Propins yuadö mɨdmɨdöŋa. nöbö mö nugwidɨx mɨdmɨda. Makwam, nöbö mö mögörɨb dib pad piaku hörɨrör hö mɨdim akuyöbö, höuöil mögörɨb ñɨŋa keir iba pɨba dumä.
Josep nuŋ kiŋ Depid hödɨga yöxɨp duön yöxmä aku, nuŋ Depid taun nuŋwa Betlehem duba röŋa. Ha mö Maria nugwo yölɨŋön, Nasaret taun, mögörɨb Galili aku röböxön, dumɨd dumɨd mögörɨb Judia duön, kiŋ Depid nugwo yöxɨm mɨdmɨd taun nuŋwa Betlehem dumä. Jɨ ha mö Maria, Josep pönɨŋö rim makwam, ha wöta alɨg mɨdmɨn nugugɨrön, Josep Maria nugwo yölɨŋön iba pɨba dumä. Ñɨŋ Betlehem dumɨdmɨn, Maria ha yöx pön höb wop aku womiöx röxgöŋa. Makwam Betlehem uröpɨnön nugumɨn, rɨg wobön hölɨm mɨdöi ram aku aŋadö cɨcɨ röŋa. Akuyöbö almɨn, hön kau urmɨdöi ram i du mɨdön, Maria ha paŋyöbö ha höd aku yöx pön höŋa. Yöx pön hön ha kiaia ñapñap uñ wobön, pɨ hön sipsip ap absö höböt pɨñ aku röx rag hö nɨgɨm nɨmmɨdöi bɨyöj möla nɨgöŋa.
God ejol i hön sipsip urɨb nöbö akuyöbö ñɨgö yadöŋa
Maria Jisas nugwo yöx pön höŋ wop aku, hön sipsip urɨb nöbö akuyöbö bli pɨxmag yuö hön sipsip nugwidɨx mɨdim mögörɨb womiöx il yöraku. Nöbö Diba ejol nuŋ i yad abmɨn, Nöbö Dib mil wä mag nuŋwa hön ñɨgö abmɨn nugumɨn, ñɨŋ ölölö rɨmɨn ipöxmä. 10 Ñɨŋ ipöxmɨdmɨn nugugɨrön, ejol aku ñɨgö yadöŋa, “Ñɨŋ ipöxmɨjeñ. Nɨ ñɨgö aipam nöbö mö akuyöbö aipam, magalɨg ñɨgö wahax pɨb mönö mag wä i pön höla. 11 Weik ör mö i ha wä mɨdöy yöx pön hö Depid taun nuŋ aku. Ha aku ñɨgö kömö pöna. Nuŋ Krais Grik mönö “Krais” aipam, Hibru mönö “Mesaia” aipam ila paŋyöbö iör mɨda: “God yad nɨgöŋ Nöbö maku.” Nöbö Diba maku. 12 Nugwo du hölu nugwön nugwöña, nuöma nugwo ñapñap uñ wobön, pɨ hön sipsip höböt pɨñ röx rag hö nɨgɨm nɨmmɨdöi bɨyöj möl aku nɨgaŋ mɨjöna. Ñɨŋ du nugwɨŋ, rɨg yadmɨdɨl mag akwör rɨg mɨdaŋ, mi yadö, cöñɨŋö,” röŋa.
13 Ejol aku aliö rɨmɨn nugugɨrön, rɨb pia ejol adöx yöd röul adö kau sö akuyöbö mɨ mɨg mɨŋa hö ejol hödyöbö aku pɨsaŋ mɨdön, God iba pɨrag wöl gɨrön yadmä,
14  Luk 19:38“God ib nuŋwa mɨ bɨl sö mɨda;
nuŋ nöbö mö yön yön uliöxön pɨ ösös cön akuyöbö,
höbwab höimölɨba rɨb madmag paŋyöbö i nɨgɨb mag aku
ñɨŋ pɨsaŋ mɨjönɨŋö,” rɨmä.
Hön sipsip urɨb nöbö bla du Jisas nugumä
15 Ejol bla höbkal adöx yöd röul adö kau sö dum nugugɨrön, nöbö hön sipsip urɨb bla mönö yad nugwob nugwob rön yadmä, “Nöbö Diba an mönö yad aku, wopik Betlehem du nugunɨŋö,” rɨmä.
16 Aliö rön rɨmgör duön nugumɨn, Josep Maria mönöbeŋö ha kiai yadmä aku, wölɨj wobön, hön sipsip höböt pɨñ ap bla rag hö nɨgɨm nɨmmɨdöi bɨyöj möl aku nɨg gɨm mɨdöŋa. 17 Ñɨŋ ha kiai aku nugwön, duön, ejol ñɨgö agö mönö bɨlɨm yadim mönö aku, nöbö mö piaku piaku ñɨgö yad nölmä. 18 Nöbö hön sipsip uröi bla nöbö mö piaku mönö aku yad nölmɨn, ñɨŋ nugwön magalɨg aiö waiö rɨmä. 19  Luk 2:51Makwam Maria nuŋ mag keiryöbö röŋ aku, ri abö rön, rɨb wä akwör yöx nugumɨda. 20 Nöbö hön sipsip urɨb bla, God ejol nuŋ akuyöbö rɨg yadim akwör rɨmɨn mämäg ñɨŋa keir nugwim makwam, God ib nuŋwa urön pɨ bɨl sö ab gɨrön, hem pia höuöil dumä.
Josep Maria mönöbö hogwa Jisas pön God höjöpalɨb rama pön dumä
21  Luk 1:31Maria ha kiai aku yöx pön hön wop akuyöbö mɨj sö mɨdön, löum amñaxɨb wop aku rɨl uñ nuŋwa ödörɨba rɨmä. Höd ejol aku nuöm Maria nugwo, ha yöx pön hön ib nuŋwa aliö nölö röŋ mag akwör, ib nuŋwa Jisas, me rɨmä.
Simion Ana yöŋö, Jisas nugwön mɨ ödöriö wahax pɨmä
22-23  Eks 13:2,12; Lep 12:1-8Makwam höd Mosɨs nuŋ lo mönö kai kɨtön, ha höd yöx pön höñ akuyöbö God nöinö, röŋa. Mag akuyöbö, Maria ha aku yöx pön hön, Juda nöbö mö rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö, God höjöpalɨb rama höl rön, ram nuŋwa keir piakwör mɨdmɨn, wä rɨmɨn nugugɨrön, Josep pɨsaŋ, Jisas nugwo pön du Nöbö Dib nölɨba, God höjöpalɨb ram Jerusalem pön dumä. 24  Lep 12:8Makwam Nöbö Diba lo mönö i kwo yada, “Mö ha yöx pön höñ bla wä raŋ, yöur malɨg mönö yöur döpwö mös rag hön, God höjöpalɨb rama rɨŋadö du mɨdön, pal God höjöpal ur nölön aku, aŋadö wä rö, rön, God höjöpalɨb rama ram möl yuadö diöñɨŋö,” rɨmä. Rɨb aku aipam yöx nugwön mönö, yöur mös alɨg pɨrag dumä.
25 Makwam Jerusalem yöra nöbö wä ödöriö i mɨdmɨda, ib nuŋwa Simion. Nöbö aku nuŋ God Mönö aku nugwön, rɨg yad mag akwör rɨmɨdöŋa. Inöm Leia nuŋ Simion pɨsaŋ mɨdöŋa; nuŋ Krais aku Isrel nöbö mö kömö pönɨŋö, rön, pöx mɨdmɨda. 26 Inöm Leia nuŋ Simion nugwo höd yadöŋa, “Nöbö Diba nuŋ Krais nugwo yad abaŋ haŋ mönö, naŋ mämäga nugwön mai wöröxnaŋö,” röŋa nugwön nuŋ nugugu mɨdmɨda. 27 Makwam wop aku, Inöma nuŋ Simion nugwo rɨbyöx nölmɨn, God höjöpalɨb rama duön nugumɨn, Josep mönöbö hogwa Jisas nugwo pön duön, lo mönö rɨg yadöŋ mag akuyöbö cɨnɨŋö, rön, hö mɨdmä. 28 Simion ñɨgö mönöbö nugwön, Jisas nugwo pɨ wobön, God ib nuŋwa pɨrag wöl gɨrön yadöŋa,
29-30  Ais 52:10; Luk 3:6; Tait 2:11“Naŋ paŋyöbö akwör Nöbö Dib.
Ha kiai mɨdö kɨ dib röxön,
anɨŋ nöbö mö kömö pön aku,
höd nɨ yadmö mag akuyöbö, wopik mämäg na keir mödö nugumɨdla.
Makwam, wopik nɨ röböxan wä raŋ nugugɨrön wöröxnöm.
31 Ha kiai mɨdö kɨ, nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg
pɨ nagö pɨsaŋ nɨgiö paŋör nɨgöna.
32  Ais 42:6; 49:6; 52:10Nuŋ mil wä röxg hön,
Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö mila ab nölaŋ,
God nöbö pödiöm mɨd aku nugwöña.
Nuŋ mil mag wä keiryöbö nagö pön hön,
Isrel nöbö mö nagö akuyöbö ñɨgö mila ab nöiönɨŋö,” röŋa.
33 Simion Jisas nugwo mönö aku yadmɨn aku nugwön, Josep mönöbö hogwa aiö waiö rɨmä. 34  Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pit 2:8Makwam Simion nuŋ Josep, Maria, Jisas nuömarö nöbö ñɨgö, “God ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ,” me rön, Jisas nuöm Maria nugwo yadöŋa, “Ha kɨ mɨdaŋ nugugɨrön, mögörɨb Isrel yuadö mɨdöi nöbö mö mɨga pɨ asɨx hörɨrör nɨgön, ödöi gwogwo bör diöñ bla pɨn bɨcöña; ödöi waiö bör diöñ bla God adö diöña. God Isrel nöbö mö nugwɨŋ, me rön, ha kɨ agal aba aku, jɨ nöbö mö bli nugwo pölön yad höimöuöña. 35 Aliö alɨŋ, nöbö mö mɨga akwör agö rɨb bɨlɨm yöx nugumɨdöi aku, nöbö mö piaku wöxnö nugwöña. Makwam yu mɨxɨl ölɨsö mei madmag nagö kwo pɨ nɨg mɨjönɨŋö,” röŋa.
36 Makwam wop akwör, God mönö yadɨb mö i hö mɨdöŋa, ib nuŋwa Ana. Nuö iba Panuel. Panuel aku, Asa yöxmɨn yöxɨp u yöxɨp hön yöxmä. Nuŋ lap nom ödöriö. Höd ha mö nöbö pön, nöbönɨŋ pɨsaŋ mɨdmɨn kɨm akuyöbö mɨj sö yönöŋa. 37 Nöbönɨŋa wöröxöŋa jɨ Ana kɨm nuŋwa padokwo padök mös paŋ höuöiliö hö pɨn du adokwebö mac kwo (84) yönöŋa. Nuŋ God paŋyöbö akwör rɨbyöx nugwön wop bli ap mag nɨmölöŋ, nuŋ God höjöpalɨb rama du mɨdön, mil pɨxmag yuö God höjöpal gɨr mɨdmɨda. 38 Jɨ mö Ana aku, mag akwör Jisas pɨ gɨ mɨdim il yöra hön, God nugwo ri ablaŋe rön, nöbö mö ñɨŋ, Nöbö Diba hön Jerusalem nöbö mö nag mɨdim aku yauönɨŋö, rön, pöx mɨdmɨdöi nöbö mö akuyöbö ñɨgö yadön, ha kiai aku agap apɨm cön akuyöbö, mönö yad nölöŋa.
Mönöbö hogwa Jisas pɨ höbkal Nasaret dumä
39  Mat 2:23Josep mönöbö hogwa Nöbö Diba lo mönö yadöŋ mag akuyöbö magalɨg rɨ pörön, ñɨŋ höbkal mögörɨb Galili duön, taun ñɨŋa Nasaret dumä. 40 Du mɨdɨm Jisas dib röxön, God nugwo nugwidɨx mɨd ri abmɨn nugugɨrön, rɨb wä ödöriö yöx nugwön mɨd ri aböŋa.
Jisas nuŋ God höjöpalɨb rama duöŋa
41  Eks 12:24-27; 23:14-17; Diut 16:1-8Pasopa wop dib aku womiöx höm, Jisas nuö nuöm kɨm aku kɨm aku, Pasopa wop dib aku wopik, me rön, du Jerusalem dumɨdöia. 42 Aliö alɨm, Jisas kɨm nuŋwa yöniö möl sö pɨnmɨn, Juda ada rɨg röi mag akuyöbö, nuö nuöm nugwo yölɨŋön Pasopa ap nɨmɨba Jerusalem du mɨdmä. 43 Wop dib aku hö padɨxmɨn nugugɨrön, rama dumɨdölɨŋö, rön, höbkal du ödöi mibɨl yöra duön nugumɨn, Jisas pɨsaŋ hömɨdölöŋ. Nuŋ Jerusalem ör mɨdöŋa jɨ ñɨŋ nugwölim. 44 Nuŋ nöbö mö bli pɨsaŋ hömɨdö, rön, rɨbyöx nugumä. Jɨ ödöi mibɨl yöra hölɨmba rön, du haul hödpɨg nöbö nuŋ bli pɨsaŋ mɨdö, rön, nugwo hölu nugumä. 45 Hölu nugup du yualöbön, höbkal Jerusalem ha hölu nuguba dumä. 46 Duön wop mös höluön paŋ wopa nugumɨn, nuŋ duön God höjöpalɨb rama ram möl yuadö mɨdön, lo mönö yad nölɨb nöbö piaku pɨsaŋ römɨd gɨ mɨdön, mönö yadmɨdim aku nugwön, mönö bli yad nugumɨdöŋa. 47 Nöbö mö nugugu mɨdim akuyöbö, Jisas yadöŋ akuyöbö nugwön, ha aku rɨbyöx nugw ri abön mönö wä yadmɨd aku, me rön, aiö waiö rɨmä. 48 Makwam nuö nuöm mönöbö Jisas nugwo nugwön ñɨŋ algör ör aiö rɨmä. Nuöma Jisas yadöŋa, “Naŋ nauö an pödpöd rɨmɨn mag akuyöbö ailö? Madmag ana ölɨŋ pɨlmɨn nugugɨrön nagö hölu nugw yönmɨdölɨŋö,” röŋa.
49 Nuöma aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ pödpöd rɨmɨn nɨ hölu yönmɨdöi? Acö rama du mɨdɨl aku ñɨŋ nugwölöiŋ ä?” röŋa. 50 Jisas aliö röŋ aku, jɨ ñɨŋ mönö rɨg yadmɨd aku, me rön, röx nugwölim.
51  Luk 2:19Jisas nugwo yölɨŋön ram ñɨŋa Nasaret höuöil dumä. Jisas piakwör mɨdön, nuö nuöm rɨg yadmɨdöi ma akwör mai duön rɨmɨdöŋa. Makwam nuöm Maria Jisas agap bɨlɨm rɨmɨd aku rɨbyöx nugu gör mɨdmɨda. 52  1Sam 2:26; Prop 3:4Jisas nuö nuöm pɨsaŋ mɨdön, dib röxön rɨbyöx nugw ri abön rɨmɨn nugugɨrön, God aipam, nöbö mö aipam nugwo nugumɨn wä röŋa.

*2:1: Rom ada kiŋ ñɨŋ Sisa me rɨmɨdmä.

2:2: Wop aku Rom ada ñɨŋ mögörɨb Isrel nugwidɨx mɨdmɨdmä. Mögörɨb Isrel Siria Propins yuadö mɨdmɨdöŋa.

2:11: Grik mönö “Krais” aipam, Hibru mönö “Mesaia” aipam ila paŋyöbö iör mɨda: “God yad nɨgöŋ Nöbö maku.”

2:14: Luk 19:38

2:19: Luk 2:51

2:21: Luk 1:31

2:22-23: Eks 13:2,12; Lep 12:1-8

2:24: Lep 12:8

2:29-30: Ais 52:10; Luk 3:6; Tait 2:11

2:32: Ais 42:6; 49:6; 52:10

2:34: Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pit 2:8

2:39: Mat 2:23

2:41: Eks 12:24-27; 23:14-17; Diut 16:1-8

2:51: Luk 2:19

2:52: 1Sam 2:26; Prop 3:4