25
Iesu rusipekɨn ia nɨprən ouihi me irəha pam ten
Rev 19:7, Luk 12:35“Nəpɨn nəha nɨtətə ia neiaiaNəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” truvehe irə trəmwhen ia nɨprən ouihi me irəha pam ten. Həuvehi laet me səvənraha mhəuvən mə tuhətoni iərman sə triri vi a pran səvənhi. Iərman nəha triri prən nəha krouevən fwe imwəni rouarə pəri. Prən ouihi me nəha krirum həreirei nari. Krirum həukurən nari. Nəpɨn səməme həreirei nari həuvehi laet me səvənraha, həpwəh nuvehiien oel laet rauək irə irəha mɨnraha. Mətə səməme həukurən nari həuvehi laet me səvənraha, mhəuvehi mwi tɨkinari me nepwɨn həukuər ia oel laet rauək irə. Nənə tɨ nəri nə mə iərman sə rɨpkiri a pran səvənhi ramo tɨpwə irəha həreɡi napriien ruvehi irəha hapri.
Mətə ia kurkwai nəpɨn iərmama riti rəkwein, mɨni mə, ‘Iərman sə rɨpkiri a pran səvənhi rauvehe! Həuvehe mhətoni!’
Ia nəpɨn nəha nɨprən ouihi me nəha ten hətui, mhəpərhi laet me səvənraha. Nənə səməme həreirei nari həni pen tɨ səməme həukurən nari mə, ‘Həuvei pehe səkɨmiaha riti oel laet rauək irə. Laet me səkɨmaha hənaməfwə.’
Mətə səməme həukurən nari həni mə, ‘Rekəm. Oel i laet rauək irə trɨpkəmwhen mhə tukutaha pam. Həuvən fwe ia stoa me mhəuvehi nəmri səkɨmiaha me nepwɨn.’
10 Nəpɨn irəha kamhəuvən mə tuhəuvehi nəmri oel laet rauək irə, iərman sə rɨpkiri a pran səvənhi rapirapw. Nɨprən ouihi me nəha krirum səməme hənəpnəpenə, həuvnimwə irəha min ia nəkwai nimwə sə tukəni nəveɡɨnien asori ikɨn. Nənə nərmama həsisəɡ ia təpinhə.
11  Luk 13:25-27Kurirə irə nɨprən ouihi me nəha səməme həpkəpnəpenə mhə hərərɨɡ mwi, mhəuvehe, mamhəkwein mə, ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu, əsevər ia təpinhə tukumaha.’
12  Mat 7:23Mətə iərman sə rɨpkiri a pran səvənhi rɨni mə, ‘Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i iakreirei kɨmiaha.’ ”
13  Mat 24:42Nənə Iesu rɨni mə, “Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan, mhəpwəh napriien, tɨ nəri nə mə hiəreirei nəfe nəpɨn uə aoa Iərɨmənu səkɨmiaha truvehe irə.”
Iesu rusipekɨn ia nərmama kamhətui tɨ mane səvəi iəmə asori
14  Mak 13:34“Nuveheien səvənhi trəmwhen iərmama riti sə rauvehi navənien əpwəmwɨs səvənhi. Kurirə rier imwəni rəkwein nərmama səməme kamho tukwini nari min həuvehe. Nənə rəmri pen mane səvənhi ia rəɡɨnraha mə tuhətui amasan tukwe. 15  Rom 12:6Ia riti ruvei pen tənərɨpw me krirum mane rukuər irə, nənə tənərɨpw kəru m riti, nənə tənərɨpw kuatia m riti. Ruvei pen kuatia kuatia mɨnraha rəmwhen in rukurən mə trətui amasan tukwe. Kurirə irə in rier mamevən. 16 Iərmama sə ruvehi tənərɨpw krirum revən atukwatukw mowok irə, nənə muvehi mane asori rukuər ia tənərɨpw krirum mwi. 17 Nənə iərmama sə ruvehi tənərɨpw kəru ro mwi iamɨnhi, nənə muvehi mane asori rukuər ia tənərɨpw kəru mwi. 18 Mətə iərmama sə ruvehi tənərɨpw kuatia revən meri tɨprənə, mɨnɨmwi mane səvəi iəmə asori səvənhi.
19 Nəpɨn əpwəmwɨs rukurau, iəmə asori səvəi nərmama me nəha rɨrərɨɡ muvehe, nənə mokeikei mə trəskun mane me nəha rɨməuvei pen mɨnraha. 20 Nənə iərmama sə rɨməuvehi tənərɨpw krirum ruvehe mərer ia nəmri iəmə asori səvənhi, mɨni mə, ‘Iəmə asori, fwe kupwən ikɨməuvei pehe tənərɨpw krirum miou mane rukuər ia nirəha. Ətə ro, iakɨnowok irə rəkwəhi mwi masori iakuvai pen ia tənərɨpw krirum mwi.’
21  Mat 24:45-47, Luk 16:10Nənə iəmə asori səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə amasan. Ikamo tukwini amasan nari miou ia nəpɨn me. Ikɨnətui amasan tɨ nəri ouihi i iakɨnəmri pehe ia rəɡɨm, mo pen tako ik ikuvehe masori mətui tɨ narimnari me rɨpɨk. Uvnimwə pehe ia nəkwai nimwə səvəi iəmə asori səim. Pwəh krau krauaɡien pəri.’
22 Nənə iərmama sə rɨməuvehi tənərɨpw kəru in mwi ruvehe mərer ia nəmri iəmə asori səvənhi, mɨni mə, ‘Iəmə asori, fwe kupwən ikɨməuvehi pehe tənərɨpw kəru miou mane rukuər ia nirau. Ətə ro, iakɨnowok irə rəkwəhi mwi masori iakuvai pen ia tənərɨpw kəru mwi.’
23 Nənə iəmə asori səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə amasan. Ikamo tukwini amasan nari miou ia nəpɨn me. Ikɨnətui amasan tɨ nəri ouihi i iakɨnəmri pehe ia rəɡɨm, mo pen tako ik ikuvehe masori mətui tɨ narimnari me rɨpɨk. Uvnimwə pehe ia nəkwai nimwə səvəi iəmə asori səim. Pwəh krau krauaɡien pəri.’
24 Nənə iərmama sə ruvehi tənərɨpw kuatia in mwi ruvehe mərer ia nəmri iəmə asori səvənhi, mɨni mə, ‘Iəmə asori. Iakukurən mə ik iərmama riti noien səim rɨskai. Ik ikapeki nəveɡɨnien ia nəmhien sə ipkəmhu mhə irə, nənə mamesi mwi nukwai nei me ia kwopun ipkəpwei mhə nuni nari ikɨn. 25 Ro iamɨnhi irə, iakɨhekɨr, mevən, mɨnɨmwi tənərɨpw səim sə mane rukuər irə ia tɨprənə. Ətə ro in i mane səim.’
26 Mətə iəmə asori səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə ərəha. Ikamo tukwini ərəha nari miou, mamarpaha. Ikuvəukurən raka mə iakapeki nəveɡɨnien ia nəmhien sə iapkəmhu mhə irə, nənə mamesi mwi nukwai nei me ia kwopun iapkəpwei mhə nuni nari ikɨn. 27 Mətə rəfo ikəpwəh nəmri penien mane səiou fwe ia paɡ? Kamo ipkəmri pen ko iapkuvehe mɨpkuvehi ihi mane səiou mɨne sə rəkwaku paɡ rəkwəhi.’
28 Nənə iəmə asori rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari min mə, ‘Həuvei raka tənərɨpw tukwe, mhəuvei pen m iərmama sə rɨməuvehi tənərɨpw ten. 29  Mat 13:12, Mak 4:25, Luk 8:18Iərmama sə kuvei pen nari riti min, ro wok irə, tukuvei pen mwi rasori mwi min, nənə in truvehi rəmwhen məpi raka. Mətə iərmama sə kuvei pen nari riti min, ro nəri auər a irə, tukuvehi raka pam tukwe. 30  Mat 8:12Mətə iərmama i sə ramo tukwini ərəha nari miou hərarki irapw i iruə ia nəpitəvien. Ia kwopun nəha nərmama tuhasək, mhahi tərini revɨnraha.’ ”
Iesu rəɡkiari ia sipsip me mɨne nəni me
31  Mat 16:27, 19:28, Rev 20:11-13“Nəpɨn nəha iou, Iəməti Iərmama, takuvehe irə ia nukuraanien asori kɨmaha naɡelo me, takəkure ia jea səiou mərɨmənu. 32  Rom 14:10, Esik 34:17Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhəuvehe mhousəsɨmwɨn pehe irəha me ia nənimek, nənə iou takuai irəha rəmwhen iərmama sə ramətui tɨ sipsip me muai sipsip me mɨne nəni me. 33 Takuai pen sipsip me ia nɨkarek mwatuk, mətə nəni me ia nɨkarek mour.
34 Nənə iou kiɡ səvənraha takɨni pen tɨ nərmama me nəha ia nɨkarek mwatuk mə, ‘Həuvehe kɨmiaha i səməme Tata səiou raməkwein amasan ia kɨmiaha. Nəpɨn tɨprənə namiwən ihi, in rɨnəpnəpenə raka kwopun səkɨmiaha ia nɨtətə sə in ramərɨmənu irə. Həuvehe mharə irə. 35  Aes 58:7Nəpɨn nukumhə rahi iou hiəuvei pehe nəveɡɨnien miou. Nənə nəpɨn iakakwakwa hiəuvei pehe nui miou. Nəpɨn iakamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs, hiəuvehi puvnimwə iou ia nəkwai nimwə me səkɨmiaha me. 36 Nəpɨn tɨnari səiou riwən, hiarkahu pehe miou. Nəpɨn iakamemhə, hiəuvehe mhəti pehe iou. Nəpɨn iakamarə ia kalapus, hiəuvehe tukw iou.’
37 Mɨreɡi nəkur atukwatukw me nəha tuhəni pehe tukw iou i mə, ‘Iərɨmənu. Mətə nəfe nəpɨn nəha kɨmaha iahənətoni nukumhə rahi ik, nənə iahəuvei pehe nəveɡɨnien mik, uə ikakwakwa nənə iahəuvei pehe nui mik? 38 Nəfe nəpɨn kɨmaha iahətoni ikamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs riti, nənə iahəuvehi puvnimwə ik ia nimwə me səkɨmaha me, uə səim tɨnari riwən, nənə iaharkahu pehe mik? 39 Nəfe nəpɨn kɨmaha iahətoni ikamemhə, uə ikamarə ia kalapus, nənə iahəuvehe mhəti pehe ik?’
40  Prov 19:17, Mat 10:42, 18:5, Mak 9:41Mɨreɡi iou kiɡ səvənraha takɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i nəpɨn kɨmiaha həno noien nəha ia piak riti sə in iəmə auər a ia piak me, hiəno noien nəha ia nirak.’
41  Mat 7:23, Rev 20:10Kurirə irə iou takɨni pen tɨ nərmama me nəha ia nɨkarek mour mə, ‘Kɨmiaha i Kumwesən raməkwein ərəha ia kɨmiaha haraka ia nənimek mhəuvən ia napw sə rauək rerɨn. Kɨnəse napw nəha tɨ Setan mɨne naɡelo me səvənhi. 42 Nəpɨn nukumhə rahi iou kɨmiaha hiəpwəh nuvei peheien nəveɡɨnien miou. Nəpɨn iakakwakwa hiəpwəh nuvei peheien nui miou. 43 Nəpɨn iakamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs riti, hiəpwəh nuvehi puvnimwəien iou ia nəkwai nimwə me səkɨmiaha me. Nəpɨn tɨnari səiou riwən, hiəpwəh narkahu peheien miou. Nəpɨn iakamemhə uə iakamarə ia kalapus, hiəpwəh nəti peheien iou.’
44 Mɨreɡi irəha mwi tuhəni pehe tukw iou i mə, ‘Iərɨmənu, mətə nəfe nəpɨn nəha kɨmaha iahənətoni nukumhə rahi ik, uə ikakwakwa uə ikamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs, uə tɨnari səim riwən, uə ikamemhə, uə ikamarə ia kalapus, nənə kɨmaha iahəpwəh nasituien ia niram?’
45 Mɨreɡi iou takɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nəpɨn kɨmiaha hiəpwəh noien nəha ia piak riti sə in iəmə auər ia piak me, hiənəpwəh noien nəha ia nirak.’
46  Dan 12:2, Jon 5:29Nənə nərmama me nəha tuhəuvən ia kwopun Kumwesən trərpwɨn rerɨn noien ərəha me səvənraha ikɨn. Mətə nərmama atukwatukw tuhəuvən mhəuvehi nɨmɨruien rerɨn.”

25:1: Rev 19:7, Luk 12:35

a25:1: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

25:11: Luk 13:25-27

25:12: Mat 7:23

25:13: Mat 24:42

25:14: Mak 13:34

25:15: Rom 12:6

25:21: Mat 24:45-47, Luk 16:10

25:29: Mat 13:12, Mak 4:25, Luk 8:18

25:30: Mat 8:12

25:31: Mat 16:27, 19:28, Rev 20:11-13

25:32: Rom 14:10, Esik 34:17

25:35: Aes 58:7

25:40: Prov 19:17, Mat 10:42, 18:5, Mak 9:41

25:41: Mat 7:23, Rev 20:10

25:46: Dan 12:2, Jon 5:29