13
Iesu raikuas ia nɨsui nərmama me səvənhi
Jon 7:30, 12:23, Jon 15:13, 1Jon 3:16, Fil 2:8Trakwakwi tuko nəveɡɨnien asori nəha Pasova. Iesu rukurən mə nəpɨn səvənhi ruvəuvehe ipaka na trəpwəh tɨprənə i mevən tɨ Tata Kumwesən. Nəpɨn me in ramokeikei nərmama me səvənhi səməme kamharə ia tɨprənə i, mamokeikei irəha nəpɨn me meste pehe nəpɨn in tremhə irə.
Luk 22:3, Jon 13:27Ia nəruarəv Iesu mɨne nərmama me səvənhi kamhani pəri nari. Setan rɨnəmri pen raka nətərɨɡien riti ia reri Jutas Iskariot, tɨni Saemon, mə truvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in. Jon 3:35, 16:28Iesu rukurən mə Tata Kumwesən ruvəuvei pen raka narimnari me pam ia rəɡɨn. In rukurən mwi mə fwe kupwən in rəpwəh Kumwesən muvehe, nənə təkwtəkwuni in trɨrərɨɡ mevən mwi tɨ Kumwesən. Ro iamɨnhi irə in rɨskəmter ia kwopun nəha kamhani pəri nari ikɨn, muvehi raka karkahu səvənhi, nənə muvehi tɨnari riti mwi kamərai raka nəpwtɨɡien irə, mətoti. Mətoti pam, mɨvi pen nui ia nari kamaikuas ia nɨsui iərmama irə, nənə mɨnamaikuas ia nɨsui nərmama me səvənhi, nənə mamrai raka nəpwtɨɡien ia tɨnari sə in rɨnətoti irə.
Nəpɨn in ruvehe tɨ Saemon Pita, Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Ikuə tikaikuas mwi ia nɨsuk mi?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəri i iakamo ikreirei təkwtəkwuni, mətə kurirə ikɨn tikukurən.”
Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Rekəm. Ko iakəpwəh nəseniien ik ikaikuas ia nɨsuk mi ia nəpɨn riti.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Mə iapkaikuas mhə ia niram, tukəpwəh nɨniien mwi mə ik iərmama riti səiou.”
Mɨreɡi Saemon Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Mə ro iamɨnhi irə, tikəpwəh naikuas əpaien ia nɨsuk mi, mətə tikaikuas mwi ia tɨpaɡe rəɡɨk mi mɨne nukwənek.”
10  Jon 15:3, Jon 6:64,70-71Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iərmama sə rɨnaru raka traru mwi tɨ nəfe? Nɨpwran rɨnəmher pam raka, mətə nɨsun mi əpa traməkeikei maikuas mwi ia nirau. Kɨmiaha hiənəmher raka, mətə rɨpko mhə kɨmiaha pam.” 11 Iesu ruvəukurən raka sin ia nirəha truvei pen in ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in. Ro pen in rɨni ianhi mə, “Rɨpko mhə kɨmiaha pam hiəmher.”
12 Nəpɨn Iesu raikuas pam ia nɨsunraha, rarkahu mwi karkahu səvənhi, mevən mwi məkure ia təmwhekɨn, nənə mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəukurən nɨpwrai nəri i iako m kɨmiaha? 13  Mat 23:8,10Kɨmiaha hiaməkwein iou mə ‘Iahatən’ mɨne ‘Iərɨmənu.’ Nənə hiaməni atukwatukw a, tɨ nəri nə mə nɨpərhienien iou Iahatən səkɨmiaha mɨne Iərɨmənu səkɨmiaha. 14  Mat 20:28, Luk 22:27Ro iamɨnhi irə mə iou iakɨnaikuas ia nɨsumiaha iamɨnhi, ramasan mə kɨmiaha mwi tihaikuas ia nɨsumiaha me. 15  Fil 2:5, Kol 3:13, 1Pit 2:21Iou iako noien i mahatən kɨmiaha irə mə kɨmiaha tiho rəmwhen iou iakɨno m kɨmiaha. 16  Mat 10:24Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə ramo tukwini nari rɨpkasori mhə ia iəmə asori səvənhi. Iərmama sə kamərhi in tɨ nuvehiien nəɡkiariien in rɨpkasori mhə ia iərmama sə ramərhi in. 17  Mat 7:24, Jem 1:25Təkwtəkwuni nəha kɨmiaha hiəukurən amasan narimnari me i, ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə hio iamɨnha irə, kɨmiaha rerɨmiaha traɡien.”
Iesu rɨni irapw mə tukuvei pen in ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in
18  Sam 41:9“Iou iapkəɡkiari mhə ia kɨmiaha pam. Iakukurən amasan səməme iakɨnərpwi rəɡɨk ia nirəha. Mətə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan traməkeikei muvehe mukuə. Rɨni mə, ‘Iərmama sə kupwən iarouəni nari kɨmrau min, mətə təkwtəkwuni nəha in ruvəuvehe mɨnəmwəki iou.’
19  Jon 14:29, 16:4Iou iakani irapw nəri i tukumiaha təkwtəkwuni, nəpɨn rəpwəh ihi nier peheien. Mətə nəpɨn trier pehe irə, nənə kɨmiaha tihəni nɨpərhienien ia nirak mə iou i in i. 20  Mat 10:40Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tɨ iərmama riti səiou sə takərhi pen i rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tukw iou. Nənə iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukw iou rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe.”
21  Jon 12:27Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, rɨreɡi rərəha fwe ia rerɨn, mɨni irapw mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə kɨmiaha riti truvei pen iou ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki iou.”
22 Nənə nərmama me səvənhi həti pen mhətoni irəha me, mhəreirei mə Iesu rani sin. 23  Jon 19:26, 20:2, Jon 21:7,20Irəha riti Iesu rokeikei pɨk, in raməkure ipaka tɨ Iesu. 24 Ro pen Saemon Pita ruini pen kənkapwə min mə trəres ro Iesu mə iərmama sin nəha in rani.
25 Ro iamɨnhi irə iərmama nəha rəkure pəpən ipaka tɨ Iesu, məres in mə, “Iərɨmənu, sin nəha ikani?”
26 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iərmama sə takəkwsen bred meitesi ia nɨse nari muvei pen min, iərmama nəha i nəha.” Nənə in ruvehi nɨpəri bred riti, meitesi ia nɨse nari, muvei pen m Jutas tɨni Saemon Iskariot. 27  Jon 13:2Nənə Jutas ruvehi bred, təkwtəkwuni a mwi Setan ruvnimwə ia rerɨn.
Nənə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəfe nəha ikuə tiko, iko akwauakw.” 28 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha tɨ Jutas, mətə nərmama me nəha kamhani pəri nari irəha min həreirei mə rɨni pen tɨ nəfe. 29  Jon 12:6Nepwɨn rerɨnraha rɨrhi mə rosi Iesu rɨməni pen tukwe in mə trevən muvehi nəmri nəveɡɨnien riti uə trevən muvei pen mane nepwɨn m nərmama nautə səvənraha riwən. Rerɨnraha rɨrhi iamɨnhi tɨ nəri nə mə Jutas ramətui tɨ tənərɨpw sə irəha kamhəvai pen mane me səvənraha irə. 30 Ro iamɨnhi irə nəpɨn Jutas ruvehi raka bred, rərer, mier akwauakw a. Ia nəpɨn nəha ruvəpitəv.
Saemon Pita trɨni mə rɨreirei Iesu
31  Jon 12:23Nəpɨn Jutas ruvəier raka, Iesu rɨni mə, “Təkwtəkwuni nəha rɨno nəpɨn sə tukuvehi utə nəɡhi Iəməti Iərmama irə, nənə na in truvehi utə nəɡhi Kumwesən. 32  Jon 17:5Trɨni mɨnuə in ruvehi utə nəɡhi Kumwesən, Kumwesən in mwi truvehi utə in revən marə irau min. In tro təkwtəkwuni a mwi.
33  Jon 7:33-34Nɨpwnətɨk me. Ko iapkarə əpwəmwɨs mhə kɨtaha m kɨmiaha. Kɨmiaha tihəpkətui iou, mətə takɨni pehe mwi nəɡkiariien kuatia a m kɨmiaha nəha təkwtəkwuni sə iakɨməni pen m nəmə asori me səvəi nəkur Isrel fwe kupwən. Iakɨməni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kɨmiaha ko hiəpkəuvən mhə nəha kwopun iakamevən ikɨn.’
34  Jon 15:12,17, 1Jon 3:23, 2Jon 5Nəɡkiariien vi riti takuvei pehe m kɨmiaha təkwtəkwuni mə tiho. Kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me. Rəmwhen iou iakokeikei kɨmiaha ia noien a mwi nəha kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me. 35 Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiokeikei kɨmiaha me iamɨnhi irə, nərmama me pam tuhəukurən mə kɨmiaha nərmama me səiou.”
36  Jon 7:34, Jon 21:18-19Nənə Saemon Pita rəres pen in mə, “Iərɨmənu, tikevən pəku?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kwopun pəku iakamevən ikɨn nəha təkwtəkwuni, ko ipkukurirə mhə iou mətə kurirə irə tipkukurirə iou.”
37 Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Iərɨmənu takəpwəh nukurirəien ik nəha təkwtəkwuni tɨ nəfe? Iou rerɨk raɡien a mə takemhə tukw ik.”
38 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikɨni mə rerɨm raɡien a mə tikemhə tukw iou? Iakani nɨpərhienien tukw ik i kurirə rəiə rakaka tikɨni m kahar mə ikreirei iou.”

13:1: Jon 7:30, 12:23, Jon 15:13, 1Jon 3:16, Fil 2:8

13:2: Luk 22:3, Jon 13:27

13:3: Jon 3:35, 16:28

13:10: Jon 15:3, Jon 6:64,70-71

13:13: Mat 23:8,10

13:14: Mat 20:28, Luk 22:27

13:15: Fil 2:5, Kol 3:13, 1Pit 2:21

13:16: Mat 10:24

13:17: Mat 7:24, Jem 1:25

13:18: Sam 41:9

13:19: Jon 14:29, 16:4

13:20: Mat 10:40

13:21: Jon 12:27

13:23: Jon 19:26, 20:2, Jon 21:7,20

13:27: Jon 13:2

13:29: Jon 12:6

13:31: Jon 12:23

13:32: Jon 17:5

13:33: Jon 7:33-34

13:34: Jon 15:12,17, 1Jon 3:23, 2Jon 5

13:36: Jon 7:34, Jon 21:18-19