16
Pol rani ramasan revən tɨ nərmama me səpəmsəpə fwe taon nəha Rom
Iou iakani pehe tukumiaha i mə kɨtirimətaha Fipi, ramasitu ia wok səvəi nəfwakiien fwe Keɡkria, in prən amasan riti. Ramasan mə tihəuvehi in ruvehe mo kuatia kɨmiaha min ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha, noien nəha ratukwatukw mə nərmama me səvəi Kumwesən tuho. Trɨni mɨnuə nari riti səvənhi riwən, ramasan mə tihasitu irə, tɨ nəri nə mə in rɨnasitu ia nərmama həpɨk, masitu mwi ia nirak.
Wok Me 18:2,18,26Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Prisila mɨne Akwila, kɨmrahar mɨnrau iamharo pəri wok səvəi Iesu Kristo. Irau krɨnouərer irapw mə trouemhə tɨ nasituien ia nirak. Rɨpko mhə iou əpa, mətə iou mɨne nakalasia me pam səməme rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kɨmaha iahaməni tanak tɨ nirau. 1Kor 16:15,19, 2Tim 1:15Tihəni tukwini ramasan səiou revən mwi tɨ nakalasia me səməme kamhousəsɨmwɨn irəha me fwe ia nimwə səvənrau.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ iərmama keikei səiou Epainetas, in rɨməkupwən mɨni nɨpərhienien ia Kristo fwe ia profens nəha Esia.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Meri, in raməmwur pɨk tɨ nasituien ia kɨmiaha.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Antronikas mɨne Junias kɨmrahar nəkur Isrel kɨmrahar mɨnrau iamharevən ia kalapus. Aposol me kamhəsiai irau, irau krɨməkupwən ia nirak rouni nɨpərhienien ia Kristo.
Tihəni tukwini ramasan səiou ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha revən tɨ Ampliatas keikei səiou.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Urpanas, kɨtaha min samo pəri wok səvəi Kristo. Tihəni tukwini ramasan səiou revən mwi tɨ Stakis keikei səiou.
10 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Apeles, in rɨnahatən pen raka mə in iərmama pərhien səvəi Kristo.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Aristopolas mɨne nərmama me ia nəkwai nimwə səvənhi.
11 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Herotion iəmə Isrel riti mwi.
Tihəni tukwini ramasan səiou ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha revən tɨ Narkisos mɨne nərmama me ia nəkwai nimwə səvənhi. 12 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Trifaena mɨne Trifosa, prən mi nəha krauo wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Persis keikei, pran riti sə ramo pɨk wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.
13  Mak 15:21Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Rufas, iərmama riti sə raməmwur pɨk tɨ noien wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən mwi tɨ mama səvənhi. In rɨno ramasan miou rəmwhen ia mama atukwatukw səiou.
14 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Asukritas mɨne Flekon, mɨne Heremes mɨne Patropas mɨne Heremas mɨne piəvtaha me nepwɨn səməme kamharə irəha mɨnraha. 15 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Filolokas, mɨne Julia mɨne Nereas irau kɨtiriməni, mɨne Olimpas, mɨne nərmama me nepwɨn səvəi Kumwesən səməme kamharə irəha mɨnraha.
16  1Kor 16:20, 1Tes 5:14Tihəni ramasan tukumiaha me, mhakei m kɨmiaha me ia nakeiien sə rəmher. Nakalasia me pam səvəi Kristo kamhəni ramasan tukumiaha.
17  Mat 7:15, Taet 3:10Piak me, iakaməɡkiari skai m kɨmiaha mə tihaməsiari tɨ nərmama nepwɨn nəha ikɨn. Irəha kamhərukwumen nəvisəien me, mamhouraha nahatətəien səvəi nərmama, mamhahatən nəɡkiariien sə ropə ia nəɡkiariien i kɨnahatən raka kɨmiaha irə. Tihəpwəh nevənien ipaka tɨ nirəha, 18  Fil 3:19, Kol 2:4, 2Tes 2:3tɨ nəri nə mə nərmama səməme kamho iamɨnha irə, irəha həpko tukwini mhə nari m Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, mətə irəha kamho tukwini nari m tɨpwɨnraha. Nənə ia nəɡkiariien əsien me mɨne nəɡkiariien me həpwəh nəmwhenien, irəha kamheikuə ia nərmama me səməme həpkukurən amasan mhə nari. 19  Rom 1:8, Mat 10:16, 1Kor 14:20Nərmama həuvəreɡi raka nəvisauien mə kɨmiaha hiamo nəkwai Kristo, ro pen rerɨk raɡien pɨk tukumiaha. Mətə iakokeikei pɨk mə tihəukurən amasan nari tɨ noien atukwatukw me, nənə mhəpwəh nevənien ia noien ərəha me.
20  Rom 15:33, Jen 3:15Kumwesən in nukune nəmərinuien trɨpko mhə tui in trəseni kɨmiaha hieivə tesi Setan ia nɨsumiaha. Pwəh namasanien səvəi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha tramarə tukumiaha.
21  Wok Me 16:1-2, Wok Me 19:22, 20:4Timoti iərmama sə iarauo pəri wok kɨmrau min rani ramasan tukumiaha.
Nənə Lusias mɨne Jeson mɨne Sosipata, irəhar nəkur imwak mirəhar, harni mwi ramasan tukumiaha.
22 Iou Tertius i iakmərai tukwini nəɡkiariien səvəi Pol ia nəkukuə i iakani ramasan tukumiaha ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha.
23  1Kor 1:14Iəmə i Kaius rani ramasan tukumiaha. Iou Pol, iakamarə ia nimwə səvənhi, nənə nakalasia me kamhousəsɨmwɨn irəha me ia nimwə səvənhi irəha pam kamhəni ramasan tukumiaha. Erastas i ramərɨmənu ia mane me səvəi taon nəha mɨne piəvtaha Kwotas, irau mwi krauni ramasan tukumiaha. 24  aNiutestamen me nepwɨn kɨmərai pen ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris fwe kupwən nəɡkiariien riti ia vas 24 rani iamɨnhi irə mɨnuə: “Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumiaha pam.”
25  Efes 1:9, 3:5,9, Kol 1:26, Rom 1:5Pwəh səuvehi utə nəɡhi Kumwesən revən fwe irənhə ia nəpɨn me. In əpa rukurən noien kɨmiaha hiərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha. Noien nəha ramesi pen nəɡkiariien amasan səiou mɨne nəvisauien ia Iesu Kristo. Ramesi pen mwi nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə nɨpwran rɨnərkwafə fwe tui, 26 mətə təkwtəkwuni mɨne Kumwesən rɨno pui nərmama hətoni. In Kumwesən sə ramarə rerɨn. Profet me səvənhi me fwe kupwən həmərai pen nəɡkiariien nəha səvənhi ia nəkukuə me səvənraha. In rɨni mə nəɡkiariien nəha traməkeikei mevən tɨ nərmama ia tənəmtənə me pam mə irəha tuhahatətə irə mho nəkwan. 27  1Tim 1:17, Jut 25Kumwesən əpa in Kumwesən, in əpa rukurən nari. Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me tɨ nəri i Iesu Kristo rɨno. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

16:3: Wok Me 18:2,18,26

16:5: 1Kor 16:15,19, 2Tim 1:15

16:13: Mak 15:21

16:16: 1Kor 16:20, 1Tes 5:14

16:17: Mat 7:15, Taet 3:10

16:18: Fil 3:19, Kol 2:4, 2Tes 2:3

16:19: Rom 1:8, Mat 10:16, 1Kor 14:20

16:20: Rom 15:33, Jen 3:15

16:21: Wok Me 16:1-2, Wok Me 19:22, 20:4

16:23: 1Kor 1:14

a16:24: Niutestamen me nepwɨn kɨmərai pen ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris fwe kupwən nəɡkiariien riti ia vas 24 rani iamɨnhi irə mɨnuə: “Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumiaha pam.”

16:25: Efes 1:9, 3:5,9, Kol 1:26, Rom 1:5

16:27: 1Tim 1:17, Jut 25