2
Kɨtaha tsaməkeikei mhətərɨɡ amasan tɨ nəfe səuvəreɡi raka
Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsaməkeikei mhətərɨɡ amasan mwi tɨ nəfe səuvəreɡi raka, kamo kɨtaha saraka mərməru irə. * Kal 3:19Kɨtaha sənətə raka mə nəɡkiariien səvəi Loa naɡelo me həuvei pen m kaha kupwən me səkɨtaha ro nɨpərhienien. Nərmama me pam səməme həno noien ərəha uə hənərui nəɡkiariien nəha, kuvei pen nərpwɨnien sə ratukwatukw mɨnraha. * Hip 10:29, 12:25Ro pen tsəfo mhap tɨ nərpwɨnien sə Kumwesən tro m kɨtaha trɨni mɨnuə so nəri auər a ia nəɡkiariien i ramasan pɨk maməvisau suatuk sə in rauvehimɨru nərmama irə? Iərɨmənu səkɨtaha rɨməkupwən mɨni irapw nəɡkiariien nəha. Kurirə irə nərmama me i səməme həməreɡi, irəha hahatən kɨtaha ia nəɡkiariien nəha mə ro nɨpərhienien. * Mak 16:20, 1Kor 12:4,11Kumwesən in mwi ro kɨtaha sətoni mə nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien i. In ro nɨmtətien me mɨne narimnari me nərmama hətoni nənimenraha rier tukwe, nənə muvei pen nɨskaiien me səvəi Nənɨmwɨn Ikinan m nərmama resi pen nətərɨɡien səvənhi.
Iesu rɨməuvehe iərmama nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrataha
Rɨpko mhə naɡelo me Kumwesən rɨməuvehi utə irəha mə tuhərɨmənu ia tɨprənə vi sə trɨpkuvehe, tɨprənə nəha saməɡkiari irə. Nəɡkiariien riti sə raməmak ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama in nəri auər a,
mətə rerɨm tramrhi in,
tikəpwəh nenouenouien irə,
nənə ik ikamətui amasan tɨ iəməti iərmama.
Ia nəpɨn kwakwa a ik ikɨməuvehi irapw in reiwaiu inhərɨpw anan ia naɡelo me,
nənə məfəfau pen nasoriien mɨne nɨsiaien ia kənkapwə,
* 1Kor 15:27məmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsun mi.”
Nəɡkiariien i sə rani mə Kumwesən rəmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui iərmama nɨpwran mə Kumwesən rɨpkəpwəh mhə kuatia mə iərmama trəpwəh nərɨmənuien irə. Mətə kɨtaha səpkətoni mhə ihi iərmama ramərɨmənu ia narimnari me pam. * Fil 2:8-9Mətə nari kuatia sənətoni in i Iesu sə Kumwesən rɨməuvehi irapw in reiwaiu anan ia naɡelo me səvəi nəpɨn kwakwa a. Nənə təkwtəkwuni nəha kɨnəfəfau pen nasoriien mɨne nɨsiaiien ia kənkapwə tɨ nəri nə mə rɨməuvehi nəmisəien memhə. Ouəh, ia namasanien səvəi Kumwesən in remhə muvehi təmwki nərmama pam.
10  * Rom 11:36Kumwesən sə rɨno narimnari me pam mə narimnari me nəha səvənhi, in ro noien riti ramasan pɨk in i ro Iesu rɨreɡi nəmisəien me. Nəmisəien me nəha həno Iesu ruvehe matukwatukw məmwhen. In iərmama sə rukupwən mousi əmwesi nəkwus tɨ nuvehimɨruien nɨpwnəti Kumwesən me həpɨk. Kumwesən truvehi utə irəha tuhəuvən mharə ia kwopun ramser. 11  * Mat 25:40, Mak 3:35, Jon 20:17Iesu ramo nərmama me səvənhi həuvehe mho nəkur ikinan me mə irəha nərmama me səvəi Kumwesən noien ərəha səvənraha riwən. Nənə Iesu mɨne nərmama me səvənhi səvənraha tata kuatia a. Ro pen Iesu rɨpkaurɨs mhə mə trəkwein irəha mə piəvni me 12 nəpɨn raməɡkiari iamɨnhi irə mɨnuə,
“Iou takɨni irapw nəɡhɨm tɨ piak me.
Ia nɨmwrhenhi nousəsɨmwɨnien səvənraha takəɡnəɡɨni ik.”
13 In rani mwi mə,
“Iou takəmri pen nahatətəien səiou ia Kumwesən.”
Nənə mani mwi mə,
“Ətə ro. Iou i kɨmaha nəkwərhakwərha me səməme Kumwesən rɨməuvei pehe irəha miou.”
14  * Jon 12:31, 1Jon 3:8, Rev 12:10Tɨ nəri nə mə nəkwərhakwərha me nəha nusanraha mɨne nɨtenraha rarə, ro pen Iesu in mwi ruvehe mo in iərmama rəmwhen a ia nirəha nusan mɨne nɨten rarə. In ro iamɨnha irə mə tremhə, nənə ia nemhəien səvənhi trouraha iəremhə sə rauvehi nɨskaiien səvəi noien iərmama remhə. Iəremhə nəha Setan. 15 Tɨ nəri nə mə nərmama haməhekɨr nemhəien, nehekɨrien səvənraha raməkwtəmhiri tərini irəha nəpɨn me pam ia nɨmɨruien səvənraha. Rəmwhen a mə irəha slef me. Mətə Iesu rɨmamhə mə truvei raka irəha, tuhəpwəh mwi noien irəha slef me. In ruvəfi nari ia nirəha. 16  * Aes 41:8-9Rɨno nukurənien irə mə Iesu rɨpkasitu mhə ia naɡelo me, mətə rɨnasitu ia kwənəkwus me səvəi Epraham. 17  * Fil 2:7, Hip 2:14, 1Jon 2:2, 4:10Ro pen in rɨməuvehe məmwhen a ia piəvni me ia noien me pam, mə ia nɨkaren səvəi wok səvəi Kumwesən, in rukurən nuveheien pris asori anan riti sə trapi tɨ nərmama me səvənhi, nənə irəha həukurən nətɨɡiteien irə traikuas raka noien ərəha me səvənraha. 18 Tɨ nəri nə mə in ruvəreɡi raka nəmisəien ia nəpɨn nəha kɨnameipweipwi in ia noien ərəha ro pen in rukurən nasituien ia səməme kameipweipwi irəha ia noien ərəha ipwet mɨne.

*2:2: Kal 3:19

*2:3: Hip 10:29, 12:25

*2:4: Mak 16:20, 1Kor 12:4,11

*2:8: 1Kor 15:27

*2:9: Fil 2:8-9

*2:10: Rom 11:36

*2:11: Mat 25:40, Mak 3:35, Jon 20:17

*2:14: Jon 12:31, 1Jon 3:8, Rev 12:10

*2:16: Aes 41:8-9

*2:17: Fil 2:7, Hip 2:14, 1Jon 2:2, 4:10