19
Iesu rɨni mə iərman mɨne pran trouəpwəh nəpwəhien irau me
Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, nənə məpwəh tənə Kalili, mier mevən ia tənə Jutia fwe ia nɨkare nui arɨs Jotan pen. Nərmama həpɨk həkurirə i. Nənə in ro səməme kamhemhə həuvehe mhəsanɨn ia kwopun nəha.
Mat 16:1Nənə Farisi me həuvehe tukwe in mhəres pen nari riti min mə tuhəreɡi ro Iesu mə trəfni irə. Irəha həni mə, “Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ko iərman riti rəpwəh səvənhi pran uə rekəm?”
Jen 1:27, 5:2Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə fwe ia nukune narəien ‘Kumwesən rɨno iərmama kəru riti iərman riti pran,’ Jen 2:24, Efes 5:31rarə mɨni mwi mə, ‘Ro iamɨnhi irə iərman traraka ia tata mɨne mama səvənhi, mevən rouarə pəri irau pran səvənhi, nənə irau trouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia.’ Nəɡkiariien nəha rɨni mə iərman mɨne pran səvənhi krouəpwəh ihi noien iərmama kəru i, mətə krouvəuvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia. Tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨrɨpɨn iərman mɨne pran səvənhi iamɨnhi irə, ro pen rɨpkatukwatukw mhə mə iərman trəpwəh səvənhi pran, mətefi narəien səvənrau.”
Dut 24:1-4, Mat 5:31Mɨreɡi Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Mə ro iamɨnhi irə rəfo Moses rɨməni mə iərman sə rokeikei mə trəpwəh pran səvənhi trɨrai nɨmwai nəkukuə m pran səvənhi rani mə in rɨnəpwəh in, nənə mərhi pen i ramevən?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Moses rɨnəseni kɨmiaha mə tihəpwəh nɨpran me səkɨmiaha tɨ nəri nə mə kəmkapwəmiaha rɨskai, mətə fwe ia nukune narəien rɨpko mhə iamɨnhi irə. Mat 5:32, 1Kor 7:10-11Iou iakani pehe tukumiaha i iərman sə rəpwəh pran səvənhi miri pran əpə riti mwi ramo noien ərəha. Prən nəha in ramiri rɨpko mhə pran atukwatukw səvənhi. Mətə mə pran ramo əpnapen nari irau iərməpə, iərman səvəi prən nəha rukurən nəpwəhien in.”
10  1Kor 7:1-2,7-9Nənə nərmama me səvəi Iesu həni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə nəpɨn iərman rəpwəh pran səvənhi, ramasan mə iərman rəpwəh a niriien pran.”
11 Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rɨpko mhə nərmama me pam həukurən nuvehiien nəɡkiariien i səiou mharə irə, mətə səməme əpa Kumwesən rəsevər ia suatuk tukunraha irəha nəha tuhəuvehi mharə irə. 12 Nərman nepwɨn tuhəpwəh niriien pran tɨ nəri nə mə hənətui pehe mwatukw səvənraha rəpou. Ro pen rerɨnraha riwən ia pran. Nərman nepwɨn tuhəpwəh niriien pran tɨ nəri nə mə kərai irəha rəmwhen kamo ia kau kərman. Ro pen rerɨnraha riwən ia pran. Nənə nərman me nepwɨn mwi tuhəpwəh niriien pran tɨ nəri nə mə irəha hokeikei nətərɨɡien səvənraha trəmak əpa ia nɨtətə ia neiai.aNəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” Iərmama sə rukurən nuvehiien nəɡkiariien i səiou traməkeikei muvehi marə irə.”
Pwəh nəkwərhakwərha me həuvehe tɨ Iesu
13 Nəpɨn riti nərmama nepwɨn kamhəuvehi nəkwərhakwərha me səvənraha mamhəuvehe tɨ Iesu mə trəmri utə rəɡɨn mi ia nirəha məfwaki. Nərmama me səvənhi hənise irəha.
14  Mat 18:2-3Mətə Iesu rɨni mə, “Pwəh nɨpwnəti nəkwərhakwərha me həuvehe tukw iou. Tihəpwəh nɨniseien irəha tɨ nəri nə mə nɨtətə ia neiai səvəi nərmama səməme həmwhen ia nəkwərhakwərha me i.” 15 Nənə Iesu rəmri utə rəɡɨn mi ia nirəha, məfwaki tɨ nirəha, nənə məpwəh irəha mamevən.
Iərmama riti nautə səvənhi rasori
16 Ia nəpɨn nəha iərmama riti ruvehe tɨ Iesu, mɨni mə, “Iahatən, nəfe noien amasan takaməkeikei mo mə takuvehi nɨmɨruien rerɨn?”
17  Lev 18:5, Luk 10:28Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikaməres iou nari riti ia nɨkaren səvəi noien amasan? Kumwesən əpa ramasan. Trɨni mɨnuə ikuə tikuvehi nɨmɨruien, ikesi pen loa me səvənhi.”
18  Eks 20:12-16, Dut 5:16-20Mɨreɡi iərmama nəha rɨni pen tukwe in mə, “Nəfe loa me takesi pen?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Tikəpwəh nousi əpuneien iərmama, məpwəh nakresien pran səvəi iərməpə, məpwəh nakresien, məpwəh neikuəien. 19  Lev 19:18Tikaməkeikei mɨsiai səim tata mɨne mama, nənə mokeikei piam rəmwhen ikokeikei atukw a ik.”
20 Mɨreɡi iərmama nəha rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Loa me pam i iakamesi pen. Nəfe mwi nəha ikɨn takaməkeikei mo?”
21  Mat 6:20, Luk 12:33, Wok Me 2:45, Wok Me 4:34-37Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ikuə tikuvehe matukwatukw pam, evən, məmri pen nəmri nari ia səim narimnari me. Nəpɨn kuvehi nənimen, tikuvehi mane, muvei pen m nərmama nautə səvənraha riwən. Nənə səim nautə trɨpɨk fwe ia neiai. Nəpɨn ikɨno pam, ikuvehe mukurirə iou.”
22 Nəpɨn iərmama nəha rɨreɡi nəɡkiariien nəha, in rəpwəh Iesu, mamevən. Rerɨn rəpou tɨ nəri nə mə nautə səvənhi rasori.
23 Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i rɨskai tɨ iərmama nautə səvənhi rasori mə truvnimwə ia nɨtətə ia neiai. 24 Takɨni mwi tukumiaha i. Iərmama nautə səvənhi rasori rəknekɨn tukwe in mə truvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Rəknekɨn məpi raka nərimɨru nəha kamel rasu pen ia ruei nitel mier.”
25 Nəpɨn nərmama me səvənhi həreɡi nəɡkiariien nəha nənimenraha rier. Həni mə, “Mə rəknekɨn iamɨnhi, nɨsɨmə nəha ko həuvehi nɨmɨruien?”
26  Jen 18:14, Job 42:2Mətə Iesu rətə irəha mɨni mə, “Nəri nəha rəknekɨn iərmama ko rɨpko mhə, mətə Kumwesən rukurən noien. Narimnari me pam rɨməru tɨ Kumwesən.”
27 Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Ətə ro. Kɨmaha iahənəpwəh pam narimnari me səkɨmaha mamhəkurirə ik. Ro iamɨnhi irə kɨmaha tahəuvehi nəfe?”
28  Mat 25:31, Luk 22:30, Rev 3:21Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i ia nɨtətə vi sə truvehe narimnari me pam tuhəuvehe mhərməvi. Ia nəpɨn nəha iou, Iəməti Iərmama, takəkure ia jea asori səiou mərɨmənu. Kɨmiaha i səməme hiaməkurirə iou ipwet mɨne tihəkure mwi ia jea me twelef mhərɨmənu ia kwənəkwus me twelef səvəi nəkur Isrel. 29  Hip 10:34Nənə nərmama me pam səməme hənəpwəh narimnari me səvənraha tɨ nəri nə mə irəha nərmama me səiou tuhəuvehi tain. Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh nimwə me, uə piəvni me, uə kɨtiriməni me, uə tata mɨne mama səvənhi, uə nəkwərhakwərha me səvənhi, uə tɨprənə səvənhi, in truvehi tain rasori mwi rəmwhen hantret, nənə muvehi mwi nɨmɨruien rerɨn. 30  Mat 20:16, Luk 13:30Mətə nərmama həpɨk kamhəkupwən tuhəuvehe mhəkurirə. Nənə səməme kamhəkurirə tuhəuvehe mhəkupwən.”

19:3: Mat 16:1

19:4: Jen 1:27, 5:2

19:5: Jen 2:24, Efes 5:31

19:7: Dut 24:1-4, Mat 5:31

19:9: Mat 5:32, 1Kor 7:10-11

19:10: 1Kor 7:1-2,7-9

a19:12: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

19:14: Mat 18:2-3

19:17: Lev 18:5, Luk 10:28

19:18: Eks 20:12-16, Dut 5:16-20

19:19: Lev 19:18

19:21: Mat 6:20, Luk 12:33, Wok Me 2:45, Wok Me 4:34-37

19:26: Jen 18:14, Job 42:2

19:28: Mat 25:31, Luk 22:30, Rev 3:21

19:29: Hip 10:34

19:30: Mat 20:16, Luk 13:30