2
Diusu ja cristiano cuana butsepi ejuzgata
Be pia cristiano cuana mejuzgaji.
Micuaneda da tuna nime juchaji putsu, aimue micuaneseda juzga taji huecuana mahue. Micuaneda da tuna nime daja hue ai madhada cuana yainia putsu, micuaneda quitaita ejuzgatiani pu cua nime. Beju bahue ecuaneda Diusu ja tueda ai madhada aji cristiano cuana ematsetayu, tueda da butsepi putsu. Tueda ai cuana da madhada hue micuaneda eshanapainia biame, ahua micuaneda di tueda ai madhada cuana ya su, ¿aimue jia maida micuana Diusu ja ematseta mahue? Beju Diusu ja paciencia neje juchaji cuana ebia su ibuneda ebatani putsu, aimue tipeida ematsetani huecuana mahue tu peje su papibaturucatita huecuana puji. Da putsu, mipibaturucatique Diusu peje su. Be uja mepibatiji: “Diusu ja ema ebia su ibuneda ebatani putsu, aimue ema ematseta mahue.” Ahua micuaneda Diusu peje su japibaturucatija mahue su, Diusu ja micuana ematsetayu, mesa castigo tsine ecuina su. Da tsine su Diusu ja pamapa cristiano cuana butsepi neje ejuzgata. Tu peje su muesumu tadada cuana jubida ematsetayu, tu epueicha su. Diusu ja pamapa cristiano cuana ejuzgata cuaja ai atana huecuana. Diusu ja ejuzgata huecuana, cuaja ai saida ahua ai madhada atana huecuana batame. Pamapa cristiano cuana Diusu ja eturuca etiatayu, cuaja ye mundo su anime putana batame. Ahua quebata cuana sa Diusu tuna jepuiti saida pamimi tsada su, ahua tu neje cielo su anienitija huecuana su, da su Diusu ja eid'e yameenitayu huecuana. Tusa jabuetsuati aja atana mahue cuana mu jubida neje ematsetayu tu epue hora su. Tuna neje ebia su eduinini, madhada neje cama epuniunetitani huecuana putsu. Pamapa ai madhada yatani cristiano cuana Diusu ja sufri yametayu castigo su. 10 Daja huecha Diusu ja pamapa ai saida yatani cuana ebia su eibunebatayu. Enimepijajameta huecuana. Tuna jepuiti saida emimi.
11 Beju Diusu ja pamapa cristiano cuana tupupai butsepi neje ejuzgata, cuaja ye mundo su yani tupu jadusutitana huecuana batame. 12 Tuahueda pamapa juchaji cuana ematsetayu. Judío mahue juchaji cuana Diusu sa jacuatsasiati derejiji mecuana sa yani mahue biame, Diusu ja ematseta huecuana. Daja huecha judío juchaji cuana di ematsetayu, mesa jacuatsasiati derejiji mecuana sa yani biame. 13 Ahua etse Diusu sa jacuatsasiati cuana id'aba putsu, yainia su, da su Diusu ja tueda nimebutsepi yatayu. Ahua id'aba putsu biame, etse aimue yainia mahue su, aimue Diusu ja tueda nimebutsepi yatayu mahue. 14 Ahua judío mahue cuana ja ai saida cuana yatani jacuatsasiati derejiji cuana mecuana sa yani mahue biame, da su tueda jacuatsasiati cuana yatani pu cua nime hue ta huecuana. 15 Diusu sa jacuatsasiati derejiji cuana mecuana sa yani mahue biame, bahueta huecuana saida ahua madhada hue yatani huecuana, Diusu ja mecuana sa muesumu su eshanapametani huecuana putsu. 16 Da putsu, Jesucristo ja pamapa cristiano cuana tupupai ejuzgatayu, cuaja tuna sa ai ajiji cuana batame, saida ahua mahue. Daja yatayu, mesa castigo tsine ecuina su. Da tsine su pamapa mecuana sa ai etsia piba cuana ejuzgatayu. Daja yama cristiano cuana equisainia.
Judío cuana ja Moisés sa jacuatsasiati aja yatani d'eji su epu puji
17 Beju jiahue yama micuana quisaja. Micuaneda judío putsu, ebia su aida ebatiani, Diusu ja mesa jacuatsasiati cuana micuana tiatana putsu. Micuaneda uja epuani: “Ecuanaju bahui da Diusu sa dharejiji cristiano cuana.” 18 Bahue eni micuaneda pamapa Diusu sa jacuatsasiati cuana yanana jenetia. Da putsu, dhare bahue micuaneda ai saida cuana ya puji. Cuaja Diusu sa tsada micuaneseda a taji micuaneda a bahue. 19-20 Micuaneda Diusu sa jabuetsuati cuana ebuetsuaji cuana ebatiani. Pamapa Diusu sa ene quita jacuatsasiati derejiji cuana eshanapaenitani. Da putsu, micuaneda Diusu shanapaji mahue cuana Diusu jepuiti buetsuaja yadhaainia. Bue mahue cuana Diusu sa jacuatsasiati cuana buetsuaja yadhaainia. Yanana chidi cuana di buetsuaja adhaainia. 21 Diusu sa jacuatsasiati cuana pia cristiano cuana ebuetsuainia biame, aimue micuaneda huecha tueda jacuatsasiati cuana yainia mahue. Pia cuana, be tsi puji mepuji, ebuetsuainia biame, micuaneda quitaita hue tsi epuani. 22 Be pia deja sa ehuane mequinaji pia cuana ebuetsuainia biame, micuaneda quitaita hue daja yainia. Be eimea cuana memitsutsuaji ebuetsuainia biame, micuaneda quitaita hue chipilu Tata Diusu ebia su tsada ebainia. 23 Diusu sa jacuatsasiati derejiji cuana micuana sa yani biame, aimue tueda jacuatsasiati quitaita cuana yainia mahue. Micuaneda daja ba putsu, cristiano cuana ja Diusu tsada mahue ebatani. 24 Beju Diusu sa quirica su uja derejiji yani micuana jepuiti: “Micuana jepuiti Diusu shanapaji mahue cuana ja Diusu emadhabatani.”
25 Judío mu mepu. Tueda mu saipie hue, ahua Diusu sa jacuatsasiati derejiji cuana yainia su. Quebata judío ja mesa jacuatsasiati derejiji yani biame, ahua aimue yatani mahue su, da su tueda Diusu shanapaji mahue pu cua nime. 26 Quebata judío mahue ja mu mesa jacuatsasiati derejiji yani mahue biame, ahua tueda jacuatsasiati cuana yatani su, tueda da judío pu cua nime Diusu sa dharejiji epu. 27 Beju tueda da Diusu butse su saida, nimebutsepi epu judío mahue epuani biame, jacuatsasiati cuana yatani putsu. Daja huecha micuaneda judío cuana mu Diusu butse su aimue nimebutsepi epu mahue judío quitaita biame, jacuatsasiati cuana mue a putsu. Micuaneseda jacuatsasiati derejiji cuana yani biame, aimue Diusu butse su nimebutsepi epu mahue, tueda jacuatsasiati cuana mue ape putsu. 28 Aimue tupu mahue, judío bahui pu putsu, nimebutsepi epu puji. 29 Pamapa Diusu sa ene quita cristiano cuana ebametitani tuna sa piba eichacua jepuiti, aimue ai puiti cuana a putsu mahue. Tuna sa tsada Diusu beidaji yame puji bahui. Diusu sa mahue cuana ja mu jacuatsasiati cuana yatani cristiano cuana bahui beidaji yame puji.