17
Iesu raməfwaki tɨ in atukw
* Jon 11:41, 12:23Iesu rɨni pam nəɡkiariien me i, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou, mɨni mə,
“Tata, nəpɨn səiou ruvəuvehe raka. Uvehi utə nəɡhi nərɨm mə in mwi truvehi utə nəɡhɨm. * Mat 11:27Ikɨməuvehi pen nasoriien min mə trərɨmənu ia nərmama me pam, nənə muvei pen nɨmɨruien rerɨn m səməme ik ikɨməuvehi pen irəha min. * 1Jon 5:20Nənə nɨmɨruien rerɨn i nɨpwran mə nərmama tuhəukurən ik Kumwesən əpa pərhien, mhəukurən mwi Iesu Kristo sə ikɨnərhi pehe i. * Jon 4:34Iou iakuvəuvehi utə raka nəɡhɨm ia tɨprənə i, mo pam wok sə ikuvei pehe miou mə tako. * Jon 1:1, 17:24Nənə təkwtəkwuni, Tata, uvehi utə iou iakuvehe marə krau mik. Uvei pehe nasoriien miou rəmwhen ia sə iakɨnauvehi kupwən krau mik nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.
Iesu raməfwaki tɨ nərmama me səvənhi
Nərmama me i səməme hənaraka ia nərmama səvəi tɨprənə, ikuvei pehe irəha miou, iou iakɨno pui pen raka nəɡhɨm mɨnraha. Kupwən irəha səim. Ikuvei pehe irəha miou, nənə irəha həno nəɡkiariien səim. Təkwtəkwuni nəha, irəha həukurən mə narimnari me pam səməme ikuvei pehe miou kamhəuku pehe tukw ik. * Jon 16:30Nəɡkiariien me səməme ikɨməni pehe tukw iou i, iou iakuvəni pen raka tɨ nirəha, nənə irəha həuvehi. Irəha həukurən mə iakɨməuku pehe pərhien tukw ik, nənə həni nɨpərhienien mə ik ikɨnərhi pehe iou. * Jon 6:37,44Iou iakaməfwaki tɨ nirəha. Iapkəfwaki mhə tɨ nərmama me səvəi tɨprənə, mətə iakaməfwaki tɨ nərmama me nəha səməme ikɨməuvehi pehe irəha miou, tɨ nəri nə mə irəha nərmama me səim. 10  * Jon 16:15Nərmama me səiou irəha pam nə səim. Nərmama me səim irəha pam nə səiou. Nənə irəha həuvəuvehe raka mamhəuvehi utə nəɡhɨk. 11  * Jon 10:30, 17:21Trɨpko mhə tui iakəpwəh narəien ia tɨprənə i, mauvehe tukw ik, mətə nərmama me i tuhamarə ia tɨprənə i. Tata Ikinan, tikətui amasan tɨ nirəha ia nəɡhɨm, nəhaɡ sə ikɨməseɡi pehe miou. Tiko iamɨnhi irə mə irəha tuhəuvehe mho kuatia rəmwhen krau krauo kuatia. 12  * Jon 6:39, 13:18, Jon 18:9Nəpɨn iakɨnamarə kɨmaha mɨnraha iakamətui amasan tɨ nirəha ia nəɡhɨm, nəhaɡ sə ikɨməseɡi pehe miou. Iou iakɨnərer tukuahaɡ tɨ nirəha, nənə irəha riti rəpwəh nərueiien. Iərmama kuatia a ia nirəha rəruei, in nəha iərmama sə tukouraha in mə nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan truvehe mukuə.
13  * Jon 15:11Təkwtəkwuni iakɨnauvehe tukw ik, mətə iakamɨni nəɡkiariien me i nəpɨn iakamarə ihi ia tɨprənə mə irəha mwi rerɨnraha traɡien rəmwhen ia iou rerɨk ramaɡien. 14  * Jon 15:19Iou iakuvəuvei pen raka nəɡkiariien səim mɨnraha. Ro iamɨnhi irə nərmama səvəi tɨprənə kamhəmwəki irəha, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə irəha nərmama səvəi tɨprənə rəmwhen a ia iou rɨpko mhə iou iərmama səvəi tɨprənə. 15  * Mat 6:13, 2Tes 3:3, 1Jon 5:18Iapkəres mhə ik mə tikuvehi raka irəha ia tɨprənə i, mətə iakokeikei mə tikərəpinhə iəremhə ərəha nəha Setan mə in trəpwəh nevənien mouraha irəha. 16 Rɨpko mhə irəha nərmama səvəi tɨprənə rəmwhen a ia iou rɨpko mhə iou iərmama səvəi tɨprənə. 17 Tiko nəɡkiariien səim kani mə nɨpərhienien rəpərhi irəha pwəh həuvehe mhəmher, mho nərmama ikinan səim. 18  * Jon 20:21Ik ikɨnərhi pehe iou iakuvehe ia tɨprənə i. Ia noien nəha iakərhi pen irəha həuvən ia tənəmtənə me. 19  * Hip 10:10Iakuvei pehe nɨmɨruien pam səiou mik mə takasitu ia nərmama me i. Iakuə irəha mwi tuhəuvehe mhəmher, mho nərmama ikinan pərhien səim.”
Iesu raməfwaki tɨ nərmama me səməme tuhəni nɨpərhienien irə
20 “Iapkəfwaki əpa mhə tɨ nərmama me i, mətə iakaməfwaki mwi tɨ nərmama səməme tuhəreɡi nəvisauien səvənraha, nənə həreɡi həni nɨpərhienien ia nirak tukwe. 21  * Jon 4:11, Kal 3:28Tata iakəfwaki mə irəha pam tuhəuvehe mho kuatia rəmwhen a ia krau, ik ia nirak iou ia niram. Iakəfwaki mə irəha tuhəuvehe mho kuatia a kɨtaha mik mə nərmama səvəi tɨprənə tuhəni nɨpərhienien mə ik ikɨnərhi pehe iou. 22  * Wok Me 4:32Nasoriien i sə ikɨməuvehi pehe miou iakauvei pen mɨnraha mə irəha tuhəuvehe mho kuatia rəmwhen krau kuatia 23 iou ia nirəha ik ia nirak. Iakuə irəha tuhəuvehe mho kuatia ia narimnari me pam mə nərmama me səvəi tɨprənə tuhətoni mhəukurən mə ik ikɨnərhi pehe iou, mhəukurən mwi mə ikokeikei nərmama me i səiou rəmwhen ikokeikei iou.
24  * Jon 12:26, 17:5Tata iakokeikei mə nərmama me i səməme ikɨməuvehi pehe miou irəha mwi tuharə kɨmaha mɨnraha ia kwopun iakamevən ikɨn. Iakokeikei mə irəha tuhətoni nasoriien səiou sə ikɨməuvehi pehe miou tɨ nəri nə mə ikɨnokeikei iou nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.
25  * Jon 8:55Tata noien səim ratukwatukw. Nɨpərhienien nərmama səvəi tɨprənə i həreirei ik, mətə iou iakukurən ik. Nənə nərmama me i səiou həukurən mə ik ikɨnərhi pehe iou. 26 Iou iakɨno pui pen nəɡhɨm mɨnraha, nənə takarɨpɨn mamo pui pen nəɡhɨm iamɨnhi irə mə nokeikeiien i sə ikɨnokeikei iou irə tramarə ia nirəha, nənə iou mwi ia nirəha.”

*17:1: Jon 11:41, 12:23

*17:2: Mat 11:27

*17:3: 1Jon 5:20

*17:4: Jon 4:34

*17:5: Jon 1:1, 17:24

*17:8: Jon 16:30

*17:9: Jon 6:37,44

*17:10: Jon 16:15

*17:11: Jon 10:30, 17:21

*17:12: Jon 6:39, 13:18, Jon 18:9

*17:13: Jon 15:11

*17:14: Jon 15:19

*17:15: Mat 6:13, 2Tes 3:3, 1Jon 5:18

*17:18: Jon 20:21

*17:19: Hip 10:10

*17:21: Jon 4:11, Kal 3:28

*17:22: Wok Me 4:32

*17:24: Jon 12:26, 17:5

*17:25: Jon 8:55