Jut
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Jut rəmwhen ia Jemes, in piəvi Iesu. In rɨrai nəkukuə i məɡkiari ia nahatən eikuə me səməme Pita raməɡkiari ia nirəha ia nəkukuə səvənhi sə ro kəru irə. Jut in mwi rɨni mə nakalasia me tuhaməkeikei mhəsiari kamo nahatən eikuə me nəha həkoui irapw irəha ia suatuk atukwatukw. Nahatən eikuə me nəha haməni mə Iesu rɨpko mhə in Tɨni Kumwesən. Irəha kamhəiri pen nərmama ia noien ərəha. Jut rɨni mə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvəi nahatən eikuə me mouraha irəha. Rəmwhen in rɨnərpwɨn raka noien ərəha səvəi naɡelo ərəha me mɨne nərmama ərəha me ia nəpɨn səvəi Oltestamen.
1
Nəɡkiariien sə rakupwən
* Mat 13:55Iou Jut. Iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Iesu Kristo. Piak nə Jemes. Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama me i Tata Kumwesən rɨnokeikei kɨmiaha, məkwein ia kɨmiaha. Iesu Kristo in ramətui amasan tukumiaha. * 2Tes 1:2Pwəh Kumwesən trəriari pehe napiien, nəmərinuien, mɨne nokeikeiien m kɨmiaha. Pwəh irəhar harasori mwi tukumiaha.
Nəkur ərəha me mɨne nərpwɨnien sə Kumwesən tro mɨnraha
* 1Tim 1:18Piak keikei me. Fwe kupwən iakokeikei pɨk mə takrai nəkukuə i m kɨmiaha, məɡkiari ia suatuk səkɨtaha pəri Kumwesən rauvehimɨru kɨtaha irə. Mətə təkwtəkwuni iakreɡi mə takaməkeikei mɨrai nəɡkiariien i, mɨni pehe tukumiaha mə tihaməkeikei mhousari mhəkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien i kɨtaha samahatətə irə. In i nəɡkiariien pərhien sə Kumwesən rɨməuvei pen m nərmama me səvənhi, nənə trɨpkuvei pen mhə mwi ia nəpɨn riti mwi. * Kal 2:4, 2Tes 2:1Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama nepwɨn həuvəuvehe afafa raka ia nousəsɨmwɨnien səkɨmiaha. Irəha nəkur ərəha me. Kamhəkoui namasanien i Kumwesən rauvehimɨru kɨtaha irə ruvehe mo nari riti sə raməseni irəha həukurən noien nəfe nəɡhɨn nətərɨɡien ərəha səvənraha rokeikei. Irəha kamhəuvsini təkutanraha m Iesu Kristo, mətə in əpa nəha Iəmə asori mɨne Iərɨmənu səkɨtaha. Kuvərai pen raka tui ia Nəkukuə Ikinan nəfe nərpwɨnien Kumwesən truvei pen mɨnraha.
* 2Tes 1:12, 1Kor 10:5Iakuə tako rerɨmiaha rɨrhi nari m nari me nepwɨn səməme hiəuvəukurən raka. Fwe tui Iərɨmənu rɨməuvehimɨru nəkur Isrel, miri raka irəha ia tənə Ijip, mətə kurirə rousi əpune irəha nəha səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi. * 2Tes 2:4,9Nənə rerɨmiaha trɨrhi ro naɡelo me nəha fwe kupwən səməme həpkəkwtəmhiri mhə nasoriien sə kauvei pen mɨnraha, mətə haraka irə, mhəpwəh kwopun atukwatukw səvənraha. Kumwesən rɨnərihi irəha ia jen me səməme tuhəpkiwən mhə, məmri pen irəha fwe inhərɨpw ia kwopun rɨpitəv ikɨn. Tuhamarə ikɨn meste nəpɨn asori sə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha irə. * Jen 19:1-25, 2Tes 2:6,10Nənə tihəpwəh nenouenouien taon mi nəha Sotom mɨne Komora mɨne rukwənu me ipaka fwe kupwən. Napw rahi pam nərmama me ikɨn tɨ nəri nə mə nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, nərman me kamhəiri atukw a irəha me. Nərmama me nəha həmwhen ia nahatən penien riti sə ramahatən pen nərmama səməme Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənraha ia napw sə rauək rerɨn.
* 2Tes 2:10Ia noien me nəha rəmwhen a mwi nərmama me i iakaməɡkiari ia nirəha kamhəkurirə nəməkrəhaien me səvənraha, mamho noien əmkemɨk ia nɨpwranraha, mamhəni mə Iərɨmənu in rɨpkasori mhə ia nirəha, nənə mamhəni ərəha mwi naɡelo me fwe ia neiai. * Dan 10:13,21, Dan 12:1, 2Tes 2:11, Rev 12:7, Sek 3:2Mətə Mikael i, aɡelo sə rasori ia naɡelo me pam, in rɨpko mhə iamɨnhi. Fwe kupwən, nəpɨn krouəvisə irau Setan mə sin truvehi nɨpwrai Moses mɨnɨmwi, in rɨpkuvehi utə mhə in mɨni nəɡkiariien ərəha riti muəsi Setan i. Mətə in rɨni a mə, “Pwəh Iərɨmənu trɨnise ik.” 10  * 2Tes 2:12Mətə nərmama me i, trɨni mɨnuə həreirei nɨpwrai nari riti, tuhaməkeikei mhəni ərəha. Irəha həmwhen ia nəri əprmɨn me səvənraha nətərɨɡien riwən. Hamo a nəfe narimnari me rerɨnraha rokeikei, nənə noien nəha ramouraha a irəha.
11  * 1Jon 3:12, 2Tes 2:15, Nam 16:1-35Aueh, trərəha anan tɨ nirəha! Irəha kamhesi pen suatuk nə Ken* Jen 4:3-8 rɨnesi pen. Irəha hokeikei pɨk mane mamhəmwei ia nərəhaien nəha Palam* Nam 31:16 rɨno. Irəha atukw a kamhouraha irəha tɨ nəri nə mə kamhərer mamhəni ərəha Kumwesən rəmwhen ia Kora rɨno.
12  * 2Tes 2:13,17, Esik 34:8Irəha həmwhen ia nɨpitəvpitəvien me ia kurkwamiaha. Nəpɨn hiamousəsɨmwɨn kɨmiaha me ia nokeikeiien, mamhani pəri nari, irəha həpkehekɨr mhə, mamhətərɨɡ atukw a tɨ nirəha. Irəha həmwhen ia nəpuə me nɨmətaɡi rameikwi pehe irəha, mətə nesən riwən. Irəha həmwhen ia nei me həpkukuə mhə ia nəpɨn sə nei raukuə irə. Ro iamɨnhi irə tukeivi utə irəha irəha ruenhɨnraha me nənə tuhemhə anan. 13  * 2Tes 2:17, Aes 57:20Irəha həmwhen ia peiau peiau asori me ia təsi. Noien səvəi naurɨsien səvənraha rameiai rəmwhen ia nɨsəkwai təsi. Irəha həmwhen ia kəməhau səməme kamhəivə. Kumwesən rɨnəpnəpenə raka kwopun pitəv anan riti səvənraha tuharə rerɨn ikɨn.
14  * Jen 5:21-24, Dut 33:2, Mat 25:31Inok, iərmama sə ro sefen ruku pen ia kwənəkwus səvəi Atam, rɨni irapw nəɡkiariien sə Kumwesən ruvei pen min, mukupwən məɡkiari ia nərmama me i, mɨni mə,
“Hətə ro! Iərɨmənu rauvehe irəha naɡelo ikinan me səvənhi irəha taosen m taosen.
15 In rauvehe mə trərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama me pam.
Nəfe noien ərəha me irəha həno ia suatuk sə rəpwəh nəmwhenien ia nənimen,
uə nəfe nəɡkiariien skai me nəkur ərəha me səməme kamho noien ərəha həməni irə,
in tro pui pam, muvei pen nərpwɨnien mɨnraha.”
16  * 2Pit 2:10,18Nərmama me i kamho nəɡkiariien me tɨ nɨni ərəhaien nari. Ko irəha həpkafafa mhə. Kamhesi pen nəfe noien ərəha nətərɨɡien səvənraha rokeikei. Kamhəfiəutə atukw a ia nirəha me. Kamhəɡnəɡɨni nərmama, mətə ho a mə nərmama tuhasitu ia nirəha.
Rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien səvəi aposol me
17  * 2Tes 3:2Mətə piak keikei me, rerɨmiaha traməkeikei mɨrhi nəfe aposol me səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha həuvəni raka fwe kupwən mə trier irapw. 18  * 2Tes 3:3Həməni pehe tukumiaha i mə, “Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam nərmama nepwɨn tuhəuvehe. Irəha tuharɨs ia kɨmiaha, mamhesi pen nəfe noien ərəha nətərɨɡien səvənraha rokeikei, mamho narimnari me həpwəh nəmwhenien ia nəmri Kumwesən.” 19  * 1Kor 2:14Nərmama me i tuhəvisə mheitehi kusen səkɨmiaha. Irəha nərmama me səvəi tɨprənə i. Nənɨmwɨn Ikinan riwən ia nirəha.
20  * Kol 2:7, 1Tes 5:11Mətə piak keikei me, kɨmiaha tihaməkeikei mhərpwi əknekɨn kɨmiaha me, mho nahatətəien səkɨmiaha rɨskai. Nahatətəien nəha ruku pen tɨ Kumwesən, nənə ro ikinan i. Nəpɨn me tihaməkeikei mhəfwaki ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan, 21 mhəpwəh narakaien ia nokeikeiien səvəi Kumwesən. Tiho iamɨnhi mamheitenhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. In truvehe mapi kɨmiaha, nənə muvei pehe nɨmɨruien rerɨn m kɨmiaha.
22 Nərmama səməme nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə, kɨmiaha tihaməkeikei mhapi irəha. 23  * Amos 4:11, Sek 3:2, Rev 3:4Nərmama səməme kamho noien ərəha me, tihaməkeikei mhəuvehi raka irəha ia noien ərəha me səvənraha. Tihəuvehimɨru irəha pwəh həpwəh nevənien fwe ia napw. Nərmama nepwɨn mwi tihaməkeikei mhapi irəha, mhehekɨr mwi irəha. Nəri auər a mə tɨnari səvənraha, mətə tihəhekɨr i, mhəpwəh nɨrapiien, tɨ nəri nə mə rəmkemɨk ia nərəhaien səvənraha.
Nəɡkiariien sampam
24  * Fil 1:10, 2Tes 3:14Kumwesən in əpa trəkwtəmhiri kɨmiaha mə tihəpwəh nɨmweiien. In əpa tro hiəuvən mhərer ia nənimen ia kwopun səvənhi sə raməhiapw, kɨmiaha tihatukwatukw pam, mamhaɡien asori. 25  * Rom 16:27, 2Tes 3:18Kumwesən i sə rauvehimɨru kɨtaha ia nəɡhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha in əpa Kumwesən. Pwəh nəɡnəɡɨniien, mɨne nərɨmənuien, mɨne nɨskaiien, mɨne nasoriien həuvən əpa tukwe fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, ipwet mɨne, mamevən meste nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

*1:1: Mat 13:55

*1:2: 2Tes 1:2

*1:3: 1Tim 1:18

*1:4: Kal 2:4, 2Tes 2:1

*1:5: 2Tes 1:12, 1Kor 10:5

*1:6: 2Tes 2:4,9

*1:7: Jen 19:1-25, 2Tes 2:6,10

*1:8: 2Tes 2:10

*1:9: Dan 10:13,21, Dan 12:1, 2Tes 2:11, Rev 12:7, Sek 3:2

*1:10: 2Tes 2:12

*1:11: 1Jon 3:12, 2Tes 2:15, Nam 16:1-35

*1:11: Jen 4:3-8

*1:11: Nam 31:16

*1:12: 2Tes 2:13,17, Esik 34:8

*1:13: 2Tes 2:17, Aes 57:20

*1:14: Jen 5:21-24, Dut 33:2, Mat 25:31

*1:16: 2Pit 2:10,18

*1:17: 2Tes 3:2

*1:18: 2Tes 3:3

*1:19: 1Kor 2:14

*1:20: Kol 2:7, 1Tes 5:11

*1:23: Amos 4:11, Sek 3:2, Rev 3:4

*1:24: Fil 1:10, 2Tes 3:14

*1:25: Rom 16:27, 2Tes 3:18