3
Diusu ja Pablo huaratiatana mesa quisa saida cuana judío cuana peje su quisaquisa papu puji
Edue cuana, Diusu ja judío mahue cuana di Cristo jepuiti d'eji su yatani. Ema quisaquisa epuani jepuiti, judío cuana ja ema teriametana. Yama Diusu ebajainia micuana sa saida puji. Micuaneseda bahue pu taji Diusu ja ema huaratiatana mesa quisa saida cuana judío mahue cuana peje su quisaquisa epu puji. Tueda da micuana sa saida puji, micuaneda da judío mahue putsu. Micuaneseda bahue pu taji cuaja Diusu quitaita ja mesa judío mahue jepuiti piba cuana ema shanapametana. Jiahue teje mue aidhe biame shanapameji mahue. Ema bahui shanapametana tueda ai cuana. Beju equene pia quirica su yama micuana tueda ai cuana quisana. Neicha ye quirica su yama micuana tueda ai cuana equisainia cuaja yama Diusu sa piba cuana eshanapainia micuaneda bahue epu puji. Biahua tiempo aimue Diusu ja aidhe biame shanapametaidha mahue mesa ai piba cuana judío mahue cuana jepuiti. Jiahue mu Espíritu Santo ja Diusu sa ai piba cuana apóstol, tusa quisaquisa puji cuana shanapametana. Beju tueda tusa ai piba cuana jiahue yama micuana equisainia. Biahua tiempo judío cuana bahui Diusu sa dharejiji cuana putaina. Jiahue mu beju Diusu ja quebata judío mahue cuana di ebatsutani mesa dharejiji cuana epu puji, ahua Cristo peje su jei eputani huecuana su. Beju pamapa judío, judío mahue cristiano cuana Diusu ja ebatsutani mesa dharejiji cuana epu puji, mesa quisa saida cuana su jei eputani huecuana su. Diusu ja ema ebia su ibuneda ebatani putsu, mesa quisaquisa puji ichatana mesa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Daja huecha ema mesa tucheda tiatana mesa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Beju pamapa pia Cristo jepuiti edue cuana ebia su ai eni mahue ema biame, Diusu ja ema dharetana Cristo sa chujeji quisa saida cuana judío mahue cuana peje su quisaquisa epu puji. Biahua tiempo Diusu ja pamapa ai cuana aji mahue su, cuaja cristiano cuana d'eji su a taji pibataidha. Etsia piba putsu, aimue Diusu ja cristiano cuana quisataidha mahue cuaja tuahueda d'eji su yata huecuana. Beju jiahue mu yama pamapa cristiano cuana equisainia Diusu sa piba cuana. Ye chu Diusu ja cristiano cuana eshanapametani cuaja d'eji su puta cua huecuana, Cristo peje su jei pu putsu. 10 Dius ja yatani huecuana pamapa cielo su yani ángel aida cuana Diusu ebia su bahue eni ebame puji. Angel cuana Diusu ja judío, judío mahue cuana neje edunemetani ba putsu, “Diusu da ebia su bahue eni”, eputa huecuana. 11 Beju jiahue Diusu ja cristiano cuana d'eji su yatani, ecuana sa Echua Puji Jesucristo peje su jei eputani huecuana su. Daja jiahue yatani Diusu ja, cuaja biahua tiempo pibataidha nime. 12 Da su ecuaneda Tata Diusu quitaita naria cua emitsu puji. Iyuame mahue neje naria taji, ecuaneda tu peje su enimetucheatiani putsu. Tuahueda ecuana ebatsuta ecuaneda Cristo neje dunejiji yani putsu. 13 Da su be ebia su mepibataitanametiji terijiji ema sufri epuani putsu, ema micuana peje su Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana jepuiti. Beidaji mepuque, ema micuana jepuiti sufri epuani biame. Beju tueda quema sufrimiento cuana da micuana sa saida puji.
Cristo ja ecuana ebia su ibuneda batana
14 Da su ecuana sa Echua Puji Jesucristo sa Tata Diusu butse su ema etururuani, tuahueda cristiano cuana d'eji su yatani putsu. 15 Tueda da pamapa cielo, yahua su Cristo peje su jei eputani cuana sa Tata. 16 Yama tueda ebajainia jubida menimetucheametaque puji Espíritu Santo sa tucheda neje, micuaneda Diusu peje su saida nimebutsepi meanique puji. 17 Tueda yama ebajainia ibuneda neje micuana sa muesumu su Cristo paanimeta puji. Tu peje su micuaneda jubida enimtucheati puji yama ebajainia. 18 Meshanapaque pamapa pia edue cuana neje tupupai Cristo ja micuana ebia su ibuneda ebatani. 19 Mesa jaibunebati cuana ecuaneseda puji beju ebia su aida. Aimue epupeiti mahue. Tuahueda ecuana ibuneda ebatani, ecuaneda cuaja shanapaeni taji mahue ebainia. Beju ecuaneda Diusu sa jaibunebati eshanapaeni su, aimue ecuaneseda pia ai cuana tsada epu mahue. Daja Diusu yama ebajainia pamapa hora su micuana sa saida puji.
20 Pamitsutsuatija Tata Diusu, tusa tucheda neje ecuana jepuiti ye mundo su tusa ai tsada cuana yatani putsu. Tuahueda ecuaneda ebajainia ebia su tiata cua. Daja huecha ecuaneda epibainia ebia su tiata cua, tueda da ebia su tucheda putsu. 21 Pamapa Diusu sa dharejiji cuana ja Diusu pamitsutsuaenita, tuahueda Jesucristo jepuiti d'eji su atana huecuana putsu.