3
Noien səvəi elta me mɨne tikon me
Wok Me 20:28In i nəɡkiariien pərhien. Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei mə truvehe iəmə asori sə ramətui tɨ nakalasia me, nənə, in rɨnokeikei wok riti sə ramasan. Taet 1:6-9Iəmə asori sə rauvehi wok nəha noien səvənhi traməkeikei mo iamɨnhi irə. Kəpwəh nətəien noien ərəha riti irə. In səvənhi pran kuatia a. Rɨpko mhə in iərmama sə ramənɨmwi pɨk, mətə in nətərɨɡien səvənhi raməmak amasan ia nəpɨn me. In iərmama sə kamsiai in. In iərmama sə raməsevər ia rukwənu səvənhi tɨ nərmama pwɨspwɨs me. In iahatən amasan riti. Iərmama sə ramənɨmwi pɨk uə ramousi iərmama ko rɨpkuvehi mhə wok i. Mətə iərmama sə noien səvənhi ramasan məpou, rəpwəh nəvisəien, mɨpkokeikei pɨk mhə mane, in rukurən nuvehiien wok i. In traməkeikei miri amasan nərmama kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi, nənə mo nɨpwnətɨn me tuhəsiai in mho nəɡkiariien səvənhi. Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨreirei niri amasanien nərmama kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi, nənə, trəfo miri amasan nakalasia me səvəi Kumwesən? In rɨreirei noien. Iərmama rahatətə vi a ia Iesu rɨpkəmwhen mhə mə truvehi wok i kamo rərpwi tukwe mɨmwei pen ia nərəhaien sə Setan rɨno nənə Kumwesən rərpwɨn noien ərəha səvənhi. 2Kor 8:21Rəmwhen a mwi iərmama sə rauvehi wok iamɨnhi nərmama me fwe iruə tuhaməkeikei mhəni amasan in kamo in rɨmwei pen ia kwənkru səvəi Setan nənə kɨni ərəha in.
Ia noien a mwi nəha tikon me noien səvənraha traməkeikei mo iamɨnhi irə. Irəha nərmama səməme kamsiai irəha. Nəɡkiariien səvənraha rɨpko mhə kəru. Həpkənɨmwi pɨk mhə nənɨmwiien skai rəmwhen ia waen. Irəha həpkokeikei pɨk mhə mane. Irəha tuhaməkeikei mhəkwtəmhiri noien səvəi nahatətəien Kumwesən rɨno pui pehe ia nətərɨɡien səvənraha sə rəmher. 10 Nərmama səməme hokeikei mə tuhəuvehi wok səvəi tikon, nakalasia me tuhaməkeikei mhəkupwən mhətə amasan irəha. Trɨni mɨnuə həpkətə mhə noien ərəha riti ia nirəha, nənə, irəha həukurən nuvehiien wok nəha.
11  Taet 2:3Ia noien a mwi nəha nɨpran me səvəi tikon meaSuatuk riti mwi tɨ nuvsiniien nəɡkiariien i ro iamɨnhi irə. “Ia noien a mwi nəha, tikon nɨpran me noien səvənraha traməkeikei mo iamɨnhi irə. Irəha nɨpran me səməme kamsiai irəha. Rɨpko mhə irəha nɨpran me səvəi nɨniien nɨkare iərmama uə nɨpran me səvəi nənɨmwiien, mətə irəha nɨpran səməme nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha ia narimnari me pam.” noien səvənraha traməkeikei mo iamɨnhi irə. Irəha nɨpran me səməme kamsiai irəha. Rɨpko mhə irəha nɨpran me səvəi nɨniien nɨkare iərmama uə nɨpran me səvəi nənɨmwiien, mətə irəha nɨpran me səməme nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha ia narimnari me pam.
12 Iərmama riti sə rauvehi wok səvəi tikon traməkeikei miri pran kuatia a, nənə, miri amasan nɨpwnətɨn me mɨne nərmama pam kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi. 13 Nərmama səməme kamho amasan wok səvəi tikon nəɡhɨnraha tramasan irə, nənə, irəha tuhəpkehekɨr anan mhə mhəɡkiari ia nahatətəien səvənraha sə ruku pen tɨ Iesu Kristo.
14 Təkwtəkwuni nəha, nəpɨn iakamrai nəkukuə i mik, rerɨk ramrhi mə trɨpko mhə tui iakuvehe mətoni ik. 15  Efes 2:19-22Mətə trɨni mɨnuə iapkuvehe akwauakw mhə, nənə, nəkukuə i tro nukurənien i mik mə nəfe nəha noien ratukwatukw nərmama me ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən tuho. Nərmama ia nəkwai nimwə nəha kani irəha mə nakalasia me səvəi Kumwesən sə ramɨru, irəha həmwhen ia pos asori mɨne nəri skai kauvrhəkɨn nimwə ia təkuren, mamhɨrhan nəɡkiariien pərhien. 16  Jon 1:14, Mak 16:19Nənə nɨpərhienien nəɡkiariien i kɨno pui pehe in nukune nahatətəien səkɨtaha rani nari riti rasori, mani mə,
“In rɨməier pehe tukutaha nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrataha.
Nənɨmwɨn Ikinan rahatən amasan mə in iəmə atukwatukw.
Naɡelo me hətoni in.
Kəvisau irapw nəɡkiariien səvənhi ia tənəmtənə me.
Nərmama me i ia təkure tɨprənə i həni nɨpərhienien irə.
Kuvehi utə in revən fwe ia neiai.”

3:1: Wok Me 20:28

3:2: Taet 1:6-9

3:7: 2Kor 8:21

3:11: Taet 2:3

a3:11: Suatuk riti mwi tɨ nuvsiniien nəɡkiariien i ro iamɨnhi irə. “Ia noien a mwi nəha, tikon nɨpran me noien səvənraha traməkeikei mo iamɨnhi irə. Irəha nɨpran me səməme kamsiai irəha. Rɨpko mhə irəha nɨpran me səvəi nɨniien nɨkare iərmama uə nɨpran me səvəi nənɨmwiien, mətə irəha nɨpran səməme nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha ia narimnari me pam.”

3:15: Efes 2:19-22

3:16: Jon 1:14, Mak 16:19