8
Nakalasia me fwe Korin tuho sampam ia wok sə həno vi a ia nuk kurirə
Rom 15:26Piak me, kɨmaha iahokeikei mə tihəukurən namasanien səvəi Kumwesən sə raməriari pen irə m nakalasia me fwe profens Masetonia mə irəha həukurən nasituien ia nərmama nepwɨn mwi. Irəha hənarə ia nəpɨn sɨkai riti rəknekɨn tɨ nirəha, mətə rerɨnraha ramaɡien a ia nəpɨn me. Nautə səvənraha riwən, mətə housəsɨmwɨn mane asori mhəuvei pen m nakalasia me ia kwopun me. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə irəha həuvei pen mane səvənraha sə raməmak rəmwhen a, harə mhəuvei pen asori anan mwi. Rerɨnraha raɡien a mə pwəh ho. 2Kor 9:1-2Irəha hənəres kɨmaha nəpɨn rɨpɨk mə tahəseni pwəh irəha hasitu ia wok səvəi nuvei penien mane m nərmama me səvəi Kumwesən fwe Jerusalem. Rerɨmaha rɨpkrhi mhə mə irəha tuho rasori iamɨnha irə, mətə həno. Irəha haməkupwən mhəuvei pen nɨmɨruien səvənraha m Iərɨmənu səkɨtaha, kurirə həuvei pehe mwi nɨmɨruien səvənraha m kɨmaha ia noien sə Kumwesən rokeikei. Nəpɨn hiəno vi a wok nəha tɨ nousəsɨmwɨnien mane nəha, rerɨmiaha raɡien a tukwe. Tɨ nəri nə mə Taetas ramiri kɨmiaha irə, iahaməni pen tukwe in mə tro wok kɨmiaha min meste wok nəha ro sampam. 1Kor 1:5, 1Kor 16:1-2Ia narimnari me pam kɨmiaha hiaməuvehi raməpi raka anan. Ia noien səvəi nahatətəien, noien səvəi nəɡkiariien, mɨne noien səvəi nukurənien, kɨmiaha hiəuvehi rəpi raka. Kɨmiaha hiəskai mwi tɨ nasituien, nənə mhokeikei pɨk mwi kɨmaha. Ro iamɨnhi irə kɨmaha iahokeikei mə ia nokeikeiien səkɨmiaha tihasitu asori mwi ia wok i.
Iapkɨni mhə mə tihaməkeikei mho. Mətə iakamahatən m kɨmiaha mə nərmama əpə me rerɨnraha raɡien tɨ nasituien ia wok nəha. Nənə təkwtəkwuni nəha iakuə takətə sas ia nokeikeiien səkɨmiaha mə ro nɨpərhienien rəmwhen ia nokeikeiien səvənraha uə rekəm. Mat 8:20, Fil 2:6-7Kɨmiaha hiəukurən amasan namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha sə rɨnəriari pehe irə m kɨmiaha. Nautə səvənhi rasori, mətə rɨno tukumiaha mə nautə səvənhi riwən. Nənə tɨ nəri nə mə in rɨno mə nautə səvənhi riwən, nənə mo kɨmiaha nautə səkɨmiaha rasori.
10 In i nətərɨɡien səiou sə trasitu ia kɨmiaha ia narimnari me i. Ramasan mə tiho sampam ia wok sə hiəno vi a ia nuk kurirə. Rerɨmiaha rɨməkupwən mɨrhi mə tiho wok nəha, nənə kɨmiaha hiaməkupwən mho. 11 Ramasan mə təkwtəkwuni tihaməmwur ia noien wok nəha mho sampam irə. Ramasan mə tihəskai mwi tɨ noien sampam irə rəmwhen ia nətərɨɡien səkɨmiaha rɨməskai fwe kupwən tɨ noien. Nənə ramasan mə tiho ia mane me səkɨmiaha. 12  Mak 12:43Trɨni mɨnuə rerɨmiaha raɡien tɨ nuvei penien, Kumwesən rerɨn traɡien tɨ nuvehiien a narimnari me səməme hiaməuvehi mamhəuvei pen min. In rɨpkəres mhə narimnari me səməme həiwən tukumiaha.
13 Iakəpwəh nokeikeiien mə nɨmɨruien səvəi nərmama nepwɨn trɨməru tɨ nəri nə mə haməuvehi mane me səkɨmiaha, mətə nɨmɨruien səkɨmiaha trɨskai tɨ nəri nə mə hiənasitu ia nirəha, rekəm. Iakokeikei mə trəmnəmwhen a tukumiaha pam. 14  2Kor 9:12Təkwtəkwuni, tɨ nəri nə mə narimnari me səkɨmiaha ruvəpɨk, ramasan mə tihasitu ia nərmama nepwɨn səməme narimnari me səvənraha riwən. Nənə trɨni mɨnuə nəpɨn nepwɨn səkɨmiaha riwən nənə səvənraha rasori, irəha tuhasitu mwi ia kɨmiaha. In i suatuk nərmama tuhəuvehi rəmnəmwhen a. 15  Eks 16:18Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama sə rousəsɨmwɨn nəveɡɨnien rɨpɨk, mətə rəmwhen a rɨpkəpi raka mhə.
Nənə iərmama sə rousəsɨmwɨn nəveɡɨnien rouihi, mətə rəmwhen a rɨpkiwən mhə.”
Kərhi pen Taetas revən fwe Korin
16 Iakani tanak m Kumwesən tɨ Taetas, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno in rerɨn rokeikei pɨk mə trasitu ia kɨmiaha rəmwhen iakokeikei. 17 Nənə Taetas rerɨn raɡien mə tro narimnari me nəha səməme iahaməni pen tukwe, mətə nari riti mwi, rerɨn raɡien pɨk mə trasitu ia kɨmiaha. Nənə nətərɨɡien a səvənhi mə truvehe mətoni kɨmiaha. 18 Nənə tahərhi pehe mwi piəvtaha riti mwi ruvehe irau min. Iərmama nəha raməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, nakalasia me pam haməɡnəɡɨni in tukwe. 19 Rɨpko mhə nəri əpa nəha, mətə nakalasia me hənərpwi rəɡɨnraha ia iərmama nəha mə truvehe kɨmaha min iahəuvehi mane sə rerɨmiaha raɡien hiəuvei pehe. Kɨmaha tahəuvehi mane nəha, mhəuvehi mhəuvən, mhəuvei pen m nakalasia me fwe Jerusalem, mhəuvehi utə nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha irə, nənə mamhahatən mə rerɨmaha raɡien pɨk tɨ nasituien. 20 Kɨmaha iahamətui amasan tɨ mane asori i kamo iərmama riti rɨni ərəha kɨmaha mə iahənəfo irə ia mane. 21 Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmaha iahaməmwur mə taho nəri atukwatukw, mətə rɨpko mhə ia nəmri Iərɨmənu a səkɨtaha, mətə ia nəmri nərmama me mwi.
22 Nənə tahərhi pehe piəvtaha riti mwi ruvehe irəhar iəmənmi i. Iərmama nəha, kɨmaha iahaməmwur mə tahətə sas irə nəpɨn rɨpɨk. Nənə ia nəpɨn me kɨmaha iahətoni mə rerɨn raɡien pɨk mə trasitu. Nənə təkwtəkwuni nəha rerɨn raɡien pɨk mwi mə trasitu ia nirau, tɨ nəri nə mə in rɨni nɨpərhienien ia kɨmiaha. 23 Kɨmiaha hiəuvəukurən raka Taetas. In ramo wok pəri kɨmrau min tɨ nasituien ia kɨmiaha. Nənə piəvtaha mi səməmi kroukurirə in, irau iəmə mi sə nakalasia me hənərhi irapw irau, nənə irau krauvehi utə nəɡhi Kristo. 24  2Kor 7:13-14Ramasan mə tiho ramasan ia nirəhar pwəh irəhar mɨne nakalasia me pam hətoni nokeikeiien səkɨmiaha mə ro nəri pərhien riti. Pwəh irəha hətoni mə nəɡkiariien səkɨmaha iahaməni mamhəuvehi utə nəɡhɨmiaha irə ro nɨpərhienien.

8:1: Rom 15:26

8:4: 2Kor 9:1-2

8:7: 1Kor 1:5, 1Kor 16:1-2

8:9: Mat 8:20, Fil 2:6-7

8:12: Mak 12:43

8:14: 2Kor 9:12

8:15: Eks 16:18

8:24: 2Kor 7:13-14