20
Nuk wan-taosen
Rev 9:1Nənə iakətoni aɡelo riti rukrutə ia neiai mameiwaiu pehe, mauvehi ki riti ia rəɡɨn, ki səvəi nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən. In rauvehi mwi jen asori riti. Rev 12:9In rəkwtəmhiri snek asori, snek sə rɨnarə raka tui nəɡhɨn nə Iəremhə uə Setan. Aɡelo nəha rəkwtəmhiri, mərihi səvəi nuk wan-taosen, Jut 6mərarki pen ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən, nənə məsisəɡ əknekɨn irə mɨnuə snek asori nəha trəpwəh mwi neikuəien ia nərmama ia tənəmtənə me meste nuk wan-taosen ro sampam. Nəpɨn nuk wan-taosen ro sampam, tukaməkeikei kɨfi nari irə səvəi nəpɨn ouihi a.
Dan 7:9,22,27, 1Kor 6:2, Rev 13:17Nənə iakətoni jea me nepwɨn səvəi nəmə asori me. Nəmə asori me səməme kamhəkure ia jea me nəha, kuvei pen nasoriien mɨnraha tuhaməkiri noien me mamhərpwɨn. Nənə iakətoni nənɨmwi nərmama səməme kɨnərai əmwesi kənkapwənraha tɨ nəri nə mə irəha kamhərer irapw tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien amasan səvəi Iesu mɨne nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Irəha həpwəh nɨnɨmwiien nukurhunraha ia nɨsiaiien ia nəmri nərimɨru uə ia nəmri nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə, mhəpwəh nuvehiien mak səvənhi ia nɨpwənanraha mɨne rəɡɨnraha. Iakətoni irəha həuvehe mhəmɨru mwi, nənə mamhərɨmənu irəha Kristo meste nuk wan-taosen. In i nəpɨn sə Kumwesən rɨməkupwən mo nərmama irə hətui mwi ia nemhəien. Mətə nərmama həuvamhə səməme in rɨpko mhə irəha hətui mwi ia nəpɨn nəha tuhəpkətui mhə mwi ia nemhəien meste nuk wan-taosen ro sampam. Rev 1:6Nərmama me i səməme Kumwesən rɨməkupwən mo irəha hətui mwi ia nemhəien, irəha rerɨnraha traɡien, tɨ nəri nə mə irəha nəkur ikinan me səvənhi. Irəha tuhəpkemhə mhə mwi ia nemhəien sə ro kəru i, mətə irəha tuho pris me ia nirəha, pris me səvəi Kumwesən mɨne Kristo, nənə mhərɨmənu irəha min ia nuk wan-taosen.
Setan trevən ia napw
Nənə nəpɨn nuk wan-taosen ro sampam, tukɨfi nari ia Setan rier irapw ia kwopun kɨnəsisəɡ əknekɨn in ikɨn. Esik 38:2,9, Esik 38:15-16In trier irapw, mevən meikuə ia kwənəkwus me nəha səməme kamharə ia nɨkare təkure tɨprənə i kefə, nəɡhɨnraha Kauk mɨne Makauk, nənə mousəsɨmwɨn irəha mə tuharuaɡən. Nərmama me nəha tuhəpɨk məmwhen ia nɨpəkɨr ia təsi. 2Kinɡ 1:10, Esik 39:6Iakətoni mə irəha həuvən ia kwopun me pam ia tɨprənə, mhərer kuraukurau kwopun nərmama me səvəi Kumwesən kamharə ikɨn mɨne taon sə Kumwesən rokeikei pɨk. Mətə napw riti rukrutə ia neiai meiwaiu pehe mahi irəha. 10  Jen 19:24, Sam 11:6, Rev 19:20, 21:8Nənə kuvehi Setan, iəremhə sə rɨneikuə ia nirəha, kuvehi, kərarki pen ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw mɨne təpisi ərəha krauuək ikɨn. In nəha kwopun nəha kɨnərarki pen raka nərimɨru ikɨn mɨne profet eikuə. Nənə tuko nəmisəien mɨnrahar ia nəpɨn mɨne ia ran ia nuk nuk me.
Kumwesən rəkiri nərmama səməme həuvamhə, mərpwɨn noien me səvənraha
11 Ia nəpɨn nəha iakətoni jea asori riti rəpsan mɨne Iəmə sə raməkure irə mamərɨmənu. Tɨprənə mɨne neiai krouap tɨ nənimen kɨpkətoni mhə mwi irau. 12  Dan 7:9-10, Mat 25:31-46, Wok Me 17:31, 2Kor 5:10, Rev 13:8Nənə iakətoni nərmama həuvamhə səməme fwe kupwən kamhəuvehi nasoriien mɨne səməme həpkuvehi mhə nasoriien, irəha pam kamhərer ia nəmri Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu. Nənə krɨpweɡi nəkukuə me nepwɨn. Krɨpweɡi mwi nəkukuə riti mwi, nəkukuə səvəi nɨmɨruien. Nənə Iəmə nəha rəkiri nərmama həuvamhə mesi pen nəɡkiariien kɨmərai pen ia nəkukuə me nəha, mərpwɨn atukwatukw noien me irəha həno fwe kupwən. 13  Rom 2:6, 1Pit 1:17, Rev 2:23, 22:12Təsi raraka ia nərmama həuvamhə səməme kamharə irə. Noien Iərmama Remhə mɨne Imwei Nəkur Həuvamhə irau mwi krouaraka ia nərmama səməme kamharə ia nirau. Irəha pam hətui mwi ia nemhəien səvənraha, nənə Iəmə nəha rəkiri irəha kuatia kuatia, mərpwɨn atukwatukw noien me irəha həno fwe kupwən. 14  1Kor 15:26,55Nənə kuvehi Noien Iərmama Remhə mɨne Imwei Nəkur Həuvamhə kərarki pen irau ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw rauək ikɨn. Nəri nəha in nəha nemhəien sə ro kəru i. 15  Rev 13:8, 19:20Nərmama me pam səməme kɨpkətoni mhə nəɡhɨnraha ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien kərarki pen irəha ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw rauək ikɨn.

20:1: Rev 9:1

20:2: Rev 12:9

20:3: Jut 6

20:4: Dan 7:9,22,27, 1Kor 6:2, Rev 13:17

20:6: Rev 1:6

20:8: Esik 38:2,9, Esik 38:15-16

20:9: 2Kinɡ 1:10, Esik 39:6

20:10: Jen 19:24, Sam 11:6, Rev 19:20, 21:8

20:12: Dan 7:9-10, Mat 25:31-46, Wok Me 17:31, 2Kor 5:10, Rev 13:8

20:13: Rom 2:6, 1Pit 1:17, Rev 2:23, 22:12

20:14: 1Kor 15:26,55

20:15: Rev 13:8, 19:20