3
Sin ro nɨfeifeiien ro nəkur Kalesia hətə wau ia nəɡkiariien pərhien?
Nəkur Kalesia, kɨmiaha hiamarməri! Kɨnəvisau raka Iesu Kristo m kɨmiaha rəmwhen hiənətoni ia nəmrɨmiaha mə remhə ia nei kamarkuaui. Mətə nɨsɨmə nəha həno nɨfeifeiien mhəuvehi raka kɨmiaha? Iakuə takəres nəresien riti tukumiaha i. Fwe kupwən, nəpɨn hiəuvehe vi a mhəuvehi Nənɨmwɨn Ikinan, hiamo nəfe noien ro Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn nəha m kɨmiaha? Rosi hiamesi pen Loa səvənhi uə? Kɨmiaha hiəukurən mə rɨpko mhə iamɨnhi. Mətə kɨmiaha hiəreɡi nəɡkiariien amasan səvənhi, mhəni nɨpərhienien irə, ro pen Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn səvənhi m kɨmiaha. Rəfo kɨmiaha hiamarməri iamɨnhi irə? Fwe kupwən, nəpɨn hiəuvehe vi a mhahatətə ia Iesu, hiamətɨɡite ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan. Mətə rəfo nəha təkwtəkwuni, ko hiəuvehe mhatukwatukw ia nɨskaiien atukw səkɨmiaha? Mətə rəfo ia nəmisəien me həpɨk hiəuvəreɡi raka tɨ Iesu? Hiaməreɡi auər a uə? Kumwesən sə rauvei pehe Nənɨmwɨn Ikinan m kɨmiaha, nənə mamo nɨmtətien me ia nəmrɨmiaha, in ramo noien me nəha tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə hiamesi pen Loa? Rekəm! Mətə in ramo noien me nəha tɨ nəri nə mə nəpɨn hiəreɡi nəɡkiariien amasan səvəi Iesu, hiəni nɨpərhienien irə. * Rom 4:3Rerɨmiaha tramrhi Epraham fwe kupwən. Nəkukuə Ikinan rani mə Epraham “rɨni nɨpərhienien ia Kumwesən. Nənə tɨ nəri nə mə in rahatətə iamɨnhi, Kumwesən rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen.” Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən mə nərmama səməme kamhahatətə, irəha nəha nɨpwnəti Epraham me. Nəkukuə Ikinan ruvəni raka fwe kupwən mə Kumwesən trɨni nərmama i rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə irəha hatukwatukw ia nənimen tɨ nəri nə mə kamhahatətə irə. Nəpɨn noien nəha rɨpkuvehe mhə ihi, Nəkukuə Ikinan rɨnəvisau pen nəɡkiariien amasan i m Epraham. Rɨni mə, “Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhəuvehi namasanien səiou truku pen ia kwənəkwus səim.” Ro iamɨnhi irə sətoni mə Kumwesən raməkwein amasan ia nərmama səməme kamhahatətə irə rəmwhen raməkwein amasan ia Epraham tɨ nəri nə mə Epraham ramahatətə irə. 10  * Dut 27:26Mətə nərmama me pam səməme kamhətɨɡite ia nesi penien Loa mə tro irəha hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, Kumwesən raməkwein ərəha ia nirəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien i sə kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rəuiui irəha. Rɨni mə, “Kumwesən trəkwein ərəha ia nərmama me pam həpko mhə narimnari me pam kɨmərai pen ia nəkukuə səvəi Loa.” 11  * Rom 1:17, Kal 2:16Nənə ruvehe mɨno nukurənien i tɨ nərmama mə iərmama riti riwən ko resi pen Loa nənə muvehe matukwatukw ia nəmri Kumwesən. Rɨno nukurənien i tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Iərmama sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia nahatətəien səvənhi, in truvehi nɨmɨruien.”
12  * Rom 10:5Mətə Loa in ropə ia nahatətəien. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Loa rani mə, “Iərmama sə ramo narimnari me pam nəha Loa rani truvehi nɨmɨruien irə.” 13  * Rom 8:3, 2Kor 5:21, Kal 4:5, Dut 21:23Mətə Kristo ruvəfi raka nari ia kɨtaha. Loa nəha ko rɨpkəkwein ərəha mhə mwi ia kɨtaha, tɨ nəri nə mə Iesu rɨməuvehi təmwkɨtaha, muvehe mo in iərmama sə Kumwesən raməkwein ərəha irə. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Trɨni mɨnuə kousi əpune iərmama riti nɨpwran rəɡher ia nei, ramahatən pen mə Kumwesən raməkwein ərəha irə.” 14 Mətə təkwtəkwuni, tɨ nəri nə mə Iesu Kristo remhə iamɨnhi, namasanien sə Kumwesən rɨməuvei pen m Epraham ko ruvehe tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Tɨ nəri nə mə kɨtaha samahatətə ia Iesu, səukurən nuvehiien Nənɨmwɨn nəha Kumwesən ruvəni raka mə truvei pehe m kɨtaha.
Promes mɨne Loa
15 Piak me, iakuə takɨni noien riti səkɨtaha nərmama, mahatən nəri nəha iakaməɡkiari irə. Nəpɨn iərmama kəru krourai sun nəɡkiariien riti nənə rouərihi nɨpekə tukwe, rəknekɨn tɨ iərmama riti mə trɨfi nɨpekə səvənrau, mərihi atukw a səvənhi riti. 16  * Wok Me 7:5Fwe kupwən, Kumwesən rɨno promes me səvənhi m Epraham mɨne mwipwɨni. Kumwesən rəpwəh nɨniien mə ramo promes me səvənhi m Epraham mɨne “nɨmwipwɨni me.” Nəɡkiariien i mə “Nɨmwipwɨni me” ramɨni nərmama həpɨk. Mətə Kumwesən rɨni mə ramo promes me səvənhi m Epraham “mɨne mwipwɨni.” Nəɡkiariien i “mwipwɨni” ramɨni iərmama kuatia. Mwipwi Epraham nəha Kumwesən rəɡkiari irə in nə Kristo. 17  * Eks 12:40Nɨpwrai nəɡkiariien səiou ro iamɨnhi: Fwe kupwən, Kumwesən rɨno promes riti səvənhi m Epraham, marə mɨni mwi mə nəɡkiariien nəha səvənhi traməkeikei mukuə. Nəpɨn nuk fo-hantret-toti rukurau, nənə Loa ruvehe. Mətə Loa nəha ko rɨpkousi ərəɡrəɡi mhə promes nəha Kumwesən rɨnəmri raka m Epraham fwe kupwən. 18  * Rom 4:14, 11:6Trɨni mɨnuə kɨtaha saməuvehi narimnari me sə Kumwesən rauvei pehe tɨ nəri nə mə samesi pen Loa, noien nəha ramahatən pen mə promes nəha səvəi Kumwesən ruvehe muvəiwən. Nənə ko səpkuvehi mhə narimnari me nəha ruku pen tɨ promes nəha. Mətə Epraham ruvehi narimnari me nəha Kumwesən rɨməuvei pen min tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno promes mə tro iamɨnhi.
Kumwesən rɨməuvei pehe Loa tɨ nəfe?
19  * Rom 5:20, Wok Me 7:38Ro iamɨnhi irə Kumwesən rɨməuvei pehe Loa tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə nərmama kamho noien ərəha me, ro pen in rɨrɨpɨn pen Loa ia promes səvənhi, mə Loa traməmak meste mwipwi Epraham sə promes səvənhi rɨnəɡkiari irə truvehe. Nəpɨn Loa ruvehe irə, naɡelo me həuvei pen m Moses, nənə kɨmaha iahəuvehi ia rəɡi Moses, iəmə sə ramərer ia nɨmwrhenhi Kumwesən mɨne kɨmaha. 20 Mətə iərmama sə ramərer ia nɨmwrhenhi iərmama kəru iamɨnha irə mə truvi sɨmwɨn irau, rɨpko mhə səvəi iərmama kuatia nə in, mətə Kumwesən in kuatia a.
21  * Rom 8:2-4Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsəɡkiari ia narimnari me i mhəfni irə? Loa səvəi Kumwesən rərəha mətə promes me səvəi Kumwesən hamasan? Rekəm, kɨtaha ko səpkɨni mhə iamɨnhi irə. Trɨni mɨnuə Kumwesən rɨməuvei pehe loa riti sə rukurən nuvei peheien nɨmɨruien, kɨtaha tsesi pen loa nəha nənə mhəuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. 22  * Rom 3:9-19, Rom 11:32Mətə rɨpko mhə iamɨnhi irə. Nəkukuə Ikinan rani mə noien ərəha rəuiui nərmama me pam, mərihi tərini irəha. Ro iamɨnhi irə narimnari me pam Kumwesən rɨno promes mə truvei pehe m kɨtaha, kɨtaha səukurən nuvehiien tɨ nəri nə mə səni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. 23  * Kal 4:3Fwe kupwən, nəpɨn Kristo rɨpkuvehe mhə ihi mə tsahatətə irə, kɨtaha samarə teɡɨn Loa səvəi Moses. Loa nəha raməkwtəmhiri kɨtaha. Rəmwhen mə samarə ia kalapus mamheitenhi mheste Kristo trɨpkier pehe tukutaha mə tsahatətə irə. 24  * Rom 10:4Fwe kupwən, Loa nəha rasori ia kɨtaha, mamətui tukutaha. Sənamarə teɡɨn Loa nəha meste Kristo ruvehe. Nənə nəpɨn Kristo ruvehe, kɨtaha sahatətə irə mə tsəuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. 25 Mətə təkwtəkwuni nəha, tɨ nəri nə mə Kristo ruvəuvehe raka, nənə samahatətə irə, səpkarə teɡɨn mhə Loa. 26  * Jon 1:12Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha pam nə nɨpwnəti Kumwesən me tɨ nəri nə mə hiamahatətə ia Iesu Kristo. 27  * Rom 6:3, 13:14Kɨmiaha pam sə hiəno raka paptaes mə tihəuvehe mho kuatia kɨmiaha Kristo, hiəuvəuvehi raka Kristo rəmwhen hiamarkahu karkahu. 28  * Rom 10:12, 1Kor 12:13Nənə təkwtəkwuni rɨpko mhə kɨmiaha nepwɨn nəkur Isrel mɨne nepwɨn rɨpko mhə nəkur Isrel. Rɨpko mhə kɨmiaha nepwɨn nərmama səməme hiamo slef mɨne nepwɨn hiəpko mhə slef. Rɨpko mhə kɨmiaha nepwɨn nɨpran mɨne nepwɨn nərman. Iakɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha pam kuatia a ia Iesu Kristo. 29  * Rom 4:13Trɨni mɨnuə səvəi Kristo nə kɨmiaha, nɨpwnəti Epraham me nə kɨmiaha. Kɨmiaha nə nəkwərhakwərha me tihəuvehi narimnari amasan me nəha Kumwesən rɨno raka promes mə truvei pen m Epraham.

*3:6: Rom 4:3

*3:10: Dut 27:26

*3:11: Rom 1:17, Kal 2:16

*3:12: Rom 10:5

*3:13: Rom 8:3, 2Kor 5:21, Kal 4:5, Dut 21:23

*3:16: Wok Me 7:5

*3:17: Eks 12:40

*3:18: Rom 4:14, 11:6

*3:19: Rom 5:20, Wok Me 7:38

*3:21: Rom 8:2-4

*3:22: Rom 3:9-19, Rom 11:32

*3:23: Kal 4:3

*3:24: Rom 10:4

*3:26: Jon 1:12

*3:27: Rom 6:3, 13:14

*3:28: Rom 10:12, 1Kor 12:13

*3:29: Rom 4:13