6
Nakalasia me mɨne nəvisəien me səvənraha
Nəpɨn kɨmiaha mi kəru krouəski irau me, nənə ro naurɨsien mə irau trouvehi nəvisəien səvənrau rouevən tɨ nərmama səməme həreirei Kumwesən mə tuhəkiri nəɡkiariien səvənrau. Irau trouəkeikei rouuvehi nəvisəien səvənrau rouevən tɨ nərmama səvəi Kumwesən pwəh irəha həkiri. * Dan 7:22, Mat 19:28, Rev 2:26, 3:21, 20:4Hiəukurən uə rekəm? Ia nəpɨn sə trɨpkuvehe nərmama me səvəi Kumwesən tuhəkiri nərmama ia təkure tɨprənə i tɨ noien me səvənraha. Trɨni mɨnuə kɨmiaha tihəkiri nərmama ia təkure tɨprənə i rəfo, ko hiəpkəkiri atukw mhə noien kwərhakwərha me səkɨmiaha? Hiəukurən uə rekəm? Kɨtaha tsəkiri naɡelo me tɨ noien me səvənraha. Mə ro iamɨnhi irə, noien me səvəi tɨprənə i haməru a tɨ nəkiriien. Ro pen rəfo kɨmiaha hiaməuvən tɨ nərmama me nəha səməme nakalasia me həpkɨsiai mhə irəha mə irəha tuhəkiri kɨmiaha tɨ nəvisəien me səkɨmiaha sə ro me iamɨnha irə? Iakani nəɡkiariien nəha ramo naurɨsien m kɨmiaha. Rəfo, kɨmiaha riti riwən sə nukurənien səvənhi rəmwhen mə trəmri amasan nəvisəien səvəi piəvtaha mi kəru? Mətə piəvtaha mi krouəvisə mɨnrau me rouuvehi rouevən tɨ nərmama səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kristo mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səvənrau.
* Mat 5:39, 1Tes 5:15, 1Tes 3:9Noien nəha hiaməuvən tɨ iərmama riti mə trəkiri kɨmiaha tɨ nəvisəien me səkɨmiaha ramahatən pen me hiənarfai raka ia suatuk səvəi Kumwesən ia nɨmɨruien səkɨmiaha. Rəfo, trɨni mɨnuə iərmama riti ramo rərəha ia niram, ramasan mə tikenouenou a irə. Trɨni mɨnuə rameikuə ia niram, mamakres mik, ikenouenou a mwi irə. Mətə rekəm. Kɨmiaha piəvmiaha me a, mətə hiamo rərəha ia kɨmiaha me, mamheikuə ia kɨmiaha me, mamhakres m kɨmiaha me.
* Kal 5:19-21, Efes 5:5, Rev 22:15Kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən. Nərmama səməme həpkatukwatukw mhə irəha ko həpkuvimwə mhə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Tihəpwəh neikuə atukwien ia kɨmiaha. Nərman mɨne nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me, mɨne nərmama səməme kamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mɨne nərman mɨne nɨpran səməme kamhakres ia nirəha me, mɨne nərman səməme kamhəiri atukw a irəha me, 10 mɨne rakres me, mɨne nərmama səməme kamhəpwtɨɡ tɨ nautə səvənraha, mɨne nərmama səməme kamhənɨmwi pɨk nənɨmwiien skai mamhakonə, mɨne nərmama səməme kamhəni neikuəien mamhouraha nəɡhi iərmama irə, mɨne nərmama səməme kamheikuə mamhakres, irəha ko həpkuvnimwə mhə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 11  * Taet 3:3-7Fwe kupwən kɨmiaha me nepwɨn hiənamo iamɨnha irə. Mətə təkwtəkwuni nəha, ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo mɨne ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan, Kumwesən rɨnəpərhi raka kɨmiaha hiəmher. In rɨno hiəuvehe nəkur ikinan me səvənhi, muvəni raka mə kɨmiaha hiatukwatukw ia nənimen.
Nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me rərəha ia nəmri Kumwesən
12  * 1Kor 10:23Kamɨni mə, “Narimnari me pam ramasan a iou iakukurən noien,” nɨpərhienien, mətə rɨpko mhə irəha pam tuhasitu. “Narimnari me pam ramasan a iou iakukurən noien,” mətə iou ko iapkəseni mhə mə nari riti trərkwi iou, mamərɨmənu ia nirak. 13  * 1Tes 4:3-5Kamɨni mə, “Nəveɡɨnien kɨno səvəi tɨpwi iərmama, nənə tɨpwi iərmama kɨno səvəi nəveɡɨnien.” Nɨpərhienien, mətə Kumwesən trouraha irau pəri. Nɨpwrai iərmama komhə kɨno mə iərman triri əpnapen nɨpran irə, mətə kɨno nɨpwrai iərmama mə trəɡnəɡɨni Iərɨmənu irə, nənə Iərɨmənu ramarə tɨ nɨpwrai iərmama. 14  * Rom 8:11, 1Kor 15:20, 2Kor 4:14Kumwesən rɨno Iərɨmənu səkɨtaha rətui mwi ia nemhəien, nənə ia nɨskaiien səvənhi in tro mwi kɨtaha sətui mwi. 15  * Rom 12:5, Efes 5:30Hiəukurən uə rekəm? Nɨpwrataha irəha nɨpəri nɨpwrai Kristo. Nənə rerɨmiaha rɨrhi mə ko iakuvehi nɨpwrak i sə in nɨpəri nɨpwrai Kristo mevən mo kuatia irə irau pran ia suatuk? Rekəm! Ko rɨpko mhə iamɨnhi irə mɨne. 16  * Mat 19:5Hiəukurən uə rekəm? Iərmama sə ramiri pran ia suatuk, irau krouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Irau trouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia.” 17  * Jon 17:21-23, Rom 8:9-11Mətə iərmama sə rauvehe mamo kuatia irau Iərɨmənu səkɨtaha, in ruvehe mo kuatia irau min ia nənɨmwɨn.
18 Tiharaka mhəpwəh nevənien ipaka tɨ noien i sə iərman ramiri əpnapen nɨpran. Noien ərəha me nepwɨn səməme iərmama ramo, irəha fwe iruə ko həpkuvnimwə mhə ia nɨpwrai iərmama. Mətə iərman sə ramiri əpnapen nɨpran ramo noien ərəha riti ia nɨpwran atukw. 19  * 1Kor 3:16Hiəukurən uə rekəm? Nɨpwramiaha rəmwhen ia nimwə riti səvəi Nənɨmwɨn Ikinan fwe ia rerɨmiaha. Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn nəha m kɨmiaha. Nənə rɨpko mhə səkɨmiaha atukw a nə nɨpwramiaha. 20  * 1Kor 7:23, 1Pit 1:18-19, Fil 1:20Kumwesən rɨnərəku raka kɨmiaha ia nərəkuien riti rəknekɨn. Ro pen tihaməkeikei mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən ia nəfe hiamo ia nɨpwramiaha.

*6:2: Dan 7:22, Mat 19:28, Rev 2:26, 3:21, 20:4

*6:7: Mat 5:39, 1Tes 5:15, 1Tes 3:9

*6:9: Kal 5:19-21, Efes 5:5, Rev 22:15

*6:11: Taet 3:3-7

*6:12: 1Kor 10:23

*6:13: 1Tes 4:3-5

*6:14: Rom 8:11, 1Kor 15:20, 2Kor 4:14

*6:15: Rom 12:5, Efes 5:30

*6:16: Mat 19:5

*6:17: Jon 17:21-23, Rom 8:9-11

*6:19: 1Kor 3:16

*6:20: 1Kor 7:23, 1Pit 1:18-19, Fil 1:20