2
Kumwesən rɨməuvehimɨru kɨtaha ia namasanien səvənhi
Kol 1:21, 2:13Fwe kupwən kɨmiaha hiəmwhen mə hiəuvamhə raka tɨ nəri nə mə hiamərui nəkwai Kumwesən, nənə mamho noien ərəha me. Kol 3:7, Taet 3:3, Jon 12:31, Efes 5:6, 6:12Fwe kupwən hiamavən mamho noien ərəha me nəha, mamhesi pen suatuk səvəi tɨprənə i, mamhəkurirə iəremhə asori sə ramərɨmənu ia nənɨmwɨn ərəha me ia nɨmaɡouaɡou. In nəha nənɨmwɨn sə ramowok nəha təkwtəkwuni ia reri nərmama səməme kamhərui nəkwai Kumwesən. Kol 3:6Fwe kupwən kɨtaha pam səmwhen a ia nirəha. Noien ərəha me rerɨtaha rokeikei pɨk kamhəiri kɨtaha samo nəfe nəɡhɨn nɨpwrataha mɨne nətərɨɡien səkɨtaha krouokeikei. Ro pen ia noien səkɨtaha kɨtaha səmwhen a ia nərmama me pam səməme hamo niemaha raməpi pɨk Kumwesən. Mətə Kumwesən napiien səvənhi rasori. Nokeikeiien rokeikei kɨtaha irə rasori pɨk anan, mo in ruvei pehe nɨmɨruien m kɨtaha nəpɨn səmwhen ia nərmama həuvamhə raka ia noien ərəha me, sətui mwi ia nemhəien kɨtaha Kristo. (Kumwesən rɨnasitu ia kɨmiaha ia namasanien səvənhi nənə muvehimɨru kɨmiaha.) Kol 2:12Nənə ia noien nəha sə Kumwesən ro kɨtaha səməuvehe mho kuatia kɨtaha Iesu Kristo, in ruvehi utə kɨtaha min, səkure kɨtaha min ia nɨtətə ia neiai. Efes 1:7In rokeikei mə ia nəpɨn me səməme kamhəuvehe in trukurən noien nərmama hətoni namasanien i səvənhi rasori pɨk anan irau nokeikeiien krauvehe tukutaha ia Iesu Kristo. Jon 4:10, Hip 6:4Kumwesən rɨnasitu ia kɨmiaha ia namasanien səvənhi, nənə muvehimɨru kɨmiaha, tɨ nəri nə mə hiaməni nɨpərhienien ia Kristo. Narimnari me nəha rɨpko mhə kɨmiaha atukw hiəno, mətə rəmwhen ia nari riti sə Kumwesən rɨməuvei pehe auər a m kɨmiaha. 1Kor 1:29-31, 2Tim 1:9Ro pen ko iərmama riti rɨpkəfiəutə atukw mhə in tukwe, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə kɨmiaha hiəno narimnari me nəha. 10  Taet 2:14Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha nərmama Kumwesən rɨno wok ia nɨmɨruien səkɨtaha, mo kɨtaha səuvehe mho kuatia kɨtaha Iesu Kristo mə kɨtaha tsamo noien amasan me. Kumwesən rɨnəpnəpenə raka ia noien amasan me nəha fwe kupwən mə kɨtaha tsamarə mamho.
Nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel
11  Efes 5:8Ro iamɨnhi irə kɨmiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel ia nɨpwramiaha rerɨmiaha tramrhi narəien kupwən səkɨmiaha. Nəkur Isrel kamɨni irəha mə nərmama kauvehi ninhum mɨnraha irəha kamhəni ərəha kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨpkuvehi mhə ninhum m kɨmiaha. Nuvehiien ninhum nəha iakani kamo ia nɨpwrai iərmama, nərmama kamho ia rəɡɨnraha. 12  Kol 1:21, Rom 9:4, 1Tes 4:13Kɨmiaha rerɨmiaha tramrhi mə fwe kupwən kɨmiaha hiamarə Kristo riwən tukumiaha, kɨmiaha nəkur iruə me, rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel, kɨmiaha nəkur pwɨspwɨs me, ko hiəpkuvehi mhə narimnari me səməme Kumwesən rɨno promes fwe kupwən mə truvei pen m nərmama me səvənhi. Fwe kupwən narəien səkɨmiaha ia təkure tɨprənə i nari amasan riti riwən irə sə tihameitenhi mə truvehe, nənə hiəreirei anan Kumwesən. 13  Kol 1:20Fwe kupwən kɨmiaha hiaməuvən isipwɨn tɨ Kumwesən, mətə təkwtəkwuni hiaməuvehe mho kuatia kɨmiaha Iesu Kristo, nənə mhəuvehe ipaka tɨ Kumwesən ia nɨte Kristo.
14  Aes 9:6, 1Kor 12:13, Kol 2:14Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo in nə nəmərinuien səkɨtaha in rɨno kɨtaha nəkur Isrel mɨne səməme rɨpko mhə kɨtaha nəkur Isrel səuvehe mho kuatia. Nəpai kɨno ia kəruəterei sə fwe kupwən ro kɨtaha saməmwəki kɨtaha me, rərpɨfi kɨtaha səpkuvehe mhə mho kuatia, Kristo rɨnousi ətestesi nəpai nəha rɨmwei ia nemhəien səvənhi. 15  2Kor 5:17, Kol 1:20,22In ruvehi raka Loa səvəi nəkur Isrel irəha natuakəmien me irə, mə in rukurən nuvi sɨmwɨnien ia nɨpwran nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel krouvehe iərmama vi riti ia nirau. Ia noien nəha in rəmri nəmərinuien. 16  Sek 9:10Ia nei kamarkuaui in rousəsɨmwɨn kɨtaha pəri ia nɨpwran kuatia, mɨpeki kɨtaha səuvehe tɨ Kumwesən, mousi əpune noien i saməmwəki kɨtaha me. 17  Aes 57:19In rɨməuvehe məvisau nəɡkiariien amasan səvəi nəmərinuien revən tɨ nərmama isipwɨn tɨ Kumwesən, nənə məvisau mwi nəɡkiariien nəha revən tɨ nərmama ipaka tukwe. 18  Efes 3:12Nənə tɨ nəri nə mə kɨtaha səməuvehe mho kuatia kɨtaha min, kɨtaha nəkur Isrel mɨne səməme rɨpko mhə kɨtaha nəkur Isrel kɨtaha pam səukurən nuvnimwəien ia Nənɨmwɨn kuatia mhəuvən tɨ Tata Kumwesən.
19  Efes 3:6, Hip 12:22-23Ro iamɨnhi irə rɨpko mhə kɨmiaha nəkur iruə me rəmwhen sə fwe kupwən, rɨpko mhə kɨmiaha nərmama pwɨspwɨs me, mətə kɨmiaha hiəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmiaha nərmama ikinan me səvəi Kumwesən, kɨmiaha nərmama ia nəkwai nimwə səvənhi. 20  Mat 16:18, 1Kor 3:11Kuvrhəkɨn nimwə nəha ia təkure nəri sə aposol me mɨne profet me hənəmri irapw. Iesu Kristo in rəmwhen ia kəruəterei nəha kukupwən kukurei pen ia kona kostat kuvrhəkɨn nimwə irə. 21  Efes 4:15-16, Kol 2:19, 1Kor 3:16In raməkwtəmhiri pam nimwə nəha, mamo nimwə nəha rautə muvehe mo nimwə ikinan irə səvəi Iərɨmənu. 22  1Tes 2:5Tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha min, in rauvehi mwi kɨmiaha, mauvrhəkɨn pen kɨmiaha ia nimwə nəha, mə tihəuvehe mhəmwhen ia nimwə sə Kumwesən ramarə irə ia Nənɨmwɨn.

2:1: Kol 1:21, 2:13

2:2: Kol 3:7, Taet 3:3, Jon 12:31, Efes 5:6, 6:12

2:3: Kol 3:6

2:6: Kol 2:12

2:7: Efes 1:7

2:8: Jon 4:10, Hip 6:4

2:9: 1Kor 1:29-31, 2Tim 1:9

2:10: Taet 2:14

2:11: Efes 5:8

2:12: Kol 1:21, Rom 9:4, 1Tes 4:13

2:13: Kol 1:20

2:14: Aes 9:6, 1Kor 12:13, Kol 2:14

2:15: 2Kor 5:17, Kol 1:20,22

2:16: Sek 9:10

2:17: Aes 57:19

2:18: Efes 3:12

2:19: Efes 3:6, Hip 12:22-23

2:20: Mat 16:18, 1Kor 3:11

2:21: Efes 4:15-16, Kol 2:19, 1Kor 3:16

2:22: 1Tes 2:5