9
Saulo Cristo peje su jei puana
Da tiempo su beju Saulo ja
Jesús peje su jei eputani cuana jubida tijetije ataina etaitanamepe huecuana puji. Da putsu, sacerdote aida peje su putiana quirica neje tu pahuaratiata puji, Cristo peje su deja ahua epuna jei eputani cuana Damasco ejude su jadhitati jude ete cuana su einati puji. Ina putsu, Jerusalén ejude su ebeitu puji. Da su quirica inatsu putsu, Saulo putiana. Beju edid'i su Damasco ejude naja su hueda jubida batana buepa jenetia ebuteni. Daja ba putsu, yahua su dajajana. Etsui id'abatana uja:
—Saulo, Saulo, ¿jucuaja puji miada ema tijetije yainia?
Da su Saulo ja quisabatana uja:
—¿Aidhe da mida, tata?
Beju jeutsutana:
—Ema da Jesús. Tijetije miada yainia da ema. Mida quitaita neda yatiani, ema tijetije a putsu.
Da su Saulo riariana, iyuame pu putsu. Uja atana:
—Echua Puji, ¿ai mique tsada yama ya?
Da su Echua Puji ja Saulo uja atana:
—Netianaque. Putiyuque Damasco ejude su. Dapia pia ja mi equisata ai miada ya.
Beju Saulo sa ebuqueji cuana rubutananetitana. Cuaja mimi taji mahue jabatitana huecuana. Etsui id'abatana huecuana biame, mue aidhe biame ba huecuana. Beju Saulo netianana su, cuaja jabati taji mahue jabatiana. Tu buqueji cuana ja meina putsu, riretana huecuana Damasco ejude su. Dapia ejude su quimisha tsine cuaja jabati taji mahue jabatiana. Mue diadia, jaid'iti puana quimisha tsine teje.
10 Beju tueda ejude su piada deja anina Ananías banime. Beju Echua Puji Jesús tu peje su bataji puana tahui su nime. Uja Ananías mitsutana:
—¡Ananías!
Ananías ja jeutsutana:
—Ehe, Echua Puji, hue ema upia.
11 Da su Echua Puji ja Ananías cuatsasiatana uja:
—Netianaque. Putiyuque Judas sa ete su. Tueda ete calle Butsepi banime su yani. Chacuque Tarso ejude jenetia deja Saulo banime. Tueda Diusu neje emitsutiani miada eba. 12 Mique eme tu bia su huanaque tu esaisiame puji. Tahui su nime yama tueda quisana mida tu peje su eputi.
13 Da su Ananías ja jeutsutana uja:
—Echua Puji, tueda Saulo ja mique dharejiji cuana Jerusalén ejude su chacutaina tuna ai madhada cuana ya puji. Daja ema quisatana huecuana. 14 Beju jiahue upia pueitia mi peje su jei eputani cuana ina putsu, eteriicha puji. Sacerdote aida cuana ja tueda huaratiatana daja paata huecuana puji.
15 Da su Echua Puji Jesús ja Ananías atana uja:
—Putiyuque. Yama Saulo dhareana ema emebajata puji. Quema quisa saida cuana tueda quisaquisa epu. Judío mahue, mecuana sa huaraji aida, judio cuana peje su quisaquisa epu. 16 Tueda ebia su sufri epu ema jepuiti.
17 Da su Ananías Saulo yani su putiana. Tu peje su cuinati putsu, mesa eme tu bia su huanatana. Uja Saulo atana:
—Edue Saulo, mi edid'i su bana Jesús ja ema mi peje su beitutaitia mi esaisiame puji. Espíritu Santo sa tucheda mique paaniti puji ema pueitia.
18 Da hora su epeji nime mesa etua jenetia dajajatana. Beju jabati puana neicha tu puina nime. Da su Saulo Diusu sa puji yahui neje jaichaderametiana. 19 Diadia putsu, neicha tucheda puibana. Jei eputani cuana neje quejucua tsine aniana Damasco ejude su.
Saulo Damasco ejude su quisaquisa puana
20 Saulo judío cuana sa jadhitati jude ete cuana su, Jesús da Diusu sa Ebacua, quisaquisa pupiruana. 21 Pamapa tu id'abaji cuana nimetiutana. Tuneda cama uja jaquisabatitana:
—¿Aimue jia maida ye deja Jerusalén ejude su jei eputani cuana inaji puina mahue? ¿Aimue jia maida upia di pueana jei eputani cuana eina puji mahue?
22 Beju Saulo ebia su janimetucheatiana. Jubida quisaquisa puana. Jesús da Diusu sa Jabeituti Deja Damasco ejude su aniji judío cuana bametana. Cuaja jeutsu taji mahue batana huecuana.
Saulo judío cuana peje jenetia jududuana
23-24 Da putsu, judío cuana tu neje ebia su duininitana. Saulo bahue puana tu manuameja putana huecuana. Dhidha, tsine ejude sa esacuinaji su id'uataina huecuana Saulo emanuame puji. 25 Beju tueda ejude sa tumu pirica pahaida, baqui bauda anina. Da su dhidha su jei eputani cuana ja Saulo d'iti aida dume su pirica jenetia butemetana tu d'eji su ya puji.
Saulo Jerusalén ejude su cuinatibana
26 Da su beju Saulo Jerusalén ejude su putibana. Dapia jei eputani cuana neje jadhitatija pudhaana. Iyubatana huecuana putsu, mue jadhitati putana huecuana, Saulo jaturucatiana aimue jei aja mahue atana huecuana putsu. 27 Daja biame, Bernabé ja Saulo apóstol cuana peje su dusutana. Tuahueda pamapa butsepi quisatana huecuana. Cuaja Saulo ja Jesús edid'i su ba putsu, daja huecha cuaja Jesús ja tueda mitsutana quisatana huecuana. Daja huecha cuaja Saulo ja Damasco ejude su aniji cuana Cristo jepuiti quisaquisa puana quisatana huecuana. 28 Da su beju Saulo tuna neje asepiruana. Jesús sa quisa saida cuana Jerusalén ejude su jubida quisaquisa pupiruana. 29 Beju tueda ejude su griego yana su mimi bahue judío cuana anitaina. Saulo janimetucheati putsu, tuna neje Jesús jepuiti jacuicuinatiana. Da putsu, Saulo manuameja adhaatana huecuana. 30 Da su piada piada jei eputani cuana bahue pu putsu, Saulo dusutana huecuana Cesarea ejude su. Da jenetia Tarso ejude su beitutana huecuana.
31 Da su Judea, Galilea, Samaria yahua cuana su aniji jei eputani cuana saida, janimetucheatitana, Saulo ja aimue tijetije a huecuana putsu, tueda beju Cristo peje su jei puana putsu. Diusu ebia su iyubatana huecuana. Espíritu Santo ja ebia su tsahuatana huecuana putsu, dueji cristiano cuana jei putana.
Pedro ja Eneas saisiametana
32 Da su Pedro jei eputani cuana peje su ejude meamea puniunetiana tuna eba puji. Lida ejude su aniji edue cuana teje putiana. 33 Dapia piada deja nedaji Eneas banime tsutana. Ocho mara quitana saina, ase bue mahue putsu. 34 Da su Pedro ja tueda atana:
—Eneas, netianaque, Jesucristo ja mi esaisiametani putsu. Mique siju mapaque.
35 Da hora su quitaita beju Eneas netianana. Da putsu, pamapa Lida, Sarón ejude detse su aniji cuana Jesús peje su jei putana. Mecuana sa equene ai puiti cuana ichaderatana huecuana Echua Puji Jesucristo tije ya puji.
Tabita Pedro ja netianametaibana
36 Da tiempo su Jope ejude su Jesús peje su jei epuani epuna anina. Tueda banime Tabita. Griego yana su Dorcas banime. Tueda ai saida cuana a bahue puina. Puri cuana tsahua bahue puina. 37 Da su beju neda pu putsu, manuana. Eshanapa cuana ja padu putsu, ebaque ete su equita huanatana huecuana. 38 Beju Jope ejude da Lida ejude naja su anina. Da su Jope ejude su aniji jei eputani cuana Pedro Lida ejude su yani bahue pu putsu, beta edue detse beitutana huecuana Lida ejude su Pedro equisati puji. Cuinati putsu, Pedro atana tse uja:
—Jiahue quita hue tipeida meputija Jope ejude su.
39 Da su Pedro tuatse neje putiana. Cuinati putsu, Pedro ete ebaque su equita esa su huidusutana huecuana. Dapia ahue manujiji cuana jadhitatitana. Beju japadarititasaina huecuana. Ahue manujiji epuna cuana ja Pedro ba putsu, Tabita ja tuneseda puji ejud'uji rusutana cuana bametana huecuana. 40 Da su Pedro ja epuna cuana edume jenetia cuinanametana. Tururu putsu, Diusu bajatana Tabita sa puji. Daja a putsu, Tabita emanu esa chamatana. Uja atana:
—¡Tabita, netianaque!
Da yatani cama, Tabita jabatiana. Pedro ba putsu, anitsuana. 41 Pedro ja mesa eme inatana tu enetianame puji. Da su jei eputani, ahue manujiji epuna cuana ihuatana. Tabita eid'e beju menajatiatana huecuana. 42 Jope ejude su aniji cristiano cuana beju bahue pu putsu, ebia su Jesús peje su jei putana huecuana. 43 Da su Pedro Jope ejude su quejucua tsine aniana ebiti d'imiaji Simón sa ete su.