7
Esteban ja huaraji aida cuana jeutsutana
Da su sacerdote sa echua puji aida ja
Esteban quisabatana uja:
—¿A da ene mi etuaquisatani huecuana?
Da su Esteban ja uja jeutsutana huecuana:
—Judío deja, tata edhi cuana, meid'abaenique ema. Biahua tiempo ecuana sa tata Abraham chenu Mesopotamia yahua su anidha. Dapia anitaidha cristiano cuana caldeo banime puidha. Dapia tu peje su ecuana sa Tata Diusu Aida bataji puidha. Uja Abraham chenu cuatsasiataidha: “Anideraque ye yahua jenetia. Mique edue cuana ichajusiaque. Putiyuque yama mi ebameti yahua su.” Da su Abraham chenu caldeo cuana sa yahua jenetia aniderataidha. Haran yahua su putiana dapia yaniti puji. Dapia tusa tata manuidha su, upia ye ecuana sa yahua su Diusu ja tueda beitutaidha. Da tiempo su aimue Diusu ja Abraham chenu yahua tiataidha mahue. Aimue etidhiti puji biame tiataidha mahue yahua. Beju Tata Diusu ja uja mitsutaidha Abraham chenu: “Mida, mique tije epusiu familia cuana ye yahua yama etia.” Daja Diusu puidha, Abraham chenu sa ebacua cuana anidha mahue su. Diusu ja Abraham chenu daja hue quisainiame ataidha uja: “Pia cuana sa yahua su yama mique tije epusiu familia cuana ebeitu tuna sa esclavo cuana epu puji. Dapia aniji cuana ja nedaneda yatayu huecuana. Pushi cien mara cuana puji beju esclavo eputa huecuana. Da putsu, tueda yahua su aniji cuana yama ecastigayu, mique tije epusiu familia cuana nedaneda ametana putsu. Da su mique tije epusiu familia cuana tueda yahua emesia putsu, upia yahua su epueta huecuana ema emitsutsua puji.” Daja Diusu ja Abraham chenu ataidha. Da su beju Diusu ja Abraham chenu cuatsasiataidha: “Pamapa bataji epuani deja cuana huitsanasiqui taji. Daja a putsu, quema puji eputa huecuana. Da su beju Abraham chenu sa ebacua Isaac bataji puidha su, huitsanasiquitaidha ocho tsineji beju su. Isaac ja daja huecha mesa ebacua Jacob ataidha, bataji puidha su. Jacob ja di mesa piada tunca beta ejaitiana ebacua cuana daja huecha ataidha. Tueda ebacua cuana pamapa ecuana sa tata cuana putaidha.
‘Jacob ja José pia ebacua cuana ebia su ibunebataidha putsu, José neje duininitaidha huecuana. Da su beju José inataidha huecuana Egipto deja cuana peje su eiru puji. Deja cuana ja baja putsu, José Egipto yahua su dusutaidha esclavo epu puji. 10 Daja biame, Diusu ja José inatsihua putsu, d'eji su ataidha. Diusu ja Egipto yahua sa echua puji José saida bametaidha. José tiataidha tu pamapa ai bahue epu puji. Da su echua puji ja José Egipto huaraji aida ichataidha. Daja huecha mesa ete su puji huaraji aida ataidha.
11 ‘Da tiempo su beju Egipto, Canaán yahua detse su mid'e puidha putsu, cristiano cuana ebia su sufri putaidha. Ecuana sa tata chenu cuana sa ai dia taji mahue putaidha. 12 Da su Jacob Egipto su ai dia taji cuana yani bahue puidha su, mesa ebacua cuana dapia equene puji beitutaidha. José da deja beju puina putsu, mue shanapa mesa edue cuana ja. 13 Neicha beta nuati puji hue Egipto yahua su putitaidha huecuana su, José ja quisataidha huecuana uja: “Ema da micuana sa edue José.” José ja mesa edue cuana echua puji aida shanapametaidha. 14 Da su José ja jemiametaidha mesa tata, pamapa edue cuana Canaán yahua jenetia Egipto yahua su. Beju siete tunca pishica ejaitiana cristiano cuana puidha. 15 Da su beju Jacob Egipto yahua su cuinaidha. 16 Dapia manuidha, mesa piada tunca beta ejaitiana ebacua cuana neje. Canaan yahua Siquem ejude su dusutaidha huecuana tumu epa su sepulcro cuana ajiji ehuananubia huecuana puji. Equene Abraham chenu ja tueda sepulcro eti jude Hamor chenu sa ebacua cuana bajataidha Siquem ejude naja su.
17 ‘Beju tiempo cuinaidha Tata Diusu ja ecuana sa tata chenu cuana Egipto yahua jenetia ehuidusuta, cuaja Diusu ja Abraham chenu jamitsuti tiataidha batame. Dueji jajucuatitaidha huecuana Egipto yahua su. 18 Da tsunu pia Egipto yahua sa echua puji anidha. Tuahueda mu mue José shanapa ataidha. 19 Nedaneda ataidha ecuana sa tata chenu cuana. Cuatsasiataidha ecuana sa tata chenu cuana mecuana sa yanana cuana pajusiata pamanupeta huecuana puji. 20 Da tiempo su Moisés chenu bataji puidha. Diusu ja tueda saida bataidha. Quimisha badi mesa tata detse quinataidha. 21 Beju d'iti su yanana icha putsu, ena bia su ichataidha tse. Echua puji sa ebaquepuna ja yanana d'iti dume su ebade ba putsu, mesa ete su dusutaidha mesa ebacua quitaita nime esehuame puji. 22 Pamapa Egipto yahua su aniji cuana sa ai puiti cuana, sehua putsu, jabuetsuatidha. Deja aida puidha. Mimi neje cristiano cuana jei ame bahue puina.
23 ‘Beju pushi tunca maraji su, putidha mesa edue cristiano israelita cuana ecuadhibati puji. 24 Tuna peje su cuinati putsu, piada egipcio deja ja israelita deja eichetani bataidha. Da su beju israelita deja bianetiataidha, egipcio deja manuametaidha putsu. 25 Moisés chenu tuna jei yata pepe puidha tuna sa ehuidusuji epu puji. Tueda tuna jei yata pepe puidha Diusu ja tueda beitutaidha tuna d'eji su ya puji. Beju aimue daja mecuana sa piba puidha mahue. 26 Pia tsine neicha putiana. Beta israelita detse eichetisa bataidha. Uja quisataidha tse: “Be meichetiji, metseda edue tatse hue putsu. ¿Jucuaja metse eichetiani?” 27 Da su edue icheji deja ja Moisés chenu nunu putsu, uja ataidha: “¿Aiya mida ecuanaju sa ehuidusuji ichatana? 28 ¿A da miada ema emanuame, cuaja miada egipcio deja manuameja puicha nime?” 29 Da su Moisés chenu jududuidha, tueda mimi id'aba putsu. Madián yahua su putidha extranjero nime yaniti puji. Dapia jahuaneti putsu, beta bacuame puidha.
30 ‘Beju pushi tunca mara Moisés chenu d'anita yahua su anidha. Tueda d'anita yahua Emata Sinai banime naja su anidha. Dapia Diusu ja Moisés chenu mitsutaidha. Moisés chenu equi eutsuneti bataidha. Eutsuneti biame, mue jajuditi equi. 31 Da su Moisés chenu nimetiuidha. Nariataidha equi eba puji. Da su Diusu sa etsui id'abataidha equi jenetia. Uja Diusu ja ataidha: 32 “Ema da mique tata chenu cuana sa Diusu. Ema da Abraham, Isaac, Jacob chenu cuana sa Diusu.” Da su Moisés chenu riariapiruidha, iyuame putsu. Echama puji di iyubataidha. 33 Diusu ja tueda cuatsasiataidha: “Jahuijatique mique pulucu, yahua iyuda mi etidinetia putsu. 34 Yama bana cuaja egipcio deja cuana ja quema israelita cristiano cuana nedaneda yatani. Daja huecha yama id'abana tuna sa tsiatsia cuana. Beju u hue ema yani tuna d'eji su ya puji. Mi yama Egipto yahua su ebeitu.”
35 ‘Equene su israelita cuana tsada mahue bataidha Moisés chenu tuna sa ehuidusuji epu puji. “¿Aiya mida ecuanaju sa echua puji ichataitia?” ataidha huecuana biame, Diusu ja tueda huecha ichataidha mecuana sa ehuidusuji epu puji, tuna d'eji su paata puji. Daja Diusu ja Moisés chenu huaratiame ataidha equi eutsuneti jenetia, mitsu putsu. 36 Da su Moisés chenu ja ecuana sa tata chenu cuana Egipto yahua jenetia jemicuinataidha. Jucuada nimetiuda ai cuana Egipto yahua, Mar Dherena su ataidha. Pushi tunca mara d'anita yahua su eputaniuneti cama, ai nimetiuda cuana ataidha. 37 Tueda Moisés chenu quitaita ja equene israelita chenu cuana quisataidha uja: “Cuaja Diusu ja ema micuana sa ehuidusuji ichatana nime, daja huecha pia profeta micuana sa edue cuana jenetia edhareta micuana sa ehuidusuji epu puji. Jei meaque pamapa tu cuaja emimiani cuana.” 38 D'anita yahua su Moisés chenu ecuana sa tata chenu cuana neje anidha. Angel ja Moisés chenu quisataidha Sinai Emata su. Tueda ángel ja Diusu sa jacuatsasiati quitaita cuana Moisés chenu tiataidha ecuana sa tata chenu cuana etiadera puji.
39 ‘Beju ecuana sa tata chenu cuana ja jei aja mahue ataidha. Tsada mahue bataidha huecuana Moisés chenu. Neicha hue Egipto yahua sa ai puiti madhada cuana tsada bataidha huecuana. 40 Da su tuneda Aarón ataidha uja: “Moisés chenu Sinai Emata su putiana. Ecuana Egipto yahua jenetia jemicuinatana biame, bue mahue ecuanaju cuaja jia da puitia. Da su aque ecuanaju sa puji pia diusu cuana ecuana pahuidusta puji.” 41 Da su huaca janana eimea ataidha huecuana. Animalo cuana manuametaidha huecuana, huaca janana diusu eimea peje su eirutsua puji. Da su beidaji putaidha huecuana, daja ai cuana yainia je. 42 Id'eti, badi, atujai cuana mitsutsuataidha huecuana. Da putsu, Diusu ja jusiataidha huecuana. Uja derejiji yani profeta sa quirica su:
Israelita cristiano cuana, micuaneda pushi tunca mara d'anita yahua su epuniuneti cama, pia diusu eimea cuana peje su bahui animalo cuana irutsuana.
43 Diusu eimea Moloc sa iyuda ete micuana sa anina.
Daja huecha diusu eimea Renfán sa atujai eimea micuana mitsutsuana.
Tueda eimea cuana micuaneda quitaita ana emitsutsua puji.
Da putsu, yama micuana sa yahua jenetia ejemicuinayu Babilonia yahua su ebeitu puji, esclavo epu puji.
44 Da su Esteban ja quisainiame atana huecuana uja:
—Beju d'anita yahua su ecuana sa tata chenu cuana ja Diusu sa iyuda ete dusutaidha. Da dume su tusa jacuatsasiati cuana ichasetataidha. Cuaja Diusu ja Moisés chenu bametaidha batame, daja ete ataidha huecuana. 45 Josué chenu ja ecuana sa tata chenu cuana huidusutaidha pia yahua su aniji cristiano cuana neje emajaiti puji su, Diusu sa iyuda ete di dusutaidha huecuana. Da tiempo su Diusu ja ecuana sa tata chenu cuana tueda yahua su aniji cristiano cuana jemicuinametaidha tueda yahua ecuana sa tata chenu cuana sa papu puji. Ecuana sa tata chenu cuana ja iyuda ete quinataina echua puji David chenu sa tiempo teje. 46 Beju Diusu ja David chenu ebia su saida bataidha. Da su David chenu ja Diusu sa templo aida aja adhaataidha. 47 David chenu sa ebacua Salomón chenu ja templo ataidha. 48 Aimue Diusu Aida deja sa jaati ete dume su yani mahue. Tueda jepuiti biahua tiempo Diusu quisa puidha mesa profeta chenu ja quirica su deretaidha uja:
49 Cielo da quema ani jude.
Da jenetia yahua su aniji cristiano cuana yama ecuatsasiania.
Aimue detse micuaneda quema janahua jude a cua mahue, ema micuana ebia su aida putsu.
50 ¿Aimue jia maida yama pamapa ai cuana aidha mahue?
51 Da su Esteban daja hue quisainiame atana huecuana uja:
—Beju micuaneda da chuatadada Diusu peje su jei puja mahue cuana nime. Jaduininibatiji da micuaneda Diusu id'abaja mahue cuana nime. Espíritu Santo jei aja mahue. Cuaja micuana sa tata chenu cuana ja ataidha nime, daja huecha micuaneda yainia. 52 Micuana sa tata chenu cuana pamapa Diusu sa profeta cuana madhabataidha. Tueda profeta cuana ja, “Diusu sa Jabeituti Deja butsepi epue”, quisataidha biame, tata chenu cuana ja manuametaidha huecuana. Beju jiahue Diusu sa Jabeituti Deja Jesús pueana. Micuaneda tueda madhaba putsu, manuameana. 53 Angel cuana ja ecuana sa tata chenu cuana Diusu sa jacuatsasiati cuana tiataidha biame, aimue micuaneda aja yainia mahue.
Daja Esteban ja sacerdote aida cuana atana.
Esteban manuametana huecuana
54 Da su beju Esteban sa quisa id'aba putsu, ebia su duininitana huecuana. Jatsedhaititana huecuana, ebia su duinini putsu. 55 Daja biame, Espíritu Santo ja Esteban nimetucheametana. Esteban buepa huabata jachamati putsu, Tata Diusu aida, tucheda cielo su yani batana. Jesús di batana Diusu sa bai eni bene su eneti. 56 Da su Esteban ja quisatana huecuana uja:
—Mechamaque. Yama buepa ed'ianeti ebainia. Diusu sa Jabeituti Deja Jesús yama ebainia Diusu sa bai eni bene su eneti.
57 Da mimi cuana id'aba putsu, mecuana sa eid'aja cuana jadunutitana huecuana. Jubida tsiatsiapirutana huecuana. Paije hue Esteban inatana huecuana. 58 Ejude tipe su dusutana huecuana. Dapia cuinati putsu, ebia jud'uji jajemititana huecuana. Da su Esteban maracapirutana huecuana. Tumu siaji cuana ja mecuana sa ebia jud'uji piada deja Saulo banime menajatiatana tuahueda paquinata puji. 59 Da su beju emaracataneti huecuan cama, Esteban ja Diusu mitsutana uja:
—Echua Puji Jesús, batsuque quema enid'u.
60 Da su tururuneti putsu, tsiatsia neje jubida Diusu bajatana uja:
—Echua Puji, be cuaja biame aji ye ema manuameji cuana.
Daja pu putsu, emanu dajajana.