4
Napwɨsien riti nəha ikɨn nərmama me səvəi Kumwesən həukurən nuvehiien ipwet
Mətə kɨtaha i, Kumwesən ruvəni raka tukutaha mə kɨtaha səukurən nuvnimwəien mhəuvehi napwɨsien səvənhi, nənə nəɡkiariien nəha ramərer maməsevər tukutaha. Ro pen pwəh səhekɨr. Rərəha mə tukəkiri kɨmiaha riti kətə mə rəpwəh nesteien napwɨsien nəha. Kɨtaha səuvəreɡi raka nəɡkiariien amasan riti rəmwhen nərmama me nəha fwe kupwən həməreɡi. Mətə nəɡkiariien nəha irəha həməreɡi rɨpkasitu mhə ia nirəha, tɨ nəri nə mə irəha həməreɡi a mətə həpwəh nahatətəien irə. Hip 3:11Mətə kɨtaha səməme səuvəni raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien nəha saməuvnimwə mamhəuvehi napwɨsien nəha Kumwesən raməɡkiari irə mamɨni mə,
“Niemaha rəpi pɨk iou, iakuvehi kwəsuahi, mɨni mə,
‘Irəha tuhəpkuvnimwə mhə ia nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səiou.’ ”
In rɨni iamɨnhi irə nəri auər a mə rɨno pam wok me səvənhi ia nəpɨn rɨnəmri tɨprənə irə. Jen 2:2Kɨtaha səukurən mə rɨno pam raka wok me nəha iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan raməɡkiari ia nəpɨn sə ro sefen irə, mani mə, “Ia nəpɨn səro sefen, Kumwesən rapwɨs ia wok me pam səvənhi.” Sam 95:11Nənə rani mwi ia kwopun i mə, “Irəha tihəpkuvnimwə mhə ia nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səiou.”
Nərmama səməme haməkupwən mhəreɡi nəɡkiariien amasan, irəha həpkuvnimwə mhə mhəpkuvehi mhə napwɨsien nəha tɨ nəri nə mə irəha hənərui nəkwai Kumwesən. Mətə napwɨsien nəha raməmak ihi mə nərmama nepwɨn mwi irəha həukurən nuvnimwəien mhəuvehi. Ro nukurənien i mə ro iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nuk rɨpɨk rukurau nənə Kumwesən rəmri mwi nəpɨn riti mwi kani mə “Ipwet.” Kiɡ Tevɨt rɨməni irapw nəri nəha ia nəɡkiariien i iakuvəni raka, rani mə,
“Ipwet, trɨni mɨnuə hiəreɡi reri Kumwesən,
hiəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai.”
Dut 31:7, Jos 22:4Fwe kupwən, Josua rɨpkuvei pen mhə napwɨsien mɨnraha ia tənə Kenan. Ko ruvei pen mɨnraha Kumwesən ko rɨpkɨni mhə mwi nəpɨn əpə riti mwi kurirə. Mətə Kumwesən rɨni nəpɨn əpə riti mwi. Ro iamɨnhi irə napwɨsien riti nəha ikɨn raməmak ihi nərmama me səvəi Kumwesən həukurən nuvnimwəien mhəuvehi. Napwɨsien nəha rəmwhen ia sapat, 10  Hip 4:4tɨ nəri nə mə iərmama sə truvnimwə muvehi napwɨsien nəha səvəi Kumwesən, in mwi trapwɨs ia wok səvənhi rəmwhen ia Kumwesən rɨnapwɨs ia wok səvənhi fwe kupwən. 11 Ro pen pwəh kɨtaha sousari əknekɨn mə tsəuvnimwə mhəuvehi napwɨsien nəha. Rərəha mə kɨtaha riti tresi pen noien səvəi nəkur kupwən me səməme hənərui nəkwai Kumwesən mhəmwei.
12  1Pit 1:23, Efes 6:17, Rev 1:16, 19:15, Jon 12:48Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəɡkiariien səvəi Kumwesən ramɨru mamo nɨpwran, məhiə məpi raka nau səvəi naruaɡənien sə rəhiə ia nɨkaren pəri mi, mamərai ərori iərmama meste fwe imwə anan ia kwopun nɨmɨruien mɨne nənɨmwɨn krauarə ikɨn, meste kwopun nɨkəkrin me hərɨpɨn ikɨn mɨne nui fwe imwə ia nɨkəkrin me, maməkiri nətərɨɡien me mɨne noien afafa me ia reri iərmama. 13 Nari riti riwən sə Kumwesən rɨno ko rərkwafə ia nənimen, mətə in ramətə pam irəha. Nənə in nəha trəres kɨtaha mə sənəfarə irə ia nɨmɨruien səkɨtaha.
Iesu in pris asori anan riti
14  Hip 3:1, 10:23Ro pen pwəh səkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien səkɨtaha sə saməni irapw tɨ nəri nə mə səuvəuvehi pris asori anan riti səkɨtaha in rasori. In i Iesu, Tɨni Kumwesən sə rutə məpi raka nɨmaɡouaɡou mevən fwe ia neiai. 15 Pris asori anan nəha səkɨtaha rukurən amasan mə nɨskaiien səkɨtaha riwən, nənə ramapi tukutaha, tɨ nəri nə mə narimnari me pam həneipweipwi raka in. Mətə nari kuatia in rɨpko mhə noien ərəha. 16  Hip 10:19Ro pen pwəh səpwəh nehekɨrien. Pwəh səuvən ipaka tɨ jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu, jea sə namasanien raku pen ikɨn. Ia kwopun nəha in trapi kɨtaha, muvei pehe namasanien m kɨtaha nəpɨn samətui in mə trasitu ia kɨtaha.

4:3: Hip 3:11

4:4: Jen 2:2

4:5: Sam 95:11

4:8: Dut 31:7, Jos 22:4

4:10: Hip 4:4

4:12: 1Pit 1:23, Efes 6:17, Rev 1:16, 19:15, Jon 12:48

4:14: Hip 3:1, 10:23

4:16: Hip 10:19