LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS
Pablo ja piada tunca quimisha ejaitiana quirica cuana deretaidha tsapiapiati Diusu sa dharejiji cuana sa puji. Ye quirica Roma ejude su aniji edue dharejiji cuana sa puji deretaidha. Ye quirica su Pablo quisa epuani Diusu peje su jei pu putsu bahui, ecuaneda d'eji su pu cua. Aimue jacuatsasiati cuana jepuiti mahue.
Daja huecha ecuana ebametani Diusu sa ebia su jaibunebati cuana pamapa cristiano juchaji cuana sa puji. Cuaja tuahueda mesa Ebacua Jesucristo jepuiti ecuana d'eji su yatani ecuana ebuetsuatani. Daja huecha cuaja ecuaneseda tu butse su saida, butsepi puniuneti taji ebuetsuatani.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
1.16
3.23
5.8–12
6.8,11,23
8.1,14,18,28,35–39
12.1,21
15.3
1
Pablo ja Roma ejude su aniji dharejiji edue cuana quirica tiametana
Ema da Pablo. Jesucristo sa emebajaji da ema. Diusu ja ema huaratiatana Jesús sa apóstol epu puji. Ema dharetana tusa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Biahua tiempo da Diusu ja mesa profeta cuana mesa quisa saida cuana quisamepirutaidha. Deremetaidha huecuana tusa quirica su cuaja tuahueda mesa Ebacua cristiano cuana peje su beitume ya. Tusa Ebacua Jesucristo jepuiti quisa saida cuana deremetaidha huecuana. Tueda deja bataji puana ye mundo su echua puji David chenu sa familia jenetia. Tueda da Diusu sa Ebacua tucheda epuani. Cristiano cuana ja tueda manuametana biame, Espíritu Santo tucheda ja tueda manujiji cuana duju jenetia netianametaibana. Da neje Jesús da Diusu sa Ebacua bametana. Tueda quitaita da ecuana sa Echua Puji beju. Tuahueda ema ebia su ibuneda ebatani putsu, ema huaratiatana tusa apóstol epu puji, tusa quisa saida cuana quisaquisa eputi puji, pamapa yahua cuana je pamapa cristiano cuana tu peje su jei paputa puji. Beju micuaneda di Jesucristo peje su jei puana putsu, Diusu ja micuana dharetana Cristo sa epu puji.
Edue cuana, micuaneda Roma ejude su aniji cuana, yama ye quirica ebeituinia. Diusu ja micuana dharetana mesa cristiano butsepi cuana epu puji, micuana ebia su ibuneda ebatani putsu. Diusu, Echua Puji Jesucristo detse ja ebia su meibunebataque. Tuatseda menimepijajametaque.
Pablo Roma ejude su aniji dharejiji edue cuana peretija puana
Beju yama Jesucristo jepuiti Diusu diusulupai yainia, micuaneda tu peje su jubida enimetucheatiani putsu. Pamapa yahua cuana je pamapa edue cuana bahue epupirutani, cuaja micuaneda Diusu peje su ebia su enimetucheatiani nime. Yama Diusu pamapa muesumu neje emebajainia tusa Cristo jepuiti quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Beju tueda bahue ema ene quita emimiani. Yama pamapa hora su tueda ebajainia micuaneseda puji. 10 Cua biame ema micuana baja putsu, yama Diusu jubida ebajainia ema d'eji patiata micuana ebati puji. 11-12 Yama micuana jabuetsuati neje tsahuaja micuaneda Diusu peje su jubida enimetucheati puji. Yama micuana batija ecuaneda huamahuama Diusu peje su enimetucheati puji. Quema puji di saida micuana sa Cristo jepuiti quisa saida cuana eid'aba puji. 13 Edue cuana, bahue mepuque, quejucua nuati biame ema micuana peje su putija pudhaana. Yama micuana Diusu sa mimi cuana ebia su buetsuaja yainia micuana sa saida puji. Cuaja yama pia edue cuana pia yahua cuana je buetsuana batame, daja huecha micuana yama buetsuaja yainia. 14 Beju pamapa cristiano cuana peje su Diusu sa quisa saida cuana quema quisaquisa pu taji epuani. Bahue eni cuana peje su ahua bue mahue cuana peje su quema quisaquisa pu taji epuani. Pamapa ye mundo sa cristiano cuana peje su Diusu sa quisa saida cuana quema quisaquisa pu taji epuani. 15 Pamapa micuaneda Roma ejude su aniji cuana peje su di ema quisaquisa putija epuani.
Diusu sa quisa saida cuana da tucheda eni
16 Aimue quema bidhu Cristo jepuiti Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Tueda quisa saida cuana da tucheda eni cristiano cuana d'eji su ya puji. Ahua quebata Diusu sa quisa saida cuana su jei epu su, tueda Diusu ja d'eji su yatayu. Tueda Cristo jepuiti quisa saida cuana Diusu ja equene judío cuana quisamepirutana d'eji su paputa huecuana puji. Beju jiahue mu pamapa pia yahua cuana su aniji cristiano cuana peje su di tueda quisa saida cuana quisaquisa yametani tuneda di d'eji su paputa puji. 17 Pamapa Cristo peje su enimetucheatiani cuana Diusu ja enimebutsepiata. Daja hue Diusu peje su enimetucheaderatita huecuana. Beju uja derejiji yani Diusu sa quirica su: “Ahua quebata Diusu peje su enimetucheatiani su, tueda Diusu ja enimebutsepiatayu. Tu neje eid'e yanienitiyu.”
Pamapa cristiano cuana da juchaji
18 Beju Diusu sa castigo cielo jenetia tipeida ecuina deja madhada cuana peje su, Diusu sa quisa saida cuana eichaderatani huecuana putsu. Jucha bahui ebia su mecuana sa tsada putsu, aimue Diusu sa quisa saida cuana id'abaja mahue yatani huecuana. Da putsu, Diusu ja jubida ecastigata huecuana. 19 Diusu da tu jepuiti ai cuana tuna peje su jabamesaisiatiana biame, aimue eiyubatani huecuana mahue. 20 Diusu ja tucheda eni jabamesaisiatiana, pamapa ai cuana ataidha putsu. Pamapa cristiano cuana ja beju Diusu eid'e eni, tucheda ebatani, tuahueda ye mundo pamapa ataidha putsu. Da putsu, pamapa tu peje su jei puja mahue cristiano cuana tu butse su juchaji eputa, aimue tu peje su jei puja mahue putana huecuana putsu. 21 Diusu yani bahue eputani huecuana biame, aimue tueda eiyubatani huecuana mahue. Daja huecha aimue Diusu diusulupai yatani huecuana mahue. Beju epitsapitsatitani huecuana Diusu jepuiti. Aimue Diusu eshanapatani huecuana mahue. 22 Bahue eni ebatitani biame, aimue bahueta mahue. 23 Diusu eid'e eni deja eimea su turucatana huecuana emitsutsua puji. Daja huecha animalo eimea cuana su. D'ia cuana, pushi tame cuana, etsedu neje aseji cuana eimea cuana yatani huecuana emitsutsua puji, aimue tueda ai cuana ja etsahuatani mahue huecuana biame.
24 Da putsu, Diusu ja nahuerijitana huecuana pamapa tuna sa ai utsatada madhada cuana paata huecuana puji. Tuneda cama equita cama neje pamapa ai madhada adhida cuana yatani. 25 Aimue Diusu jepuiti jabuetsuati eni cuana jei puja eputani huecuana mahue. Bid'umimi jabuetsuati cuana bahui jei eputani huecuana. Aimue Diusu quitaita iyuda neje mitsutsuaja yatani huecuana mahue. Tusa ai jaichati cuana bahui emitsutsuatani huecuana. Aimue Diusu sa ai jaichati cuana mitsutsua taji mahue biame, daja yatani huecuana. Diusu quitaita mecuana sa mitsutsuaeni taji yatani huecuana, tuahueda pamapa ai cuana ataidha putsu. Beju gloria Tata Diusu, tuahueda pamapa ai cuana ataidha putsu. Daja papu.
26 Da putsu, Diusu ja nahuerijitana huecuana, aimue tueda mitsutsuaja yatani huecuana mahue putsu. Daja atana huecuana beju pamapa mecuana sa ai utsatada madhada cuana paata huecuana puji. Epuna cuana, pia epuna neje pamapa ai utsatada madhada adhida cuana yatani equita cuana neje. 27 Daja huecha deja cuana di pia deja cuana neje pamapa ai utsatada madhada adhida cuana yatani equita cuana neje. Tuneda cama ai bidhutada cuana yatani. Aimue epuna tsada mahue ta huecuana. Da putsu, tuna mehua emadhatitani, tueda jucha madhada cuana a putsu.
28 Diusu shanapaja mahue yatani huecuana putsu, Diusu ja nahuerijitana huecuana pamapa tuna sa ai madhada piba cuana paata huecuana puji. Da su beju tuneda pamapa ai piba madhada cuana neje daja hue edusuderatitani. 29 Pamapa ai madhada, ai utsatada madhada adhida cuana yatani huecuana. Pia sa ai cuana eutsatabatani huecuana. Envidia cama neje edusutitani. Deja manuameji, ate, icheiche aida ta huecuana. Cristiano cuana baseaji, pia cuana banirireji, nimemadhada ta huecuana. 30 Pia cristiano cuana sa mimi madhada puji, Diusu duininibaji, jaiyubati bue mahue, ai madhada pibaji bahui ta huecuana. Tuneda cama ebia su aida ebatitani. Aimue tuna sa tata, cuara jei aja mahue yatani huecuana. 31 Bue mahue, jamitsuti ape bue mahue, edue quitaita ibuneda mahue, japerdonati bue mahue, jabataichenubati bue mahue ta huecuana. 32 Beju bahue ta huecuana tueda ai madhada cuana a bahue cristiano cuana Diusu ja cuati castigo su ebeitutayu ecastigata huecuana puji. Bahue ta huecuana biame, tueda ai madhada cuana daja hue ebia su yatani huecuana. Beidaji eputani huecuana, pia cuana tuna nime daja huecha ai madhada cuana yatani ba putsu.