5
Mat 5:48Ro pen tihousari mə tihəmwhen ia Kumwesən tɨ nəri nə mə kɨmiaha nɨpwnətɨn me in rokeikei pɨk kɨmiaha. Rom 14:15, Kal 2:20, Hip 10:10, Eks 29:18Tihamarə mamho nokeikeiien rəmwhen ia Kristo rokeikei kɨtaha nənə muvehe memhə tukutaha. Nemhəien səvənhi rəmwhen ia nəri kauvani ia təkure nɨfatə nɨpekɨn rapein amasan kauvei pen m Kumwesən.
Kol 3:5Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səvəi Kumwesən nənə tihəpwəh anan noien nari riti mə tukɨni ərəha kɨmiaha tukwe. Iakani noien ərəha me rəmwhen ia nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, mɨne noien ərəha me pam səməme ro a naurɨsien, mɨne noien i iərmama rerɨn ramakres. Efes 4:29Rɨpkamasan mhə mə tihəni nəɡkiariien sə ro naurɨsien tɨ nɨniien, uə nəɡkiariien ərəha, uə nəfkəmanəien ərəha, uə naien. Nəɡkiariien me iamɨnha irə rɨpkatukwatukw mhə mə tihəni. Mətə tihəni tanak m Kumwesən tɨ narimnari səməme in ramo m kɨmiaha. 1Kor 6:9-10, Kol 3:5Tihaməkeikei mhəukurən nəri i mə pran uə iərman sə ramo əpnapen nari, uə iərmama sə ramo noien ərəha sə ro a naurɨsien, uə iərmama sə rerɨn ramakres, (iərmama nəha rəmwhen mə raməfwaki pen m nənɨmwi nari), kwopun riti səvənhi riwən mə trevən muvehi ia nɨtətə sə Kristo mɨne Kumwesən krauərɨmənu irə. Kol 2:4,8, Rom 1:18Tihəpwəh nəseniien mə iərmama riti truvei pen kɨmiaha ia nəɡkiariien eikuə me səvənhi səməme nɨpərhienien riwən irə. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə noien ərəha me nəha kamho Kumwesən niemaha raməpi, nənə in trərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama səməme kamhərui nəkwan. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihəpwəh navən pəriien kɨmiaha nərmama me səməme ho iamɨnha irə.
Efes 2:11,13, Kol 1:13, 1Tes 2:9, Jon 12:36Fwe kupwən kɨmiaha hiamarə ia nəpitəvien, mətə təkwtəkwuni tɨ nəri nə mə hiəuvəuvehe tɨ Iərɨmənu səkɨtaha, hiənarə ia nukuraanien. Ro iamɨnhi kɨmiaha tihaməkeikei mharə mhəmwhen ia nɨpwnəti nukuraanien me, tɨ nəri nə mə nukwai nukuraanien kamətoni ia noien me pam səməme hamasan, mhatukwatukw, mho nɨpərhienien. 10  Rom 12:2Nənə tihousari mhətui ia noien me səməme Iərɨmənu səkɨtaha rerɨn raɡien tukwe. 11  2Jon 10-11Tihəpwəh nukurirəien nərmama me səvəi nəpitəvien mhəpwəh noien noien ərəha kɨmiaha mɨnraha. Nəri amasan riwən ia noien me nəha. Mətə tihəuvehi noien me nəha mhəuvehe ia nukuraanien. 12 Nɨpərhienien ro a naurɨsien mə tɨkɨni narimnari me səməme irəha kamho afafa, 13  Jon 3:20-21mətə narimnari me pam nukuraanien raməhiəpwɨn həuvehe mho nɨpwran kamətoni. 14  Aes 26:19, 60:1, Rom 13:11Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn nukuraanien raməhiəpwɨn nari riti, nəri nəha ruvehe mo nukuraanien irə. Ro iamɨnhi irə kani mə,
“Ik sə ikamapri, ikətui rə,
mətui mwi ia nemhəien səim,
pwəh Kristo rəhiəpwɨn ik.”
15 Ro pen tihətui amasan tɨ narəien səkɨmiaha mə hiaməfarə irə. Rərəha hiamarə mhəmwhen nərmama həreirei nari, mətə tihaməkeikei mharə mhəmwhen ia nərmama səməme həukurən nari. 16 Nənə trɨni mɨnuə hiətoni suatuk səvəi namasanien, hiesi pen tɨ nəri nə mə ipwet mɨne samarə ia nəpɨn ərəha. 17  Rom 12:2, Kol 1:9Həpwəh nɨreireiien nari, mətə tihəmwur mhəukurən nəri sə Iərɨmənu səkɨtaha rokeikei. 18  Luk 21:34Tihəpwəh nakonəien nənɨmwiien skai rəmwhen ia waen tɨ nəri nə mə tro kəmkapwəmiaha rətə wau miri pen kɨmiaha ia noien ərəha. Mətə pwəh Nənɨmwɨn Ikinan rukuər ia kɨmiaha. 19  Kol 3:16, Sam 33:2-3Tihəɡkiari m kɨmiaha me ia nɨpu me ia nəkukuə nəha Ol Sam, mɨne nɨpu me səvəi nəfwakiien, mɨne nɨpu me səməme kamhəuku pen ia Nənɨmwɨn Ikinan. Nənə tihani nɨpu me ia rerɨmiaha tɨ nəɡnəɡɨniien Iərɨmənu. 20  Kol 3:17Ia nəɡhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, tihaməni tanak m Tata Kumwesən tɨ narimnari me pam ia nəpɨn me.
21  1Tes 5:5Kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiai kɨmiaha me tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiaməsiai Kristo.
Nɨpran me mɨne nərman me səvənraha
22  Kol 3:18, 1Tes 3:1Kɨmiaha nɨpran me, tihaməkeikei mhəsiai nərman me səkɨmiaha rəmwhen hiaməsiai Iərɨmənu səkɨtaha. 23  1Kor 11:3, Efes 1:22Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə iərman in kənkapwə rasori ia pran səvənhi rəmwhen ia Kristo in kənkapwə rasori ia nakalasia me səvənhi. Nakalasia me nəha irəha həmwhen ia nɨpwrai Kristo, nənə in rauvehimɨru irəha. 24 Rəmwhen ia nakalasia me kamhəsiai Kristo, pwəh nɨpran mwi kamhəsiai nərman me səvənraha ia narimnari me pam.
25  Kol 3:19, 1Tes 3:7, Kal 1:4Kɨmiaha nərman me, tihaməkeikei mhokeikei nɨpran me səkɨmiaha rəmwhen ia Kristo rokeikei nakalasia me səvənhi, nənə məseni nɨmɨruien səvənhi tɨ nirəha. 26  Taet 3:5, Hip 10:10In rɨmamhə tɨ nirəha mə trəmri karen irəha mə səvəi Kumwesən, məpərhi irəha ia nui irau nəɡkiariien səvənhi. 27  2Kor 11:2, Kol 1:22In rɨno iamɨnha irə mə in trukurən nərpwi irapwien nakalasia me səvənhi ia nənimen, irəha tuhəmwhen ia pran riti tɨnari səvənhi ramasan pɨk, nəmkemɨkien uə nəri pitəv uə nari riti iamɨnhi riwən, mətə irəha tuhəmher, mhatukwatukw pam. 28 Ia noien a mwi nəha, nərman tuhaməkeikei mhokeikei nɨpran me səvənraha rəmwhen mə irəha kamhokeikei atukw a nɨpwranraha. Iərman sə rokeikei pran səvənhi, in rokeikei atukw a in. 29 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama riti riwən sə raməmwəki atukw ia nɨpwran, mətə in raməni amasan nari mə tro nɨpwran ruvehe mɨskai, nənə mamətui amasan tɨ nɨpwran rəmwhen ia Kristo in ramətui amasan tɨ nakalasia me səvənhi, 30  1Kor 6:15, Efes 1:22-23tɨ nəri nə mə kɨtaha səmwhen ia nɨpərpəri nɨpwran. 31  Mat 19:5Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Ro iamɨnhi irə iərman traraka ia tata mɨne mama səvənhi,
mevən rouarə pəri irau pran səvənhi,
nənə irau trouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia.”
32  Rev 19:7Nəɡkiariien nəha rani nari riti rasori nɨpwran rərkwafə, mətə iou iakani mə raməɡkiari ia Kristo mɨne nakalasia me səvənhi. 33 Mətə raməɡkiari mwi ia kɨmiaha kuatia kuatia. Ro pen iərman traməkeikei mokeikei pran səvənhi rəmwhen ramokeikei atukw a in, nənə pran traməkeikei mɨsiai iərman səvənhi.

5:1: Mat 5:48

5:2: Rom 14:15, Kal 2:20, Hip 10:10, Eks 29:18

5:3: Kol 3:5

5:4: Efes 4:29

5:5: 1Kor 6:9-10, Kol 3:5

5:6: Kol 2:4,8, Rom 1:18

5:8: Efes 2:11,13, Kol 1:13, 1Tes 2:9, Jon 12:36

5:10: Rom 12:2

5:11: 2Jon 10-11

5:13: Jon 3:20-21

5:14: Aes 26:19, 60:1, Rom 13:11

5:17: Rom 12:2, Kol 1:9

5:18: Luk 21:34

5:19: Kol 3:16, Sam 33:2-3

5:20: Kol 3:17

5:21: 1Tes 5:5

5:22: Kol 3:18, 1Tes 3:1

5:23: 1Kor 11:3, Efes 1:22

5:25: Kol 3:19, 1Tes 3:7, Kal 1:4

5:26: Taet 3:5, Hip 10:10

5:27: 2Kor 11:2, Kol 1:22

5:30: 1Kor 6:15, Efes 1:22-23

5:31: Mat 19:5

5:32: Rev 19:7