16
Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi
Rɨnaməruarəv, nəpɨn Sapat rɨno sampam, Meri Maktala, mɨne Salome, mɨne Meri mama səvəi Jemes, haruvehi nəmri nɨmwai nari me nepwɨn sə nɨpekɨnraha rapein amasan, mə tuharevən mharəmri pen ia nɨpwrai Iesu. Ia Sante, ia nəpnəpɨn anan, irəhar hənamarevən fwe ia nɨpəɡ. Ia suatuk kamharəres irəhar me i mə, “Sin nəha trasitu ia kɨtahar, məpəkɨr raka kəruəterei nəha ramo tukuahaɡ kwəruə ia nɨpəɡ?”
Mətə nəpɨn harapirapw fwe ikɨn, harəti pen mharətoni kəruəterei asori nəha kɨnəpəkɨr raka raka i. Nənə harevən ia nəkwai nɨpəɡ, mharətoni iərmama riti raməkure ia nɨkarenrahar mwatuk, mamarkahu ia karkahu sə rəpwəmwɨs məpsan. Irəhar harətoni, nənimenrahar rier.
Mətə iərmama nəha rɨni pen tɨ nirəhar i mə, “Nəmrɨmirəhar trəpwəh nierien. Hiamarətui Iesu, iəmə Nasaret sə kɨnərui tərini pen ia nei kamarkuaui. In riwən i. Rɨnətui raka ia nemhəien səvənhi. Harətoni ro kwopun kɨnəmri pen nɨpwran raməmak ikɨn. Mat 26:32, Mak 14:28Mətə tiharevən mharni pen tɨ nərmama me səvənhi mɨne Pita mə Iesu trukupwən ia kɨmiaha mamevən fwe ia tənə Kalili. Kɨmiaha tihətoni in fwe ikɨn rəmwhen rɨməni tukumiaha i.”
Nənə nɨprən mirəhar nəha harhekɨr pɨk, mharətəmnɨmwɨn, mharier, mharap ia nɨpəɡ. Mətə harəpwəh nəvisauien nəfe kɨməni pen tɨ nirəhar i, tɨ nəri nə mə harhekɨr.
Meri Maktala rətoni Iesu
Luk 8:2Sante ia nəpnəpɨn Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi, mukupwən mier irapw tɨ Meri Maktala, pran sə fwe kupwən Iesu rɨnəkoui irapw nəremhə me irə irəha pam sefen. 10  Mat 28:10Meri revən mətə nərmama me səməme kamharə pəri irəha Iesu kupwən. Kamhəkure tɨ Iesu, mamhasək tukwe. Meri ruvehe mɨni pen tɨ nirəha i mə “Iakɨnətə Iesu.” 11 Nəpɨn həreɡi mə Iesu rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi, mhəreɡi mwi mə Meri rətoni, nənə həpkɨni mhə nɨpərhienien irə.
12 Kurirə irə kəru ia nirəha krouier ia taon rouavən ia suatuk. Nənə Iesu rier irapw tɨ nirau. Krouətə nɨpwran ropə iti. 13 Iərman mi nəha krourərɨɡ rouevən tɨ nərmama me səvəi Iesu, rouəvisau mɨnraha, mətə irəha həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənrau.
14  1Kor 15:5Kurirə irə nərmama me nəha səvəi Iesu irəha eleven kamhəkure mamhani pəri nari. Ia nəpɨn nəha Iesu rier irapw tɨ nirəha, maməski irəha tɨ nəri nə mə kənkapwənraha rɨskai. Nahatətəien səvənraha riwən. Hənəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Meri, mhəpwəh mwi nɨniien nɨpərhienien ia iərmama səməmi nəha krɨnouətoni Iesu mə rɨnətui pərhien mwi ia nemhəien səvənhi.
15  Wok Me 1:8Iesu rɨni pen tɨ nirəha me i mə, “Həuvən ia kwopun me pam ia tɨprənə i, mhəvisau irapw nəɡkiariien amasan səiou m nərmama me pam. 16  Wok Me 2:38Iərmama sə trɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səiou, ko paptaes irə, Kumwesən truvehimɨru in. Mətə iərmama sə trəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səiou, Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənhi. 17  Wok Me 2:4, Wok Me 8:7, 10:46Nərmama səməme kamhahatətə ia nirak tuho nɨmtətien me i. Irəha tuhəkoui irapw nəremhə me ia nərmama ia nəɡhɨk. Irəha tuhəɡkiari ia nəɡkiariien səvəi nəkur əpə. 18  Luk 10:19, Wok Me 28:3-6Irəha tuhəuvehi snek me səməme kamhahi əpune nərmama. Trɨni mɨnuə irəha hənɨmwi nari riti kəvti pen nɨmwai nari sə ramousi əpune iərmama, ko rɨpkuəsi mhə irəha. Irəha tuhərapi nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha mho irəha həuvehe mhəsanɨn.”
19  Wok Me 2:33-34Nəpɨn Iesu Iərɨmənu rɨnəɡkiari pen pam mɨnraha, kuvehi utə in revən fwe ia neiai, məkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk. 20  Wok Me 14:3, Hip 2:3-4Nənə nərmama me səvənhi həuvən mhəvisau ia kwopun me pam. Nəpɨn kamhəvisau irə, Iərɨmənu ramarə tɨ nirəha, mamo nɨmtətien me mə nərmama tuhətoni, mhəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səvənhi.

16:7: Mat 26:32, Mak 14:28

16:9: Luk 8:2

16:10: Mat 28:10

16:14: 1Kor 15:5

16:15: Wok Me 1:8

16:16: Wok Me 2:38

16:17: Wok Me 2:4, Wok Me 8:7, 10:46

16:18: Luk 10:19, Wok Me 28:3-6

16:19: Wok Me 2:33-34

16:20: Wok Me 14:3, Hip 2:3-4