5
Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Iesu Kristo
* 1Jon 4:15Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu mə in Kristo sə Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe i, irəha nɨpwnəti Kumwesən me. Nənə kɨmiaha hiəukurən mə iərmama sə ramokeikei tata riti in ramokeikei mwi nɨpwnətɨn me. Kɨtaha tsəfukurən mə samokeikei pərhien nɨpwnəti Kumwesən me? Trɨni mɨnuə samokeikei Kumwesən, nənə mamho nəɡkiariien me səvənhi, noien nəha ramahatən pen mə kɨtaha samokeikei pərhien irəha. * Jon 14:15,23-24, 2Jon 6, Mat 11:30Trɨni mɨnuə samokeikei Kumwesən nɨpwran i tsamo nəɡkiariien me səvənhi. Nənə nəɡkiariien me səvənhi həpkɨpam mhə tukutaha, * Jon 16:33tɨ nəri nə mə kɨtaha pam nɨpwnəti Kumwesən me saməuvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia tɨprənə i. Nəri sə saməskai irə rauvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia tɨprənə i in i nahatətəien səkɨtaha. * Rom 8:37, 1Jon 4:4Sin ko ruvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia tɨprənə i? Iərmama sə rani nɨpərhienien mə Iesu in Tɨni Kumwesən, iərmama nəha in əpa ko ruvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia tɨprənə i.
* Jon 1:29-34, 19:34Iesu Kristo in iərmama sə rɨməuvehe ko paptaes irə ia nui marə memhə mwi nɨten raiu. Rɨpko mhə in iərmama sə rɨməuvehe ko paptaes əpa irə ia nui, rekəm. Mətə in iərmama sə rɨməuvehe ko paptaes irə ia nui marə memhə mwi nɨten raiu. Nənɨmwɨn Ikinan rani irapw mə nəri nəha ro nɨpərhienien, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn Ikinan in nukune nɨpərhienien. Nəri kahar hamarni irapw nəri nəha mə ro nɨpərhienien, * Jon 15:26Nənɨmwɨn Ikinan mɨne nui mɨne netə. Nənə nəɡkiariien səvənrahar kwatia. * Jon 5:32-37, 8:18Nəpɨn me kɨtaha saməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi iərmama, mətə nəɡkiariien səvəi Kumwesən ro nəɡsen məpi raka, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien nə nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Nənə in ruvəuvei pehe raka nəɡkiariien səvənhi raməɡkiari ia Tɨni. 10  * Kal 4:6Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Tɨni Kumwesən rauvehi nəɡkiariien nəha ia rerɨn. Mətə iərmama sə rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kumwesən, in rani Kumwesən mə ieikuə riti, tɨ nəri nə mə in rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien sə Kumwesən ruvəuvei pehe raka raməɡkiari ia Tɨni. 11 Nəfe nəha nəɡkiariien? Nəɡkiariien i in i. Kumwesən rɨməuvei pehe nɨmɨruien rerɨn m kɨtaha, nənə nɨmɨruien nəha saməuvehi ruku pen tɨ Tɨni. 12  * Jon 3:36Iərmama sə rauvehi Tɨni Kumwesən rauvehi mwi nɨmɨruien, mətə iərmama sə rɨpkuvehi mhə Tɨni Kumwesən rɨpkuvehi mhə nɨmɨruien.
Nɨmɨruien rerɨn
13  * Jon 20:31Iakamrai nəɡkiariien me i rauvehe tukumiaha. Kɨmiaha nərmama səməme hiaməni nɨpərhienien ia nəɡhi Tɨni Kumwesən. Iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən mə hiəuvəuvehi raka nɨmɨruien rerɨn. 14  * Jon 14:13, 16:23, 1Jon 3:21-22Nənə təkwtəkwuni, trɨni mɨnuə kɨtaha səfwaki m Kumwesən, nari riti nəha ikɨn ramasitu ia kɨtaha mə tsəpwəh nehekɨrien. Nəri nəha in i Kumwesən ruvəni raka mə trɨreɡi nəfwakiien səkɨtaha, mətə nəfwakiien səkɨtaha traməkeikei mhesi pen atukwatukw nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe in rokeikei mə tro. 15 Trɨni mɨnuə səukurən mə in trɨreɡi nəfwakiien səkɨtaha, nəfe nəɡhɨn tsəres in i, nənə səuvəukurən raka mə tsəuvehi.
16  * Mat 12:31Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rətoni piəvni riti ramo noien ərəha mətə rɨpko mhə noien ərəha sə ramiri pen in mə tremhə, kɨmiaha tihəfwaki tukwe pwəh Kumwesən ruvei pen nɨmɨruien min. Mətə noien ərəha riti nəha ikɨn sə ramiri pen iərmama mə tremhə. Nənə iou iapkɨni mhə mə tihəfwaki tɨ nərmama səməme kamho noien ərəha nəha. 17 Nərmama me pam səməme kamho noien sə rɨpkatukwatukw mhə kamho noien ərəha, mətə noien ərəha me nepwɨn nəha ikɨn səməme həpkiri pen mhə irəha mə tuhemhə.
18  * 1Jon 3:9, Jon 17:5Kɨtaha səukurən mə iərmama sə in tɨni Kumwesən, Tɨni Kumwesən atukwatukw rauvehi amasan in. Ro iamɨnhi irə iərmama nəha ko rɨpkəmwur pen mhə ia noien ərəha, iəremhə ərəha Setan rɨreirei nɨrapiien in. 19  * 1Jon 4:6Kɨtaha səukurən mə kɨtaha nɨpwnəti Kumwesən me, mətə nərmama səvəi tɨprənə irəha pam kamharə ia rəɡi iəremhə ərəha Setan. 20  * Jon 17:3Kɨtaha səukurən mwi mə Tɨni Kumwesən rɨməuvehe, muvei pehe nukurənien m kɨtaha mə tsəukurən Kumwesən i Kumwesən pərhien. Nənə kɨtaha səuvəuvehe raka mhəpwit əknekɨn ia Kumwesən nəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə səpwit əknekɨn ia Tɨni, Iesu Kristo. In nə Kumwesən pərhien. In nə nɨmɨruien rerɨn.
21  * 1Kor 10:14Nɨpwnətɨk me. Tihətui amasan tukumiaha me mhəpwəh nəfwakiien m nənɨmwi nari me.

*5:1: 1Jon 4:15

*5:3: Jon 14:15,23-24, 2Jon 6, Mat 11:30

*5:4: Jon 16:33

*5:5: Rom 8:37, 1Jon 4:4

*5:6: Jon 1:29-34, 19:34

*5:8: Jon 15:26

*5:9: Jon 5:32-37, 8:18

*5:10: Kal 4:6

*5:12: Jon 3:36

*5:13: Jon 20:31

*5:14: Jon 14:13, 16:23, 1Jon 3:21-22

*5:16: Mat 12:31

*5:18: 1Jon 3:9, Jon 17:5

*5:19: 1Jon 4:6

*5:20: Jon 17:3

*5:21: 1Kor 10:14