20
Pablo Macedonia, Grecia yahua detse su putiana
Beju pamapa mitanajiji su, Pablo ja jei eputani cuana ihuametana saida quisaquisa ya puji. Da su beju jamitsutibana Macedonia yahua su eputi puji. Pamapa tueda yahua je puniunetiana. Dapia jei eputani cuana nimetucheametana. Da su beju Grecia yahua su jaitianana. Dapia quimisha badi aniana. Da su Siria yahua su eputi puji barco su aniuteja pudhaana. Beju eputi quitaita su Pablo bahue puana judío cuana ja tu emanuame puji eid'uatani. Da putsu, ehuatsi je hue putibana. Neicha Macedonia yahua je jaitianana. Beju siete deja cuana tu neje putitana. Uja tuneda banime puina:
Sópater. Tueda Berea ejude jenetia puina.
Aristarco, Segundo. Tuatseda Tesalónica ejude jenetia puina.
Gayo. Tueda Derbe ejude jenetia puina.
Timoteo.
Tíquico, Trófimo. Tuatseda Asia yahua jenetia puina.
Tueda edue cuana Troas ejude su Pablo hui su putitana dapia tu eid'ua puji. Ecuanaju Filipos ejude su aniana pan levadura mahue tsine eba puji. Beju tsine bape putsu, Filipos ejude sa ebuteji jenetia barco su aniuteana. Pishica tsine jenetia Troas ejude su cuinatiana. Dapia ecuanaju ehui su putitana siete ebuqueji cuana tejetiyu putsu, siete tsine anihuananana.
Pablo Troas ejude su anina
Semana sa equene tsine su jei eputani edue cuana jadhitatitana Echua Puji Jesucristo sa cena edia puji. Beju Pablo ja buetsuatana huecuana. Quisaquisa puana dhidha dusete teje, pia huenati mesa cuinana taji putsu. Dhitajiji anitaina huecuana quimisha puji ete ebaque su. Dapia ebia su lámpara cuana utsutanetina. Piada edeahue ventana su anina. Tueda tahuieniichana, Pablo tsunuda quisaquisa punetiana putsu. Da putsu, edeahue ventana jenetia tahuidajajana yahua su cuata. Beju jemitsuatana huecuana emanu. 10 Da su Pablo buteana. Edeahue bia su saute putsu, id'amitana. Pia cuana uja atana:
—Be merubutanaji, edeahue mu eid'e putsu.
11 Da su neicha tsuatitaibana huecuana. Pablo ja pan ped'utana cena padiata huecuana puji. Da su Pablo daja hue quisaquisa punetiana ehuena teje. Huenana su, beju putiana. 12 Edue cuana ja edeahue eid'e dusutaibana putsu, beidaji putana huecuana.
Pablo Mileto ejude su putiana
13 Da su beju ecuanaju ehui su barco su putiana Asón ebuteji teje, dapia Pablo neje etsuti puji, tusa tsada ehuatsi je hue putiana putsu. 14 Da su ecuanaju Pablo neje ejude su jatsuti putsu, barco su ecuanaju aniuteana Mitilene ebuteji su eputi puji. 15 Da jenetia ecuanaju jaitianana. Pia huenati Quío edhapupu butse su ecuanaju cuinatiana. Pia huenati ecuanaju Samos ebuteji su cuinatiana. Trojillo ejude su piada tsine janahua putsu, pia huenati ecuanaju Mileto ebuteji su cuinatiana. 16 Pablo Asia yahua su tsunutaja mahue puana putsu, Efeso ejude je nubija mahue puana. Da putsu, daja ecuanaju putime puana. Tipeida Jerusalén ejude su cuinatiyuja puana pentecostés tsine eba puji.
Pablo ja Efeso ejude su aniji edue cuana sa ehuidusuji cuana quisatana
17 Pablo ja Mileto jenetia Efeso ejude su aniji jei eputani cuana sa ehuidusuji cuana ihuametana. 18 Da su puetana huecuana su, Pablo ja uja quisatana huecuana:
—Edue cuana, micuaneda bahue cuaja ema equene tsine jenetia micuana duju su saida puniunetiana. 19 Echua Puji Jesucristo yama saida mebajana nimemitsida neje. Judío cuana ja ema ebia su tijetije atana ai madhada cuana ya puji. Ebia su ema sufri ametana huecuana. 20 Daja biame, yama micuana jabuetsuati saida cuana mue buetsuariji ana micuana sa saida puji. Jadhitati jude, cristiano cuana sa ete cuana su yama buetsuana huecuana. 21 Judío, judío mahue cuana jubida neje yama quisana tuna sa jucha cuana ariji putsu, Diusu peje su panimeturucatita huecuana puji. Daja huecha, Echua Puji Jesucristo peje su jei paputa huecuana puji. 22 Beju jiahue Espíritu Santo ja ema Jerusalén ejude su ebeitutani. Ai jia ema dapia eid'uatani bue mahue ema. 23 Quepia ejude su papu ema ecuinati su, Espíritu Santo ja ema eshanapametani Jerusalén ejude su ema teriame putsu, sufri yameta huecuana. Tueda bahui ema bahue. 24 Quema mu mue ai piba biame, ema manuameja yatani huecuana biame. Echua Puji Jesucristo ja ema cuatsasiatana ai cuana bahui yama apeja beidaji neje. Diusu ja cristiano cuana ebia su ibuneda ebatani quisa cuana bahui ema quisaquisa puja.
25 ‘Beju bahue ema micuaneda aimue ema neicha ebayu mahue. 26-27 Da putsu, yama micuana equisainia, piada piada micuaneda jei puja mahue biame, ema mu jucha mahue, pamapa Diusu sa quisa saida cuana micuana peje su butsepi quisaquisa pupeana putsu. Beju mue yama ai biame rubua. 28 Da su daja hue saida mepuderaniunetique Diusu butse su. Pamapa Cristo peje su jei eputani cuana di saida meduquinaque, tuneda da mesa dharejiji cuana putsu. Echua Puji ja mesa ami neje d'eji su atana huecuana. Espíritu Santo ja micuana ichatana ehuidusu huecuana puji. 29 Bahue ema, ema aimue su, pia deja madhada cuana epueta jei eputani cuana ebasea puji. Tuneda da animalo d'aida nime. Cuaja iba d'aida ja huisha manuameja yatani nime, daja jei eputani cuana sa janimetucheati cuana madhada aja yatayu huecuana. 30 Micuana duju jenetia quitaita di bid'umimi ebuetsuaji bataji eputa. Bid'umimi ai cuana ebuetsuata huecuana jei eputani cuana tuna tije paputa puji. 31 Da su merejatique. Mepibaenitique, quimisha mara puji tsine, dhidha yama pamapa micuana tueda ai cuana jubida, ibuneda neje quisaderana.
32 ‘Edue cuana, jiahue Diusu yama ebajainia meinatsihuataque. Tusa quisa saida cuana su mepuderaniunetique. Tueda quisa saida cuana ja micuana nimetucheameta cua. Tueda quisa saida cuana su jei pu putsu, Diusu ja micuana mesa ai saida cuana cielo su etiatayu pamapa mesa dharejiji cuana neje tupupai. 33 Ema micuana neje anina su, aimue yama micuana chipilu bajana mahue. Daja huecha ejud'uji yama micuana mue baja. 34 Micuaneda bahue ema mudumuduana quema eme quitaita neje quema ai dia taji cuana ebajati puji. Quema ebuqueji cuana sa puji di ema mudumuduana. 35 Daja micuaneda ya puji yama micuana buetsuana. Jubida micuaneseda mudumudu taji edue tsahuataja cuana etsahua puji. Mepibatique Echua Puji Jesús sa quisa cuana su. Uja tueda puana: “Etiaji cuana da einatsuji cuana ebia su beidaji.”
36 Beju Pablo ja daja quisapetana huecuana su, tururutana huecuana Diusu neje emitsuti puji. 37-38 Pablo mitsupe putsu, eid'aminia neje tupupai jabudhititaibana huecuana. Ebia su patana huecuana, aimue Pablo neicha ebayu mahue shanapatana huecuana putsu. Da su beju barco su cuata Pablo buquenatana huecuana.