13
Cuaja Diusu beidaji ame taji
Edue cuana, be ibuneda mebarijitiji micuaneda cama huamahuama. Mebatsuque saida neje perepereji cuana micuana sa ete cuana su. Mepibaenique, piada piada cuana ja ángel cuana batsutana ai pibaiti mahue, tueda ángel cuana deja cuana nime batame putsu.
Mepibaenique Cristo jepuiti terijiji yanita cuana, micuaneda quitaita tuna neje tupupai terijiji ani cua pu cua nime. Metsahuaque Cristo jepuiti nedaneda yametitani cuana, tuna nime micuaneda di daja huecha nedaneda jaameti cua putsu.
Be mebaseatiji ebutse cuana neje. Be pia neje mequinatiji. Daja yatani cuana Diusu ja jubida ejuzgatayu.
Be ebia su quita tsada chipilu mebaji. Beidaji mepuque mecuana sa ai chidi cuana neje, Diusu uja puidha putsu: “Ai hora su biame yama mi enetiajusia mahue.” Da su beju ecuaneda jubida neje uja mimi cua:
Echua Puji ja ema etsahuatani putsu, aimue yama aidhe biame eiyuba mahue.
Mepibaenitique micuana Diusu jepuiti buetsuatana cuana su. Mepibaenitique tuna sa ai puiti saida cuana su. Cuaja tuneda Cristo peje su janimetucheati putsu, puniunetitana nime, daja huecha micuaneseda pu taji.
Jesucristo da aimue eturucati mahue. Cuaja epuani nime, daja hue tueda epueni. Daja huecha mesa jabuetsuati cuana aimue eturucati mahue. Da putsu, be pia tsapiapiati jabuetsuati cuana tije meaji. Beju aimue micuaneda Diusu peje su nimetucheda epu mahue, pia tsapiapiati ai puiti cuana a putsu. Tueda ai puiti aji cuana ja aimue detse Diusu shanapata cua mahue. Diusu ja mu ecuana tu peje su nimetucheda yatani mesa jaibunebati jepuiti bahui.
10 Jesucristo da pamapa altar bia su manuametaidha animalo cuana ebia su saida quita Diusu peje su eirutsua puji. Equene sacerdote cuana sa mue ai chidi biame a taji Cristo sa jairutsuati neje, jiahue teje daja hue Diusu peje su animalo cuana eirutsuaderatani huecuana putsu yahua su ete iyuda eti jude su. 11 Beju sacerdote aida ja animalo cuana sa ami edusutani iyuda saida eti jude su Diusu peje su eirutsua puji cristiano cuana sa jucha cuana jepuiti. Tueda animalo cuana sa ami iyuda saida eti jude su edusutani biame, equita cuana erere tipe su etiumepetani. 12 Daja huecha Jescristo Jerusalén ejude tipe su curusu su manuana, cristiano cuana tusa ami jepuiti nimebutsepi paputa puji. 13 Da su Jesucristo neje tupupai meputija tusa bidhu sufri ya puji. 14 Beju ye mundo su aimue piada ejude biame yanieniti mahue. Ecuaneda Diusu sa ejude epusiu bahui eid'uainia. 15 Da putsu, ecuaneseda daja hue Diusu mitsutsuadera taji Jesucristo jepuiti. Ecuana sa jamitsutsuati da Diusu peje su eirutsuaji papu puji. Tusa ebani jepuiti saida memimija. 16 Be mesetaji ai saida cuana ya puji pia cuana sa saida puji. Mesajatiatique micuana sa ai cuana tsahuataja eputani cuana. Daja a putsu, Diusu beidaji yame.
17 Atasaida mepuque micuana sa ehuidusuji cuana neje. Tuna sa jacuatsasiati cuana ema su meanique, Diusu ja ichatana huecuana putsu, micuana Diusu peje su saida mehuidusutaque huecuana puji. Beju tuneseda jeutsu taji Diusu cuaja micuana huidusutana saida, ahua mahue. Beidaji meameque huecuana, tuna sa jacuatsasiati cuana a putsu. Ahua atasaida mahue micuaneda epu su, pamapa ai atasaida mahue epu tuneseda puji. Da su beju tueda da saida mahue epu micuana sa saida puji.
18 Ecuanaju sa enime cuana butsepi Diusu butse su. Daja hue ecuanaju puderatija. 19 Da su Diusu jubida mebajaque ecuanaju sa puji, ecuanaju pamapa ai su butsepi epu puji. Daja huecha mebajaque tuahueda d'eji patiata ema micuana peje su neicha tipeida eputi puji.
Tije quisa cuana
20 Diusu ecuana sa Echua puji Jesucristo manujiji cuana duju jenetia netianametaibana ja menimepijajametaque. Netianaibana putsu, Jesucristo da ecuana sa Huisha Quinaji Nime epuani. Tusa ami d'uichajiji jepuiti Diusu ja cristiano cuana d'eji su yaenitani, cuaja mesa jamitsuti eichacua batame. 21 Tuahueda pamapa ai su saida, nimebutsepi meataque. Metsahuataque mesa ai saida cuana bahui meaque puji Jesucristo jepuiti. Tueda da Diusu beidaji yametani. ¡Gloria Jesucristo papueni! Daja papu.
22 Edue cuana, ye quirica chidi yama micuana etiameinia. Yama micuana jubida ebajainia paciencia neje meid'abaenique quema quisa cuana. 23 Bahue mepuque ecuana sa edue Timoteo d'eji su. Aimue terijiji mahue beju. Ahua tueda ema peje su tipeida ecuina su, ema tu neje micuana peje su eputiyu.
24 Pamapa edue cuana, mecuana sa ehuidusuji cuana yama emitsuameinia. Italia yahua su aniji edue cuana ja di micuana emitsuametani.
25 Diusu ja meibunebataque. Daja papu.