20
Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi
Sante ia nəpnəpɨn anan rapitpitəv ihi, Meri Maktala revən ia nɨpəɡi kəruəterei kɨnərkwafə nɨpwrai Iesu ikɨn, mətoni mə kəruəterei sə ramərer tukuahaɡ tərhui nɨpəɡ nəha kɨnəpəkɨr raka raka i. Jon 13:23Ro pen Meri raiu mevən tɨ Saemon Pita mɨne iərmama riti mwi səvəi Iesu, sə Iesu rokeikei pɨk in, nənə mɨni pen tɨ nirau i mə, “Irəha həuvehi raka nɨpwrai Iərɨmənu səkɨtaha ia nɨpəɡi kəruəterei, nənə kɨmaha iahəreirei mə həmri pen in pəku.”
Ro iamɨnhi irə Pita rier irau in riti nəha in mwi iərmama riti səvəi Iesu, krauaiu rauevən fwe ia nɨpəɡ. Irau krauaiu pərpəri rauevən, mətə iəmə nəha in mwi iərmama riti səvəi Iesu rəvtənhi Pita, mukupwən mier pen fwe ia nɨpəɡ, mərpəsuk, məti puvnimwə, mətoni tɨnari me nəha linen kamhəmak, mətə in rɨpkuvnimwə mhə. Nənə Saemon Pita rukurirə in muvehe, muvnimwə ia nɨpəɡ, mətoni tɨnari me nəha linen kamhəmak. Jon 11:44In rətoni mwi tɨnari nəha kɨməveɡi kənkapwə Iesu irə rɨpkəmak pəri mhə irəha tɨnari me nəha linen, mətə kɨnərfe kəmri ia kwopun əpə. Nənə iərmama nəha səvəi Iesu, sə rukupwən mier pen fwe ia nɨpəɡ, in mwi ruvnimwə mətoni narimnari me nəha, nənə mɨni nɨpərhienien irə. Wok Me 2:24-32, 1Kor 15:4(Mətə meste pehe nəpɨn nəha irau kroureirei ihi nɨpwrai nəɡkiariien me nəha ia Nəkukuə Ikinan səməme kamhəni mə Iesu traməkeikei mətui mwi ia nemhəien səvənhi.)
Meri Maktala rətoni Iesu
10 Nənə iərmama mi nəha səvəi Iesu krourərɨɡ rauevən fwe imwənrau. 11 Mətə Meri ramərer iruə ia nɨpəɡi kəruəterei mamasək. In ramasək ihi, mərpwəsuk, məti puvnimwə ia nɨpəɡ, 12 mətoni aɡelo mi kəru tɨnari səvənrau rəpsan krauəkure ia kwopun nɨpwrai Iesu rɨnaməmak ikɨn, riti ia kənkapwə riti ia nɨsun.
13 Nənə irau krouni pen tukwe in mə, “Prən i. Ikamasək tɨ nəfe?”
Mɨreɡi Meri rɨni pen tɨ nirau i mə, “Irəha həuvehi raka nɨpwrai Iərɨmənu səiou, nənə iakreirei mə hənəmri pen in pəku.” 14  Luk 24:16, Jon 21:4Meri rɨni pam nəɡkiariien i, muvsini in, mətoni Iesu ramərer ia kwopun nəha, mətə rɨreirei mə Iesu nəha.
15 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Prən i. Ikamasək tɨ nəfe? Ikamətui sin?”
Mətə Meri rerɨn rɨrhi mə iəmə nə iəmə sə ramətui tɨ nəmhien nəha. Ro pen rɨni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Trɨni mɨnuə ik ikɨməuvehi raka nɨpwran, ni pehe tukw iou i kwopun nəha ikɨnəmri pen ikɨn, nənə iou takevən muvehi raka.”
16 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Meri.”
Meri ruvsini in, məɡkiari pen min ia nəɡkiariien Hipru, mɨni mə, “Raponi.” (Raponi nɨpwran mə Iahatən.)
17  Rom 8:29, Hip 2:11-12Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Tikəpwəh nəɡherien ia nirak. Iapkutə mhə ihi mevən tɨ Tata Kumwesən. Mətə tikevən mətə piak me, mɨni pen tɨ nirəha i mə iakani iamɨnhi irə mə, ‘Iakautə mamevən tɨ Tata səiou mɨne Tata səkɨmiaha. Iakamevən tɨ Kumwesən səiou mɨne Kumwesən səkɨmiaha.’ ”
18 Ro pen Meri Maktala revən, mɨni irapw tɨ nərmama me səvəi Iesu mə, “Iakɨnətə Iərɨmənu səkɨtaha,” marə mɨni mwi narimnari me i Iesu rɨməni pen tukwe.
Nərmama me səvəi Iesu hətoni in
19  Jon 19:38Nəpɨn nəha Sante. Ia nəruarəv nərmama me səvəi Iesu housəsɨmwɨn irəha me ia nəkwai nimwə riti, mhərəpinhə əknekɨn ia təpinhə me tɨ nəri nə mə həhekɨr nəmə asori me səvəi nəkur Isrel. Ia nəpɨn nəha Iesu ruvehe mərer ia kurkwanraha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəmərinuien tramarə tukumiaha.” 20  Jon 16:22, 19:34, 1Jon 1:1In rɨni pam nəɡkiariien i, nənə mahatən təmwki nil ia rəɡɨn mi mɨne təmwki nitei ia nɨkau irə. Nəpɨn nərmama me səvənhi hətoni Iərɨmənu səvənraha, rerɨnraha raɡien.
21  Jon 17:18Nənə Iesu rɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Nəmərinuien tramarə tukumiaha. Tata Kumwesən rərhi pehe iou iakuvehe. Ia noien nəha iou mwi iakamərhi pen kɨmiaha tihəuvən.” 22 Nəpɨn in rɨni pam nəɡkiariien i, reiahaɡ pen ia nirəha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvehi Nənɨmwɨn Ikinan. 23  Mat 16:19Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəni pen tɨ iərmama riti mə ‘Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səim,’ nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien. Rəmwhen a mwi trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəni pen tɨ iərmama riti mə, ‘Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səim,’ nənə Kumwesən trərpwɨn pen min.”
Iesu mɨne Tomas
24  Jon 11:16, 14:5, Jon 21:2Ia nəpɨn nəha Tomas, riti ia nərmama me twelef səvəi Iesu, kani mwi in mə “Mwirmwir” riwən irəha mɨnraha nəpɨn Iesu rɨməuvehe irə. 25 Ro pen nərmama me səvəi Iesu səməme hənətoni in həni pen tɨ Tomas i mə, “Kɨmaha iahənətə Iərɨmənu səkɨtaha.”
Mətə Tomas rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Takaməkeikei mətoni təmwki nil ia rəɡɨn mi, mɨrapi ruei nil mi nəha ia nəkwai rəɡɨk. Təmwki nitei ia nɨkau irə takaməkeikei mɨrapi ia rəɡɨk. Mə iapko mhə iamɨnhi ko iapkɨni mhə nɨpərhienien irə.”
26 Nəfwakiien riti ruvehe mukurau, nərmama me səvəi Iesu həuvnimwə mwi ia nimwə nəha, Tomas irəha mɨnraha. Nəri auər a hərəpinhə əknekɨn ia təpinhə me, mətə Iesu ruvehe mərer ia kurkwanraha, mɨni mə, “Nəmərinuien tramarə tukumiaha.” 27 Marə mɨni pen tɨ Tomas i mə, “Osə pehe nəkwai rəɡɨm, mɨrapi rəɡɨk mi. Osə pehe rəɡɨm, mɨrapi nɨkau ia nirak. Tikaməkeikei mɨni nɨpərhienien, məpwəh nɨniien mwi mə neikuəien.”
28 Mɨreɡi Tomas rɨni mə, “Iərɨmənu səiou mɨne Kumwesən səiou.”
29  1Tes 1:8Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikani nɨpərhienien ia nirak tɨ nəri nə mə ikətə iou. Nərmama me nəha səməme həpkətə mhə iou, mətə kamhəni nɨpərhienien ia nirak, rerɨnraha traɡien.”
Rəfo Jon rɨmərai nəkukuə i?
30  Jon 21:25Iesu rɨno nɨmtətien me rɨpɨk mwi ia nəmri nərmama me səvənhi iapkrai pen mhə irəha ia nəkukuə i. 31  Jon 3:15, Rom 1:17, 1Jon 5:13Mətə səməme i iakɨmərai pen ia nəkukuə i iakrai pen mə kɨmiaha tihəni nɨpərhienien ia Iesu mə in nə Kristo, Tɨni Kumwesən. Iakuə kɨmiaha tihəni nɨpərhienien irə, nənə mhəuvehi nɨmɨruien ia nəɡhɨn.

20:2: Jon 13:23

20:7: Jon 11:44

20:9: Wok Me 2:24-32, 1Kor 15:4

20:14: Luk 24:16, Jon 21:4

20:17: Rom 8:29, Hip 2:11-12

20:19: Jon 19:38

20:20: Jon 16:22, 19:34, 1Jon 1:1

20:21: Jon 17:18

20:23: Mat 16:19

20:24: Jon 11:16, 14:5, Jon 21:2

20:29: 1Tes 1:8

20:30: Jon 21:25

20:31: Jon 3:15, Rom 1:17, 1Jon 5:13