Seken Jon
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Jon rɨrai nəkukuə i kani mə Seken Jon revən tɨ pran sə Kumwesən rɨmərfi mɨne nɨpwnətɨn me. Səreirei mə rɨrai nəkukuə i revən tɨ pran əfwaki riti mɨne nərmama me ia nəkwai nimwə səvənhi uə nəfwakiien riti mɨne nakalasia me səvənhi. Nəkukuə i raməɡkiari ia nokeikeiien sə nakalasia me tuho mɨnraha me. Jon rɨni mə nəpɨn iko nokeikeiien ikamo nəkwai Kumwesən. Nənə nəɡkiariien səvəi Kumwesən rani mə tsarə ia nokeikeiien. Jon ramahatən mwi mə Iesu in Tɨni Kumwesən in iərmama in Kumwesən. Nakalasia me tuharaka ia nərmama me səməme kamhəni mə Iesu in iərmama a, rɨpko mhə in Kumwesən.
1
Nəɡkiariien sə rakupwən
* 1Tes 5:1, 3Jon 1Iou elta səvəi nəfwakiien. Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukw ik pran asori sə Kumwesən ruvərfi raka ik. Rauvehe mwi tɨ nɨpwnətɨm me. Iakokeikei pərhien kɨmiaha. Nənə rɨpko mhə iou əpa, mətə nərmama me pam səməme həukurən nəɡkiariien pərhien, irəha mwi hokeikei kɨmiaha. Kɨmaha iahokeikei kɨmiaha iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien pərhien ramarə ia rerɨtaha, nənə trarə rerɨn tukutaha. Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha, mɨne Tɨni, Iesu Kristo, trouəriari pehe namasanien, mɨne napiien, mɨne nəmərinuien m kɨtaha. Pwəh irəhar hararə tukutaha ia nɨpərhienien mɨne nokeikeiien.
Kɨtaha tsokeikei kɨtaha me
* 3Jon 3Iou iakamaɡien asori, tɨ nəri nə mə iakətoni nɨpwnətɨm me nepwɨn kamhesi pen nəɡkiariien pərhien rəmwhen ia Tata səkɨtaha rɨməni pehe tukutaha i mə tsaməkeikei mho. * 1Jon 2:7, 3:11Nənə təkwtəkwuni kɨtirimak iakani pehe tukw ik mə kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me. Nəɡkiariien i iakamrai mik rɨpko mhə nəɡkiariien ro sə vi tukutaha, rekəm. Səuvəreɡi raka nəɡkiariien i fwe kupwən. * 1Jon 5:3Kɨtaha tsəfo mho nərmama hətoni mhəukurən mə kɨtaha samarə pərhien ia nokeikeiien i sə iakaməɡkiari irə? Kɨtaha tsaməkeikei mho nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. Nənə in i nəɡkiariien səvənhi rəmwhen kɨmiaha hiəuvəreɡi raka fwe kupwən. Kɨtaha tsaməkeikei mharə ia nokeikeiien.
Kɨmiaha tihaməsiari tɨ nahatən eikuə me
* 1Jon 4:1-3Nahatən eikuə me həpɨk həuvəier raka mamhəuvən ia kwopun me ia tɨprənə i. Nahatən me i həpkɨni mhə nɨpərhienien mə nəpɨn Iesu Kristo rɨməuvehe nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrai iərmama pərhien. Iərmama iamɨnhi in iərmama sə rameikuə raməmwəki pɨk Kristo. Kɨmiaha tihətə amasan kɨmiaha me mhəpwəh nəseniien irəha heikuə ia kɨmiaha, kamo kɨmiaha hiarfai ia nəfe kɨtaha sənəmwur tukwe. Ramasan mə kɨmiaha tihəuvehi nərəkuien pam səkɨmiaha. * 1Jon 2:23Iərmama sə rəpi raka nəɡkiariien me sə Kristo rɨnahatən nərmama me səvənhi irə, mamrɨpɨn nəɡkiariien me nepwɨn mwi sə raku pen ia nətərɨɡien atukw səvənhi, Kumwesən riwən tukwe. Mətə iərmama sə ramesi pen amasan nahatənien me səvəi Kristo, Tata Kumwesən mɨne Tɨni, irau pəri krauarə tukwe. 10  * Efes 5:11, 2Tes 3:6Trɨni mɨnuə iərmama riti ruvehe tukumiaha, mətə nəɡkiariien sə ramahatən nərmama irə ropə ia nəɡkiariien i, tihəpwəh nuvehiien in ruvnimwə ia nimwə me səkɨmiaha. Kɨmiaha tihəpwəh nɨniien ramasan tukwe, 11 tɨ nəri nə mə iərmama sə ramɨni ramasan tɨ iərmama iamɨnhi, rəmwhen a in mwi ramasitu ia noien ərəha me səvənhi.
Nəɡkiariien sampam
12  * 3Jon 13-14Nəɡkiariien me i rɨpɨk iakuə takrai mɨni pehe tukumiaha, mətə iakəpwəh nokeikeiien mə takrai pen ia nɨmwai nəkukuə. Rerɨk ramrhi mə takaməkeikei muvehe tukumiaha, nənə kɨtaha sətə nəmrɨtaha me mhəɡkiari. Tako iamɨnhi mə rerɨtaha pam traɡien. 13 Piam i sə Kumwesən ruvərfi raka in, nɨpwnətɨn me həni ramasan tukw ik.

*1:1: 1Tes 5:1, 3Jon 1

*1:4: 3Jon 3

*1:5: 1Jon 2:7, 3:11

*1:6: 1Jon 5:3

*1:7: 1Jon 4:1-3

*1:9: 1Jon 2:23

*1:10: Efes 5:11, 2Tes 3:6

*1:12: 3Jon 13-14