3
Kumwesən ramo noien atukwatukw ia nəpɨn me
Mə ro iamɨnhi irə, rəfo noien nəha ramasan mə iərmama riti in iəmə Isrel? Uə rəfo noien nəha ramasan mə kuvehi ninhum min? Sam 147:19-20, Rom 9:4Trɨni mɨnuə iərmama riti in iəmə Isrel ramasan pɨk anan. Nəri sə ramasan mukupwən, nəkur Isrel irəha nə nərmama Kumwesən rɨnəmri pen nəɡkiariien səvənhi ia rəɡɨnraha mə tuhətui amasan tukwe.
Rom 9:6, 11:29, 2Tim 2:13Nɨpərhienien irəha me nepwɨn həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien nəha, mətə noien nəha irəha həno, mhəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi, ko rɨpkɨnise mhə ia Kumwesən mə trəpwəh noien nəɡkiariien səvənhi. Rekəm! Nəri auər a nərmama me pam ia tɨprənə kamheikuə, mətə Kumwesən rɨpkeikuə mhə. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan raməɡkiari ia Kumwesən mani mɨnuə:
“Nəpɨn ikaməɡkiari, nəɡkiariien səim trahatən mə ik ikatukwatukw.
Nəpɨn nərmama tuhəkiri noien me səim, mhəni mə ikɨno noien ərəha me, mətə ik tikəsisəɡ ia tərhunraha.”
Mətə mə noien ərəha səkɨtaha ramahatən pen mə Kumwesən ramo noien atukwatukw ia nəpɨn me nənə kɨtaha tsəfni irə? Rɨpkatukwatukw mhə trɨni mɨnuə Kumwesən ruvei pehe niemaha m kɨtaha? Iakaməres iamɨnha irə mamesi pen nətərɨɡien səvəi nərmama nepwɨn. Mətə nətərɨɡien nəha rɨpkatukwatukw mhə. Trɨni mɨnuə nətərɨɡien nəha ro nɨpərhienien, nənə Kumwesən trəfəkiri nərmama ia tɨprənə tɨ noien me səvənraha? Mətə rəfo iərmama riti rɨni mə, “Trɨni mɨnuə iakeikuə, nənə neikuəien səiou rahatən pen mə Kumwesən rani a nɨpərhienien, nənə nərmama kamhəuvehi utə nəɡhɨn tukwe, rəfo Kumwesən raməkiri ihi mə iou səiou noien rərəha?” Rom 6:1,15Nənə rəfo iərmama riti rɨni mə, “Ramasan mə kɨtaha tsamo a noien ərəha pwəh rukuə ia namasanien.” Nɨpərhienien, nərmama nepwɨn kamhəni ərəha nəɡhɨmaha, mamheikuə mə kɨmaha iahaməɡkiari iamɨnha irə. Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvənraha, nənə, ratukwatukw a mə in tro.
Iərmama riti riwən ratukwatukw
Rom 1:18-2:24, Rom 3:23Ro pen, rəfo? Kɨmaha nəkur Isrel iahatukwatukw ia nəmri Kumwesən mhəpi raka nərmama nepwɨn? Rekəm! Iakuvəni raka mə nɨskaiien səvəi noien ərəha ramərɨmənu ia nərmama me pam, nəkur Isrel mɨne nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 10  Sam 53:1-3, Pri 7:20Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama riti riwən ratukwatukw, kwatia anan riwən.
11 Iərmama riti riwən rukurən nari.
Iərmama riti riwən ramətui ia Kumwesən.
12 Nərmama me pam anan kamhəuvei pen təkutanraha m Kumwesən,
irəha pam həpkamasan mhə tɨ nari riti.
Iərmama riti riwən anan ramo noien amasan,
kwatia anan riwən.”
13  Sam 140:3“Rukwinau ia nirəha rəmwhen ia nɨpəɡi kəruəterei raməkwaɡ sə kɨnərkwafə pen nɨpwrai iərmama remhə ikɨn,
ia nəpɨn me kamhəni nəɡkiariien ia nəramɨnraha, mamheikuə ia nərmama.”
“Ia tərhunraha pirapw nɨsəkwai snek, snek sə ramahi əpune iərmama”
14 “Nɨpəɡi nəkwanraha rukuər ia nəkunanien iərmama mɨne nəɡkiariien əfiə.”
15  Prov 1:16“Nɨsunraha me kamhaiu akwauakw tɨ nousi əpuneien iərmama.
16 Ia kwopun me pam kamhəuvən ikɨn, irəha kamhouraha narimnari, mamho nərmama kamhəreɡi rərəha.
17 Irəha həreirei anan suatuk səvəi nəmərinuien.”
18 “Irəha həpwəh nehekɨrien Kumwesən.”
19 Kɨtaha səukurən mə narimnari me pam səməme Loa səvəi Moses rani narimnari me nəha səvəi nərmama me nəha Kumwesən rɨməuvei pen Loa nəha mɨnraha. Loa nəha raməɡkiari mɨnraha, maməsisəɡ ia tərhunraha pam, mamo nərmama pam ia təkure tɨprənə hətoni mə noien səvənraha rərəha ia nəmri Kumwesən. 20  Sam 143:2, Rom 7:7, Kal 2:16Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama riti sə tratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia nesi penien Loa riwən, mətə ia Loa kɨtaha pam səukurən mə kɨtaha samo noien ərəha.
Nərmama səməme kamhahatətə ia Iesu Kristo irəha hatukwatukw ia nəmri Kumwesən
21  Wok Me 10:43Mətə təkwtəkwuni Kumwesən rɨno raka nərmama kamhətoni suatuk sə in rɨnəmri tuhesi pen tro irəha hatukwatukw ia nənimen. Suatuk nəha rɨpko mhə in i tuhesi pen Loa səvəi Moses. Mətə nəɡkiariien me ia Loa nəha mɨne nəɡkiariien me səvəi profet me fwe kupwən kamhəɡkiari ia suatuk nəha mə ro nɨpərhienien. 22  Rom 1:17, Kal 2:16Suatuk nəha in i nərmama tuhahatətə ia Iesu Kristo. Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien irə Kumwesən ramo irəha hatukwatukw ia nənimen. Nəri auər a mə irəha nəfe nərmama tɨ nəri nə mə irəha pam həmnəmwhen a. 23  Rom 3:9, 5:2Nərmama me pam həno noien ərəha nənə mharfai ia suatuk atukwatukw səvəi Kumwesən sə ramasan mamser, 24  Rom 5:1, Efes 2:8mətə ia namasanien səvənhi Kumwesən ramasitu ia nirəha, mamo irəha hatukwatukw ia nənimen tɨ nəri nə mə Iesu Kristo rɨnərəku suatuk səvənraha, meivi nari ia nirəha ia nemhəien səvənhi. 25  Efes 1:7Kumwesən rərhi pehe Kristo ruvehe nɨten raiu tɨ nuvehi rakaien noien ərəha me səvəi nərmama. Nənə Kumwesən ruvehi raka noien ərəha me səvəi nərmama nəpɨn irəha hahatətə ia Kristo mə in rɨmamhə tɨ nirəha. Kumwesən rɨno suatuk nəha mə trahatən mə noien səvənhi ratukwatukw tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs in rəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səvəi nərmama səməme həno fwe kupwən. 26 Kumwesən ro iamɨnha irə ipwet mɨne mə trahatən mə in ratukwatukw, nənə in ramɨni nərmama me pam səməme kamhahatətə ia Iesu mə irəha hatukwatukw ia nənimen.
27  1Kor 1:31Ro iamɨnhi irə nəfe mwi nəha ikɨn kɨtaha səukurən nəfiəutəien kɨtaha tukwe? Nari riti mwi riwən! Tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə kɨtaha səpkatukwatukw ia nəmri Kumwesən ia noien me səkɨtaha, mətə kɨtaha satukwatukw ia nənimen ia nahatətəien səkɨtaha. 28  Kal 2:16Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha saməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien i mə iərmama sə ramahatətə ia Iesu in ratukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə rɨpko mhə ia nesi penien Loa. 29  Rom 10:12Uə rəfo? Kumwesən in Kumwesən səvəi nəkur Isrel əpa? Rosi in mwi Kumwesən səvəi nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel uə? Ouəh, in mwi Kumwesən səvənraha, 30  Dut 6:4, Rom 4:11-12, Kal 3:20tɨ nəri nə mə Kumwesən kuatia a. Nənə in trɨni irapw mə nərmama me i kamhahatətə ia Iesu Kristo irəha hatukwatukw ia nənimen. Noien nəha tro rəmwhen a mwi ia nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 31  Mat 5:17, Rom 8:4Rəfo nəha təkwtəkwuni ia Loa nəha? Nahatətəien nəha ramo Loa nəha in nəri auər a? Rekəm! Mətə nəpɨn samahatətə ia Kumwesən, samesi pen atukwatukw suatuk pərhien səvəi Loa.

3:2: Sam 147:19-20, Rom 9:4

3:3: Rom 9:6, 11:29, 2Tim 2:13

3:8: Rom 6:1,15

3:9: Rom 1:18-2:24, Rom 3:23

3:10: Sam 53:1-3, Pri 7:20

3:13: Sam 140:3

3:15: Prov 1:16

3:20: Sam 143:2, Rom 7:7, Kal 2:16

3:21: Wok Me 10:43

3:22: Rom 1:17, Kal 2:16

3:23: Rom 3:9, 5:2

3:24: Rom 5:1, Efes 2:8

3:25: Efes 1:7

3:27: 1Kor 1:31

3:28: Kal 2:16

3:29: Rom 10:12

3:30: Dut 6:4, Rom 4:11-12, Kal 3:20

3:31: Mat 5:17, Rom 8:4