Nampa Tri Jon
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Jon rɨrai nəkukuə i kani mə Nampa Tri Jon revən tɨ in riti nəɡhɨn nə Kaius. Kaius in iəmə asori riti səvəi nakalasia me. Ia nousəsɨmwɨnien səvəi nakalasia me fwe imwei Kaius iərman riti nəɡhɨn nə Tiotrefes. In rəpwəh nokeikeiien mə nakalasia me tuhəsevər ia rukwənu səvənraha tɨ nərmama səməme haməvisau nəɡkiariien səvəi Kumwesən ia kwopun me. Jon rɨrai nəkukuə i mə trəɡnəɡɨni Kaius mɨni tanak tukwe tɨ nasituien səvənhi. In rɨrai mwi nəkukuə i mə trəɡkiari skai m Tiotrefes mə in rɨpkasitu mhə. Jon rɨni mə traməkeikei mevən akwauakw fwe ikɨn masitu ia nirəha.
1
Nəɡkiariien sə rakupwən
* 2Jon 1Iou elta səvəi nəfwakiien. Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukw ik Kaius keikei. Iakokeikei pərhien ik. Piak keikei. Iakəfwaki maməres mə tikamarə amasan ia narimnari me pam. Iakaməres mwi mə tikəsanɨn a nemhəien riti trɨpkuvehi mhə ik rəmwhen ikamarə amasan ia nɨmɨruien səim.
Jon rerɨn raɡien tɨ noien amasan səvəi Kaius
* 2Jon 4Rerɨk raɡien nəpɨn iakreɡi piəvtaha me nepwɨn həuvehe mhəni irapw nɨpərhienien səim. Irəha həni mə ia nəpɨn me ikamesi pen nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. Nəpɨn iakreɡi mə nɨpwnətɨk me kamhesi pen nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien rerɨk raɡien pɨk məpi raka nəpɨn rerɨk raɡien tɨ narimnari me nepwɨn. Piak keikei. Ia nəpɨn me pam ikamo noien amasan, mamasitu ia piəvtaha me səməme həuvehe tukw ik nəri auər a mə ikreirei irəha. * Taet 3:13Irəha həuvəni irapw raka nokeikeiien səim ia nəmri nakalasia me ia kwopun i. Trɨni mɨnuə nepwɨn mwi həuvehi suatuk səvənraha mhəuvehe tukw ik, ramasan mə tikamasitu mwi ia nirəha ia noien sə Kumwesən rokeikei. * 1Kor 9:12,15Tiko iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə irəha həuvəier imwənraha mə tuhəuvən mhəvisau irapw nəɡhi Iesu Kristo. Nənə ia suatuk səvənraha irəha həpkuvehi mhə nasituien riti ruku pen tɨ nərmama səməme həreirei Kumwesən. Kɨtaha tsaməkeikei mhasitu ia nərmama me ho iamɨnhi mə kɨtaha tsəuvehi rəɡɨtaha me mho kuatia tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien.
Tiotrefes mɨne Temetrius
Iakuvərai raka nəkukuə riti ruvehe tɨ nakalasia me nə imwam. Mətə Tiotrefes, iəmə sə rokeikei mə trakupwən ia nirəha, rɨpkətərɨɡ mhə nəɡkiariien səiou. In rɨpkətərɨɡ mhə irə tɨ nəri nə mə in ramo nəri auər a ia nasoriien səkɨmaha. 10 Trɨni mɨnuə iakuvehe, takɨni irapw narimnari me sə in ramo. Takɨni irapw nəɡkiariien ərəha me sə in ramɨni mauəsi kɨmaha irə. Rɨpko mhə in a nə in ramo. Mətə nəpɨn piəvtaha me həuvehe, in rɨpkəsevər mhə ia nimwə səvənhi tɨ nirəha, nənə mamɨnise mwi nərmama səməme hokeikei mə tuho, mamərhi irapw irəha ia nəmri nakalasia me. 11  * 1Jon 3:6-10Piak keikei. Tikəpwəh nesi penien noien ərəha, mətə tikesi pen noien amasan. Iərmama sə ramo noien amasan in səvəi Kumwesən. Iərmama sə ramo noien ərəha in rɨreirei Kumwesən. 12  * Jon 19:35Mətə nərmama pam kamhəni amasan Temetrius. Noien səvənhi ramahatən pen mə in ramesi pen nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. Kɨmaha mwi iahaməni mə in iəmə amasan riti. Nənə kɨmiaha hiəukurən mə nəfe kɨmaha iahaməni ro nɨpərhienien.
Nəɡkiariien sampam
13  * 2Jon 12Nəɡkiariien me i rɨpɨk iakuə takrai mɨni pehe tukw ik, mətə iakəpwəh nokeikeiien mə takrai pen ia nɨmwai nəkukuə. 14 Rerɨk ramrhi mə trɨpko mhə tui iakuvehe tukw ik, nənə krau krouətə nəmrɨrau me rouəɡkiari. 15 Iakəfwaki mə nəmərinuien tramarə tukw ik. Nənə ik me nepwɨn ia kwopun i həni pehe ramasan tukw ik. Tikɨni tukwini ramasan səkɨmaha revən tɨ piəvtaha me nepwɨn nə kɨmiaha mɨnraha.

*1:1: 2Jon 1

*1:3: 2Jon 4

*1:6: Taet 3:13

*1:7: 1Kor 9:12,15

*1:11: 1Jon 3:6-10

*1:12: Jon 19:35

*1:13: 2Jon 12