2
Nətərɨɡien səkɨtaha traməkeikei məmwhen ia nətərɨɡien səvəi Iesu Kristo
Rerɨmiaha rɨskai ia Kristo tɨ nəri nə mə hiəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmiaha min uə rekəm? Ouəh! Hiamreɡi ramasan ia nokeikeiien səvənhi uə rekəm? Ouəh! Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ia kɨmiaha uə rekəm? Ouəh! Hiamo ramasan m kɨmiaha me nənə mamhapi tukumiaha me uə rekəm? Ouəh! Mə ro iamɨnhi irə iakokeikei mə tiho rerɨk pwəh raɡien mwi. Kɨmiaha pam tihaməkeikei mhəuvehe mho kuatia ia nətərɨɡien səkɨmiaha, mho nokeikeiien m kɨmiaha me, mho pəri nari ia nətərɨɡien kuatia rəmwhen mə kɨmiaha iərmama kuatia. * Kal 5:26, Rom 12:10Tihəpwəh noien nari riti ia nətərɨɡien səkɨmiaha əpa, uə mho mhəuvehi utə kɨmiaha irə, mətə tiheiwaiu nənə mhətərɨɡ ia kɨmiaha me nepwɨn rəpi raka kɨmiaha atukw. * 1Kor 10:24,33Nənə tihasitu ia kɨmiaha me tɨ nɨmɨruien me səkɨmiaha. Rɨpkamasan mhə mə iərmama riti ramətui amasan tɨ nɨmɨruien əpa səvənhi.
Nətərɨɡien səkɨmiaha traməkeikei məmwhen ia nətərɨɡien səvəi Iesu Kristo:
* Jon 1:1-2, 17:5Nɨpərhienien in Kumwesən pərhien,
mətə in rɨpkəmwur mhə mə trəkwtəmhiri əknekɨn noien nəha sə in mɨne Kumwesən krouəmnəmwhen a,
* 2Kor 8:9, Jon 1:14in rəmri karen nasoriien səvənhi,
muvehi noien səvəi iərmama sə ramo tukwini nari,
mətui pehe ia tɨprənə i nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrai nərmama.
* Rom 8:3, Jon 10:17, Hip 5:8, 12:2Nənə nəpɨn kamətə in mə ramarə ia narəien səvəi iərmama,
in ruvehi irapw atukw in,
mamo nəkwai Kumwesən ia narimnari me pam meste memhə, nɨpərhienien remhə ia nei kamarkuaui.
* Wok Me 2:33, Efes 1:20-21, Hip 1:3-4Ro iamɨnhi irə Kumwesən ruvehi utə in revən fwe irənhə anan,
muvei pen nahaɡ min sə rəpi raka pam nahaɡ me,
10  * Rom 14:11mə ia nəɡhi Iesu narimnari me pam səməme kamhəmɨru ia kwopun me pam ia neiai, mɨne tɨprənə, mɨne Imwei Nəkur Həuvamhə,
tuhənɨmwi nukurhunraha mhəuvei pen nɨsiaien min,
11  * Rom 10:9nənə irəha pam tuhəni irapw mə Iesu Kristo in Iərɨmənu,
nənə noien nəha truvehi utə nəɡhi Tata Kumwesən.
Nərmama me səvəi Iesu Kristo kamhəser rəmwhen ia kəməhau me
12  * Sam 2:11, 1Pit 1:17Nərmama keikei me səiou. Nəpɨn iakamarə ihi kɨtaha m kɨmiaha, hiamo nəkwak ia nəpɨn me. Nənə təkwtəkwuni nəha iakamarə isipwɨn tukumiaha, kɨmiaha tihaməkeikei mhousari mho nəkwak mamhəuvən. Tihəhekɨr mhətəmnɨmwɨn mamho narimnari me nəha Kumwesən rɨməuvehimɨru kɨmiaha tukwe. 13  * Jon 15:5, 1Kor 12:6, 15:10, 2Kor 3:5, 1Tes 2:13Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in nə Kumwesən fwe ia rerɨmiaha ramo kɨmiaha hiokeikei noien narimnari me kamhesi pen nətərɨɡien amasan səvənhi.
14 Ia narimnari me pam səməme hiamo, tihəpwəh nəɡkiari əɡkiariien tukwe mhəpwəh nəvisəien m kɨmiaha me tukwe. 15 Ia noien nəha kɨmiaha nɨpwnəti Kumwesən me tihatukwatukw, mhəmher, tukəpwəh nətoniien noien ərəha riti səkɨmiaha nəpɨn hiamarə ia kurkwai nərmama ikou me səməme kamho noien ərəha. Ia rerɨnraha kɨmiaha hiaməser mhəmwhen ia kəməhau me ia nɨmaɡouaɡou, 16 mamhəuvei pen nəɡkiariien səvəi nɨmɨruien mɨnraha. Kɨmiaha tiho iamɨnhi irə mə nəpɨn sə Kristo truvehe irə iou rerɨk traɡien tukumiaha, nənə iakukurən mə iapkaiu auər a mhə uə iapkɨsese auər a mhə. 17  * Rom 15:16, 2Tim 4:6Nahatətəien səkɨmiaha rəmwhen ia nari riti hiaməuvei pen m Kumwesən kauvani ia təkure nɨfatə. Trɨni mɨnuə kousi əpune iou nɨtek raiu rəmwhen ia waen kətəɡi irapw ia nəri nəha, mətə iou iakokeikei a mamaɡien kɨtaha m kɨmiaha. 18  * Fil 3:1, 4:4Nənə ia noien kuatia kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei a mamhaɡien kɨtaha miou.
Timoti mɨne Epafrotaetas
19 Trɨni mɨnuə Iesu Iərɨmənu səkɨtaha rəseni, iakokeikei mə trɨpko mhə tui iakərhi pehe Timoti ruvehe mətoni kɨmiaha mə nəpɨn in rɨrərɨɡ muvehe məvisau pehe kɨmiaha miou, nənə iou mwi rerɨk traɡien. 20 Iərmama riti mwi riwən ia kwopun i nətərɨɡien səvənhi rəmwhen ia səvəi Timoti, in rerɨn ramrhi pɨk kɨmiaha. 21  * 2Tim 4:10Nərmama əpə me kamhətərɨɡ a ia wok me səvənraha, mhəpwəh nətərɨɡien ia wok səvəi Iesu Kristo. 22 Mətə Timoti noien səvənhi ramasan pɨk. Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə in ramasitu ia nirak ia wok səvəi nəɡkiariien amasan səvəi Kristo rəmwhen iəkunouihi ramo wok irau tata səvənhi. 23 Ro iamɨnhi irə rerɨk ramrhi mə nəpɨn iakukurən mə nari riti tro iou, iakərhi pehe in ruvehe mətoni kɨmiaha. 24 Nənə iakətɨɡite ia Iərɨmənu səkɨtaha mə trɨpko mhə tui iou mwi iakuvehe mətoni kɨmiaha.
25  * Fil 4:18Mətə rerɨk ramrhi mə takaməkeikei mərhi pehe Epafrotaetas rɨrərɨɡ muvehe mətoni kɨmiaha. In piak sə kɨmrau min iarauo pəri wok nənə rauaruaɡən pəri. Fwe kupwən hiənərhi pehe in ruvehe muvei pehe narimnari me nepwɨn masitu ia nirak irə ia nəɡhɨmiaha. 26 In rokeikei pɨk mə trətoni pam kɨmiaha. In ramreɡi rərəha anan tɨ nəri nə mə hiəreɡi mə in ramemhə. 27 Pərhien nemhəien riti rɨməuvehi ipaka remhə, mətə Kumwesən rapi in mapi mwi iou nənə momasan in ia nemhəien səvənhi. Mətə trɨni mɨnuə rɨmamhə pərhien iou takreɡi rərəha pɨk anan mwi. 28 Ro iamɨnhi irə iakokeikei pɨk mə takərhi pehe in nəpɨn hiətoni rerɨmiaha traɡien mwi, nənə iou mwi nətərɨɡien sə iakamreɡi rərəha irə tukumiaha truvehe miwən. 29  * 1Kor 16:16,18, 1Tim 5:17Ro iamɨnhi irə nəpɨn in truvehe tukumiaha, kɨmiaha tihaməkeikei mhəsevər ia rerɨmiaha tukwe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha mhaɡien asori. Nənə tihəuvei pen nɨsiaien m nərmama sə ro me iamɨnha irə, 30 tɨ nəri nə mə ipaka in remhə tɨ wok səvəi Kristo. In rɨpkhekɨr mhə tɨ nɨmɨruien səvənhi ia nəpɨn skai me mə trasitu ia nirak nəpɨn suatuk səkɨmiaha riwən tɨ nasituien.

*2:3: Kal 5:26, Rom 12:10

*2:4: 1Kor 10:24,33

*2:6: Jon 1:1-2, 17:5

*2:7: 2Kor 8:9, Jon 1:14

*2:8: Rom 8:3, Jon 10:17, Hip 5:8, 12:2

*2:9: Wok Me 2:33, Efes 1:20-21, Hip 1:3-4

*2:10: Rom 14:11

*2:11: Rom 10:9

*2:12: Sam 2:11, 1Pit 1:17

*2:13: Jon 15:5, 1Kor 12:6, 15:10, 2Kor 3:5, 1Tes 2:13

*2:17: Rom 15:16, 2Tim 4:6

*2:18: Fil 3:1, 4:4

*2:21: 2Tim 4:10

*2:25: Fil 4:18

*2:29: 1Kor 16:16,18, 1Tim 5:17