10
Piak me, ia rerɨk iakokeikei pɨk mə Kumwesən truvehimɨru nəkur Isrel, nənə ia nəpɨn me pam iakaməfwaki tukwe. Iakəseni mə pərhien irəha kamhaɡien pɨk tɨ Kumwesən, mətə noien səvənraha rɨpkesi pen mhə nukurənien. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə irəha həpkukurən amasan mhə mə tuhəfo mhəuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. Nənə suatuk səvəi natukwatukwien Kumwesən rɨnəmri, in i nahatətəien ia Iesu Kristo, irəha həpkɨsiai mhə irə, mətə irəha kamhousari mə tuhəmri atukw səvənraha riti, in i nesi penien Loa. * Mat 5:17, Jon 3:18Mətə Kristo in rɨno sampam ia noien səvəi nesi penien Loa mə nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien irə həukurən nuveheien mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən.
* Rom 7:10, Kal 3:12Moses raməɡkiari ia natukwatukwien sə raku pen tɨ Loa ia nəɡkiariien i sə in rɨmərai mə, “Iərmama sə ramo nəɡkiariien me səvəi Loa, in truvehi nɨmɨruien ia nəɡkiariien me nəha.” * Dut 30:12-14Mətə natukwatukwien sə raku pen tɨ nahatətəien rani mə, “Rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiien nəɡkiariien i mə, ‘Sin trevən fwe irənhə ia neiai’ ” muvehi Kristo meiwaiu pehe? “uə ‘Sin trevən fwe inhərɨpw ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən’ ” muvehi raka Kristo ia reri nəkur həuvamhə muvehi mutə pehe? Natukwatukwien sə raku pen tɨ nahatətəien rɨpkɨni mhə iamɨnha irə, mətə rani mə, “Nəɡkiariien nəha ipaka tukw ik. In fwe ia tərhum mɨne ia rerɨm.” In i nəɡkiariien i səvəi nahatətəien kɨmaha iahaməvisau irapw i. Trɨni mɨnuə ikɨni irapw ia tərhum mə “Iesu in Iərɨmənu,” nənə mɨni nɨpərhienien irə fwe imwə ia rerɨm mə Kumwesən rɨno in rətui mwi ia nemhəien səvənhi, nənə Kumwesən truvehimɨru ik. 10 Nəpɨn iərmama riti ruvehi Iesu ia rerɨn mɨni nɨpərhienien irə, Kumwesən trɨni irapw in mə in ratukwatukw ia nənimen. Nənə in truvehimɨru mwi iərmama sə rani irapw ia tərhun mə Iesu in Iərɨmənu səvənhi. 11  * Rom 9:33Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien ia iərmama nəha, irəha tuhəpkaurɨs mhə.” 12  * Wok Me 15:9Nəɡkiariien nəha səvəi nərmama pam nəri auər a mə ik iəmə Isrel uə rɨpko mhə ik iəmə Isrel. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Iərɨmənu kuatia a i ramərɨmənu ia nərmama me pam, maməriari pen ia namasanien səvənhi m nərmama səməme kamhəkwein in. 13  * Joel 2:32Rəmwhen ia nəɡkiariien i Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nərmama me pam səməme kamhəkwein ia nəɡhi Iərɨmənu,
in truvehimɨru irəha.”
14 Mətə nərmama tuhəfo mhəkwein ia Iərɨmənu trɨni mɨnuə həpkɨni mhə nɨpərhienien irə? Nənə tuhəfo mhəni nɨpərhienien irə trɨni mɨnuə həpwəh nɨreɡiien nəvisauien sə raməɡkiari irə? Nənə tuhəfo mhəreɡi trɨni mɨnuə iərmama riti səvəi nəvisauien riwən? 15  * Aes 52:7Nənə nərmama tuhəfo mhəvisau trɨni mɨnuə Kumwesən rəpwəh nərhi penien irəha? Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Ramasan pɨk anan nəpɨn nərmama kamhəuvehe
mə tuhəvisau nəɡkiariien amasan!”
16  * Aes 53:1, Jon 12:38Mətə rɨpko mhə nəkur Isrel me pam həməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan nəha. Rəmwhen ia nəɡkiariien səvəi Profet Aesea rani mə, “Iərɨmənu, nərmama houihi a həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha.” 17  * Jon 17:20Ro pen nahatətəien raku pen ia nəri kamreɡi, nənə nəri kamreɡi raku pen ia nəɡkiariien sə kaməvisau ia Kristo. 18 Mətə iakaməres mə nəkur Isrel həuvəreɡi raka nəɡkiariien nəha uə rekəm? Ouəh, həuvəreɡi. Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nərmama me pam həuvəreɡi raka rerɨnraha,
nəɡkiariien me səvənraha həuvavən mhəneste tənəmtənə me pam.”
19 Nənə iakaməres nəresien riti mwi mə nəkur Isrel həuvəukurən raka uə rekəm? Ouəh, həuvəukurən. Moses rɨməkupwən mɨni irapw nəɡkiariien i səvəi Kumwesən mə,
“Iou tako ramasan m nərmama nepwɨn ia tənə əpə iti,
kɨmiaha tihətoni mhəmwəki irəha.
Tako ramasan m nərmama nepwɨn həreirei nari,
kɨmiaha tihətoni niemaha rəpi kɨmiaha.”
20 Nənə Profet Aesea rɨni amasan mwi nəɡkiariien səvəi Kumwesən mə,
“Nərmama səməme həpwəh nətuiien iou, hənətoni iou.
Iakɨno pui pen iou m nərmama səməme həpwəh nəresien iou.”
21 Mətə ia nəkur Isrel Kumwesən rani mə,
“Ia nəpɨn mə pam iakavi atukw rəɡɨk mə takasitu ia nərmama me i
səməme kamhərui nəkwak, mamhəni ərəha iou.”

*10:4: Mat 5:17, Jon 3:18

*10:5: Rom 7:10, Kal 3:12

*10:6: Dut 30:12-14

*10:11: Rom 9:33

*10:12: Wok Me 15:9

*10:13: Joel 2:32

*10:15: Aes 52:7

*10:16: Aes 53:1, Jon 12:38

*10:17: Jon 17:20