13
Nərimɨru riti sə rukrirapw ia reri təsi mutə
Rev 12:3, Rev 17:3,7-12Iakətoni nərimɨru riti rukrirapw ia reri təsi mutə. Kənkəpati me irəha pam ten. Kənkapwə me irəha pam sefen. Nənə kəfəfau pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien ia kənkəpati me. Kɨmərai pen nəhaɡ me ia kənkapwə me kuatia kuatia, nəhaɡ me səməme kamhəni ərəha Kumwesən. Dan 7:4-6Nərimɨru nəha rəmwhen ia pusi asori nəha kani mə lepet. Nɨsun me həmwhen ia nərimɨru nəha kani mə pea. Nɨpəɡi nəkwan rəmwhen ia nɨpəɡi nəkwai laeon. Nənə snek asori nəha ruvei pen nɨskaiien səvənhi min. In ruvei pen mwi jea sə in raməkure irə mamərɨmənu mɨne nasoriien sə rasori m nərimɨru nəha. Rev 17:8Kənkapwə nərimɨru nəha riti iakətoni mə kɨnəpi əpune raka, mətə rarə mɨmɨru mwi təmwki nau ruvehe mɨnamə. Nərmama me pam ia təkure tɨprənə nənimenraha rier tukwe, nənə həkurirə nərimɨru nəha. Irəha pam hənɨmwi nukurhunraha ia nəmri snek asori, mhəsiai in, tɨ nəri nə mə in ruvei pen nasoriien səvənhi m nərimɨru nəha. Irəha hənɨmwi mwi nukurhunraha ia nəmri nərimɨru nəha, mhəsiai in, mhəni mə, “Sin rəmwhen ia nərimɨru nəha? Sin rukurən naruaɡənien irau min?”
Dan 7:8,25, Dan 11:36, Rev 11:2Kɨnəseni nərimɨru nəha mɨnuə trəɡkiari ərpwi mɨni ərəha Kumwesən. Kɨməuvei pen nasoriien min in rukurən noien nəfe nəɡhɨn in rokeikei mə tro meste məkwə foti-tu. In rani ərəha pɨk Kumwesən, mɨne nəɡhɨn, mɨne imwəni fwe ia neiai, mɨne nərmama səməme kamharə ikɨn. Rev 11:7Kɨnəseni in mə traruaɡən irəha nərmama me səvəi Kumwesən muvehi irapw nɨskaiien səvənraha. Nənə kɨməuvei pen mwi nasoriien min mə trərɨmənu ia nərmama me pam, nərmama səvəi kwənəkwus me pam, mɨne teki nərmama me pam, mɨne nəɡkiariien me pam, mɨne tənəmtənə me pam.
Sam 69:28, Rev 3:5, 5:6, Rev 17:8, Rev 20:12,15, Rev 21:27Nərmama me pam ia təkure tɨprənə səməme nəɡhɨnraha riwən ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien tuhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nərimɨru nəha mhəsiai in. Fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi kuvərai pen raka nəɡhi nərmama ia nəkukuə nəha səvəi kwəti sipsip sə kɨnousi əpune.
Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan.
10  Jer 15:2, 43:11, Mat 26:52, Rev 14:12Iərmama sə kɨmərfi mə trevən ia kalapus
traməkeikei mevən.
Iərmama sə kɨmərfi mə tukərai əpune ia nau səvəi naruaɡənien,
tukaməkeikei kərai əpune.
Tɨ nəri nə mə tro iamɨnhi irə mɨne ro pen nərmama me səvəi Kumwesən tuhaməkeikei mhərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha ia nəpɨn me.
Nərimɨru riti sə rukrirapw ia reri tɨprənə mutə
11 Nənə iakətoni mwi nərimɨru riti mwi rukrirapw ia reri tɨprənə mutə. Kənkəpati kəru krouəmwhen ia kwəti sipsip riti. Rəɡkiari rerɨn rəmwhen ia snek asori riti. 12 Nərimɨru sə rɨməkupwən muvehe ruvei pen nasoriien me pam səvənhi min. Ramərer ia nəmri nərimɨru sə rɨməkupwən muvehe, maməkeikei m nərmama me pam ia təkure tɨprənə mə tuhənɨmwi nukurhunraha ia nənimen mhəsiai nərimɨru sə rɨməkupwən muvehe kɨnəpi əpune kənkapwə riti mətə rarə mɨmɨru mwi təmwki nau ruvehe mɨnamə. 13  Mat 24:24, 1Kinɡ 18:24-39Nərimɨru sə rɨməkurirə muvehe ramo nɨmtətien asori me, mɨni napw rukrutə ia neiai meiwaiu pehe ia tɨprənə ia nəmri nərmama. 14  Dut 13:1,4, Rev 19:20In ramərer ia nəmri nərimɨru sə rɨməkupwən muvehe mamo nɨmtətien me kɨnəseni pen in mə tro. Ia noien nəha in reikuə ia nərmama me səməme kamharə ia təkure tɨprənə mamɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə tuhaməkeikei mhəuvrhəkɨn nari riti mhəuvnhi nərimɨru sə kɨnəpi əpune in ia nau mətə rarə mɨmɨru mwi. 15  Dan 3:4-6Nənə nəri nəha kɨməuvnhi nərimɨru nəha irə kəseni nərimɨru sə rɨməkurirə muvehe mə treiahaɡ pen irə pwəh rəɡkiari. Nənə nənɨmwi nari nəha rəɡkiari skai mɨni mə tukaməkeikei kousi əpune nərmama me pam səməme həpkɨnɨmwi mhə nukurhunraha ia nənimen mhəsiai in. 16 Nənə in raməkeikei m nərmama me pam, nərmama kamhəuvehi nasoriien mɨne nərmama həpkuvehi mhə nasoriien, nərmama nautə səvənraha rasori mɨne nərmama nautə səvənraha riwən, nərmama kamoslef ia nirəha mɨne nərmama kɨpko mhə slef ia nirəha. In raməkeikei mɨnraha mə tuhəuvehi mak riti ia rəɡɨnraha mwatuk uə ia nɨpwənanraha. 17  Rev 14:9,11, Rev 16:2, 19:20, Rev 20:4Mak nəha in nəha nəɡhi nərimɨru nəha uə nampa sə ramahatən nəɡhɨn. Trɨni mɨnuə iərmama riti mak nəha riwən irə, ko rɨpkuvehi mhə nəmri nari riti, məpwəh nəmri penien nəmri nari ia nari riti.
18 Ro iamɨnhi irə tikaməkeikei mo nukurənien səim rəpwəmwɨs mwi tɨ nukurənien nampa səvəi nərimɨru nəha. Nənə trɨni mɨnuə nukurənien səim rəmwhen tikukurən nɨniien nɨpwran. Nampa nəha sikis-hantret-sikisti-sikis, ramahatən iərmama riti.

13:1: Rev 12:3, Rev 17:3,7-12

13:2: Dan 7:4-6

13:3: Rev 17:8

13:5: Dan 7:8,25, Dan 11:36, Rev 11:2

13:7: Rev 11:7

13:8: Sam 69:28, Rev 3:5, 5:6, Rev 17:8, Rev 20:12,15, Rev 21:27

13:10: Jer 15:2, 43:11, Mat 26:52, Rev 14:12

13:13: Mat 24:24, 1Kinɡ 18:24-39

13:14: Dut 13:1,4, Rev 19:20

13:15: Dan 3:4-6

13:17: Rev 14:9,11, Rev 16:2, 19:20, Rev 20:4