26
Nəmə asori me hərai sun mə tuhəuvən afafa mhəkwtəmhiri Iesu
Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, in rəɡkiari m nərmama me səvənhi, mɨni mə, Eks 12:1-27, Mat 20:18“Kɨmiaha hiəukurən mə nəpɨn kəru mwi tuko Pasova. Ia nəpɨn nəha tukuvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nərmama me mə irəha tuhərui tərini pen iou ia nei kamarkuaui.”
Ia nəpɨn nəha pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel housəsɨmwɨn irəha me ia nəkwai nimwə səvəi pris asori anan. Nəɡhɨn nə Kaeafas. Nənə hərai sun mə tuhəuvən afafa, mhəkwtəmhiri Iesu, mhousi əpune. Mətə həni mə, “Pwəh kɨtaha səpwəh nəkwtəmhiriien Iesu ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien asori. Rərəha mə nərmama niemaha trəpi irəha kamho nurɨɡrɨɡien asori tukwe.”
Pran riti rətəɡi pen senta ia nukwəne Iesu
Nəpɨn Iesu ramarə ia rukwənu nəha Petani, ruvnimwə pen ia nəkwai nimwə səvəi Saemon (Saemon nəha kupwən nemhəien skai ro tekɨn.) Luk 7:37-38Nənə pran riti ruvehe tɨ Iesu mauvehi potel riti kɨno ia kəruəterei riti kani mə alapasta.aAlapasta kəruəterei riti nənimen rutə pɨk. Fwe kupwən nərmama həuvehi mhəvi pen senta irə. Fwe ia nəkwai potel nəha senta riti nənimen rutə pɨk. Prən nəha rətəɡi pen senta nəha ia nukwəne Iesu nəpɨn raməkure ia kwopun kaməni nari ikɨn.
Nənə nəpɨn nərmama me səvəi Iesu hətoni, niemaha rəpi irəha. Həni mə, “Rəfo ramouraha senta iamɨnhi? Rɨpkəmri pen a nəmri nari irə, ko ruvehi mane asori irə, muvei pen m nərmama nautə səvənraha riwən.”
10 Mətə nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo kɨmiaha hiamo iamɨnhi irə ia prən i? In ramo noien amasan riti miou. 11  Dut 15:11Nərmama nautə səvənraha riwən tuhamarə kɨmiaha mɨnraha ia nəpɨn me, mətə iou tapkarə mhə kɨtaha m kɨmiaha nəpɨn me. 12 Rəfo prən i rətəɡi pehe senta i ia nɨpwrak? In ro mə trəpnəpenə ia nɨpwrak mə tukɨnɨmwi. 13 Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i kwopun pəku ia tənəmtənə me tukɨni irapw nəɡkiariien amasan səiou ikɨn tukɨni irapw nəfe prən i rɨno miou mə nərmama rerɨnraha tramrhi.”
Jutas tro noien ərəha
14  Jon 11:57Nərmama me səvəi Iesu irəha pam twelef, riti ia nirəha nəɡhɨn nə Jutas Iskariot. Revən tɨ pris asori me, 15  Sek 11:12mɨni mə, “Trɨni mɨnuə iakuvei pehe Iesu ia rəɡɨmiaha, kɨmiaha tihəuvei pehe nəfe miou?” Irəha hərəku in silin me kɨno ia silva irəha pam toti. 16 Ia nəpɨn atukwatukw nəha Jutas rɨnamətui suatuk mə truvei pen Iesu ia rəɡɨnraha.
Iesu mɨne nərmama me səvənhi hani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova
17  Eks 12:14-20Neste atukwatukw nəpɨn nəha tuhani bred sə yis riwən irə. Nərmama me səvəi Iesu həuvehe tukwe in, mhəni mə, “Kwopun pəku nəha ikokeikei mə kɨmaha tahəpnəpenə nəveɡɨnien səvəi Pasova ikɨn, nənə ik tikəni?”
18  Mat 21:3Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Həuvən fwe Jerusalem, mhətoni iərmama riti fwe ikɨn, mhəni pen tukwe in mə, ‘Iahatən səkɨtaha rɨni mə nəpɨn səiou ruvəuvehe ipaka. Tahani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova kɨmaha nərmama me səiou ia nəkwai nimwə səim.’ ” 19 Nərmama me səvəi Iesu həuvən mho nəfe rɨməni pen tɨ nirəha i, mhəpnəpenə tɨ nəveɡɨnien səvəi Pasova.
20 Ia nəruarəv Iesu mɨne twelef nərmama me səvənhi kamhəkure 21 mamhani pəri nari. Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i mə kɨmiaha riti truvei pen iou ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki iou.”
22 Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien nəha, rerɨnraha rəpou. Həuvehe kuatia kuatia mamhəres Iesu i mə, “Iərɨmənu, sin nəha ikani? Iou?”
23  Sam 41:9Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iakani iərmama sə rameitesi bred ia tikiplet kuatia kɨmrau min. In truvei pen iou ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki iou. 24 Iou, Iəməti Iərmama, takaməkeikei memhə rəmwhen kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan, mətə trərəha anan tɨ iərmama sə truvei pen iou ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki iou. Ramasan pɨk mə rɨpkəpwəh a nətuiien.”
25 Nənə Jutas, iərmama sə truvei pen Iesu ia rəɡi nərmama kamhəmwəki in, rɨni mə, “Iahatən, sin nəha ikani? Iou?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ik nə ikani.”
26  Mat 14:19Nəpɨn nəha kamhani nari irə, Iesu ruvehi bred, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe, nənə məkwsen, muvei pen m nərmama me səvənhi, mɨni mə, “Tihəuvehi, mhani. In i nɨpwrak.”
27 Kurirə irə in ruvehi kap waen, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe. Məfwaki pam, nənə muvei pen mɨnraha, mɨni mə, “Kɨmiaha pam tihənɨmwi. 28  Eks 24:8, Jer 31:31-34, Sek 9:11, 1Kor 10:16In i nɨtek sə trərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien vi səvəi Kumwesən. Traiu tɨ nərmama həpɨk mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səvənraha. 29 Iakani pehe tukumiaha i tapkənɨmwi mhə mwi waen i meste nəpɨn nəha takənɨmwi waen vi kɨtaha m kɨmiaha ia nɨtətə sə Tata səiou ramərɨmənu irə.”
30  Luk 22:39, Jon 18:1Nənə irəha hani nɨpu riti, mho sampam irə, mhəier mhəuvən ia Təkuər Olif.
Pita trɨni m kahar mə in rɨreirei Iesu
31  Sek 13:7Ia kwopun nəha Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Ipwet ia nəpɨn kɨmiaha pam tihap raka ia nirak. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə Kumwesən rɨni mə,
‘Iou takousi iərmama sə ramətui tɨ sipsip,
nənə sipsip me səvənhi tuhaiu kɨrkɨri.’
32  Mat 28:7,16Mətə in tro iakətui mwi ia nemhəien səiou. Takətui raka, mevən fwe ia tənə Kalili. Iou takukupwən kɨmiaha tihəkurirə.” 33 Mətə Pita rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Irəha pam tuhap raka ia niram, mətə rɨpko mhə iou.”
34  Mat 26:69-75Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iakani nɨpərhienien tukw ik i ipwet ia nəpɨn, kurirə rəiə rakaka, ik tikɨni m kahar mə ikreirei iou.”
35  Mat 26:56Mətə Pita rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə həni mə takaməkeikei memhə krau mik, mətə ko iakəpwəh nɨniien mə iakreirei ik.” Nənə nərmama me pam səvənhi həni nəɡkiariien kuatia.
Iesu raməfwaki ia Ketsemane
36 Iesu mɨne nərmama me səvənhi həuvən ia kwopun riti nəɡhɨn nə Ketsemane. Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməkure ia kwopun i. Pwəh iou iakevən kwərha məfwaki.” 37 Nənə in riri Pita mɨne tɨni Sepeti kəru irəhar harevən irəha min. Ia nəpɨn nəha in rɨnamreɡi rərəha, rerɨn rəpou pɨk. 38  Jon 12:27Nənə rɨni pen tɨ nirəhar i mə, “Rerɨk rəpou pɨk ipaka iakemhə tukwe. Tiamharo i, pwəh kɨtaha m kɨmirəhar tsəpwəh napriien.”
39  Hip 5:7-8, Mat 6:10Nənə Iesu revən ouihi a mwi mɨmwei ia tɨprənə məfwaki, mɨni mə, “Tata səiou. Tikuvehi raka kap i pwəh iakəpwəh nənɨmwiien. Mətə tikəpwəh noien rəmwhen sə iakokeikei, mətə tiko rəmwhen sə ikokeikei.”
40 Nənə Iesu rəfwaki pam, mɨrərɨɡ pehe mətoni Pita mɨne Jemes mɨne Jon kamharapri. Nənə in rɨni pen tɨ Pita i mə, “Rəfo, ko hiəpkətui mhə nəpɨn ouihi a uə? 41  Mat 6:13, Hip 2:14, 4:15Kɨmirəhar tiharətui mharəfwaki mə tiharəpwəh nɨmweiien ia nərəhaien. Nɨpərhienien rerɨmiaha raɡien mə tihəfwaki, mətə nɨpwramiaha rəpou.”bSuatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i in i mə, “Nɨpərhienien Nənɨmwɨn rerɨn raɡien mə tihəfwaki, mətə nɨpwramiaha rəpou.”
42 Nənə Iesu revən səro kəru irə, məfwaki, mɨni mə, “Tata səiou. Trɨni mɨnuə kap i ko rɨpkiwən mhə meste iakənɨmwi, tako rəmwhen sə ikokeikei.”
43 Nənə Iesu rɨrərɨɡ pehe mwi mətə irəhar harnapri mwi, tɨ nəri nə mə napriien ruvəuvehi irəhar. 44  2Kor 12:8Ro iamɨnhi irə in rəpwəh mwi irəhar, mevən səro kahar irə, məfwaki, mɨni a mwi nəɡkiariien kuatia.
45 Kurirə irə ruvehe mwi tɨ nərmama me səvənhi, mɨni pen tɨ nirəhar i mə, “Rəfo, hiamarapri, mamharuvehi ihi napwɨsien səkɨmiahar? Həreɡi ro. Nəpɨn nəha ruvəuvehe. Iərmama riti truvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nəmə ərəha me. 46  Jon 14:31Tiharo mharərer. Pwəh saməuvən. Hətə ro, iərmama nəha trɨni pui iou ruvəuvehe ipaka.”
Nərmama səməme kamhəmwəki Iesu həuvehe mhəkwtəmhiri in
47 Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, Jutas, in riti ia twelef nərmama me səvəi Iesu, ruvehe irəha nərmama həpɨk. Nepwɨn kamhəuvehi nau. Nepwɨn kamhəuvehi nɨpəri nei. Pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hənərhi pen irəha. 48 Jutas rɨnəɡkiari raka mɨnraha mə, “Iərmama sə takakei min, iəmə nə in nə. Kɨmiaha tihəkwtəmhiri.” 49 Nənə Jutas ruvehe, mevən atukwatukw tɨ Iesu, mɨni mə, “Ramasan tukw ik, iahatən.” Nənə rakei min.
50 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou riti. Tiko mo nəfe ikɨməuvehe tukwe.” Nənə nərmama me həuvehe mhəmri pen rəɡɨnraha ia Iesu, mhəkwtəmhiri. 51  Jon 18:26Mətə iərmama riti sə ramərer ipaka tɨ Iesu reivi raka nau səvənhi, mərai iərmama riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan, mərai raka nɨkare nɨfreɡɨn.
52  Jen 9:6, Rev 13:10Nənə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Uvehi nau səim mɨvai pen ia təmwhekɨn, tɨ nəri nə mə nərmama me səməme kamhəuvehi nau mə tuharuaɡən irə tukərai əpune irəha ia nau. 53 Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə mə ko iapkəkwein mhə Tata səiou nənə təkwtəkwuni a irə in trərhi pehe naɡelo me taosen m taosen həuvehe mhasitu ia nirak? 54 Mətə trɨni mɨnuə iako iamɨnhi irə nəɡkiariien i sə Nəkukuə Ikinan rani mə kɨmiaha tihəkwtəmhiri iou iamɨnhi irə trəfuvehe mukuə irə?”
55  Luk 19:47, 21:37Ia nəpɨn nəha Iesu rɨni pen tɨ nərmama me i mə, “Rəfo hiaməuvehi nau me mɨne nɨpərpəri nei me mamhəuvehe mə tihəkwtəmhiri iou iamɨnhi irə? Nətərɨɡien səkɨmiaha rɨnuə iou rakres riti uə? Ia nərineiv m neis mɨne iakamarə fwe ia nimwə səvəi Kumwesən, mamahatən nərmama. Rəfo hiəpwəh nəkwtəmhiriien iou ia nəpɨn nəha? 56  Mat 26:31Mətə narimnari me i hiamo haməier pehe iamɨnhi irə mə nəɡkiariien me nəha profet kupwən me həmərai pen ia Nəkukuə Ikinan tuhəuvehe mhəukuə.” Nəpɨn nərmama me i həkwtəmhiri Iesu, nərmama me səvənhi həpwəh in mhap.
Iesu rərer ia nəmri pris asori anan mɨne nəmə asori me
57 Nərmama me nəha səməme həkwtəmhiri Iesu həiri in mhəuvən tɨ Kaeafas. Kaeafas in pris asori anan. Nahatən me səvəi Loa mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hənousəsɨmwɨn raka irəha me ia nimwə səvənhi. 58 Pita rakurirə ia Iesu, mamavən isipwɨn tukwe meste nari fwe nɨkare nimwə səvəi pris asori anan. Nənə muvnimwə, məkure irəha iotukwininari me, mə trətoni mə tukəfo irə ia Iesu. 59 Nənə pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhətui nərmama nepwɨn mə tuheikuə, mhəni irapw nəri ərəha riti sə Iesu rɨno uə rɨməni. Nəmə asori me hokeikei mə tuhəreɡi pwəh housi əpune in tukwe. 60 Nəri auər a mə nərmama həpɨk həskəmter mamheikuə ia nəfe hənətoni Iesu rɨno uə həməreɡi in rɨməni, mətə nəmə asori me həpkətə mhə nari riti. Mətə irəha kamhəmwur mamhəuvən meste iərmama kəru krouvehe, 61  Jon 2:19-21rouni mə, “Iəmə i rɨməni iamɨnhi irə mə, ‘Iou iakukurən nourahaien nimwə səvəi Kumwesən, marə muvrhəkɨn mwi ia nəpɨn kahar.’ ”
62 Nənə pris asori anan rərer, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Nəɡkiariien riti riwən tikɨni? Rəfo ia nəɡkiariien nəha irau krouni rauuəsi ik irə?” 63  Aes 53:7, Mat 27:12Mətə Iesu rəpnapen. Nənə pris asori anan rɨni pen tukwe in mə, “Iakəres pehe ik i ia nəɡhi Kumwesən sə ramɨru. Ni pehe ro tukumaha i. Ik Kristo, Tɨni Kumwesən, uə rekəm?”
64  Sam 110:1, Dan 7:13, Mat 24:30Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ik ikɨni, mətə iakani pehe tukumiaha i mə nəha təkwtəkwuni mɨne mamevən tihətoni iou, Iəməti Iərmama, takaməkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk sə in nɨskaiien səvənhi rasori. Tihətoni mwi iou takauvehe ia nəpuə me ia nɨmaɡouaɡou.”
65  Wok Me 14:14, Mat 9:3, Jon 10:33Nənə nəpɨn pris asori anan rɨreɡi, reitehi tɨnari səvənhi, mɨni mə, “Kɨtaha tsətui iərmama riti mwi tro pui iəmə i tɨ nəfe? Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka mə in rɨni ərəha Kumwesən. 66  Lev 24:16, Jon 19:7Nətərɨɡien səkɨmiaha mə tsəfo irə?” Mɨreɡi irəha həni mə, “In traməkeikei memhə.”
67  Aes 50:6, 53:5Nənə hərɡəvəsi pen nənimen, mamhəuəsi in. Nepwɨn həpwi in, 68 mamhəni mə, “Mə ik Kristo pərhien, ni pehe ro tukumaha i nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Nənɨmwɨn mə sin ruəsi ik!”
Pita rɨni mə in rɨreirei Iesu
69 Ia nəpɨn nəha Pita fwe inhərɨpw ia nɨkare nimwə səvəi pris asori anan. Nənə pran riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan ruvehe ipaka tukwe, mɨni mə, “Ik mwi ikɨnamavən pəri kɨmirau Iesu iəmə Kalili.”
70 Mətə ia nəmrɨnraha pam Pita rɨni mə, “Rekəm. Iou iakreirei nəfe i ikamɨni.”
71 Pita rəpwəh nɨkare nimwə nəha mier mevən ipaka tɨ təpinhə asori riti sə nərmama kamhəuvnimwə pehe irə. Nənə pran riti mwi sə ramo tukwini nari rətə in, mɨni pen tɨ nərmama səməme kamhərer ia kwopun nəha mə, “Iəmə i rɨnamavən pəri irau Iesu iəmə Nasaret.”
72 Mɨreɡi Pita rɨni mwi mə, “Rekəm. Iakani pehe tukw ik i kwəsuahi anan mə iou iakreirei iəmə nəha ikani.”
73 Nəpɨn ouihi a rukurau, nənə nərmama səməme kamhərer ia kwopun nəha həuvehe, mhəni pen tɨ Pita i mə, “Nɨpərhienien. Ik riti ia nirəha tɨ nəri nə mə ik iəmə Kalili.”
74 Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Mə iakameikuə pwəh Kumwesən rərpwɨn noien ərəha səiou. Iakani pehe tukumiaha i kwəsuahi anan mə iou iakreirei iəmə nəha kɨmiaha hiaməni.”
Pita rɨni iamɨnhi irə, nənə təkwtəkwuni a rəiə rakaka. 75  Mat 26:34Nənə Pita rerɨn rɨrhi nəɡkiariien səvəi Iesu. Rɨməni mə, “Kurirə rəiə rakaka, ik tikɨni m kahar mə ikreirei iou.” Pita rerɨn rɨrhi. Nənə rier mevən mɨrapi nasəkien.

26:2: Eks 12:1-27, Mat 20:18

26:7: Luk 7:37-38

a26:7: Alapasta kəruəterei riti nənimen rutə pɨk. Fwe kupwən nərmama həuvehi mhəvi pen senta irə.

26:11: Dut 15:11

26:14: Jon 11:57

26:15: Sek 11:12

26:17: Eks 12:14-20

26:18: Mat 21:3

26:23: Sam 41:9

26:26: Mat 14:19

26:28: Eks 24:8, Jer 31:31-34, Sek 9:11, 1Kor 10:16

26:30: Luk 22:39, Jon 18:1

26:31: Sek 13:7

26:32: Mat 28:7,16

26:34: Mat 26:69-75

26:35: Mat 26:56

26:38: Jon 12:27

26:39: Hip 5:7-8, Mat 6:10

26:41: Mat 6:13, Hip 2:14, 4:15

b26:41: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i in i mə, “Nɨpərhienien Nənɨmwɨn rerɨn raɡien mə tihəfwaki, mətə nɨpwramiaha rəpou.”

26:44: 2Kor 12:8

26:46: Jon 14:31

26:51: Jon 18:26

26:52: Jen 9:6, Rev 13:10

26:55: Luk 19:47, 21:37

26:56: Mat 26:31

26:61: Jon 2:19-21

26:63: Aes 53:7, Mat 27:12

26:64: Sam 110:1, Dan 7:13, Mat 24:30

26:65: Wok Me 14:14, Mat 9:3, Jon 10:33

26:66: Lev 24:16, Jon 19:7

26:67: Aes 50:6, 53:5

26:75: Mat 26:34