7
Iesu rəɡkiari ia nəkiriien nərmama tɨ noien ərəha me səvənraha
Rom 2:1, 1Kor 4:5, Jem 4:11-12“Kɨmiaha tihəpwəh nəkiriien nərmama tɨ noien ərəha me səvənraha kamo Kumwesən rəkiri mwi kɨmiaha tɨ noien ərəha me səkɨmiaha. Mak 4:24Nəkiriien səkɨmiaha sə hiaməkiri nərmama irə, tukəkiri mwi kɨmiaha irə. Nərpwɨnien səkɨmiaha sə hiamo m nərmama tukərpwɨn pehe mwi m kɨmiaha.
Rəfo ikamətə nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nəmri piam, mətə ipkətə mhə nɨpəri nei asori sə raməmak ia nənimem? Trɨni mɨnuə nɨpəri nei asori raməmak ia nənimem, rəfo iakamɨni pen tɨ piam mə, ‘Əseni iou, pwəh iakɨskəri raka nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nənimem’? Ik iərmama sə ikamo kəuətkəsuə tikaməkeikei mukupwən muvehi raka nɨpəri nei asori sə raməmak ia nənimem, kurirə irə ikətə amasan nari mə tikɨskəri raka nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nəmri piam.
Mat 10:11Kɨmiaha tihəpwəh nuvei penien nari sə ro ikinan m kuri me. Rərəha mə kuri me nəha hərari mhahi testesi nɨpwramiaha. Tihəpwəh nərarki penien nəri amasan nənimen rutə pɨk revən tɨ pɨkə me. Rərəha mə pɨkə me nəha havən irə ia nɨsunraha.”
Iesu rɨni mə tikəres nari, mətui nari, mɨkunkun ia təpinhə
Mak 11:24, Jon 14:13, 15:7, Jon 16:23-24“Trɨni mɨnuə hiokeikei nari riti, ramasan mə tihəres, nənə tukuvei pehe m kɨmiaha. Tihətui əmisə i, nənə tihətoni. Tihəkunkun ia təpinhə, nənə tukəsevər tukumiaha. Jem 1:5, 1Jon 3:22, 1Jon 5:14-15Iərmama sə raməres nari, truvehi nari. Iərmama sə ramətui əmisə nari, trətoni. Iərmama sə rakunkun ia təpinhə, tukəsevər tukwe.
Sin ia kɨmiaha nəpɨn iəkunouihi səvənhi rəres bred, truvei pen kəruəterei min, 10 uə rəres nəmu truvei pen snek? Rekəm! 11  Jem 1:17Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvei pen narimnari amasan me m nəkwərhakwərha me səkɨmiaha. Mə kɨmiaha i nəkur ərəha hiəukurən noien iamɨnhi, hiaməfətərɨɡ ia Tata səkɨmiaha ia neiai? In truvei pen narimnari amasan me rasori mwi m nərmama səməme kamhəres in tukwe. 12  Mat 22:39-40, Luk 6:31, Rom 13:8-10Ro pen nəfe noien kɨmiaha hiokeikei mə nərmama tuho ia kɨmiaha, kɨmiaha mwi tiho ia nirəha, tɨ nəri nə mə in i nɨpwrai nəɡkiariien me ia Loa səvəi Moses mɨne nəkukuə me səvəi profet kupwən me.”
Iesu rəɡkiari ia suatuk kəru
13  Jon 10:7,9“Kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurau ia ket ouihi. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ket asori mɨne suatuk sə rɨməru ramevən tɨ nemhəien. Nərmama həpɨk kamhəukurau ia ket nəha. 14  Wok Me 14:22Mətə ket ouihi mɨne suatuk əknekɨn ramevən tɨ nɨmɨruien. Nərmama houihi a kamhətə suatuk nəha.”
Iesu rəɡkiari ia noien səvəi profet eikuə me
15  Mat 24:4,24, Wok Me 20:29, 2Tes 2:1“Kɨmiaha tihaməsiari tɨ profet eikuə me. Irəha tuhəuvehe tukumiaha mhəvi sipsip me ia nirəha, mətə rerɨnraha rəmwhen ia kuri əprmɨn me. 16  Kal 5:19-22, Jem 3:12Kɨmiaha tihətə irəha, mhəukurən mə irəha profet eikuə me, tɨ nəri nə mə noien səvənraha trahatən pen. Rəfo, ko kesi nukwai krep ia rəhi, uə nukwai niemɨs ia nəkwus sə ro rɨrevɨn me? Rekəm! 17 Nei amasan raukuə kwənkwai nei amasan, mətə nei ərəha raukuə kwənkwai nei ərəha. 18 Nei amasan ko rəpwəh nukuəien kwənkwai nei ərəha. Nei ərəha ko rəpwəh nukuəien kwənkwai nei amasan. 19  Mat 3:10, Luk 3:9, Jon 15:6Nei me pam səməme həpkukuə mhə kwənkwanraha sə ramasan kamərai əmwesi irəha, kamərarki pen ia napw. 20  Mat 12:33Ro pen kɨmiaha tihətə irəha mhəukurən mə irəha profet eikuə me tɨ nəri nə mə noien səvənraha trahatən pen.
21  Luk 6:46, Mat 21:31, Rom 2:13, Jem 1:22,25Nərmama həpɨk kamhəkwein iou mə, ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu,’ mətə rɨpko mhə irəha pam tuhəuvnimwə mhə ia nɨtətə ia neiai.aNəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” Iərmama sə ramo nəkwai Tata səiou sə ramarə ia neiai in truvnimwə. 22 Ia nəpɨn nəha nərmama həpɨk tuhəni pehe tukw iou i mə, ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu, ia nəɡhɨm kɨmaha iahənəvisau m nərmama. Ia nəɡhɨm kɨmaha iahənəkoui irapw nəremhə me ia nərmama. Ia nəɡhɨm kɨmaha iahəno nɨmtətien asori me rɨpɨk. Rəfo ia kɨmaha?’ 23  Sam 6:8, Mat 10:33, 25:41, Mat 13:41-42, 2Tim 2:19Mətə iou takɨni pen atukwatukw tɨ nirəha i mə, ‘Iou iapkukurən raka mhə kɨmiaha ia nəpɨn riti. Kɨmiaha nərmama me hiamo noien ərəha, həuvən isipwɨn tukw iou.’ ”
Iesu rəɡkiari ia iərmama mi sə krauvrhəkɨn nimwə
24 “Iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien me i səiou, mamo nəfe iakɨməni, in trəmwhen ia iərmama riti rukurən nari muvrhəkɨn nimwə səvənhi ia təkure kəruəterei. 25 Nəpɨn nesən rauər, iapiwən raiu, nɨmətaɡi rəsuə ia nimwə nəha, mətə nimwə nəha rəpwəh nɨmweiien tɨ nəri nə mə kɨməuvrhəkɨn pen ramərer əknekɨn ia təkure kəruəterei. 26 Mətə iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien me i səiou, məpwəh noien nəfe iakɨməni, in trəmwhen ia iərmama riti rɨreirei nari muvrhəkɨn nimwə səvənhi ia nɨpəkɨr. 27 Nəpɨn nesən rauər, iapiwən raiu, nɨmətaɡi ruvehe məsuə ia nimwə nəha, nənə nimwə nəha rɨmwei. Nəpɨn rɨmwei irə ruvehe mərəha pam.”
28 Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me i, nərmama me hərkəri asori nari ia nahatənien səvənhi, 29  Mak 1:22, Luk 4:32, Jon 7:46tɨ nəri nə mə in rahatən irəha rəmwhen iərmama sə rauvehi nasoriien ruku pen tɨ Kumwesən. In ropə ia nahatən me səvənraha səməme kamhahatən Loa.

7:1: Rom 2:1, 1Kor 4:5, Jem 4:11-12

7:2: Mak 4:24

7:6: Mat 10:11

7:7: Mak 11:24, Jon 14:13, 15:7, Jon 16:23-24

7:8: Jem 1:5, 1Jon 3:22, 1Jon 5:14-15

7:11: Jem 1:17

7:12: Mat 22:39-40, Luk 6:31, Rom 13:8-10

7:13: Jon 10:7,9

7:14: Wok Me 14:22

7:15: Mat 24:4,24, Wok Me 20:29, 2Tes 2:1

7:16: Kal 5:19-22, Jem 3:12

7:19: Mat 3:10, Luk 3:9, Jon 15:6

7:20: Mat 12:33

7:21: Luk 6:46, Mat 21:31, Rom 2:13, Jem 1:22,25

a7:21: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

7:23: Sam 6:8, Mat 10:33, 25:41, Mat 13:41-42, 2Tim 2:19

7:29: Mak 1:22, Luk 4:32, Jon 7:46