16
Iesu rəɡkiari ia iərmama sə ramətui ərəha tɨ nautə səvəi iəmə asori səvənhi
Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Iərmama riti nautə səvənhi rasori. Səvənhi riti fwe iotukwininari ramətui tɨ nautə səvənhi, mətə kamɨni ərəha in mə ramouraha nautə nəha. Ro iamɨnhi irə iərmama sə nautə səvənhi rasori rəkwein iəmə nəha ruvehe, rəres pen in mə, ‘Nəfe nəɡkiariien me i iakamreɡi kamɨni ia niram? Uvei pehe nəkukuə sə ikɨmərai pen səim wok irə. Təkwtəkwuni nəha tiko sampam ia wok.’
Mɨreɡi iotukwininari sə ramətui tɨ nautə səvəi iəmə asori nəha rerɨn rɨrhi mə, ‘Səiou iəmə asori trərarki irapw iou ia wok səiou. Mətə nɨskaiien səiou rəpwəh nəmwhenien mə takeri tɨprənə muvehi mane irə. Iakamaurɨs tɨ naseien mane tɨ nərmama. Tako nəfe nəha təkwtəkwuni? Ah, iakukurən nəfe tako! Nərmama me nəha səməme həpkərpwɨn pehe mhə ihi kaon me səvənraha sə iəmə asori səiou rɨməuvei pen mɨnraha, tako rerɨnraha raɡien. Trɨni mɨnuə iako iamɨnhi irə, nəpɨn iəmə asori səiou trərarki iou, irəha tuhəuvehi puvnimwə iou ia nəkwai nimwə me səvənraha.’ Ia nəpɨn nəha in rəkwein nərmama me nəha səməme həpkərpwɨn pehe mhə ihi kaon səvənraha həuvehe kuatia kuatia tukwe in. Sə rukupwən mevən, rəres in mə, ‘Ikɨməuvehi nəfe narimnari me səvəi iəmə asori səiou, mətə ipkuvehi mhə ihi nənimen?’
Mɨreɡi iərmama nəha rɨni mə, ‘Tram me irəha pam hantret həukuər ia oel kaməvənari irə.’
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, ‘In i nɨmwai nəkukuə səvəi kaon səim. Tikuvehi, məkure akwauakw, mɨrai pen mə fifti tram a.’ Iəmə nəha rarə mɨni pen tɨ riti mwi mə, ‘Nənə ik ikɨməuvehi nəfe mətə ipkuvehi mhə ihi nənimen?’
Mɨreɡi iərmama nəha rɨni mə, ‘Pak flaoa irəha pam wan taosen.’
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, ‘In i nɨmwai nəkukuə səvəi kaon səim. Tikuvehi mɨrai pen mə pak me irəha pam eit hantret a.’
Efes 5:8, 1Tes 5:5Iotukwininari sə ramətui tɨ nautə səvəi iəmə asori nəha ramo noien riti sə rɨpkatukwatukw mhə. Mətə kurirə irə iəmə asori səvənhi ruvehe mɨni vivi in tɨ nəri nə mə in rukurən nari. Nəri nəha ramahatən pen mə nərmama ia tɨprənə i həukurən amasan nari tɨ noien pisnes irəha nərmama səvənraha. Irəha həukurən amasan mhəpi raka nɨpwnəti nukuraanien me. Mat 6:20, Luk 14:14Nənə iakani pehe tukumiaha i kɨmiaha tihaməkeikei mhasitu amasan ia nərmama ia nautə me səvəi tɨprənə i mə irəha tuhəuvehe mho kɨmiaha me nepwɨn ia nirəha. Nənə nəpɨn nautə me nəha tuhəiwən, Kumwesən truvehi puvnimwə kɨmiaha ia nimwə me səməme tuhəpkiwən mhə ia nəpɨn riti.
10  Luk 19:17-26Iərmama sə ramətui amasan tɨ nəri ouihi a trətui amasan mwi tɨ nəri asori. Nənə iərmama sə rɨpkətui amasan mhə tɨ nəri ouihi trɨpkətui amasan mhə mwi tɨ nəri asori. 11 Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəpkətui amasan mhə tɨ nautə səvəi tɨprənə i, sin trəmri pehe nautə sə ro nɨpərhienien irə ia rəɡɨmiaha mə tihətui amasan tukwe? 12 Nənə trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəpkətui amasan mhə tɨ narimnari me səvəi iərməpə, sin truvei pehe narimnari me m kɨmiaha mə tihəuvehi mho səkɨmiaha irə?
13  Mat 6:24Iərmama riti riwən ramo tukwini nari ko ro nəkwai iəmə asori kəru. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, trokeikei riti məmwəki riti, uə trɨsiai riti mɨpkɨsiai mhə riti. Kɨmiaha ko hiəpkuvehi pəri mhə Kumwesən mɨne mane mho iəmə asori mi irə səkɨmiaha mə tiho pəri nəkwanrau.”
Nəɡkiariien me nepwɨn səvəi Iesu
14  Mat 23:14Nəpɨn Farisi me həreɡi nəɡkiariien me nəha harɨs ia Iesu tɨ nəri nə mə irəha hokeikei pɨk mane. 15  Mat 23:28, Luk 18:9-14, Prov 6:16-17Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha Farisi me hiameikuə ia nəmri nərmama mə kɨmiaha nəmə atukwatukw, mətə Kumwesən rukurən rerɨmiaha. Nəfe nari nərmama kamhəfiəutə irəha me tukwe, mətə ia nəmri Kumwesən rərəha anan.
16  Mat 11:12-13Kɨnəvisau irapw Loa səvəi Moses mɨne nəɡkiariien me səvəi profet kupwən me meste pehe Jon Paptaes. Kurirə irə kɨnaməvisau irapw nəɡkiariien amasan i raməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Nənə nərmama me pam kamhəmwur mə tuhəuvnimwə ia nɨtətə nəha. 17  Mat 5:18Rəknekɨn mə neiai mɨne tɨprənə krouvehe rouiwən. Mətə rəknekɨn pɨk mə nukwai nəkukuə ouihi riti sə kɨmərai pen ia Loa ruvehe miwən.
18 Iərman sə rəpwəh pran səvənhi miri pran əpə riti mwi ramo noien ərəha. Prən nəha in ramiri rɨpko mhə səvənhi atukwatukw pran. Nənə iərman sə riri pran sə iərman səvənhi rɨnəpwəh ramo noien ərəha. Prən nəha in ramiri səvəi iərməpə.”
Iərmama kəru riti nautə səvənhi rasori riti nautə səvənhi riwən
19 Nənə Iesu rɨni mə, “Iərmama riti nautə səvənhi rasori ramarkahu tɨnari me nənimenraha rəknekɨn.a Tɨnari me nəha nənimenraha rəknekɨn kɨno ia linen. Nepwɨn həruerəv rəmwhen ia tɨnari səvəi kiɡ. Ia nəpɨn me raməni amasan nari, mamaɡien. 20 Ia kwəruə ia rukwənu səvənhi nərmama kamhəkure pen iərmama riti nəɡhɨn nə Lasaros. Nautə səvənhi riwən. Nɨmwapw me həpɨk ia nɨpwran. 21  Mat 15:27Iəmə nə rokeikei pɨk mə traməni nɨmwəkmwəki nəveɡɨnien sə raməsas irapw ia ruei tepol səvəi iərmama nəha nautə səvənhi rasori. Kuri me mwi kamhəuvehe, mamhəpwasi nɨmwapw me səvənhi.
22 Nəpɨn iərmama nəha nautə səvənhi riwən remhə, naɡelo me həuvehi nənɨmwɨn, mhəuvehi mhəuvən, mhəmri pen ia nɨkare Epraham. Iərmama nəha nautə səvənhi rasori in mwi remhə, kɨnɨmwi in. 23 Fwe Imwei Nəkur Həuvamhə in ramreɡi nəmisəien asori, məkwətə, mətoni Epraham fwe isipwɨn kwopti Lasaros ia nɨkaren. 24 Nənə in rəkwein əpwəmwɨs mɨni mə, ‘Tata Epraham. Tikapi iou, mərhi pen Lasaros pwəh revən meitesi nukwai rəɡɨn ia nui, nənə muvehe mɨrapi nəramɨk irə mə trəkwiei. Iakamreɡi nəmisəien asori ia napw i.’
25 Mətə Epraham rɨni mə, ‘Nərɨk. Rerɨm tramrhi narəien səim nəpɨn ikamɨru ihi. Ik ikɨməuvehi narimnari amasan me, mətə Lasaros rɨməuvehi narimnari ərəha me. Nənə təkwtəkwuni nəha in ramreɡi ramasan ia kwopun i, mətə ik ikamreɡi nəmisəien asori. 26 Nari riti mwi ko iapkasitu mhə ia niram tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnəmri təpuapəɡ asori riti ro tukuahaɡ kɨtaha m kɨmiaha. Kɨmaha riti ko rɨpkier mhə ia kwopun i muvehe mətə kɨmiaha. Kɨmiaha riti ko rɨpkier mhə ia kwopun nə muvehe mətə kɨmaha.’
27 Mɨreɡi iərmama nəha nautə səvənhi rasori rɨni mə, ‘Ro iamɨnhi irə iakamase ik tata mə tikərhi pen Lasaros revən fwe ia nimwə səvəi tata səiou. 28 Piak me fwe ikɨn irəha pam krirum, pwəh rɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə tuhaməkeikei mhəsiari, kamo irəha mwi həuvehe ia kwopun i, kwopun səvəi nəmisəien asori.’
29 Mətə Epraham rɨni mə, ‘Moses mɨne profet kupwən me həuvəni raka mə nərmama tuhaməkeikei mhəsiari tɨ kwopun nəha. Ramasan mə pwəh piam me hətərɨɡ ia nəɡkiariien me səvənraha.’
30 Mɨreɡi iərmama nəha nautə səvənhi rasori rɨni mə, ‘Rekəm, Tata Epraham, sə nəha rɨpkəmwhen mhə. Mətə mə iərmama riti rətui mwi ia nemhəien səvənhi, mevən tɨ nirəha, irəha tuhəpwəh noien ərəha me səvənraha.’
31  Jon 11:44-48Mɨreɡi Epraham rɨni pen tukwe in mə, ‘Trɨni mɨnuə irəha həpwəh nətərɨɡien ia nəɡkiariien səvəi Moses mɨne profet kupwən me, tuko iərmama riti rətui mwi ia nemhəien səvənhi, mətə ko həpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi.’ ”

16:8: Efes 5:8, 1Tes 5:5

16:9: Mat 6:20, Luk 14:14

16:10: Luk 19:17-26

16:13: Mat 6:24

16:14: Mat 23:14

16:15: Mat 23:28, Luk 18:9-14, Prov 6:16-17

16:16: Mat 11:12-13

16:17: Mat 5:18

a16:19: Tɨnari me nəha nənimenraha rəknekɨn kɨno ia linen. Nepwɨn həruerəv rəmwhen ia tɨnari səvəi kiɡ.

16:21: Mat 15:27

16:31: Jon 11:44-48