Fas Korin
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Nəkukuə i kani mə Fas Korin Pol rɨmərai revən tɨ nakalasia me fwe Korin ia nuk 55. Pol ramarə fwe Efesas mərhi pen nəkukuə i revən tɨ nakalasia me fwe Korin tɨ nɨrɨpwenien nəkukuə səvənraha. Korin raməmak ia nɨkare təsi Metiterenian. In taon asori riti. Səvənhi nautə rasori. Mətə noien səvəi nəkur Korin rərəha. Ia tənəmtənə me pam nərmama həukurən mə Korin in taon ərəha riti. Tɨ nəri nə mə nakalasia me fwe Korin həuvehe vi a mhahatətə ia Iesu Kristo, rəknekɨn tɨ nirəha tɨ noien noien amasan. Irəha kamho ihi noien ərəha. Nakalasia me fwe Korin haməvisə mɨnraha me. Irəha nepwɨn kamho noien ərəha anan. Pol rɨrai nəkukuə i məɡkiari skai mɨnraha mamahatən irəha mə irəha tuhəfarə irə. In rɨrai nəɡkiariien me nepwɨn ia nəkukuə i mə trahatən irəha ia narəien səvənraha. Trɨni mɨnuə irəha hesi pen nəɡkiariien me nəha nənə tuhəukurən noien amasan mɨne noien ərəha.
1
Iou Pol, iou aposol riti səvəi Iesu Kristo, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno rəmwhen ia sə in rokeikei, məkwein iou mə tako wok i, mɨne piəvtaha Sostenes.
* 1Kor 6:11, Wok Me 9:14Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me səvəi Kumwesən fwe taon nəha Korin, kɨmiaha nərmama me i Iesu Kristo rɨnəpərhi kɨmiaha hiəmher, nənə Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha mə nəkur ikinan me səvənhi, kɨmiaha mɨne nərmama ia kwopun me pam səməme hiaməfwaki m Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha sə in Iərɨmənu səkɨtaha pam.
* Rom 1:7Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha.
Pol rani vivi Kumwesən tɨ nakalasia me fwe Korin
Ia nəpɨn me iakani vivi Kumwesən tukumiaha, tɨ nəri nə mə rɨnəriari pehe namasanien səvənhi m kɨmiaha ia Iesu Kristo, mo hiəuvehe mhəmwhen ia iərmama riti nautə səvənhi rasori. Nautə nəha in nəha nɨniien me pam mɨne nukurənien me pam hiaməuvehi raku pen tɨ Iesu Kristo. Kumwesən rɨnəriari namasanien nəha m kɨmiaha iamɨnha irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiaməni mə nəɡkiariien sə raməvisau Kristo ro nɨpərhienien. * Luk 17:30, 2Tes 1:7, Taet 2:13Ro pen kɨmiaha hiəuvəuvehi raka nɨskaiien me pam səməme Nənɨmwɨn Ikinan rauvehi pehe, hiaməuvehi mamheitenhi nəpɨn nəha tukətoni Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo trier pehe. * Fil 1:6, 1Tes 3:13, 5:23In tro kɨmiaha hiərer əknekɨn meste nəpɨn sampam mə tukəpwəh nətoniien noien ərəha riti ia kɨmiaha ia nəpɨn nəha Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha truvehe mwi irə. * 1Jon 1:3, 1Kor 10:13, 1Tes 5:24Kumwesən ramo nəɡkiariien səvənhi ia nəpɨn me. In rɨnəkwein kɨmiaha, mo kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia kɨmiaha tɨni, Iesu Kristo, sə in Iərɨmənu səkɨtaha.
Nakalasia me fwe Korin kamheitehieitehi kusen səvənraha
10  * Fil 2:2Piak me, ia nəɡhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha iakaməres skai tukumiaha mə kɨmiaha pam tihəni a nari kuatia, mhəpwəh noien mə nətərɨɡien riti truvehe meitehi kɨmiaha. Mətə nəpɨn me nətərɨɡien səkɨmiaha mɨne rerɨmiaha trouvehe rouo kuatia. 11 Iakani iamɨnhi irə, piak me, tɨ nəri nə mə nəkur imwei Kloe nepwɨn haməni pehe tukw iou i mə kɨmiaha hiaməvisə. 12  * 1Kor 3:4, Wok Me 18:24-28, Jon 1:42Nɨpwrai nəɡkiariien sə iakani ro iamɨnhi irə. Kɨmiaha kuatia kuatia hiaməɡkiari. Riti rani mə, “Iou iərmama səvəi Pol.” Riti rani mə, “Iou iərmama səvəi Apolos.” Riti rani mə, “Iou iərmama səvəi Pita.” Riti rani mə, “Iou iərmama səvəi Kristo.”
13 Hiənuə ko hieitehieitehi Kristo iamɨnha irə? Rəfo? Kɨnərui tərini pen iou Pol ia nei kamarkuaui tukumiaha? Uə kɨno baptaes ia kɨmiaha ia nəɡhi Pol? 14  * Wok Me 18:8, Rom 16:23Iou iakamɨni tanak tɨ Kumwesən mə iapko mhə paptaes ia kɨmiaha riti, mətə iakɨno a paptaes ia Krispas mɨne Kaius. 15 Rerɨk raɡien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə iərmama riti ko rɨpkɨni mhə mə kɨno baptaes irə ia nəɡhɨk. 16  * 1Kor 16:15(Nɨpərhienien iakɨno mwi paptaes ia Stefanas mɨne nərmama me fwe ia nəkwai nimwə səvənhi. Kurirə ia in, iakenouenou mə iakɨno mwi baptaes ia iərmama riti uə rekəm.) 17  * Mat 28:19, Jon 4:2Kɨmiaha hiəukurən mə Kristo rɨpkərhi pehe mhə iou mə tako paptaes ia nərmama, mətə rərhi pehe iou mə takəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvənhi. Iakaməvisau irapw nəɡkiariien amasan nəha mɨpkesi pen mhə nukurənien səvəi iərmama kamo nei kamarkuaui səvəi Kristo ruvehe nɨskaiien səvənhi riwən.
Kristo in nukurənien mɨne nɨskaiien səvəi Kumwesən
18  * 2Kor 4:3, Rom 1:16Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəvisauien Kristo ia nei kamarkuaui ro narɨsien i tɨ nərmama səməme kamhəuvən mə tuhemhə, mətə tukutaha i nərmama səməme Kumwesən rauvehimɨru kɨtaha, nəvisauien nəha in nɨskaiien səvəi Kumwesən. 19 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iou takouraha nukurənien səvəi nərmama səməme həukurən amasan nari,
nənə mo nəri auər a ia nukurənien səvəi nahatən me.”
20  * Aes 19:12, Aes 33:18, Aes 44:25, Job 12:17Iərmama sə rukurən amasan nari in pəku? Iahatən pəku səvəi Loa? Iərmama sə rarɨpwen nəresien me ia tɨprənə i in pəku? Həiwən! Kumwesən rɨno nukurənien səvəi nərmama ia tɨprənə i ruvehe mo narɨsien irə. 21  * Mat 11:25Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ia nukurənien səvəi Kumwesən in rɨno mə nərmama səvəi tɨprənə i tuhəpwəh nukurənien in ia nukurənien səvənraha. Mətə Kumwesən rerɨn raɡien mə truvehimɨru nərmama səməme kamhəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien i kɨtaha saməvisau irə, nəɡkiariien sə nərmama haməni mə ro narɨsien irə. 22  * Mat 12:38, Wok Me 17:28,32Nəkur Isrel hokeikei mə tuhətoni nɨmtətien me. Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamhətui nukurənien, 23  * Rom 9:32, 1Kor 2:14mətə kɨtaha saməvisau Kristo kɨnərui tərini pen in ia nei kamarkuaui. Nəɡkiariien nəha nəkur Isrel kamhapəti irə mamhəmwei, nənə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamhəni mə nəɡkiariien nəha ro narɨsien i. 24  * Kol 2:3Mətə nərmama səməme Kumwesən rɨnəkwein irəha, nəkur Isrel nepwɨn mɨne nərmama nepwɨn rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, irəha hənətoni mə Kristo in nɨskaiien səvəi Kumwesən mɨne nukurənien səvəi Kumwesən. 25  * 2Kor 13:4Noien nəha səvəi Kumwesən sə nərmama kamhəni mə ro narɨsien i rukurən nari məpi raka nukurənien səvəi nərmama pam. Nənə noien nəha səvəi Kumwesən sə nərmama kamhəni mə nɨskaiien səvənhi riwən rɨskai məpi raka noien səvəi nərmama pam.
26  * Mat 11:25, Jon 7:48, Jem 2:1-5Piak me, rerɨmiaha tramrhi nəpɨn Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha irə fwe kupwən. Ia nəpɨn nəha kɨmiaha hiəpɨk hiəpkukurən mhə nari ia nəmri nərmama. Kɨmiaha hiəpɨk hiəpkuvehi mhə nɨskaiien, rɨpko mhə kɨmiaha hiəpɨk nɨpwnəti nəmə asori me nepwɨn. 27 Mətə Kumwesən rɨmərfi narimnari me səməme nərmama ia təkure tɨprənə i haməni mə ro narɨsien i, mə ia noien nəha in tro naurɨsien m nərmama səməme həukurən nari. In rɨmərfi narimnari me səməme nərmama ia təkure tɨprənə i haməni mə nɨskaiien səvənraha riwən, mə ia noien nəha in tro naurɨsien m nərmama səməme nɨskaiien səvənraha rarə. 28 In rɨmərfi narimnari auər a me, mɨne narimnari me kamətə ərəha irəha, mə ia noien nəha in tro nərmama me kamətə irəha mə irəha nərmama anan me nepwɨn tuhəuvehe mho nərmama auər a ia nirəha. 29  * Rom 3:27, Efes 2:9Kumwesən rɨno iamɨnhi irə mə iərmama riti riwən trəɡkiari ərpwi ia nənimen. 30  * Jer 23:5-6, Jon 17:19, 2Kor 5:21Mətə in rɨno kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia kɨmiaha Iesu Kristo. Nənə Kristo in nukurənien səkɨtaha ruku pen tɨ Kumwesən. In rɨno kɨtaha səuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. In rɨno kɨtaha səuvehe mho nəkur ikinan me səvənhi. In rɨnərəku suatuk mɨfi raka nari ia kɨtaha. 31  * Jer 9:24, 2Kor 10:17Ro iamɨnhi irə, rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Pwəh iərmama sə raməɡkiari ərpwi, trəɡkiari ərpwi a ia narimnari me səməme Iərɨmənu səkɨtaha rɨno.”

*1:2: 1Kor 6:11, Wok Me 9:14

*1:3: Rom 1:7

*1:7: Luk 17:30, 2Tes 1:7, Taet 2:13

*1:8: Fil 1:6, 1Tes 3:13, 5:23

*1:9: 1Jon 1:3, 1Kor 10:13, 1Tes 5:24

*1:10: Fil 2:2

*1:12: 1Kor 3:4, Wok Me 18:24-28, Jon 1:42

*1:14: Wok Me 18:8, Rom 16:23

*1:16: 1Kor 16:15

*1:17: Mat 28:19, Jon 4:2

*1:18: 2Kor 4:3, Rom 1:16

*1:20: Aes 19:12, Aes 33:18, Aes 44:25, Job 12:17

*1:21: Mat 11:25

*1:22: Mat 12:38, Wok Me 17:28,32

*1:23: Rom 9:32, 1Kor 2:14

*1:24: Kol 2:3

*1:25: 2Kor 13:4

*1:26: Mat 11:25, Jon 7:48, Jem 2:1-5

*1:29: Rom 3:27, Efes 2:9

*1:30: Jer 23:5-6, Jon 17:19, 2Kor 5:21

*1:31: Jer 9:24, 2Kor 10:17