12
Iesu in ramərɨmənu ia Sapat
Dut 23:25Ia nəpɨn nəha, ia Sapat riti, Iesu ramavən maməpi sɨmwɨn ia nɨmei wit me nepwɨn. Nərmama me səvənhi nukumhə rɨnamahi irəha, nənə hənamesi kwənkwai wit mənamhani. Eks 20:10Mətə nəpɨn Farisi me hətoni, həni pen tukwe in mə, “Ətə ro. Nərmama me səim kamho noien riti rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə tuko ia Sapat.”
1Saml 21:1-6Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə ia Nəkukuə Ikinan nəfe Kiɡ Tevɨt rɨno fwe kupwən uə? Ia nəpɨn nəha in mɨne nərmama me səvənhi nukumhə ramahi irəha, Lev 24:5-9Kiɡ Tevɨt ruvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən, məni bred ikinan sə raməmak ia nɨfatə. Rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə in mɨne nərmama me səvənhi tuhani bred nəha, mətə pris me əpa həukurən naniien. Nam 28:9-10Uə rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat me pris me fwe ia nimwə səvəi Kumwesən kamhərui loa səvəi Sapat mətə Kumwesən rətə mə irəha həpwəh noien nari riti rərəha? Mat 12:41-42, Luk 11:31-32Iakani pehe tukumiaha i nari riti rasori məpi raka nimwə səvəi Kumwesən in i ia kwopun i. Hos 6:6, Mat 9:13Kumwesən rɨməni mə, ‘Iakəpwəh nokeikeiien mə nərmama tuhousi əpune nərimɨru me mhəuvehi pehe miou, mətə iakokeikei mə irəha tuhapi tɨ nirəha me.’ Rɨpɨnuə kɨmiaha hiəukurən nɨpwrai nəɡkiariien i ko hiəpwəh nɨni ərəhaien nərmama me səiou. Irəha həpwəh noien nari riti rərəha. Mat 8:20Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iou, Iəməti Iərmama, iakamərɨmənu ia Sapat.”
Iesu romasan rəɡi iərmama riti
Iesu rəpwəh kwopun nəha, mevən, muvnimwə ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. 10  Luk 14:3Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha rəɡɨn rərfe. Ko rɨpkuvi atukw mhə i. Farisi me həres pen Iesu i mə, “Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat tukomasan iərmama sə ramemhə uə rekəm?” Kamhətərɨɡ ia Iesu mə trəfni irə. Trɨni mɨnuə rəseni, tuhəni ərəha in tukwe.
11  Luk 14:5Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sin ia kɨmiaha, trɨni mɨnuə sipsip riti səvənhi rivə pen ia ruei tənə ia Sapat trəpwəh raməmak? In traməkeikei məkwtəmhiri, muvehi utə. 12 Mətə iərmama in ramasan məpi raka sipsip! Ro iamɨnhi irə ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə tuko noien amasan ia Sapat.”
13 Nənə Iesu rəɡkiari m iərmama sə rəɡɨn rərfe, mɨni mə, “Tiko muvi atukw rəɡɨm.” Iərmama nəha ruvi atukw rəɡɨn. Rəɡɨn ruvehe mamasan mwi məsanɨn rəmwhen ia nɨkare rəɡɨn. 14  Jon 5:16Mətə Farisi me həier irapw, mhousəsɨmwɨn irəha me, mənamhəni ərəha Iesu, mənamhətui suatuk mə tuhousi əpune in.
Iesu in iəmə sə Kumwesən ruvərfi raka in
15  Mak 3:7-10Iesu ruvəukurən raka nətərɨɡien səvənraha, ro pen rier ia kwopun nəha. Nərmama həpɨk həkurirə in. Səməme kamhemhə in ro irəha pam həuvehe mhəsanɨn, 16  Mat 8:4, Mak 3:12nənə mɨnise pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nɨniien nəɡhɨn kamo nərmama həreɡi həukurən in. 17 Narimnari me i həier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehe mukuə. In rɨməni mə,
18  Mat 3:17“Hətə ro iərmama sə ramo tukwini nari miou. Iakɨmərfi raka in.
Iakokeikei pɨk in, rerɨk raɡien tukwe.
Takəmri pen Nənɨmwɨn səiou ramarə irə,
nənə in trɨni irapw noien atukwatukw tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.
19 In trɨpkəvisə mhə uə trəpwəh nətəpaharien.
Nərmama tuhəpwəh nɨreɡiien rerɨn ia suatuk me.
20 In truvehi məru nərmama səməme həpkɨskai mhə
rəmwhen kauvehi məru kwənkwai niɡ sə rərkwəpɨr,
nənə səməme nəɡsenraha rɨnamiwən in truvehi məru irəha
rəmwhen kauvehi məru nukumheəv ia napw sə na trɨfwə.
Tro iamɨnhi irə mamevən meste in tro narimnari me pam həuvehe mhatukwatukw.
21 Nənə nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha irə.”
Nərmama kamhəni ərəha Iesu mə iəremhə rarə irə
22  Mat 9:32-33Nəpɨn riti nərmama nepwɨn həiri iərmama riti mhəiri mhəuvehe tɨ Iesu. Iərmama nəha nənimen rɨfwə ko rɨpkəɡkiari mhə tɨ nəri nə mə iəremhə rarə irə. Nənə Iesu ro in ruvehe məsanɨn. Iərmama nəha rəɡkiari, mətə mwi nari. 23 Nənə nərmama me pam nənimenraha rier. Həni mə, “Nərmama. Rosi iəmə i in i kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt kɨtaha sameitenhi uə?”
24  Mat 9:34, 10:25Mətə nəpɨn Farisi me həreɡi, həni mə, “Rekəm! Iəmə nəha rauvehi nɨskaiien səvəi iəremhə asori nəha Pielsepul, maməkoui irapw nəremhə me irə.”
25 Mətə Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨni mɨnuə ieni riti ruai narəien səvənhi ro kəru irə, nərmama me səvənhi kamhousi irəha me, nɨtətə sə ieni nəha ramərɨmənu irə truvehe mərəha. Trɨni mɨnuə nərmama ia rukwənu riti uə ia nəkwai nimwə riti həuai irəha me ia kusen kəru, kamhousi irəha me, irəha ko həpkarə amasan mhə. 26 Nənə mə nɨpərhienien i Setan raməkoui irapw nəremhə me səvənhi ia nərmama, noien nəha ramahatən pen mə narəien səvənhi ro kəru. In ramousi atukw a in. Mə ro iamɨnhi irə nɨtətə sə in ramərɨmənu irə trəfərer əpwəmwɨs? 27 Kɨmiaha hiaməni iou mə iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi Pielsepul. Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha səkɨmiaha ro nɨpərhienien, rəfo ia nərmama me səkɨmiaha? Irəha kamhəkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi sin? Səvəi Setan? Rekəm! Ro pen ramasan mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien i səkɨmiaha. 28  Wok Me 10:38, 1Jon 3:8Mətə iou iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. Noien nəha ramahatən pen mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə ruvəuvehe raka tukumiaha.
29  Aes 49:24, 1Jon 4:4Uə iərmama riti trəfo muvnimwə, makres narimnari me ia nəkwai nimwə səvəi iəmə skai riti? In traməkeikei mukupwən məkwtəmhiri iəmə skai nəha, mərihi rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi. Kurirə irə in rukurən nevənien makres narimnari me fwe ia nəkwai nimwə səvənhi.
30  Mak 9:40, Luk 9:50Iərmama sə rɨpkukurirə mhə iou in raman əpə ia nirak. Nənə iərmama sə rɨpkasitu mhə ia nirak, mamiri pehe nərmama həuvehe tukw iou, in raməkoui kɨrkɨri irəha. 31  1Tim 1:13, Hip 6:4-6, 10:26Ro pen iakani pehe tukumiaha i. Kumwesən rukurən nenouenouien nərəhaien me pam səməme nərmama tuho uə tuhəni irə, məpwəh nərpwɨnien. Mətə iərmama sə trɨni ərəha Nənɨmwɨn Ikinan, Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. 32 Iərmama sə trɨni nəɡkiariien ərəha riti, muəsi Iou Iəməti Iərmama irə, Kumwesən rukurən nenouenouien nərəhaien səvənhi, məpwəh nərpwɨnien. Mətə iərmama sə trɨni nəɡkiariien ərəha riti muəsi Nənɨmwɨn Ikinan i, Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. Nərpwɨnien səvənhi trarə ia nɨtətə ipwet mɨne mɨne ia nɨtətə sə trɨpkuvehe.”
Iesu rəɡkiari ia kwənkwai nei me
33  Mat 7:16-20“Nei amasan rukuə nukwai nei amasan, mətə nei ərəha rukuə nukwai nei ərəha. Nei amasan uə nei ərəha tihətə sas a ia kwənkwanrau. 34  Mat 3:7, 15:18, Mat 23:33, Luk 3:7Kɨmiaha hiəmwhen ia kuse snek me səməme kamhahi əpune iərəmə! Kɨmiaha nəkur ərəha tihəfo mhəni nəɡkiariien amasan? Ko hiəpko mhə, tɨ nəri nə mə iərmama raməɡkiari, ramɨni irapw a nəfe nətərɨɡien rerɨn rukuər irə. 35 Iərmama amasan rani irapw nəɡkiariien amasan tɨ nəri nə mə rerɨn rukuər ia nətərɨɡien amasan. Iərmama ərəha rani irapw nəɡkiariien ərəha tɨ nəri nə mə rerɨn rukuər ia nətərɨɡien ərəha. 36 Iakani pehe tukumiaha i ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, in trəres nəɡkiariien ərəha me pam sə nərmama me həməni əpnapen, nənə irəha tuhaməkeikei mhəni pen tukwe in mə hənəfo irə mhəni. 37 Nəɡkiariien me səim sə ikamɨni, Kumwesən trəkiri nəɡkiariien me nəha mətə sas ia niram mə ik iərmama atukwatukw uə ik iərmama ərəha.”
Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa kamhəres nɨmtətien riti
38  Mat 16:1, Luk 11:16, Jon 6:30, 1Kor 1:22Nənə nahatən me nepwɨn səvəi Loa mɨne Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən. Kɨmaha iahokeikei mə tiko nɨmtətien riti pwəh iahətoni ro.”
39  Mat 16:4Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nərmama ipwet mɨne hiamətui a nɨmtətien tɨ nəri nə mə noien səkɨmiaha rikou. Kɨmiaha hiənəpwəh Kumwesən rəmwhen pran sə rəpwəh iərman səvənhi mamesi pen iərməpə. Kumwesən trəpwəh nuvei peheien nɨmtətien riti mwi m kɨmiaha, mətə nɨmtətien əpa səvəi Profet Jona. 40  Jon 1:17Fwe kupwən Profet Jona raməmak ia tɨpwi nəmu asori nəpɨn ia ran kahar mɨne nəpɨn ia nəpɨn kahar. Rəmwhen a mwi iou, Iəməti Iərmama, takarə ia reri tɨprənə nəpɨn ia ran kahar mɨne nəpɨn ia nəpɨn kahar. 41  Jon 3:5Ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, nəmə Nineve tuhərer irəha nərmama ipwet mɨne, nənə mhəni mə irəha nəkur ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn nəmə Nineve həreɡi Profet Jona raməvisau, irəha hərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori ia Profet Jona in i ia kwopun i. 42  Mat 12:6, 1Kinɡ 10:1-10Ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, prən asori sə rɨnamərɨmənu ia tənə Sipa fwe kupwən trərer irəha nərmama ipwet mɨne, nənə mɨni mə irəha nəkur ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə prən nəha ruku pen ia nɨkare tənə fwe isipwɨn anan muvehe mə trɨreɡi nukurənien səvəi Solomon. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori ia Solomon in i ia kwopun i.
43 Nəpɨn kɨnəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha riti ia iərmama, nənɨmwɨn ərəha nəha trəfo irə? Trevən mavən ia kwopun me sə nui riwən ikɨn, mamətui kwopun trapwɨs ikɨn. Mətə mə rɨpkətoni mhə, 44 trəɡkiari iamɨnhi irə mə, ‘Takrərɨɡ mwi mevən tɨ nimwə fwe səiou sə iakɨməier irə.’ Nənə nəpɨn rɨrərɨɡ muvehe, trətoni mə nimwə nəha ro tekɨn, kɨnaies amasan irə, narimnari me pam kamhəmrɨmər a ia təmwhekɨnraha. 45 Nənə in trevən miri mwi nənɨmwɨn ərəha me sefen səməme hərəha mhəpi raka in, miri irəha mhəuvehe, mhəuvnimwə mwi, nənə mharə ia reri iərmama nəha. Nənə nɨmɨruien səvəi iərmama nəha truvehe mərəha anan məpi raka sə kupwən. Nəri nəha iakani truvehe meste nərmama ərəha me i ipwet mɨne.”
Mama me səvəi Iesu mɨne piəvni me mɨni kɨtiriməni me
46  Mat 13:55Nəpɨn Iesu raməɡkiari m nərmama, nərmama nepwɨn hətoni piəvni me mɨne mama səvənhi kamhərer fwe iruə mamhəres in mə tuhəɡkiari ro min. 47 Nənə iərmama riti rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Ətə ro! Səim mama mɨne piam me kamhərer fwe iruə, mamhətui ik. Irəha hokeikei mə tuhəɡkiari mik.”
48 Mətə Iesu rɨni mə, “Sin nəha səiou mama? Nɨsɨmə nəha piak me?” 49 In ruini rəɡɨn ia nərmama me səvənhi, mɨni mə, “Kɨmiaha i mama me səiou. Kɨmiaha i piak me. 50  Jon 15:14, Rom 8:29Iərmama sə ramo nəkwai Tata səiou fwe ia neiai, in nə piak mɨne kɨtirimak mɨne mama səiou.”

12:1: Dut 23:25

12:2: Eks 20:10

12:3: 1Saml 21:1-6

12:4: Lev 24:5-9

12:5: Nam 28:9-10

12:6: Mat 12:41-42, Luk 11:31-32

12:7: Hos 6:6, Mat 9:13

12:8: Mat 8:20

12:10: Luk 14:3

12:11: Luk 14:5

12:14: Jon 5:16

12:15: Mak 3:7-10

12:16: Mat 8:4, Mak 3:12

12:18: Mat 3:17

12:22: Mat 9:32-33

12:24: Mat 9:34, 10:25

12:28: Wok Me 10:38, 1Jon 3:8

12:29: Aes 49:24, 1Jon 4:4

12:30: Mak 9:40, Luk 9:50

12:31: 1Tim 1:13, Hip 6:4-6, 10:26

12:33: Mat 7:16-20

12:34: Mat 3:7, 15:18, Mat 23:33, Luk 3:7

12:38: Mat 16:1, Luk 11:16, Jon 6:30, 1Kor 1:22

12:39: Mat 16:4

12:40: Jon 1:17

12:41: Jon 3:5

12:42: Mat 12:6, 1Kinɡ 10:1-10

12:46: Mat 13:55

12:50: Jon 15:14, Rom 8:29