2
Nəvəhaɡien me ia nɨkaren səvəi nəfwakiien
Nəri sə iakokeikei mə takukupwən mɨni ro iamɨnhi irə. Tikəvəhaɡ m nərmama me səkɨtaha mə irəha tuhaməkeikei mhəfwaki m Kumwesən tɨ nərmama me pam, nənə mhəres in mə trasitu ia nirəha, muvei pen nəfe riwən tɨ nirəha. Nənə tuhaməkeikei mhəni mwi tanak ramevən tɨ Kumwesən tɨ nirəha. Efes 6:18, Fil 4:6Irəha tuhəfwaki tɨ kiɡ me mɨne nərmama me pam səməme kamhəuvehi nasoriien mə kɨtaha tsarə ia nəmərinuien mɨne narəien afafa, mharə irə, mhəsiai Kumwesən, nənə mhesi pen noien atukwatukw me. Noien i ramasan nənə nəpɨn Kumwesən səkɨtaha sə rauvehimɨru kɨtaha trətoni rerɨn raɡien. Esik 18:23, 1Tim 4:10, 2Tes 3:9, Rom 3:29-30, Hip 12:24In rokeikei mə truvehimɨru nərmama me pam, nənə mokeikei mə irəha tuhəuvehe mhəukurən nəɡkiariien pərhien səvənhi. Kumwesən kuatia a ramarə, nənə, Iərmama kuatia a ramərer ia nɨmwrhenhi Kumwesən mɨne nərmama mavi sɨmwɨn irəha. Iərmama nəha in nəha Iesu Kristo Kal 1:4sə rɨməuvei pehe atukw a in ia nəpɨn atukwatukw tɨ nərəkuien suatuk səvəi nərmama me pam mə trɨfi irəha ia noien ərəha me səvənraha. Nənə ramahatən mə Kumwesən rokeikei mə truvehimɨru nərmama me pam. Wok Me 9:15, Kal 2:7-8, 2Tim 1:11Nəri in i kuvehi utə iou tukwe aposol mɨne iahatən səvəi nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə takəvisau irapw nəɡkiariien amasan mɨnraha sə raməɡkiari ia nahatətəien mɨne nɨpərhienien. (Iakani pərhien iapkeikuə mhə.)
Ro iamɨnhi irə iakokeikei mə ia kwopun me pam nərman me tuhəuvehi utə rəɡɨnraha rəmher, mo ikinan i, nənə mhəfwaki m Kumwesən. Irəha tuho iamɨnha irə mhəpwəh niemaha mɨne nəvisəien.
1Tes 3:3-5Nənə iakokeikei mə nɨpran me tuharkahu ia tɨnari sə ratukwatukw a, rɨpko mhə tɨnari kavi nətərɨɡien səvəi nərman irə, uə tɨnari kamarkahu i kamərpwi tukwe. Rərəha mə ho nɨmwai nukwənenraha mə tuhərpwi tukwe uə həuvehi pen marəmarə me kɨno ia kol mɨne perel me, uə harkahu tɨnari nənimen rutə pɨk. 10  1Tim 5:10Irəha tuhaməkeikei mharkahu ia noien amasan me rəmwhen ia karkahu səvənraha, tɨ nəri nə mə in i noien atukwatukw sə nɨpran me səməme kamhəni mə irəha hokeikei Kumwesən tuho.
11 Nəpɨn kamahatən nakalasia me, pwəh nɨpran me hafafa mhəpwəh nəɡkiariien, mhəsiai nahatən me, mhəuvehi nukurənien. 12  1Kor 14:34Iou iapkəseni mhə mə nɨpran tuhahatən uə hərɨmənu ia nərman. Irəha tuhaməkeikei mhafafa, 13  Jen 2:7,22, 1Kor 11:8-9tɨ nəri nə mə fwe kupwən Kumwesən rɨməkupwən mo Atam kurirə ro If. 14  2Kor 11:3Nənə rɨpko mhə Atam nə Setan rɨməkupwən meikuə irə nənə ro nəkwan, mətə If rɨno nəkwai Setan nənə mərui nəɡkiariien səvəi Kumwesən. 15 Mətə mə pran raməmwur pen ia nahatətəien, mɨne nokeikeiien, mɨne noien sə rəmher mo ikinan i, nənə in prən afafa, nəpɨn raməmisə tɨ tɨni mə trətui, Kumwesən trətui amasan tukwe muvehimɨru in.

2:2: Efes 6:18, Fil 4:6

2:4: Esik 18:23, 1Tim 4:10, 2Tes 3:9, Rom 3:29-30, Hip 12:24

2:6: Kal 1:4

2:7: Wok Me 9:15, Kal 2:7-8, 2Tim 1:11

2:9: 1Tes 3:3-5

2:10: 1Tim 5:10

2:12: 1Kor 14:34

2:13: Jen 2:7,22, 1Kor 11:8-9

2:14: 2Kor 11:3