Efesas
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Ia nuk 60 Pol ramarə ia kalapus fwe taon nəha Rom nuk kəru, nənə mɨrai nəkukuə i revən tɨ nakalasia me rukurau ia taon nəha Efesas. Efesas in taon asori riti. Nəɡkiariien asori səvəi Pol ia nəkukuə i in i mə nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəuvehe mhəmwhen nɨpwrai iərmama kuatia ia Kristo. Noien nəha ramesi pen nətərɨɡien sə Kumwesən rɨnamərkwafə irə fwe kupwən. Pol rɨni mə səuvehe mho kuatia ia Iesu Kristo, ro pen tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me. Pol ramahatən kɨtaha mə tsaməkeikei mharə ia nokeikeiien rəmwhen ia iərman rokeikei səvənhi pran, mɨne tata mɨne mama krouokeikei səvənrau iəkunouihi, mɨne slef trokeikei səvənhi iəmə asori. Pol raməɡkiari mwi ia nakalasia me. Rɨpko mhə nousəsɨmwɨnien əpa səvənraha fwe Efesas, mətə nərmama səməme hahatətə ia Iesu Kristo rukurau ia tɨprənə i. Pol rɨni mə Iesu rokeikei kɨtaha rəmwhen kɨtaha sokeikei nɨpwrataha mɨne rəmwhen ia iərman rokeikei pran səvənhi. Ia nəkukuə i rusipekɨn ia nakalasia me mɨni mə irəha həmwhen ia nɨpwrai Kristo, mhəmwhen ia nimwə riti sə Kumwesən rauvrhəkɨn, mhəmwhen mwi ia pran səvəi Kristo.
1
Nəɡkiariien sə rakupwən
* Rom 1:1,7, 1Kor 1:1, Kol 1:1, Wok Me 18:19-21, Wok Me 19:1Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno rəmwhen ia sə in rokeikei muvehi utə iou mə tako.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama me səvənhi ia taon nəha Efesas kɨmiaha hiamahatətə pərhien ia Iesu Kristo.
* 2Kor 1:2, Kol 1:2Nəfwakiien səiou mə Kumwesən tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha.
Kumwesən rəkwein amasan ia kɨtaha səməme səməuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo
* Efes 2:6Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo. In rɨnəkwein amasan ia kɨtaha nərmama səməme səməuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo, məriari pehe ia nənɨmwɨtaha mɨne narimnari amasan me pam səməme kamhəuku pen ia nɨtətə ia neiai. * Jon 15:16, 17:24, 2Tes 2:13, Efes 5:27, Kol 1:22In ruvərfi raka kɨtaha fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, mə tsəuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo, nənə mhəuvehe mho nəkur ikinan me səvənhi, tsatukwatukw pam ia nənimen. Tɨ nəri nə mə in rokeikei kɨtaha, * Jon 1:12in rɨnəmri əpə raka kɨtaha fwe tui anan, mə kɨtaha tsəuvehe mho nɨpwnətɨn me ia Iesu Kristo. Noien nəha ramesi pen nətərɨɡien amasan səvənhi mɨne nəfe in rokeikei mə tro. * Mat 3:17, Kol 1:13Kumwesən ro iamɨnhi irə mə tsaməɡnəɡɨni in tɨ namasanien səvənhi sə ramasan məpi raka. In rəriari pehe auər a namasanien nəha m kɨtaha saməuvehi raku pen tɨ Tɨni keikei. * Efes 2:7, Kol 1:14,20Tɨ nəri nə mə kɨtaha səməuvehe mho kuatia kɨtaha min, nɨten rɨfi nari ia kɨtaha, mo Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səkɨtaha. Noien nəha ramesi pen namasanien səvənhi sə rasori pɨk anan. In rətəɡi irapw namasanien nəha m kɨtaha rəpi raka, mo kɨtaha səukurən mhətə sas ia narimnari me pam. * Rom 16:25In ro pui pehe m kɨtaha nəfe in rɨnamərkwafə i fwe kupwən mokeikei mə tro. Nəri nəha ramesi pen nətərɨɡien amasan səvənhi sə in tro kɨni nəɡhi Kristo irə. 10  * Kal 4:4, Kol 1:16,20Kumwesən tro nəri nəha ia nəpɨn atukwatukw səvənhi, mousəsɨmwɨn narimnari me pam ia neiai mɨne ia tɨprənə həuvehe Kristo trasori ia nirəha.
11  * Rom 8:28-29Kumwesən rɨmərfi kɨmaha mwi mə kɨmaha tahəuvehe nərmama səvənhi, mho kuatia kɨmaha Kristo. In ro iamɨnha irə mesi pen nətərɨɡien səvənhi sə in ruvəukurən raka fwe tui anan. In Kumwesən sə ramo narimnari me pam mamesi pen nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe rokeikei mə tro. 12 Nənə in rokeikei mə kɨmaha səməme iahəməukupwən mhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmaha ia Kristo tahaməkeikei mhəɡnəɡɨni in tɨ nasoriien səvənhi. 13  * Kol 1:4-6, Efes 4:30Nənə kɨmiaha mwi hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha min nəpɨn hiəreɡi nəɡkiariien pərhien, nəɡkiariien amasan sə Kumwesən rauvehimɨru kɨmiaha irə. Tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia Kristo, Kumwesən rəmri pen mak səvənhi ia kɨmiaha rahatən pen mə kɨmiaha nərmama me səvənhi. Mak nə in nə Nənɨmwɨn Ikinan sə Kumwesən rɨməni mə truvei pehe. 14  * 2Kor 1:22Tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ia kɨtaha, nənə, kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən truvei pehe pam narimnari amasan me nəha in rɨnəmri karen mə səkɨtaha. Kɨtaha tsəuvehi narimnari amasan me nəha nəpɨn Kumwesən trɨfi anan nari ia kɨtaha. Pwəh səɡnəɡɨni in tɨ nasoriien səvənhi!
Nəfwakiien mɨne nɨni viviien
15-16  * Kol 1:3-4, 1Tes 1:2Ro pen, ia nəpɨn me pam iakani vivi Kumwesən tukumiaha, məpwəh nəpwəhien, tɨ nəri nə mə iakuvəreɡi raka kamɨni nahatətəien səkɨmiaha ia Iərɨmənu səkɨtaha Iesu, mɨne nokeikeiien səkɨmiaha sə ramevən tɨ nərmama me pam səvənhi. Ia nəpɨn me pam iakani kɨmiaha ia nəfwakiien me səiou, 17  * Kol 1:9maməres Kumwesən səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo, Tata sə ramasan pɨk, mə in truvei pehe Nənɨmwɨn səvənhi m kɨmiaha. Nənɨmwɨn nəha tro kɨmiaha hiəukurən nari, mo pui Kumwesən m kɨmiaha mə tihəukurən amasan in. 18  * Efes 4:4, Kol 1:12Iakaməres mə fwe imwə ia rerɨmiaha nəmrɨmiaha trukuraan mə tihətə sas nəri nəha Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha tukwe mɨni mə tihəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha irə. Tihətə sas mwi ia narimnari amasan me rɨpɨk səməme in truvei pen m nərmama me səvənhi, 19  * Kol 1:11mɨne nɨskaiien səvənhi sə rasori anan ia kɨtaha nərmama saməni nɨpərhienien ia Kristo. Nɨskaiien nəha rəmwhen ia nɨskaiien asori səvənhi 20  * 2Kor 13:4, Kol 2:12, Hip 1:3, Kol 1:16, 2:10sə in rɨno Kristo irə rətui mwi ia nemhəien səvənhi, marə mo mwi in rəkure ia nɨkaren mwatuk ia nɨtətə ia neiai. 21 Kwopun Kristo raməkure ikɨn in fwe irənhə anan məpi raka pam nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien, məpi raka pam nəmə skai me mɨne nərɨmənu me. Rəmwhen a mwi nəhaɡ sə Kumwesən rɨməuvei pen min in irənhə anan məpi raka nahaɡ me pam səməme kamɨni. Rɨpko mhə nəhaɡ me əpa i səməme kamɨni ia nəpɨn i ipwet mɨne mətə nəhaɡ me nəha mwi səməme tukɨni ia nəpɨn sə trɨpkuvehe. 22  * Sam 8:6, Mat 28:18Kumwesən rɨnəmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui Kristo nənə mo in ruvehe masori ia narimnari me pam. Ro iamɨnhi irə mə trasitu ia nakalasia me səvənhi. 23  * Efes 4:10,15, Rom 12:5, Kol 1:18Nakalasia me nəha irəha nə nɨpwrai Kristo, Kristo rukuər ia nirəha, nənə ia noien a mwi nəha in rukuər ia narimnari me pam.

*1:1: Rom 1:1,7, 1Kor 1:1, Kol 1:1, Wok Me 18:19-21, Wok Me 19:1

*1:2: 2Kor 1:2, Kol 1:2

*1:3: Efes 2:6

*1:4: Jon 15:16, 17:24, 2Tes 2:13, Efes 5:27, Kol 1:22

*1:5: Jon 1:12

*1:6: Mat 3:17, Kol 1:13

*1:7: Efes 2:7, Kol 1:14,20

*1:9: Rom 16:25

*1:10: Kal 4:4, Kol 1:16,20

*1:11: Rom 8:28-29

*1:13: Kol 1:4-6, Efes 4:30

*1:14: 2Kor 1:22

*1:15-16: Kol 1:3-4, 1Tes 1:2

*1:17: Kol 1:9

*1:18: Efes 4:4, Kol 1:12

*1:19: Kol 1:11

*1:20: 2Kor 13:4, Kol 2:12, Hip 1:3, Kol 1:16, 2:10

*1:22: Sam 8:6, Mat 28:18

*1:23: Efes 4:10,15, Rom 12:5, Kol 1:18