21
Jerusalem vi
2Tes 3:13Nənə iakətoni neiai vi mɨne tɨprənə vi, tɨ nəri nə mə neiai akuas mɨne tɨprənə akuas krouvehe rouiwən. Nənə təsi riwən mwi. Aes 52:1, 61:10, Hip 11:16, 12:22, Rev 3:12Nənə iakətoni taon ikinan səvəi Kumwesən, in nə Jerusalem vi, rukrutə tɨ Kumwesən ia neiai mameiwaiu pehe. Taon ikinan nəha ramser rəmwhen ia tɨnari sə pran rarkahu irə ia nəpɨn tukiri pen vi a in kuvei pen m iərman səvənhi. 2Kron 6:18, Sek 2:10, 2Kor 6:16, Rev 7:17Nənə iakreɡi reri iərmama riti rupwinari ruku pen ia jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu, rɨni mə, “Hətə ro! Təkwtəkwuni nəha Kumwesən rɨno rukwənu səvənhi irəha nərmama. In tramarə irəha mɨnraha, nənə irəha tuhəuvehe nərmama me səvənhi. Kumwesən in tramarə tɨ nirəha, nənə muvehe Kumwesən səvənraha. Aes 35:10, Aes 65:19In trɨrai raka pam nɨse nənimenraha. Noien iərmama remhə mɨne nasəkien mɨne nəmisəien triwən, tɨ nəri nə mə narimnari tui me həuvehe mhəuvəiwən.”
2Kor 5:17, Rev 4:2,10Nənə Iəmə sə raməkure ia jea mamərɨmənu rɨni mə, “Hətə ro! Iakamo narimnari me pam həuvehe mhərməvi.” Nənə in rarə mɨni mwi mə, “Rai pen nəɡkiariien i ia nəkukuə, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien me i ho nɨpərhienien nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha.”
Sam 36:9, Jer 2:13, Jon 7:37, Rev 1:8,17; 22:17Nənə in rərari mɨni pehe tukw iou i mə, “Təkwtəkwuni nəha kɨno sampam ia narimnari me pam! Iou i Alfa mɨne Omeka,aAlfa in leta sə rukupwən ia alfapet səvəi nəkur Kris. Omeka in leta sampam. Nəhaɡ i kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Əvsini mwi Rev 21:6; 22:13. nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Nərmama səməme həkwakwa iou takuvei pen nui mɨnraha. Nui nəha kɨpkuvehi mhə nənimen. Nəmri nui nəha rauvei pehe nui kauvehi nɨmɨruien irə. 2Saml 7:14Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, iou takuvei pen narimnari me səməme iakuvəni pen raka tukwe in. Iou takuvehe Kumwesən səvənhi, nənə in truvehe nərɨk. Mat 25:41, Hip 10:38-39, Rev 19:20; 21:27; 22:15Mətə nərmama səməme kamhəhekɨr ia nərmama, mhəpwəh nahatətəien, mamho noien əmkemɨk, mamhousi əpune nərmama, mamhakres pran, mamho klepa, mamhəuvehi nahak, mamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mɨne ieikuə me pam, imwənraha atukwatukw fwe ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw mɨne təpisi ərəha krauuək ikɨn. Nəri nəha in nemhəien sə ro kəru irə.”
Rev 15:1Nənə naɡelo me nəha sefen kamhəpeki pesɨn me nəha sefen həukuər ia nərpwɨnien irəha sefen (nənə nərpwɨnien me nəha irəha nərpwɨnien sampam Kumwesən tro m nərmama), riti ia naɡelo me nəha rɨni pehe tukw iou i mə, “Uvehe ro. Iakuə takahatən prən nəha, in pran səvəi kwəti sipsip, pwəh ikətoni.” 10  Esik 40:2, Rev 21:2Nənə ia vison nəha Nənɨmwɨn rəriari miou iakətoni aɡelo nəha ruvehi iou iarouevən fwe ia təkuər riti rasori məpwəmwɨs. Nənə in rahatən taon ikinan nəha Jerusalem iakətoni ruku pen tɨ Kumwesən ia neiai mameiwaiu pehe. 11  Aes 60:1-2,19Taon ikinan nəha rukuraan ia nukuraanien səvəi Kumwesən. Ramserser rəmwhen ia kəpwier amasan riti kani mə tiaspa rəmher rəmwhen ia klas. 12  Esik 48:30-35Nəpai riti rasori məpwəmwɨs rukuraukurau irə. Ia nəpai nəha kwəruə me irəha twelef. Naɡelo me twelef kamhərer ia kwəruə me nəha. Ia kwəruə me nəha kɨmərai pen nəɡhi kwənəkwus me səvəi nəkur Isrel irəha twelef. 13 Kwəruə me nəha kahar ia nɨkare taon nəha peraha, kahar mwi ia nɨkaren prehi, kahar ia nɨkaren pesu, nənə kahar ia nɨkaren parei. 14 Kəpwier asori me irəha twelef kamhəkwtəmhiri əknekɨn nukune nəpai nəha səvəi taon nəha. Nənə kɨmərai pen nəɡhi aposol me twelef səvəi kwəti sipsip ia kəpwier me nəha.
15  Rev 11:1Aɡelo sə raməɡkiari miou rauvehi nari riti kɨno ia kol truvehi mak səvəi taon irə mɨne nəpai səvənhi mɨne kwəruə me ia nəpai nəha. 16 Nɨkare taon nəha irəha kefə. Nasoriien səvəi nɨkarkaren me mɨne nəpwəmwɨsien səvənraha rutə həmnəmwhen a. Aɡelo nəha ruvehi nəri nəha rauvehi ia rəɡɨn, muvehi mak səvəi nɨkarkaren me, mətoni irəha kuatia kuatia nasoriien səvənhi mɨne nəpwəmwɨsien səvənhi rutə tu-taosen-fo-hantret kilometa. 17 In ruvehi mwi nɨkɨmkɨmien səvəi nəpai nəha mətoni rəmwhen ia sikisti-sikis mita. Mita nəha sə aɡelo nəha rauvehi mak səvəi nari irə rəmwhen a mwi ia mita nəha nərmama kamhəuvehi mak səvəi nari irə. 18 Nəpai nəha kɨno ia kəpwier amasan i tiaspa, nənə kuvrhəkɨn taon ia kol atukwatukw, kol sə rəmher məmwhen ia klas. 19  Aes 54:11-12Kəpwier asori me səməme kamhəkwtəmhiri əknekɨn nukune nəpai səvəi taon nəha kəfəri pen irəha ia kəpwier amasan me səpəmsəpə. Kɨməkupwən kəmri pen kəpwier amasan i tiaspa, sə ro kəru irə kəmri pen kəpwier amasan i safaia, sə ro kahar irə kəmri pen kəpwier amasan i akat, sə ro kefə irə kəmri pen kəpwier amasan i emeral, 20 sə ro krirum irə kəmri pen kəpwier amasan i onikis, sə ro sikis irə kəmri pen kəpwier amasan i kanilian, sə ro sefen irə kəmri pen kəpwier amasan i krisolaet, sə ro eit irə kəmri pen kəpwier amasan i malakait, sə ro naen irə kəmri pen kəpwier amasan i topas, sə ro ten irə kəmri pen kəpwier amasan i kalsetoni, sə ro eleven irə kəmri pen kəpwier amasan i takwoes, nənə sə ro twelef irə kəmri pen kəpwier amasan i ametis. 21 Kwəruə me nəha twelef təpinhə me səvənraha kɨno ia perel irəha twelef. Təpinhə kwatia kwatia ko ia perel kwatia kwatia. Nənə suatuk me fwe imwə ia taon nəha kɨno ia kol atukwatukw, kol sə rəmher məmwhen ia klas.
22  Rev 15:3Nənə iapkətoni mhə nimwə riti kaməfwaki ikɨn ia nəkwai taon nəha, tɨ nəri nə mə nimwəfwaki səvənhi in nə Iərɨmənu Kumwesən sə rauvehi nɨskaiien me pam mɨne kwəti sipsip. 23  Aes 60:19-20, Rev 22:5Ia taon nəha irəha tuhəpkətui mhə mwi meri mɨne məkwə mə trouəhiəpwɨn irəha tɨ nəri nə mə nukuraanien səvəi Kumwesən raməhiəpwɨn pam taon nəha, nənə kwəti sipsip in nə laet səvənhi. 24  Aes 60:3,5Nərmama ia tənəmtənə me tuhavən ia nukuraanien səvənhi, nənə kiɡ me ia təkure tɨprənə tuhəpeki nautə amasan me səvənraha mhəuvnimwə ia taon nəha. 25  Aes 60:11Kwəruə me səvəi taon nəha tukəpwəh nərəpinhəien irəha ia nəpɨn riti, tɨ nəri nə mə nəpɨn ia nəpɨn triwən ia kwopun nəha. 26  Sek 14:7, Rev 22:5Nərmama ia tənəmtənə me tuhəpeki nautə amasan me səvənraha mɨne narimnari me nərmama həməuvei pen mɨnraha ia nɨsiaiien, nənə mhəpeki mhəuvnimwə ia taon nəha. 27  Aes 52:1, 1Kor 6:9-10, Rev 13:8, 21:8Narimnari me səməme həmkemɨk ia nəmri Kumwesən, mɨne nərmama səməme kamho narimnari səvəi naurɨsien, mɨne nərmama səməme kamheikuə, irəha tuhəpwəh nuvnimwəien ia taon nəha ia nəpɨn riti. Mətə nərmama me a i səməme kɨmərai pen nəɡhɨnraha ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien sə kwəti sipsip rauvehi irəha əpa nəha tuhəuvnimwə ia taon nəha.

21:1: 2Tes 3:13

21:2: Aes 52:1, 61:10, Hip 11:16, 12:22, Rev 3:12

21:3: 2Kron 6:18, Sek 2:10, 2Kor 6:16, Rev 7:17

21:4: Aes 35:10, Aes 65:19

21:5: 2Kor 5:17, Rev 4:2,10

21:6: Sam 36:9, Jer 2:13, Jon 7:37, Rev 1:8,17; 22:17

a21:6: Alfa in leta sə rukupwən ia alfapet səvəi nəkur Kris. Omeka in leta sampam. Nəhaɡ i kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Əvsini mwi Rev 21:6; 22:13.

21:7: 2Saml 7:14

21:8: Mat 25:41, Hip 10:38-39, Rev 19:20; 21:27; 22:15

21:9: Rev 15:1

21:10: Esik 40:2, Rev 21:2

21:11: Aes 60:1-2,19

21:12: Esik 48:30-35

21:15: Rev 11:1

21:19: Aes 54:11-12

21:22: Rev 15:3

21:23: Aes 60:19-20, Rev 22:5

21:24: Aes 60:3,5

21:25: Aes 60:11

21:26: Sek 14:7, Rev 22:5

21:27: Aes 52:1, 1Kor 6:9-10, Rev 13:8, 21:8