21
Pablo Jerusalén ejude su putiana
Daja su beju Pablo barco su aniuteana mesa ebuqueji cuana neje. Butsepi hue ecuanaju Cos ebuteji su cuinatiana. Pia huenati Rodas ebuteji su ecuanaju cuinatiana. Da jenetia ecuanaju Pátara ebuteji su jaitianana. Dapia pia barco su ecuanaju aniuteana Fenicia yahua su yanipetu puji. D'ani bai bene Chipre edhapupu icha putsu, ecuanaju jaitianana Siria yahua su ecuinati puji. Dapia yahua su Tiro ebuteji su satsuana dusutaina ai cuana eichahuanana puji. Dapia jei eputani cuana tsu putsu, siete tsine tuna neje ecuanaju anitiana. Tueda edue cuana Espíritu Santo ja Jerusalén ejude su aniji cuana ja Pablo einata shanapametana huecuana putsu, Pablo tueda ejude su paputi mahue puji jubida quisatana huecuana. Da su siete tsine ani putsu, ecuanaju putiana. Pamapa jei eputani familia quitana cuana barco esa teje buquenatana huecuana. Dapia mar maje su pamapa ecuanaju tururuana Diusu emitsu puji. Diusu mitsupe putsu, jaid'amiti neje ecuanaju jamitsutibana barco su yaniute puji. Pia edue cuana mu jasiapatitana tuna sa ete cuana su.
Da su beju Tiro ebuteji jenetia cuinanana ecuanaju. Tolemaida ebuteji su ecuanaju cuinatiana. Tueda ejude su aniji jei eputani cuana tsu putsu, piada tsine ecuanaju anihuananana tuna neje. Pia huenati cuinatiana ecuanaju Cesarea ejude su. Dapia Felipe sa ete su ecuanaju putiana. Quejucua tsine puji tu neje ecuanaju aniana. Beju Felipe da Diusu sa quisa puji puina. Tueda da Jerusalén ejude su ilisha sa siete emebajaji cuana jenetia piada puina. Tuseda pushi ebaquepuna ahue mahue anina. Tueda pushi ebaquepuna cuana ja Diusu peje jenetia quisa cuana batsutaina. 10 Beju ecuanaju dapia quejucua tsine yani cama, Diusu sa profeta Agabo pueana Judea yahua jenetia. 11 Pablo peje su cuina putsu, Pablo sa eturisiji bauda huijatana. Da neje ehuatsi, eme jarisitiana. Jarisiti putsu, uja puana:
—Espíritu Santo ja ema quisatana uja: “Jerusalén ejude su aniji judío cuana ja ye eturisiji emetse uja risime yata. Judío mahue cuana peje su emenajatiata huecuana.”
12 Daja id'aba putsu, ecuanaju, Cesarea ejude su aniji edue cuana neje Pablo jubida bajana Jerusalén ejude su paputi mahue puji. 13 Da su Pablo ja uja ecuanaju atana:
—Ema da ebia su epibapibani micuana sa janebati cuana jepuiti. ¿Ai puji ni micuaneda cuaja quema piba cuana turucaja yainia? Quema mu mue ai piba biame, ema parisita, pamanuameta huecuana papu biame. Ema mu mue ai iyuame Jerusalén ejude su Cristo jepuiti emanu puji.
14 Pablo mue pibaturucame putsu, uja ecuanaju ana:
—Da su mu daja Diusu sa tsada papu.
15 Da su beju ecuanaju, Pablo neje jabasetati putsu, cuinanana Jerusalén ejude su eputi puji. 16 Pia Cesarea ejude su aniji edue cuana di ecuanaju neje putitana. Tuna duju su piada Chipre edhapupu jenetia deja Mnasón banime anina. Tsunuda beju Jesús peje su jei pujiji puina. Jerusalén ejude su cuinati putsu, Mnasón sa ete su ecuanaju putiana etahui puji.
Pablo ja Jacobo peretana
17 Beju Jerusalén ejude su aniji edue cuana ja ecuanaju saida, beidaji neje batsutana. 18 Pia huenati Pablo, ecuanaju neje Jacobo peje su putiana. Jei eputani edue cuana sa ehuidusuji cuana dapia anitaina. 19 Beju Pablo ja mitsupe putsu, pamapa cuaja Diusu ja tu jepuiti judío mahue cuana duju su ai atana cuana quisaenipetana huecuana. 20 Daja id'aba putsu, beidaji neje Diusu mitsutsuapirutana huecuana. Da su Pablo uja atana huecuana:
—Jade, edue, saipie hue mique quisa cuana biame, upia dueji Jesús peje su jei eputani cuana Moisés chenu sa jacuatsasiati cuana a bahue. 21 Beju id'abatana huecuana miada pia yahua su aniji judío cuana Moisés chenu sa jacuatsasiati cuana aimue a taji mahue equisainia huecuana. Daja huecha miada aimue mecuana sa deja yanana cuana jahuitsanasiquiti taji mahue ebuetsuainia huecuana, id'abatana huecuana. Daja huecha miada aimue mecuana sa a taji mahue ecuana sa ai puiti cuana ebuetsuainia huecuana, id'abatana huecuana. 22 Beju mida upia Jerusalén ejude su bahue eputa su, tipeida edhitatita huecuana. 23 Da putsu, uja aque: Hue upia yani pushi deja cuana. 24 Tuneseda Diusu neje jamitsuti ape taji. Cuaja ecuana sa ai puiti cuana batame atique. Da su templo su putique ye pushi deja cuana neje. Cuaja ecuana sa ai puiti batame, jarucuatique Diusu butse su tuna neje. Chipilu tiaque huecuana huisha baja putsu, Diusu peje su pairutsuata huecuana puji. Daja a putsu, jachuainadedemetita cua huecuana. Da su beju pamapa ye ejude su aniji jei eputani cuana bahue eputa miada Moisés chenu sa jacuatsasiati cuana yainia. Da su mi jepuiti madhada ai id'abatana cuana bid'umimi hue epuani bahue eputa huecuana. 25 Beju pia yahua su aniji jei eputani judío mahue cuana ecuanaju quirica su quisameana. Aimue ecuanaju jubida neje ecuanaju sa ai puiti cuana paata huecuana yainia mahue. Daja biame, be bid'umimi diusu eimea cuana peje su irutsuajiji aicha padiata huecuana. Be ami padiata huecuana. Be animalo najaribiajiji aicha padiata huecuana. Ebutse neje bahui paquinatita huecuana.
Templo su Pablo inatana huecuana
26 Da su beju pia huenati Pablo templo su pushi deja cuana neje putiana. Jarucuatitana huecuana templo su enubi puji, cuaja tuna sa ai puiti cuana batame. Da su siete tsine beju su Diusu eirutsua puji neicha esiapati sacerdote quisatana huecuana. Da neje mecuana sa Diusu neje jamitsuti yapeta huecuana.
27 Beju siete tsine puji su templo su Diusu peje su eirutsuatani huecuana cama, Asia yahua jenetia aniji judío cuana ja Pablo templo su eneti ba putsu, cristiano cuana nimetipeimejianatana. Da su tipeida Pablo inatana huecuana. 28 Ina putsu, uja jubida tsiatsiatana huecuana:
—Israelita edue cuana, metsahuaque ecuanaju. Ye deja da pamapa yahua je cristiano cuana madhada ai cuana buetsua epuniuneti. Ecuana sa ai puiti, Moisés chenu sa jacuatsasiati cuana pa madhada hue. Daja huecha templo pa madhada hue. Ed'eji su, jiahue quita judío mahue cuana templo su nubiame putsu, beju templo adhida ametaitia. Tsada mahue ecuanaju sa judío mahue cuana upia paani puji.
29 Equene Pablo ja Efeso ejude jenetia deja judío mahue Trófimo banime dusutana Jerusalén ejude su. Da su judío cuana ja Trófimo ejude su equene ba putsu, Pablo ja Trófimo templo su nubiametana pepe putana huecuana. Da putsu, daja tsiatsiatana huecuana.
30 Da su beju pamapa ejude su aniji cristiano cuana Pablo yani su jududube putsu, jadhitatitana huecuana. Pablo ina putsu, rirecuinatana huecuana templo jenetia. Da hora su hue templo teritana huecuana. 31-32 Pablo emanuame piba yatasa huecuana cama, soldado cuana sa echua puji cristiano cuana enimetipeitani quisatana huecuana. Da su, pamapa mesa soldado cuana dhitametana. Cristiano cuana enimetipeitasa su, jududutana huecuana. Beju judío cuana ja soldado cuana eputasiu ba putsu, Pablo icherijitana huecuana. 33 Da su soldado cuana sa echua puji ja cuatsasiatana soldado cuana Pablo painata huecuana puji, beta cadena neje Pablo parisita huecuana puji. Daja a putsu, echua puji ja cristiano cuana:
—¿Aidhe da tueda? ¿Ai madhada ni da tuahueda ataitia? —bajatana huecuana.
34 Da su tsapiatsapia tsiatsia neje jeutsutana huecuana putsu, tuahueda cuaja shanapa taji mahue batana. Da putsu, echua puji ja Pablo dusuametana cuartel su. 35-36 Beju judío cristiano cuana ja cuartel tsequeini teje tije atana. Dapia mud'id'iatana huecuana. Pablo panubi mahue puji nahuebatana huecuana. Da putsu, soldado cuana ja Pablo mapatsuatana tuna cuaja paata mahue puji. Da su cristiano cuana tsiatsia neje:
—¡Manuameque! —putanetina.
Pablo cristiano cuana peje su mimiana
37 Beju cuartel dume su nubiji mahue su, Pablo ja soldado cuana sa echua puji griego yana su uja quisatana:
—¿A mi ema d'eji tia cua mi neje emitsuti puji?
38 Da su echua puji ja Pablo uja jeutsutana:
—Mida griego cuana sa yana su mimi bahue. Da su aimue mida ecuanaju sa pushi mil majai deja cuana sa echua puji mahue. Tueda da egipcio deja puina. Tuahueda ecuanaju pushi mil deja cuana neje majaimetana. Aimue griego cuana sa yana su mimi bue mahue puina.
39 Da su Pablo ja echua puji atana:
—Aimue ema egipcio deja mahue. Ema mu judío deja Cilicia yahua, Tarso ejude aida jenetia. Beju jiahue d'eji ema tiaque cristiano cuana neje emimi puji.
40 Da su echua puji:
—Jade, mimique —atana Pablo.
Da su beju Pablo cuartel tsequeini butse su neti putsu, mesa eme detse jemitsuatana cristiano cuana pamitanata puji. Tuna mitanatana su, Pablo mimipiruana uja judío cuana sa yana su: