Fas Timoti
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Nəkukuə me i Pol rɨmərai, Fas mɨne Seken Timoti mɨne Taetas, kani mə nəkukuə me səvəi pasta me, tɨ nəri nə mə haməɡkiari ia wok mɨne noien səvəi pasta me. Timoti rɨnətui fwe Listra. Səvənhi tata iəmə Kris, mətə səvənhi mama pran Isrel. Səvənhi mama ramahatən in ia Nəkukuə Ikinan ia nouihiien səvənhi. Pol ramevən maməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo. Ia navənien səvənhi sə ro kəru irə Timoti rukurirə in. In ramasitu ia Pol ia wok səvənhi. Nəpɨn Pol rɨmərai nəkukuə i, Timoti ramo wok rəmwhen ia iahatən mɨne iəmə asori səvəi nakalasia me fwe Efesas. Timoti in təmaruə riti, mətə ruvehi wok səvəi niriien nakalasia me. Ro pen Pol rɨrai nəkukuə i revən tukwe. Ia nəkukuə i Pol ramasitu irə maməvəhaɡ min ia wok səvənhi. Pol raməvəhaɡ min mə traməkeikei məsiari tɨ nahatən eikuə me mɨne nahatənien me səvənraha səməme həpwəh natukwatukwien. Pol rokeikei pɨk Timoti, ro pen ruvei pen nəvəhaɡien me min mə trəfo irə tɨ nəri nə mə in iərmama riti səvəi Kumwesən.
1
* Kol 1:27Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo. Kumwesən sə rauvehimɨru kɨtaha mɨne Iesu Kristo sə saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə irau krouni nəkwanrau mə tako.
* Wok Me 16:1-3, Taet 1:4Iakamrai nəkukuə i mik, Timoti. Ia nahatətəien səkrau ikəmwhen ia nərɨk pərhien. Pwəh Tata Kumwesən mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne napiien mɨne nəmərinuien mik.
Timoti trɨnise nahatən eikuə me
* Fil 2:24Fwe kupwən, ia nəpɨn iakɨnamevən fwe profens Masetonia, nənə, iakɨni pehe tukw ik i mə tikamarə pəpɨm ia taon nəha Efesas. Nərmama nepwɨn nəha ikɨn hamarə irəha kamhahatən nərmama ia nəɡkiariien sə ropə ia nəɡkiariien atukwatukw. Mətə ik tikɨnise irəha mə tuhəpwəh noien noien nəha. * 1Tim 4:7, Taet 1:14Tikɨni pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia kwənaɡei eikuə me mɨne nəɡkiariien sə rani pɨk kwənəkwus me səvəi kaha kupwən me. Nəɡkiariien me nəha kamhəvi pehe a nəvisəien me. Ko həpkasitu mhə ia iərmama riti mə tro wok səvəi Kumwesən. Wok nəha nərmama səməme kamhahatətə a kamho. Tikəvəhaɡ m nərmama me səkɨtaha mə irəha tuhaməkeikei mhokeikei irəha me. Pwəh rerɨnraha rəmher. Pwəh irəha hamo a noien me səməme irəha həukurən mə ramasan. Pwəh irəha hahatətə pərhien ia Kumwesən. Nərmama nepwɨn hənəpwəh noien me i, mhənəti karen, mhəuvavən tɨ nəɡkiariien sə nɨpwran riwən. * 1Tim 6:4,20, Taet 1:10Irəha hokeikei pɨk nahatənien Loa, mətə həreirei nɨpwrai nəfe kamhəni, nəri auər a mə kamhəɡkiari skai tukwe mə həukurən.
* Rom 7:12,16Kɨtaha səukurən mə Loa in ramasan, mətə nərmama tuhaməkeikei mhahatən nərmama irə ia noien atukwatukw səvənhi. Kɨtaha səukurən mwi mə kɨpkəmri mhə Loa raməmak tɨ nəkur atukwatukw me, mətə kəmri Loa raməmak tɨ nəkur kamhərui loa, mɨne nəkur kənkapwənraha rɨskai, mɨne nəkur həpkahatətə mhə ia Kumwesən, mɨne nəkur kamho noien ərəha, mɨne nəkur həpko mhə nəkur ikinan me, mɨne nəkur həpkəmher mhə, mɨne nəkur kamhousi əpune tata mɨne mama səvənraha, mɨne nəkur kamhousi əpune nərmama. 10  * Taet 1:9Kəmri Loa raməmak tɨ nərman mɨne nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me, mɨne nərman səməme kamhəiri atukw a irəha me, mɨne nərmama kamhakres iərmama mə tuhoslef irə, mɨne ieikuə me, mɨne nəkur kamheikuə ia kwopun kaməkiri nəɡkiariien ikɨn, mɨne nəkur kamho noien ərəha me nepwɨn mwi. Ouəh, nɨpərhienien kəmri Loa raməmak tɨ nəkur kamho narimnari me pam nəha sə ramərarki nəɡkiariien kamahatən nərmama irə sə ratukwatukw. 11  * 1Tim 6:15Kumwesən in rasori mukuraan nərmama kamhəɡnəɡɨni in. Nəɡkiariien atukwatukw nəha iakani raməmak ia nəɡkiariien amasan səvənhi. In rɨnəmri pehe nəɡkiariien nəha ia rəɡɨk, nənə iakaməvisau irapw i.
Iesu rɨnapi Pol
12  * Wok Me 9:15, Kal 1:15-16, 1Kor 15:9-10, Kal 1:13Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha sə ramo iakɨskai tɨ noien wok səvənhi, iakani tanak tukwe in tɨ nəri nə mə in rɨnəkiri iou mə iakəmwhen, mətɨɡite ia nirak, məmri iou iakamo tukwini nari min. 13 Fwe kupwən, iou iərmama riti sə iakani ərəha nəɡhɨn, nənə mamometə nərmama me səvənhi, mamousi pɨk irəha. Mətə in rapi iou tɨ nəri nə mə iapkɨni mhə ihi nɨpərhienien irə, nənə, mɨreirei mə nəfe nəha iakamo. 14 Iərɨmənu səkɨtaha rətəɡi irapw namasanien səvənhi ia nirak rasori pɨk irəhar nahatətəien mɨne nokeikeiien sə ruku pen tɨ Iesu Kristo.
15  * Luk 15:2, 19:10In i nəɡkiariien pərhien, nənə, kɨtaha pam tsaməkeikei mhəni nɨpərhienien irə. Iesu Kristo rɨməuvehe ia tɨprənə i mə truvehimɨru nərmama ərəha me. Iou iəmə iakərəha anan məpi raka pam irəha. 16 Mətə Iesu Kristo rɨnapi iou mə iou iakərəha anan rəmwhen ia nɨmtətien riti sə ramahatən mə nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs mɨpko mhə sampam ramevən tɨ nərmama ərəha me, pwəh nərmama nepwɨn hətoni mho rəmwhen sə iakɨno həni nɨpərhienien irə, nənə in truvei pen nɨmɨruien rerɨn mɨnraha. 17  * Rom 16:27Kumwesən in Iərɨmənu rerɨn. In rɨpkemhə mhə. Ko səpkətoni mhə. Nənə in əpa in Kumwesən. Pwəh nɨsiaien mɨne nəɡnəɡɨniien krauevən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
18  * 1Tim 6:12, Jut 3Nəɡkiariien i iakani pehe tukw ik i təkwtəkwuni, nərɨk Timoti, rəmwhen a ia nəɡkiariien me nəha profet me nepwɨn həməni ia niram fwe kupwən. Tikuvehi nəɡkiariien me i pwəh hasitu ia niram ia naruaɡənien amasan sə ikamaruaɡən irə. 19  * 1Tim 3:9Tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nahatətəien səim, məpwəh noien nari riti sə tro ik ikreɡi fwe ia rerɨm mə ikɨno nərəhaien. Nərmama nepwɨn ho noien me nepwɨn sə həukurən mə rərəha, nənə ia noien nəha hənouraha nahatətəien səvənraha rəmwhen ia nɨtətə sə rəpəruə ia nɨmaha. 20  * 2Tim 2:17, 2Tim 4:14, 1Kor 5:5Iəmə mi nəha Hameneus mɨne Aleksanta irau mwi nəha irəha mɨnraha. Iou iakɨnəseni raka irau mə krouəmak ia rəɡi Setan pwəh krouukurən mə trouəpwəh nɨni ərəhaien Kumwesən.

*1:1: Kol 1:27

*1:2: Wok Me 16:1-3, Taet 1:4

*1:3: Fil 2:24

*1:4: 1Tim 4:7, Taet 1:14

*1:7: 1Tim 6:4,20, Taet 1:10

*1:8: Rom 7:12,16

*1:10: Taet 1:9

*1:11: 1Tim 6:15

*1:12: Wok Me 9:15, Kal 1:15-16, 1Kor 15:9-10, Kal 1:13

*1:15: Luk 15:2, 19:10

*1:17: Rom 16:27

*1:18: 1Tim 6:12, Jut 3

*1:19: 1Tim 3:9

*1:20: 2Tim 2:17, 2Tim 4:14, 1Kor 5:5