8
Saulo ja Diusu sa dharejiji cuana tijetije ataina
Beju Saulo Esteban manuameji cuana neje tupupai japaitiana. Da tsine jenetia Jesús peje su jei eputani cristiano cuana jubida chacupirutana huecuana. Da su pamapa jei eputani cuana jududupetana Judea, Samaria yahua detse su. Apóstol cuana mu Jerusalén ejude su anitaina. Piada piada Diusu eiyubatani deja cuana ja Esteban papatana. Ebia su japadarititana huecuana. Da su beju Saulo ja Jesús peje su jei eputani cuana apeja atana. Ete meamea puniunetiana Cristo peje su jei eputani deja, epuna cuana ina putsu, eteriichame puji.
Samaria yahua su Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa putana huecuana
Beju jududutana cuana jaberebereatitana pia ejude cuana je. Quepia tuna putiana Diusu sa quisa saida cuana quisatana huecuana. Felipe piada ejude Samaria yahua su putiana. Dapia cristiano cuana Cristo jepuiti quisaquisa apirutana. Ai nimetiuda cuana di atana. Da su cristiano cuana ja tusa Cristo jepuiti quisa cuana id'abatana. Felipe ja einid'u madhadaji cuana saisiametana. Einid'u madhada cuana tsiatsia neje cristiano cuana peje jenetia cuinanatana. Ase bue mahue, tida cuana saisimetana. Da su tueda ejude su aniji cristiano cuana beidaji putana.
9-11 Beju tueda ejude su piada deja anina Simón banime. Equene mau puina. Tuahueda cristiano cuana baseataina, nimetiuda ai cuana a putsu. Tueda deja aida jabametina pamapa Samaria yahua su aniji cristiano cuana peje su. Quejucua mara puji cristiano cuana ja tueda aida bataina. Tusa quisa cuana su jei putaina huecuana. Da su pamapa cristiano cuana, chipiluji cuana ja biame tueda id'abaenitana. Uja putaina huecuana:
—Diusu ja Simón etucheametani ai nimetiuda aida cuana ya puji.
12 Da su beju Felipe Diusu ecuatsasiati, Jesucristo jepuiti quisaquisa puana su, jucuada deja, epuna cuana tusa quisa cuana su jei putana. Yahui neje Diusu sa puji jaichaderatitana huecuana. 13 Beju Simón di jei puana. Yahui neje Diusu sa puji jaichaderati putsu, Felipe buquepirutana. Tueda nimetiuana, Felipe ja ai nimetiuda aida cuana atana putsu.
14 Jerusalén ejude su aniji apóstol cuana ja Samaria yahua su aniji cristiano cuana Diusu sa quisa saida cuana su jei putana id'abatana su, Pedro, Juan detse beitutana huecuana Samaria yahua su pabatita tse puji. 15 Cuinati putsu, Diusu bajatana tse tuahueda tuna peje su Espíritu Santo pabeituta puji. 16 Yahui neje Diusu sa puji Echua Puji Jesús sa ebani su jaichaderametitana huecuana biame, Espíritu Santo mue cuina tsuhu puana tuna peje su. 17 Da su Pedro, Juan detse ja jei eputani cuana sa echua bia su tuatse sa eme huanatana su, Espíritu Santo tuna peje su cuinana.
18 Beju Simón ja batana su, apóstol detse chipilu tiaja atana. 19 Uja bajatana tse:
—Cuaja ame ye nimetiuda aida buetsuaque ema yama di daja ya puji, quebata cristiano bia su quema eme huana putsu, Espíritu Santo tu peje su pacuina puji.
20 Da su Pedro ja Simón atana:
—Pataitana mique chipilu mi neje tupupai, miada Diusu ja etiatani ai cuana chipilu neje bajaja aitia putsu. 21 Aimue mique ai biame a taji ecuanaju yainia ai cuana neje, mique muesumu Diusu butse su butsepi mahue putsu. 22 Beju japibaturucatique mique piba madhada cuana. Bajaque Diusu cuapuitime tuahueda mi perdonata cua, mida piba madhada cuana pibaitia biame. 23 Mida envidia jubida epuani. Jucha sa eme su mi yani yama ebainia.
24 Da su Simón ja Pedro bajatana uja:
—Mebajaque Diusu quema puji, be ema cuaja biame metse puitia nime paata mahue puji.
25 Da su jucuada Samaria yahua su ejude meamea Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana tse. Quisaquisa pupe putsu, Jerusalén ejude su jasiapatibana tse.
Felipe ja Etiopía yahua jenetia deja tsutana
26 Dapia edid'i Jerusalén ejude jenetia Gaza ejude teje saina. Tueda edid'i d'anita yahua je saina. Diusu sa ángel ja Felipe uja cuatsasiatana:
—Beni bene putique, Jerusalén ejude jenetia Gaza ejude su ecuinahu edid'i je.
27 Da su Felipe putiana. Tueda edid'i su piada deja Jerusalén ejude jenetia Etiopía yahua su epuhu tejetaibana. Tueda da eunoco puina. Etiopía yahua su aniji cristiano cuana sa echua puji epuna Candace banime sa huaraji aida puina. Echua puji Candace sa chipilu quinaji puina. Dapia Jerusalén ejude su Diusu mitsutsuape putsu, beju epubuyu je. 28 Mesa carroza neje esiapatibuyu je, Diusu sa quirica Isaías chenu ja deretaidha mimiametana. 29 Da su Espíritu Santo ja Felipe cuatsasiatana:
—Janariatitique jichu carroza su. Tu neje tupupai jududutique.
30 Da su Felipe carroza su cuinatiana su, deja ja Isaías chenu ja deretaidha quirica emimiametani id'abatana. Felipe ja tueda quisabatana uja:
—¿A mi eshanapainia cuaja mi emimiameinia?
31 Beju deja ja Felipe jeutsutana:
—Cuaja shanapa taji mahue ebainia. Aimue aidhe biame ema eshanapame puji.
Da su deja ja Felipe ihuatana tu naja su carroza su paaniute puji.
32 Beju uja derejiji yani tu emimiametani quirica su:
Huisha emanuame puji nime tueda dusutana huecuana.
Cuaja huisha janana cuatsa mahue epuani einuadedetasa huecuana su nime, daja tueda cuatsa mahue jatiatiana.
33 Aimue aiya biame biahuanaja atana mahue.
Manuametana huecuana putsu, bacua mahue puana.
34 Da su mimiame putsu, deja ja Felipe quisabatana:
—¿Isaías chenu ja ai sa puji emimiani?
35 Da su Felipe ja tu mimiametana ai cuana buetsuapirutana. Pamapa buetsuapirutana Jesús jepuiti. 36 Tuatse epuhu cama, ena edid'i naja su batana. Da su deja ja atana uja:
—Hue upia ena esa. Ichaderaque ema Diusu sa puji yahui neje.
37 Da su Felipe ja deja atana:
—Ahua pamapa muesumu neje mi jei epuani su, da su mi yama Diusu sa puji yahui neje eichadera.
Deja ja uja jeutsutana:
—Jesucristo da Diusu sa Ebacua ema jei epuani.
38 Da su deja ja carroza netisename putsu, ena su buteana tse. Beju Felipe ja deja Diusu sa puji yahui neje ichaderatana. 39 Da su ena jenetia cuinanana tse su, deja beidaji neje jaitianana. Mue beju jabatiyu tse. 40 Espíritu Santo ja Felipe Azoto ejude su dusutana. Dapia Felipe Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana. Pia ejude cuana je di quisaquisa puniunetiana Cesarea ejude teje putiana beju.