4
Epíritu Santo ja ecuana dunemetana
Beju ema upia terijiji yani, Echua Puji Jesucristo jepuiti ema quisaquisa puana putsu. Yama micuana jubida ebajainia nimebutsepi cristiano cuana butse su mepuniunetique, tueda da Diusu sa tsada putsu. Da puji Diusu ja micuana dharetana. Nimemitsida mepuque. Saida mepuque. Paciencia neje mepuniunetique. Ibuneda mebatique huamahuama. Saida, dunejiji meanique huamahuama Espíritu Santo sa jatsahuati neje. 4-5 Beju pamapa Cristo peje su jei eputani cuana da piada equita pu cua nime hue. Espíritu Santo da piada hue. Daja huecha ecuaa sa Echua Puji. Ecuaneda Diusu peje su tupupai enimeid'uatiani. Ecuaneda Cristo peje su tupupai jei epuani. Pamapa ecuana tupupai Cristo neje Diusu ja dunemetana. Tata Diusu da piada hue, pamapa ecuana sa Tata. Pamapa ai cuana ebia su tucheda, aida. Tueda yani pamapa ecuana sa muesumu su. Beju Cristo ja pamapa ecuana metse su hue mesa jatiati ai cuana cuaja mesa tsada nime etiatani. Uja Diusu sa quirica su epuani tueda ai cuana jepuiti:
Tueda da cielo su tsuatibana terijiji cuana neje.
Da jenetia tusa jatiati ai cuana pamapa tusa dharejiji cuana etiatani.
9-10 Equene Cristo ye yahua su buteana. Da su buepa chu bene cielo su tsuatibana. Tueda mu queje papu biame yani beju. Cielo jenetia pamapa ai cuana ecuatsasiatani. 11 Pamapa tusa dharejiji cuana tusa tucheda tiatana. Piada piada cuana apóstol ichatana. Pia cuana quisa puji ichatana Diusu peje jenetia ai quisa cuana quisa epu puji. Pia cuana mesa quisaquisa puji ichatana cristiano cuana cuaja d'eji su puta cua equisa puji. Pia cuana ehuidusuji ichatana. Pia cuana tusa jabuetsuti ebuetsuaji ichatana. 12 Daja Cristo ja mesa dharejiji cuana etsahuatani tu saida emebaja puji, pamapa edue cuana Diusu peje su enimetucheame puji. 13 Daja huecha ecuana yatani ecuaneda tusa jabuetsuati cuana su dunejiji epu puji, tu jepuiti ai cuana ecuaneda eshanapaeni puji. Da su ecuaneda tu nime epuyu. Aimue ecuaneda Diusu shanapaji cuana nime epu mahue. 14 Da su aimue ecuaneda yanana nime epibati mahue. Pia cuana ja ecuana bid'umimi jabuetsuati eichacua neje buetsuaja yatani su, aimue ecuaneda atasaida ecuana sa piba eturucati mahue. Ecuana baseaja yata huecuana mecuana sa mimi cuana neje. Tuneseda tsada ecuaneda mecuana sa bid'umimi jabuetsuati cuana su jei epu puji biame, aimue ecuaneda daja epu mahue. 15 Ahua ecuaneda ibuneda neje Diusu sa jabuetsuati eni cuana su epuniuneti su, ecuana sa Echua Puji Jesucristo nime ecuaneda epuyu. Tueda da pamapa dharejiji cuana sa Echua Puji. 16 Mesa jacuatsasiati ema su pamapa ecuaneda saida, dunejiji huamahuama epuniuneti. Pamapa ecuaneda saida etsahuati ibuneda su saida esehua puji.
Cristo peje su nimeeichacua
17 Edue cuana, Echua Puji sa ebani su jubida yama micuana equisainia, be medusutiji Diusu shanapaji mahue cuana nime. Saida mahue mecuana sa piba cuana. 18 Apuda su puniuneti cua nime. Aimue Diusu sa ai cuana eshanapatani huecuana mahue. Aimue tu peje su eid'e huecuana mahue, tuna sa muesumu cuana tu peje su tadada putsu. 19 Aimue ebidhutani huecuana mahue, ai madhada cuana a putsu. Jamenajatiatitana huecuana pamapa mecuana sa utsatada madhada cuana su tueda ai madhada cuana ya puji. Pamapa ai madhada cuana yatani huecuana pamapa muesumu neje. 20 Cristo ja mu aimue micuana daja buetsuatana mahue. 21-22 Ahua enei hue micuaneda Cristo jepuiti jabuetsuatiana su, ahua tuahueda micuana mesa jabuetsuati cuana buetsuatana su, da su menetideraque micuana sa ai puiti madhada cuana jenetia. 23 Micuana sa enime, piba cuana beju eichacua pu taji. 24 Pamapa tsine daja hue saida, eichacua puderati taji, Diusu ja micuana tu nime saida, nimeeichacua atana putsu. Nimebutsepi, jucha mahue puderati taji ibuneda neje.
25 Da putsu, be bid'umimi meatiji. Butsepi memimique, ecuaneda piada equita pu cua nime putsu, daja huecha Cristo ecuana sa Echua Puji putsu.
26 Ahua micuaneda eduinini su, tipeida duininiriji taji juchaji epu mahue puji. Be meduininiji piada tsine quitana. 27 Be d'eji metiaji Ishahua jucha yameta mahue micuana puji.
28 Aidhe tsi epuani, parijita. Saida pamudumudu tusa eme neje quitaita tusa ai dia taji cuana ebajati puji, daja huecha tsahuataja cuana etsahua puji.
29 Be mimi madhada cuana memimiji. Mimi saida, butsepi cuana bahui memimique eid'abaji cuana sa saida puji. 30 Be Espíritu Santo mepibapibameji, jucha a putsu. Diusu ja ecuana tueda Espíritu Santo neje señalatana ecuaneda mesa dharejiji cuana epu puji ecuana cielo su edusutayu teje.
31 Be meacuicuinatiji huamahuama. Meichaderaque pamapa ai duinini, madhada cuana. Be pia sa puji madhada hue memimiji. 32 Jiahue mu saida, butsepi mepuque micuaneda cama. Meibunebatique huamahuama. Cuaja Diusu ja micuana Cristo jepuiti cha perdona hue atana nime, daja micuaneseda cama japerdonati taji. Cristo ja ecuana sa jucha cuana dhipatana putsu, Tata Diusu ja tueda jucha cuana setatana. Daja huecha ecuaneseda pia cuana ja ai madhada yatani su, perdona putsu, seta taji.