LA CARTA DE
SANTIAGO
Ye quirica da Santiago sa jadereti. Tueda da Jesús sa edue puina. Mesa ebani quitaita da Jacobo. (Baque ye versículo cuana: Hechos l5.13 y 21.18; Marcos 6.3; Mateo 13.55; Gálatas 1.19 y 2.12.) Jerusalén ejude su Diusu sa dharejiji cuana sa piada ehuidusuji puina. Ebuetsuatani ye quirica su ecuaneseda Diusu sa mudu cuana a taji, tu peje su enimetucheatiani putsu. Ecuana ebuetsuatani japirubati, nimemitsida, bahue eni, Diusu mitsuji cuana jepuiti. Chipiluji, puri cuana jepuiti di ebuetsuatani. Daja huecha janimetucheati taji, tupuajiji saida mimi taji ecuana ebuetsuatani.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
1.2–8.12,25
2.10
3.17
4.7,17
5.16
1
Santiago ja berebereajiji edue cuana quirica tiametana
Ema da Santiago. Diusu, Echua Puji Jesucristo detse sa emebajaji da ema. Pia yahua cuana je berebereajiji judío cuana ye quirica neje yama emitsuameinia.
Diusu ja mesa bahue eni piba saida cuana ecuana etiatayu
Edue cuana, beidaji mepuque, Diusu ja ai papu neje micuana yabatani su. Bahue micuaneda aba neje micuaneda ebia su paciencia aidaji epu. Da su paciencia aidaji pu putsu, micuaneda Diusu peje su ebia su enimetucheati. Micuana sa piba bahue eni cuana tupu epu. Aimue ehueiti mahue.
Ahua quebata micuana sa piba bahue eni ehueitiani su, mebajaque Diusu. Tuahueda micuana mesa piba saida cuana eshanapametayu, ahua micuaneda ebaja su. Aimue micuana ed'ayata mahue, micuana sa piba ehueitiani jepuiti. Mue ai rejareja mesa piba saida cuana etiata. Ahua micuaneda ai saida cuana Diusu peje jenetia inatsuja su, jei pu putsu, janimetucheati neje Diusu baja taji. Be beta piba neje Diusu mebajaji. Quebata deja da beta piba neje epuani su, tueda da beni ja bai jubida edhapujutani su anuati yatani nime. Daja da mesa piba cuana. 7-8 Diusu ja tueda deja aimue ai biame etiata mahue, beta pibaji putsu.
Edue nimemitsida, puri biame, beidaji papu, Diusu ja tueda aida ebatani putsu. 10 Chipiluji edue sa daja huecha nimemitsida pu taji, mesa chipilu cuana ejaitiana putsu. Beju chipiluji sa ai cuana etaitanape shasha cuana nime. Quejucua tiempo chidi puji shasha yani. 11 Id'eti beju jubida ed'iatiani su, nutsa esarani. Shasha di beju esaramtani. Shasha sa ania chidi cuana etaitanapeeni. Daja nime chipiluji deja eiruiruani je, etaitana.
Aba cuana
12 Ahua quebata paciencia neje aba cuana sufri epu su, tueda da beidaji epu. Tsabajiji pu putsu, tueda Diusu neje cielo su yanienitiyu. Daja yata Diusu ja pamapa tu ibuneda ebatani cuana, cuaja mesa jamitsuti cuana batame. 13 Aimue Diusu ja cristiano cuana epirubatani mahue jucha ya puji. Aimue Diusu ai madhada a bue mahue. Daja huecha aimue cristiano cuana ai madhada yametani mahue. 14 Cristiano cuana sa utsatada ai madhada cuana ja mu jucha yametani huecuana. 15 Ahua quebata ja mesa utsatada ai madhada cuana yata su, beju tuahueda jucha yatani. Jucha cuana jepuiti cristiano cuana sa manu taji.
16 Ibuneda edue cuana, be mebaseatiji tueda ai cuana su. 17 Pamapa ai saida cuana bahui Diusu ja etiatani. Aimue ai madhada cuana etiatani mahue. Tuahueda id'eti, badi, atujai cuana ataidha. Tueda mu aimue jaturucati bue mahue, dhidha tsine eturucatiani nime. Tueda mu daja daja hue yani pamapa hora su. 18 Mesa tsada putsu, ecuana mesa ebacua cuana ametana, tu peje su jei puana putsu. Mesa equene ebacua cuana ecuana ametana. Pia cuana macha ecuana tije epueta.
¿Aidhe da Diusu sa ene quita dharejiji cuana?
19 Edue cuana, id'aba bahue mepuque. Be tipei neje memimiji, meduininiji. 20 Duinini aida deja ja mu aimue Diusu sa ai saida quana ata cua mahue. 21 Ye mundo su ebia su ai madhada cuana yani. Tueda ai madhada cuana ariji taji. Nimemitsida neje jei meaque Diusu sa quisa saida cuana. Ahua daja micuaneda ya su, Diusu ja micuana d'eji su yatayu.
22 Cuaja tusa quisa saida cuana epuani, meaque. Be tueda quisa saida cuana cha id'aba bahui meaji. Ahua micuaneda cha id'aba bahui ya su, micuaneda cama ebaseati. 23 Quebata ja tueda ai quisa saida cuana cha id'aba bahui yata su, tueda da deja espejo su mesa ebu tipeitipei echamatiani nime. 24 Echamatiani cama, mesa ebu ebatiani. Beju ecuinanahu je, esetatani cuaja mesa ebu epu mane. 25 Quebata ja mu Diusu sa quisa saida aimue esetatani mahue daja huecha yatani su, tueda Diusu ja beidaji yatayu. Tueda Diusu sa quisa saida cuana ja ecuana d'eji su yatani.
26 Quebata Diusu sa dharejiji ebatiani biame, ahua aimue mesa mimi cuana etupuatiani mahue su, da su aimue tueda Diusu sa dharejiji mahue. Tu mehua ebaseatiani. Aimue Diusu beidaji yametani mahue. Mesa Diusu peje su jamitsutsuati cuana da ai puji saida mahue. 27 Diusu sa ene quita dharejiji cuana ja mu tata mahue, ahue manujiji cuana tsahua bahue. Pamapa ye mundo sa ai madhada cuana rijinetia bahueta huecuana.