5
Kɨtaha səukurən mə ia narəien səvəi nəkur Isrel nəpɨn me pam Kumwesən rarfi iərmama riti ia reri nərmama mauvehi utə in mə truvehe mo in pris asori anan. Pris asori anan nəha tro suatuk səvəi nərmama həuvən tɨ Kumwesən. In rauvei pen tukwini narimnari me səvənraha m Kumwesən ia təkure nɨfatə, nənə mavi netə tɨ nuvehi rakaien noien ərəha me səvənraha. Hip 4:15Nərmama səməme hamreirei nari mamhəuvən ia mour, pris asori anan nəha rukurən noien rɨməru tɨ nirəha tɨ nəri nə mə in mwi rɨpkɨskai mhə mamo noien ərəha nəpɨn rɨpɨk. Lev 9:7, 16:6Ro iamɨnhi irə in traməkeikei muvi netə tɨ nuvehi rakaien noien ərəha me səvənhi, nənə marə mo mwi səvəi nərmama.
Eks 28:1Nənə iərmama riti ko rɨpkuvehi utə atukw mhə in mə tro wok səvəi pris asori anan, mətə Kumwesən rəkwein in mə tro rəmwhen rɨnəkwein ia Eron fwe kupwən. Hip 1:5Rəmwhen a mwi Kristo rɨpkuvehi utə atukw mhə in mə in pris asori anan, mətə Kumwesən rɨmərfi, nənə mɨni pen tukwe in mə,
“Ik nərɨk.
Təkwtəkwuni iakuvehe tata atukwatukw səim.”
Hip 6:20, 7:1,17Nənə ia kwopun riti mwi ia Nəkukuə Ikinan in rani mə,
“Ik pris riti rəmwhen ia Melkisetek fwe kupwən,
tikauvehi wok i ia nəpɨn me mɨne ia nuk nuk me.”
Mat 26:39-46, Fil 2:6-8Ia nɨmɨruien səvənhi ia təkure tɨprənə i Iesu raməfwaki m Kumwesən maməres nari, mamasək əpwəmwɨs nɨse nənimem ramaiu. Kumwesən rauvehi nɨskaiien tɨ nuvehimɨruien in mə trəpwəh nemhəien. Nənə in ramsiai Kumwesən mamo nəkwan, ro pen Kumwesən rɨreɡi in. Nɨpərhienien Iesu in Tɨni Kumwesən, mətə rɨməreɡi nəmisəien. Ro pen nəmisəien səvənhi ro in rukurən amasan nɨpwrai noien nəkwai Kumwesən. Nənə nəpɨn ruvehe mɨnatukwatukw pam, in ruvehe nukune nɨmɨruien rerɨn kauvehimɨru nərmama me pam irə səməme kamho nəkwan. 10  Hip 5:6Nənə Kumwesən ruvei pen nahaɡ i min mə in pris asori anan rəmwhen ia pris nəha Melkisetek fwe kupwən.
Nəɡkiariien kani kaməsuəpwiri irəha irə
11 Kɨmaha iahaməuvehi nəɡkiariien rɨpɨk mə tahəni mhəɡkiari ia nəri nəha, mətə rəknekɨn tɨ nɨni amasan pamien tukumiaha, tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiarpaha nɨreɡiien nari riti nənə mhəukurən. 12  1Kor 3:1-3Kɨnahatən raka kɨmiaha tui ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Təkwtəkwuni ratukwatukw a mə kɨmiaha tihahatən nərmama me irə, mətə kɨmiaha ko hiəpko mhə. Təkwtəkwuni nəha tukaməkeikei kahatən mwi kɨmiaha ia nukune nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Kɨmiaha hiamesɨs a ko hiəpkani mhə nəveɡɨnien skai. 13 Mətə iərmama sə ramesɨs ihi iamɨnha irə trəfo mukurən nəɡkiariien səvəi natukwatukwien? Rəknekɨn tɨ nəri nə mə in iəkunouihi. 14  Rom 16:19, Fil 1:10Mətə nəveɡɨnien sɨkai sənəi nəkur həuvəmruə raka səməme kamhəkiri noien me ia nəpɨn me, nətərɨɡien səvənraha ruvəuvehe muvəukurən sə ramasan mɨne sə rərəha.

5:2: Hip 4:15

5:3: Lev 9:7, 16:6

5:4: Eks 28:1

5:5: Hip 1:5

5:6: Hip 6:20, 7:1,17

5:7: Mat 26:39-46, Fil 2:6-8

5:10: Hip 5:6

5:12: 1Kor 3:1-3

5:14: Rom 16:19, Fil 1:10