La CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
FILIPENSES
Pablo ja ye quirica deretaidha beidaji neje Filipos ejude su aniji Diusu sa dharejiji cuana sa puji. Terijiji yani biame, mue pibapiba tueda. Ebia su beidaji Diusu peje su puidha. Da su ebametani ecuana Cristo peje su janimetucheati cuana ebia su saida quita. Cristo ja ecuana saida ebatani, queja papu meputija biame.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji.
1.6,21
2.5–11
3.7–13,14
4.4,6–8,11,13
1
Terijiji yani jenetia Pablo ja Filipos ejude su aniji edue cuana quirica tiametana
Ema da Pablo. Timoteo ema neje yani
Etseju da Jesucristo sa emebajaji detse. Pamapa Filipos ejude su aniji edue cuana peje su etseju ye quirica ebeituinia. Edue cuana sa ehuidusuji, ilisha sa emebajaji cuana peje su di ebeituinia. Tuneda da Cristo neje dunejiji yani. Beju ecuana sa Tata Diusu, Echua Puji Jesucristo detse ja meibunebataque. Menimepijajametaque tse.
Pablo ja edue cuana sa puji Diusu bajatana
Ai hora papu yama micuana piba putsu, diusulupai Tata Diusu yainia micuana jepuiti. 4-5 Beidaji da ema, micuaneda ema tsahuana putsu. Ema micuana peje su Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa pupiruana su, micuaneda ema tsahuapiruana. Daja hue jiahue teje beju micuaneda ema etsahuainia. Da putsu, beidaji neje yama Diusu ebajainia micuaneseda puji. Diusu ja micuana duju su apirujiji mudu saida cuana beju daja hue yaderaenita Jesucristo epueicha teje. Ema saida epibatiani micuana jepuiti, micuana ebia su ibuneda ebainia putsu. Ema neje tupupai micuana Diusu ja ibunebatana. Ema terijiji yani su, ahua huaraji cuana butse su, ema Diusu sa ai quisa saida cuana quisaquisa epuani. Beju micuaneda ema etsahuatani tueda quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Diusu bahue yama micuana ebia su ibuneda ebainia, cuaja Jesucristo ja micuana ibuneda ebatani nime. Tuahueda ema micuana ibuneda ebametani. Yama Diusu ebajainia metsahuataque puji, micuaneda daja hue huamahuama ebia su saida ibuneda ebati puji. Tuahueda metsahuataque mesa mimi saida eshanapa puji. 10-11 Daja huecha metsahuataque ai saida cuana dhare bahue mepuque puji. Daja yama Diusu ebajainia micuaneseda puji micuaneda pamapa ai saida, butsepi cuana a putsu, jucha mahue epu puji. Ahua daja micuaneda epu su, Cristo ja micuana etsahuata mesa ai saida cuana bahui ya puji. Da su cristiano cuana Diusu sa puji saida emimita. Da su Cristo epueicha su, aimue Diusu ja ai madhada cuana micuana peje su ebata mahue.
Pablo Cristo sa puji eid'e
12-13 Edue cuana, bahue mepuque, ema terijiji yani Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana putsu. Pamapa romano echua puji aida sa ete su aniji cuana bahue eputani cuaja su ema terijiji yani. Daja huecha pamapa soldado cuana di bahue eputani. 14 Ema terijiji yani ba putsu, upia aniji edue cuana janimetucheatitana Diusu sa quisa saida cuana iyuame mahue neje quisaquisa epu puji.
15 Beju pamapa tuneda Cristo jepuiti quisaquisa eputani biame, piada piada tuneda Cristo jepuiti envidia neje quisaquisa eputani. 16 Daja quisaquisa eputani huecuana cristiano cuana tuna tije bahui paputa puji. Tuneseda tsada mahue cristiano cuana ja ema paid'abata puji. Beidaji huecuana, ema terijiji yani ba putsu. Quema sufrimiento cuana yapacaja yatani huecuana. 17 Pia edue cuana mu piba saida, ibuneda neje quisaquisa eputani. Tuneda bahue Diusu ja ema teriametana mesa quisa saida cuana upia terijiji yani quisquisa epu puji. 18 Da su beju piada piada edue cuana envidia neje Cristo jepuiti quisaquisa eputani ebia su aida ebameti puji. Pia edue cuana mu ibuneda neje quisaquisa eputani cristiano cuana Cristo tije paputita puji. Beju daja biame, beidaji ema, Cristo jepuiti quisaquisa eputani huecuana putsu.
19 Daja hue ema ebia su beidaji epudera, quema puji micuaneda Diusu ebajainia putsu. Bahue ema quema puji pamapa ai cuana beju saida epu, Espíritu Santo ja ema etsahuatani putsu. 20 Ema mu bidhuja mahue Cristo jepuiti quisaquisa epu puji. Ema quisaquisa puja pamapa hora su nimetucheda neje. Ema eid'e epu su, ahua emanu su, Cristo sa puji bahui ema epu. Quema tsada pamapa hora su saida epuniuneti puji cristiano cuana ja Cristo aida tucheda pashanapata puji. 21 Ahua ema eid'e su, quema puji ebia su saida Cristo emebaja puji. Ahua ema emanu su, beju ebia su saida quita quema puji, ema tu neje cielo su yaniti putsu. 22 Ahua ema eid'e epu su, Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa daja hue punetime epu. 23 ¿Quebata jia da ebia su saida quita quema puji, eid'e epu puji ahua emanu puji? Bue mahue ema. Manuja da ema Cristo neje yaniti puji. Tueda da ebia su saida quema puji. 24 Micuaneseda puji mu ebia su saida ema ye mundo su eid'e paani puji, micuana Diusu peje su beidaji yame puji, daja huecha jubida enimetucheame puji. 25 Bahue ema micuana sa saida puji Diusu ja ema quejucua tiempo puji tsuhu eid'e yameta micuana yama etsahua puji. 26 Da su beju beidaji micuaneda Jesucristo peje su epu, ema micuana neje yaniti putsu.
27 Medusutique saida, butsepi, cuaja Cristo sa jabuetsuati cuana ja micuana ebuetsuatani batame. Ahua ema micuana peje su eputi ahua mahue su, micuaneda saida, huamahuama medusutique. Saida medunetique. Menimetucheatique Diusu peje su pamapa cristiano cuana Cristo jepuiti ai cuana equisa puji. Daja medusutique ai saida quisa micuana jepuiti yama eid'aba puji. 28 Be meiyubaji micuana duininibaji cuana. Ahua micuaneda eiyuba mahue su, eshanapatita huecuana micuaneda Diusu ja d'eji su atana. Daja huecha Diusu ja cuati castigo su ebeituta eshanapatita huecuana. 29 Diusu ja micuana Cristo peje su jei ametana. Micuaneda da Cristo sa dharejiji putsu, tu jepuiti micuaneseda sufri pu taji. Daja da Diusu sa tsada. 30 Micuaneda bahue cuaja Cristo shanapaji mahue cuana ja ema neda neda yametani. Daja hue sufri punetime jiahue teje. Micuaneda di daja huecha yata huecuana.