2
Diusu ja ecuana d'eji su atana, ebia su ibunebatana putsu
Edue cuana, equene Diusu butse su micuaneda jucha jepuiti matsejiji puina biame, Diusu ja micuana eid'e eni ametana, micuaneda Cristo neje dunejiji yani putsu. Equene micuaneda ye mundo sa ai madhada cuana su puniunetina. Beju Ishahua da ye mundo sa echua puji putsu, micuaneda tusa ai tsada cuana bahui aina. Tueda da Diusu jei aji mahue cuana sa echua puji. Equene pamapa ecuaneda jucha su puniunetina. Pamapa ecuana sa ai utsatada, piba madhada cuana aina. Ecuaneda pia juchaji cuana neje Diusu sa castigo su puti taji puina biame, tuahueda ecuana ichenubatana, ecuana ebia su ibuneda ebatani putsu. Beju jucha jepuiti ecuaneda matsejiji puina biame, Diusu ja ecuana d'eji su atana, Cristo neje dunemetana putsu. Jiahue ecuaneda d'eji su yani, Diusu ja ecuana ebia su ibunebatana putsu. Diusu ja ecuana Cristo neje tupupai netianametaibana pu cua nime. Tu neje dunejiji yani putsu, jiahue cielo su Cristo neje ecuana yani pu cua nime ametana. Daja ecuana Diusu ja atana, tuahueda ecuana ebia su ibuneda ebatani putsu, pamapa ecuana tije cristiano cuana ebame puji. Diusu ja ecuana ebia su ibunebatana putsu, d'eji su atana, Cristo peje su jei puana putsu. Aimue ecuaneda quitaita d'eji su jaati cua mahue. Diusu ja bahui ecuana d'eji su atana, beju ecuaneda Cristo peje su janimetucheatiana putsu. Tuahueda ecuana cha d'eji su a hue atana. Aimue detse etse ai saida cuana a putsu, d'eji su pu cua mahue. Diusu ja bahui etse d'eji su yatani, Cristo peje su jei pu putsu. Da su beju aimue ecuaneseda ebia su aida jabati taji mahue, aimue ecuaneda quitaita d'eji su jaati cua mahue putsu. 10 Ecuaneda Cristo peje su jei puana putsu Diusu ja ecuana nimeeichacua atana ai saida cuana bahui ya puji. Diusu ja pibataidha biahua jenetia ecuaneseda puji.
Cristo ja ecuana nimepijajametana
11 Da su beju, mepibaenitique aimue micuaneda equene Diusu shanapaina mahue. Judío cuana ja micuana adhida nime bataina, aimue micuaneda huitsanasiquijiji mahue putsu. Tuneda bahui Diusu sa dharejiji cuana ebatitani, huitsanasiquijiji ta putsu. Beju aimue daja mahue. 12 Mepibaenitique micuaneda equene Cristo mahue puniunetina. Aimue Diusu sa dharejiji cuana puina mahue. Aimue Diusu sa jamitsuti cuana shanapaina mahue. Ye mundo su Diusu mahue anina putsu, cielo su eputi piba mahue anina. 13 Jiahue mu micuaneda Cristo neje dunejiji yani. Equene tu peje jenetia uqueda anina biame, jiahue mu Diusu ja micuana tu peje su nariametana, tu neje tupupai curusu su manuana pu cua nime putsu. 14 Judío cuana ja judío mahue cuana aimue saida ebatani mahue, Moisés chenu sa jacuatsasiati cuana mue a huecuana putsu. Jiahue mu Cristo jepuiti judío cuana, judío mahue cuana neje saida yanita. Mesa manu neje Cristo ja dunemetana huecuana. 15 Beju shanapametana huecuana mesa manu jepuiti bahui d'eji su eputani huecuana. Aimue Moisés chenu sa jacuatsasiati cuana a putsu, d'eji su eputani huecuana mahue. Beju jiahue mu judío cuana judío mahue cuana neje saida yanita, Cristo ja tu neje dunemetana huecuana putsu. 16 Aimue eduininiametitani huecuana mahue beju, Cristo neje dunejiji yanita huecuana putsu. Tueda curusu su manuana putsu, daja huecha pamapa tuneda Diusu neje saida ametana.
17 Beju Cristo da Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana cristiano cuana peje su. Cuaja Diusu neje saida anime puta cua huecuana quisaquisa puana. Tueda quisa saida cuana da micuaneseda puji, micuaneda judío mahue Diusu shanapaji mahue cuana putsu. Daja huecha ecuanaju sa puji di, ecuanaju judío Diusu shanapaji cuana biame. 18 Beju Cristo ja atana jepuiti quebata cristiano cuana ja papu Tata Diusu nariata cua, judío, judío mahue cuana paputa biame. Espíritu Santo quitaita ja etsahuatani huecuana Diusu peje su enariati puji. 19 Jiahue mu beju aimue micuaneda Diusu peje su jenetia uqueda yani mahue, equene su nime. Micuaneda da Diusu sa dharejiji ebacua, cuana quitaita. Tueda da micuana sa tata. 20 Micuaneda da ete saida ajiji nime eti jude basetaenijiji bia su yani. Equene apóstol, quisaquisa puji cuana ja pamapa saida basetatana. Jesucristo jepuiti quisaquisa pupirutana huecuana. Tueda huecha da Echua Puji quitaita. Micuaneda da Diusu sa ete pu cua nime. Daja huecha Cristo da ete sa tade tucheda pu cua nime. 21 Pamapa tu peje su jei eputani cuana da Diusu ja edunemetani huamahuama. Tuneda da Diusu sa ani jude. 22 Beju micuaneda pia jei eputani cuana neje Diusu ja edunemetani mesa ani jude epu puji, Espíritu Santo dapia paaniti puji.