7
Nerəien
Ia nɨkaren səvəi nəresien me nəha hiəmərai mhərhi pehe miou. Ramasan mə iərman riti trəpwəh niriien pran. Mətə nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen pɨk irəha me ro pen ramasan mə iərman riti traməkeikei miri pran riti səvənhi, nənə pran riti traməkeikei mesi pen iərman riti səvənhi. Iərman traməkeikei mapri irau pran səvənhi trɨni mɨnuə pran rokeikei, nənə pran traməkeikei mapri irau iərman səvənhi trɨni mɨnuə iərman rokeikei. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə pran rəpwəh nərɨmənu atukwien ia nɨpwran, mətə iərman səvənhi ramərɨmənu irə. Rəmwhen a mwi iərman in rəpwəh nərɨmənu atukwien ia nɨpwran, mətə pran səvənhi ramərɨmənu irə. Rɨpkamasan mhə mə pran uə iərman rehekɨr tɨ nɨpwran trɨni mɨnuə riti rokeikei. Mətə trɨni mɨnuə irau pəri krouəseni mə trouəpwəh napri pəriien nəpɨn ouihi a tɨ nəfwakiien, nənə ramasan a. Mətə irau trouəkeikei rouvehe rouapri pəri mwi kamo rɨməru tɨ Setan mə tro irau kroumwei ia nərəhaien tɨ nəri nə mə irau kroupkɨskai mhə. Nəɡkiariien nəha iakɨni mə, “Trouəpwəh napri pəriien nəpɨn ouihi a tɨ nəfwakiien,” ramarə a ia kɨmiaha mə tiho uə tihəpwəh noien, rɨpko mhə loa riti. Mat 19:12Iakreɡi mə ko nərmama me pam həmwhen a ia nirak, səiou pran riwən, ramasan, mətə Kumwesən rəpwəh nuvei penien nɨskaiien m nərmama me pam mə tuharə əpa. Riti rauvehi nɨskaiien mə tro iamɨnhi irə, riti mwi mə tro iamɨnha irə.
Nərmama səməme həpkarə pəri mhə mɨne səməme nərman uə nɨpran me səvənraha həuvamhə raka, iakani mə ramasan mə irəha tuhəpwəh narə pəriien rəmwhen a ia nirak. 1Tim 5:14Mətə trɨni mɨnuə rəknekɨn tɨ nirəha mə tuhavən ia suatuk atukwatukw nənə ramasan mə irəha tuhaməkeikei mharə pəri pwəh iərman rerɨn rəpwəh nevən pɨkien ia pran, pran rerɨn rəpwəh nevən pɨkien ia iərman.
10  Mat 5:32, 19:9Nərmama me səməme kamharə pəri, iakani pehe tukumiaha i, rɨpko mhə nəɡkiariien səiou mətə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, mə pran trəpwəh nəpwəhien iərman səvənhi. 11 Mətə trɨni mɨnuə pran rəpwəh iərman səvənhi, in trəpwəh mwi narə pərien irau iərman riti mwi, mətə mə rəfo in trɨrərɨɡ pen a mwi tɨ iərman səvənhi. Nənə iərman trəpwəh nəpwəhien pran səvənhi.
12 Trɨni mɨnuə piəvtaha riti pran səvənhi rɨpkahatətə mhə ia Kristo, mətə rəseni mə trouarə irau iərman nəha, iərman trəpwəh nəpwəhien prən nəha. Nəɡkiariien i iakani rɨpko mhə səiou mətə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. 13 Trɨni mɨnuə pran riti səvənhi iərman rəpwəh nahatətəien ia Kristo, mətə rəseni mə trouarə irau prən nəha, prən nəha trəpwəh nəpwəhien in. 14 Kɨmiaha hiəukurən. Iərman sə rɨpkahatətə mhə ia Kristo, nahatətəien səvəi pran səvənhi rɨno raka iərman nəha ruvehe məmwhen ia nari riti kɨnəmri əpə ro ikinan i səvəi Kumwesən. Nənə pran sə rɨpkahatətə mhə ia Kristo, nahatətəien səvəi iərman səvənhi rɨno raka prən nəha ruvehe məmwhen ia nari riti kɨnəmri əpə ro ikinan i səvəi Kumwesən. Mə rɨpko mhə iamɨnhi irə nəkwərhakwərha me səvənrau tuhəmkemɨk ia nəmri Kumwesən, mətə təkwtəkwuni irəha həuvəuvehe mhəno ikinan i.
15  Rom 14:19Mətə trɨni mɨnuə sə nəha rɨpkahatətə mhə ia Kristo rokeikei mə irau trouəpwəh irau me, pwəh ro iamɨnhi irə. Piəvtaha riti uə kɨtirimətaha riti nari riti mwi riwən rərihi irau pran uə iərman sə rɨnəpwəh in iamɨnha irə. Mətə Kumwesən rɨnəkwein kɨtaha mə tsarə ia nəmərinuien. 16  1Tes 3:1Ik pran sə ikamahatətə ia Kristo, tikəfukurən? Rosi tikuvehimɨru iərman səim uə? Nənə ik iərman sə ikamahatətə ia Kristo, tikəfukurən? Rosi tikuvehimɨru pran səim uə?
17  1Kor 7:20,24Mətə nəri kuatia i mə pwəh kɨmiaha kuatia kuatia tihamarə ia narəien sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pehe m kɨmiaha fwe kupwən sə hiənamarə irə ia nəpɨn nəha in rɨnəkwein ia kɨmiaha. In i nəvəhaɡien səiou iakauvei pen m nakalasia me pam. 18 Kɨmiaha səməme kuvəuvehi raka ninhum m kɨmiaha fwe kupwən, kurirə Kumwesən rəkwein ia kɨmiaha, rərəha mə ipwet mɨne hiaməmwur mə tihamərkwafə noien nəha kɨno m kɨmiaha. Kɨmiaha səməme kəpwəh nuvehiien ninhum m kɨmiaha fwe kupwən, kurirə Kumwesən rəkwein kɨmiaha, rərəha mə ipwet mɨne tihəuvən mə tukuvehi ninhum m kɨmiaha. 19  Rom 2:25, Kal 5:6, 6:15Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ro nəri auər a irə mə kuvehi ninhum m iərmama uə kəpwəh nuvehiien, mətə nəri anan riti in i tsaməkeikei mho nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. 20 Kɨmiaha kuatia kuatia tihaməkeikei mharə a ia narəien sə hiənamarə irə fwe kupwən ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha. 21 Trɨni mɨnuə ik slef riti nəpɨn Kumwesən rəkwein ik, tikəpwəh nətərɨɡ pɨkien. Mətə trɨni mɨnuə ikukurən suatuk sə tukɨfi nari ia niram, ikesi pen. 22  Flm 16, Efes 6:6, 1Tes 2:16Kɨmiaha hiəukurən. Trɨni mɨnuə Iərɨmənu rəkwein ia iərmama riti sə in slef, iərmama nəha rəmwhen ia iərmama riti kuvəfi raka raka nari irə in səvəi Iərɨmənu. Ia noien a mwi nəha, trɨni mɨnuə Iərɨmənu rəkwein ia iərmama riti sə rɨpko mhə in slef, iərmama nəha in slef riti səvəi Kristo. 23 Kumwesən rɨnərəku raka kɨmiaha ia nərəkuien riti nənimen rəknekɨn. Ro pen tihəpwəh nuveheien mho kɨmiaha slef me səvəi nərmama. 24 Piak me, nəfe narəien kɨmiaha kuatia kuatia hiənamarə irə fwe kupwən ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha, ramasan mə tihamarə a irə kɨmiaha Kumwesən.
25  1Tim 1:12-13Ia nɨkaren səvəi nəresien nəha mə rəfo ia nəkur vi me səməme həpkarə pəri mhə ihi, iou iapkuvehi atukwatukw mhə nəɡkiariien riti tɨ Iərɨmənu səkɨtaha. Mətə takɨni nətərɨɡien səiou, nənə tɨ nəri nə mə Iərɨmənu səkɨtaha rɨnapi pɨk tukw iou, ro pen hiəukurən nɨniien nɨpərhienien ia nəfe takɨni. 26 Ia nətəien səiou, tɨ nəri nə mə kɨtaha samarə ia nəpɨn əknekɨn ipwet mɨne, ramasan mə iərmama riti tramarə a iamɨnhi irə mamevən. 27 Ik iərmama sə ikɨnarə pəri raka kɨmirau pran, tikəpwəh neitehiien narəien səim. Nənə ik iərmama sə ikəpwəh ihi narə pəriien kɨmirau pran, tikəpwəh nətuiien pran riti səim. 28  Luk 21:33Mətə trɨni mɨnuə ikuə tikarə pəri kɨmirau pran, ipko mhə noien ərəha. Nənə trɨni mɨnuə pran vi riti rɨnuə trarə pəri irau iərman, in rɨpko mhə noien ərəha. Mətə nərmama səməme kamho iamɨnha irə tuhəreɡi nəmisəien ia təkure tɨprənə i, nənə iakəpwəh nokeikeiien mə tihəreɡi nəmisəien me nəha.
29  Rom 13:11Piak me, in i nɨpwrai nəɡkiariien səiou. Nəpɨn səvəi tɨprənə i ruvəuvehe muvəkwakwa. Ro pen ipwet mɨne muvehe mamevən nərman me səvənraha me fwe nɨpran me tuhamarə rəmwhen mə nɨpran me səvənraha me həiwən. 30 Nərmama səməme rerɨnraha rəpou, irəha tuhamarə rəmwhen mə rerɨnraha rəpwəh nəpouien. Nərmama səməme rerɨnraha raɡien, irəha tuhamarə rəmwhen mə rerɨnraha rəpwəh naɡienien. Nərmama səməme kamhəuvehi nəmri narimnari me, irəha tuhamarə rəmwhen mə rɨpko mhə səvənraha. 31  1Jon 2:17Nərmama səməme kamho narimnari me səvəi tɨprənə i, irəha tuhamarə rəmwhen mə narimnari me nəha rɨpko mhə nɨmɨruien ihi səvənraha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə tɨprənə i səvəi təkwtəkwuni mɨne rɨnauvehe triwən.
32 Nənə iakokeikei mə tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tɨ nari riti səvəi tɨprənə i. Iərman səvənhi pran riwən, in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi Iərɨmənu mə trəfo mo reri Iərɨmənu raɡien. 33 Mətə iərman səvənhi fwe pran in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi tɨprənə mə trəfo mo reri pran səvənhi raɡien. 34 Nənə nətərɨɡien səvənhi ro kəru. Rəmwhen a mwi pran səvənhi iərman riwən, uə pran vi, in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi Iərɨmənu mə in trəfo marei tɨ Iərɨmənu səkɨtaha ia nɨpwran mɨne nənɨmwɨn. Mətə pran səvənhi fwe iərman, in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi tɨprənə mə trəfo mo reri iərman səvənhi raɡien. 35 Iapkɨni pehe mhə nəɡkiariien me i mə takərkouani pehe nəkwus ia kɨmiaha, mətə iakani tɨ namasanien səkɨmiaha. Iakokeikei mə tiharə ia noien atukwatukw, mamho tukwini nari m Iərɨmənu səkɨtaha, mho a nətərɨɡien səkɨmiaha irə kuatia.
36 Mətə trɨni mɨnuə iərman riti mɨne pran vi riti kɨmərfi irau mə trouarə pəri, nənə iərman rɨni mə trouəpwəh pəpɨm, mətə rerɨn rɨrhi mə rɨpko mhə noien atukwatukw ia prən nəha, nənə trɨni mɨnuə prən nəha rarə amasan a meste nuk me nepwɨn, nənə iərman rerɨn rɨrhi mə traməkeikei miri prən nəha, nənə ramasan a, in rukurən niriien. In rɨpko mhə noien ərəha. Ramasan mə irau trouarə pəri.aSuatuk riti mwi tɨ nuvsiniien nəɡkiariien i ia vas 36-38 ro iamɨnhi irə: “Trɨni mɨnuə iərman riti ia nətərɨɡien səvənhi rətə mə rɨpkatukwatukw mhə mə trəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi səvənhi, nənə mətə mə nuk səvəi prən ouihi vi nəha rɨnəmwhen raka, nənə iərman nəha rɨreɡi rəmwhen mə in trevən merə, ramasan mə tro rəmwhen sə rokeikei, maraka irə pwəh revən merə. Mə ro ianha irə rɨpko mhə noien ərəha. Mətə iərman sə nətərɨɡien səvənhi rɨskai, nari riti rɨpkəkeikei mhə min, rɨnətərɨɡ raka irə fwe ia rerɨn mə trəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi nəha səvənhi məpwəh nəseniien mə trevən merə, iərmama nəha in mwi ramo noien amasan. Ro iamɨnhi irə, iərman sə ruvei pen prən ouihi vi səvənhi mə trevən merə, in ramo noien amasan. Nənə iərman sə rəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi səvənhi mə trəpwəh nevənien merə, in ramo noien amasan məpi raka. 37 Mətə mə iərman nəha rəpwəh nokeikeiien mə trarə pəri irau prən vi nəha kɨmərfi mə səvənhi, iərmama riti riwən sə raməkeikei min mə trəpwəh niriien prən nəha, mətə in nə nətərɨɡien atukw a səvənhi, iərman nəha in mwi ro noien amasan. 38 Ro iamɨnhi irə iərman sə riri pran vi səvənhi, in ramo noien amasan. Nənə iərman sə rɨpkiri mhə pran in ramo noien amasan məpi raka.
39  Rom 7:2-3Pran sə rɨnerə raka kɨnərkwi tərini irau iərman səvənhi nəpɨn iərman səvənhi ramɨru. Mətə trɨni mɨnuə iərman səvənhi ruvamhə, kɨfi nari irə rukurən nesi penien iərman riti mwi sə in rokeikei, mətə nari kwatia in traməkeikei mesi pen iərman riti sə ramahatətə ia Iərɨmənu səkɨtaha. 40 Mətə ia nətərɨɡien səiou trɨni mɨnuə in ramarə a iamɨnhi irə mɨne məpwəh nesi penien iərman riti mwi rerɨn traɡien. Rerɨk rɨrhi mə Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən ruvei pehe nətərɨɡien nəha miou.

7:7: Mat 19:12

7:9: 1Tim 5:14

7:10: Mat 5:32, 19:9

7:15: Rom 14:19

7:16: 1Tes 3:1

7:17: 1Kor 7:20,24

7:19: Rom 2:25, Kal 5:6, 6:15

7:22: Flm 16, Efes 6:6, 1Tes 2:16

7:25: 1Tim 1:12-13

7:28: Luk 21:33

7:29: Rom 13:11

7:31: 1Jon 2:17

a7:36: Suatuk riti mwi tɨ nuvsiniien nəɡkiariien i ia vas 36-38 ro iamɨnhi irə: “Trɨni mɨnuə iərman riti ia nətərɨɡien səvənhi rətə mə rɨpkatukwatukw mhə mə trəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi səvənhi, nənə mətə mə nuk səvəi prən ouihi vi nəha rɨnəmwhen raka, nənə iərman nəha rɨreɡi rəmwhen mə in trevən merə, ramasan mə tro rəmwhen sə rokeikei, maraka irə pwəh revən merə. Mə ro ianha irə rɨpko mhə noien ərəha. Mətə iərman sə nətərɨɡien səvənhi rɨskai, nari riti rɨpkəkeikei mhə min, rɨnətərɨɡ raka irə fwe ia rerɨn mə trəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi nəha səvənhi məpwəh nəseniien mə trevən merə, iərmama nəha in mwi ramo noien amasan. Ro iamɨnhi irə, iərman sə ruvei pen prən ouihi vi səvənhi mə trevən merə, in ramo noien amasan. Nənə iərman sə rəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi səvənhi mə trəpwəh nevənien merə, in ramo noien amasan məpi raka.

7:39: Rom 7:2-3