6
Ebacua cuana, jei meaque micuana sa tata cuana, micuaneda Cristo peje su jei epuani putsu. Saida micuaneseda jei a taji huecuana, Diusu ja micuana bia su ichatana huecuana putsu. Beju uja Diusu sa jacuatsasiati epuani: “Meiyubaque micuana sa tata, cuara. Ahua micuaneda daja epu su, beidaji epuyu. Jucuada mara micuaneda eid'e epu yahua su.”
Tata cuana, be meduininiameji micuana sa ebacua cuana. Mesehuameque huecuana Diusu sa jabuetsuati cuana neje Echua Puji Jesucristo peje su jei paputa huecuana puji. Jubida butsepia taji huecuana.
Esclavo cuana, micuana sa emetse cuana jei meaque iyuda neje. Memebajaque huecuana Cristo emebajainia pu cua nime. Saida memebajaque huecuana aimue micuana echamatani su bahui. Pamapa hora su micuaneseda saida mebaja taji huecuana. Cuaja micuaneda Cristo emebajainia Diusu sa ai tsada cuana ya puji nime, daja micuana sa emetse cuana pamapa muesumu neje mebaja taji. Saida neje memudumuduque Cristo emebajainia pu cua nime. Ahua etse esclavo, esclavo mahue epuani su, pamapa etse sa ai saida jaati cuana jepuiti Diusu ja etse saida eturuca echuje etiatayu.
Emetse cuana, daja huecha saida micuaneseda pu taji micuana sa esclavo cuana neje. Be med'ayaji huecuana. Mepibaenitique, micuaneda esclavo cuana neje tupupai Echua Puji Jesucristo ema su yani. Tueda cielo su yani. Tuahueda pamapa tupupai ebatani. Aimue edharetani mahue.
Cuaja jei eputani cuana sa jabianetiatime pu taji
10 Edue cuana, menimetucheatique Echua Puji Jesucristo sa tucheda neje. Tu neje dunejiji meanique. 11 Cuaja soldado cuana equita epeneti puji ejud'utitani nime, daja micuaneseda Diusu sa tucheda ani taji Ishahua jenetia epeneti puji, daja huecha mesa ai jabaseati cuana etuchea puji. 12 Beju aimue ecuaneda cristiano cuana neje emajaitiani mahue. Da mu einid'u madhada cuana neje emajaitiani. Tuneda da huaraji aida, tucheda saida, madhada eni cuana. Buepa su yanita huecuana. Ye mundo madhada su cristiano cuana ecuatsasiatani huecuana. 13 Da putsu, edue cuana, cuaja soldado cuana emajaiti puji ejud'utitani nime, daja micuaneseda di Diusu sa tucheda ani taji Ishahua sa jabaseati cuana etuchea puji. Tueda jamajaiti cuana ape putsu, micuaneda Diusu peje su nimetucheda epu, Diusu ja micuana nimetucheametana putsu. 14 Soldado cuana ebasetati puji, equene eturisiji cuana eichatitani. Diusu sa jabuetsuati cuana neje basetajiji mepuque cuaja soldado eturisijiji nime epu. Daja huecha nimebutsepi mepuque. Ahua daja micuaneda nimebutsepi epuniuneti su, micuaneda da soldado cuana etsedu epenetitani nime epu. 15 Soldado cuana pulucu edusutitani saida yaseti puji. Ahua micuaneda Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa epuani su, micuaneda da soldado cuana pulucuji nime epu. 16 Soldado cuana escudo edusutitani carashana cuana jenetia epeneti puji. Ahua micuaneda Diusu peje su jubida enimetucheatiani su, micuaneda da soldado cuana escuduji nime epu. Da neje micuaneda Ishahua sa jabaseati cuana jenetia epeneti. Tueda jabaseati cuana da carashana eutsuani nime. 17 Soldado cuana casco edusutitani echua epeneti puji. Ahua ene quita Diusu ja micuana d'eji su atana su, micuaneda da soldado cuana cascoji nime epu. Medusutique Diusu sa mimi. Tueda da espada nime. Espíritu Santo ja quitaita tueda mimi ecuana eshanapametani. 18 Pamapa hora su Diusu memitsuque. Mebajaque tueda cuaja Espíritu Santo ja micuana ebajametani nime. Janimepitijiji neje Diusu memitsuderaque. Be menimetuchedataitanametiji. Pamapa edue cuana sa puji Diusu mebajaque pamapa hora su. 19 Quema puji di mebajaque Diusu tuahueda ema mesa mimi quitaita cuana pamimiameta puji. Mebajaque Diusu ema patucheameta puji mesa quisa saida cuana cristiano cuana peje su ema quisaquisa epu puji, tuneda di id'aba putsu d'eji su paputa huecuana puji. 20 Beju Diusu ja ema huaratiatana mesa ai quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Da putsu, jiahue ema terijiji yani. Da su mebajaque Diusu tuahueda ema patucheameta puji, mesa ai quisa saida cuana ema jubida iyuame mahue neje, quisaquisa epu puji. Tueda da quema tsada ya puji.
Tije quisa cuana
21 Tíquico da ecuana sa ibuneda edue. Tueda da etsahuaji saida, butsepi Echua Puji Jesucristo sa puji. Tuahueda micuana equisata pamapa ema jepuiti. 22 Da puji yama tueda micuana peje su ebeituinia ema jepuiti ai cuana shanapame putsu, micuana enimetucheame puji.
23 Beju Tata Diusu, Echua Puji Jesucristo detse ja ebia su meibunebataque. Ebia su menimepijajametaque, daja huecha jubida Diusu peje su menimetucheametaque tse. 24 Ecuana sa Echua Puji Jesucristo butsepi ibuneda ebatani cuana Diusu ja ebia su paibunebata. Daja papu.